สำนัก โรค ไม่ ติดต่อ - ระบบ บริหาร งบประมาณ

Report
แผนพ ัฒนาสุขภาพกลุม
่ ว ัยทางาน
นางศรีเพ็ญ สวัสดิมงคล
หัวหน ้ากลุม
่ ยุทธศาสตร์และแผนงาน
สานักโรคไม่ตด
ิ ต่อ
เสนอต่ออธิบดีกรมควบคุมโรค 25 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห ้องประชุมประเมินจันทวิมล กรม คร.
ี
เป้าหมายบริการ : ลดปัญหาจากโรค NCD โรคจากการประกอบอาชพ
อุบ ัติเหตุทางถนน
้ น ลดตาย)
ี่ ง ลดป่วย ลดภาวะแทรกซอ
(ลดพฤติกรรมเสย
KPI 2559 : อ ัตราป่วยรายใหม่จากโรคหลอดเลือดห ัวใจ ลดลง
ลดการ
ลดการ
บริโภค
บริโภค
เครือ
่ งดืม
่
ยาสูบ 30
แอลกอฮอล์
%
10 % กรม คร.
ลดการขาด
กิจกรรม
ทางกาย
10 %
กรม อ.
ลดการ
บริโภค
เกลือ/
โซเดียม
30%
กรม พ.
ภาวะ
เบาหวานและ
อ ้วนไม่ให ้
เพิม
่
กรม พ./กรม อ.
กรม อ.
สร้างเสริมสุขภาพ
และวิถช
ี วี ต
ิ ในประชากร
ี่ งสูง
ผู ้ทีเ่ สย
ต่อ CVD
ได ้รับยาและ
คาปรึกษา
50%
กรม คร.
ลดภาวะ
ความดัน
โลหิตสูง
25 %
ป้องก ันการเกิดโรค
ี่ งสูง
ในกลุม
่ เสย
ี่ งในประชากร
ลดพฤติกรรม/ปัจจ ัยเสย
ตาบลจ ัดการสุขภาพ
สถานทีท
่ างาน/สปก.ปลอดโรค ปลอดภ ัยฯ
้ ฎหมาย (สุรา บุหรี)่
การบ ังค ับใชก
ยาและ
เทคโนโลยี
ทีจ
่ าเป็ น
ครอบคลุม
80%
ลดตายก่อน
วัยอันควร
จากโรค
NCDs
25%
ป้องก ันและชะลอการดาเนินโรค
้ นและการเป็นซา้
่ าวะแทรกซอ
สูภ
ี่ งรายบุคคล
พ ัฒนาการจ ัดการโรคและลดเสย
คลินก
ิ NCD คุณภาพ
ี่ งต่อ CVD
การประเมินและจ ัดการโอกาสเสย
DHS + system manager ระด ับจ ังหว ัด/อาเภอ
สถานทีท
่ างาน/สปก. ปลอดโรค ปลอดภ ัย กายใจเป็นสุข
* กรอบแนวคิด Healthy
Workplace ของ WHO
2008 เพือ
่ สนับสนุ น/
ส่งเสริมเกีย
่ วกับ
สภาพแวดลอมการท
างาน
้
ทางกายภาพ
สภาพแวดลอมการท
างาน
้
ดานจิ
ตสั งคมรวมถึง
้
วัฒนธรรมองคกร
์
แหลงข
่ อมู
้ ลสุขภาพส่วน
บุคคล/บริการดานสุ
ขภาพ
้
1)
การสนับสสนุ
นขององค
กรและการมี
สกร
์
่ วน
การมี
วนร
วมระหว
างองค
่
่
่
์
รวมของผู
บต
ั งิ าน
่ และชุปฏิ
้ มชน
(นโยบายองคกร/การติ
ดตอสื
์
่ ่ อสาร/การ
ตรวจติดตาม ทบทวน และประเมินผล/
การมีส่วนรวมของผู
ปฏิ
ั งิ าน)
่
้ บต
2) ปลอดโรค
(โรคไมติ
่ ดตอและโรค
่
จากการประกอบ
อาชีพและสิ่ งแวดลอม
้
เช่น Dm,HT stroke,
CVD,ปัจจัยเสี่ ยงตอ
่
การเกิดอุบต
ั เิ หตุ
จราจร)
3) ปลอดภัย
(สารเคมี, ระบบ
ไฟฟ้า, เครือ
่ งจักร,
ระบบป้องกันและ
ระงับอัคคีภย
ั ,
สภาพแวดลอมใน
้
การทางาน
4) กายใจเป็ นสุข
(ขวัญและกาลังใจ
ในการทา่ งาน,
กิจกรรมนันทนาการ
,คุณคาของ
่
พนักงาน)
ฯลฯ)
3
กรมควบคุมโรค บูรณาการกิจกรรมงาน NCD รวมวงเงินทงหมด
ั้
57.93 ลบ.
