สิ่งที่อุตสาหกรรมกุ้งไทยต้องเผชิญในปี 56

Report
ั
้ งสตว์
แนวโน้มอุตสาหกรรมการเลีย
ในตลาดโลก ปี 2556
ิ ค้ากุง้ )
(สน
คุณเอกพจน์ ยอดพินจ
ิ
อุปนายกสมาคมกุง้ ไทย
ั : เกาะติดกฎระเบียบการนาเข้าอาหารสตว์
ั ของสหภาพยุโรป
เสวนา “อุตสาหกรรมปศุสตว์
ั และสถานการณ์ปศุสตว์
ั ไทย”
แนวโน้มว ัตถุดบ
ิ อาหารสตว์
7 มีนาคม 2556
้ งโลก ปี 2549-2555
ผลผลิตกุง้ เลีย
หน่วย : พ ันต ัน
ประเทศ/ปี
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
%
เปลีย
่ นแปลง
(54/55)
ไทย
500
530
495
563
640
600
540
-10%
จีน
400
480
523
560
600
565
450
-20%
เวียดนาม
150
170
200
200
215
240
170
-29%
ี
อินโดนีเซย
260
210
230
180
140
150
105
-30%
อินเดีย
103
110
87
100
137
170
190
+12%
ี
มาเลเซย
42
62
68
92
105
73
57.4
-21%
ฟิ ลิปปิ นส ์
36
38
29
35
40
42
40
-5%
อเมริกา
กลาง-ใต้
395
395
397
412
410
422
432
+2%
55
55
55
50
65
65
45
-31%
1,941 2,050
2,084
2,192 2,352 2,317 2,024.5
-13%
อืน
่ ๆ
รวม
ทีม
่ า : สมาคมกุง้ ไทย
ผลผลิตกุง้ ไทย
ปี
ปริมาณ (ต ัน)
% เปลีย
่ นแปลง
2542
250,000
2543
290,000
13.79
2544
320,000
9.37
2545
263,000
-21.67
2546
370,000
28.92
2547
360,000
-2.78
2548
380,000
5.27
2549
500,000
24.00
2550
530,000
5.66
2551
495,000
-7.55
2552
563,000
13.74
2553
640,000
13.68
2554
600,000
-6.25
2555
540,000
-10.00
ทีม
่ า : สมาคมกุ ้งไทย
่ ออกกุง้ ไทย ปี ’55
การสง
ปริมาณ : ตัน, มูลค่า : ล้านบาท
ประเทศ/
กลุม
่ ประเทศ
ม.ค. – ธ.ค. 54
ปริมาณ
ม.ค. – ธ.ค. 55
มูลค่า
ปริมาณ
มูลค่า
% แตกต่าง
ปริมาณ
มูลค่า
110,931
31,421
124,061
34,604
11.84
10.13
4,736
985
5,309
1,109
12.10
12.59
- ญีป
่ ่น
ุ
78,450
24,257
81,050
25,929
3.31
6.89
- อืน
่ ๆ
27,745
6,179
37,702
7,566
35.89
22.45
179,622
51,334
129,422
35,511
-27.95
-30.82
60,111
16,087
50,741
14,069
-15.59
-12.54
9,881
2,671
11,029
3,228
11.62
20.85
32,071
8,765
28,789
8,140
-10.23
-7.13
392,616
110,278
344,042
ี
เอเชย
- จีน
สหร ัฐอเมริกา
อียู
ออสเตรเลีย
อืน
่ ๆ
รวม
95,552 -12.37 -13.35
ทีม
่ า: กรมศุลกากร รวบรวมโดย สมาคมกุง้ ไทย
่ ออกกุง้ ไทย 2540-2555
ปริมาณและมูลค่า การสง
ต ัน
ล้านบาท
450000
120000
400000
110000
350000
100000
300000
90000
250000
80000
200000
70000
150000
60000
100000
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
ปริมาณ 211955241983240529249633255568212091234277240841280158338410354664358926390395427580392616344042
มูลค่า
75690 95783 87581 107891 98680 73947 71847 67289 71572 86720 81503 84196 93404 100948110278 95552
ทีม
่ า : สมาคมกุ ้งไทย
50000
่ ออกกุง้ ไทย 2555
มูลค่าการสง
สหรัฐฯ
-30.82%
อียู
46%
-12.54%
จีน
12.59%
ญี่ปนุ่
3.31%
ออสเตรเลีย
20.85%
รวม ปริมาณ 344,042 ต ัน
-12%
มูลค่า 95,552 ล้านบาท
-13%
ิ ในปี 56
สงิ่ ทีอ
่ ต
ุ สาหกรรมกุง้ ไทยต้องเผชญ
สวัสดีครั บ

similar documents