(สานั ก 16.75
ลบ./สคร.25.6
ลบ./จังหวัด 15.58 ลบ.)
มาตรการ/ประเด็น
งบประมาณ (ล้านบาท)
่ นกลาง
สว
มาตรการ 1.สร้างเสริมสุขภาพและวิถช
ี วี ต
ิ ใน ปชก.
สาน ัก
สคร.
10.25
6.9
1.1 สถานทีท
่ างาน (Healthy Work place)
ี่ ง ลดโรคหัวใจและหลอดเลือด (1.35)
 องค์กรลดเสย
 เวทีนาเสนอผลการดาเนินงานปี 2557
 พัฒนานโยบายให ้เกิดการดาเนินการในสถานทีท
่ างาน
 พัฒนาและผลิตแนวทางดาเนินงานฯ (200 เล่ม)
 สนับสนุนงบประมาณแก่ สคร เพือ
่ ให ้ดาเนินงานใน
สถานทีท
่ างานในเขตของ สคร 12 แห่งๆละ 50,000 บาท
จ ังหว ัด
หน่วย
งาน
15.58
ส.NCD
0.50
0.05
0.20
1.2 สนับสนุนเครือ
่ งมือเพือ
่ การปรับเปลีย
่ นพฤติกรรมใน
สถานบริการและชุมชน (0.51)
 ทบทวนการดาเนินงานปรับเปลีย
่ นพฤติกรรมสุขภาพใน
ระดับบุคคลและชุมชน
 ปรับปรุงเครือ
่ งมือ
 ผลิตและเครือ
่ งมือเพือ
่ การปรับเปลีย
่ นพฤติกรรมในสถาน
บริการและชุมชน
้ 2559)
(ขาขึน
0.60
ส.NCD
0.01
0.50
กรมควบคุมโรค บูรณาการกิจกรรมงาน NCD งบประมาณ วงเงินทงหมด
ั้
ลบ.
(สานั ก
ลบ./สคร.
ลบ./จังหวัด 15.58 ลบ.)
มาตรการ/ประเด็น
้ 2559)
(ขาขึน
งบประมาณ (ล้านบาท)
่ นกลาง
สว
สาน ัก
จ ังหว ัด
หน่วย
งาน
สคร.
มาตรการ 1.สร้างเสริมสุขภาพและวิถช
ี วี ต
ิ ใน ปชก.
1.3 สถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัยฯ (23.226)
-
พัฒนาเกณฑ์/คูม
่ อ
ื /แนวทางการดาเนินงาน
พัฒนาต ้นแบบ Facilitator และนาไปใช ้
อบรมผู ้ตรวจประเมิน
แลกเปลีย
่ นเรียนรู ้
ถอดบทเรียน
M&E
ี้ จง/ร่วมเป็ นคณะตรวจประเมิน
ชแ
0.39
0.43
0.48
1.00
0.45
1.29
ั พันธ์/ติดตามเก็บข ้อมูล
- จัดอบรม/สนับสนุน/ประชาสม
้
1.4 บังคับใชกฎหมายสุ
รา-ยาสูบ (7.663)
- เฝ้ าระวัง ตรวจเตือน ปชส.
1.43
ี้ จง กฎหมายควบคุมalc ให ้แก่พนักงานเจ ้าหน ้าที่
-ชแ
1.52
- พัฒนาความร่วมมือภายในกสธ.
2.00
Envocc
3.60
(0.30/เขต)
1.50
(0.125/เขต)
1.20
(0.1/เขต)
15.58
(0.20/จ.)
-
ส.ALC
มาตรการ/ประเด็น
งบประมาณ (ล้านบาท)
่ นกลาง
สว
ี่ ง
มาตรการ 2.พ ัฒนาการจ ัดการโรคและลดเสย
รายบุคคล
สาน ัก
สคร.
6.50
18.70
2.1 คลินก
ิ NCD คุณภาพ (15.00 )
 เพิม
่ ศักยภาพภาคีเครือข่ายในการดาเนินงานคลินก
ิ NCD
คุณภาพ
ี้ จง/ถ่ายทอดนโยบาย ปี 2559
:สนับสนุนงบให ้ สคร. ชแ
ระดับพืน
้ ที่
้
: สนับสนุนงบให ้ สคร. ใชในการบริ
หารจัดการเพือ
่ ออก
ประเมินรับรองคลินก
ิ NCD คุณภาพ ปี 2558
 สนับสนุนงบให ้ สคร. จัดเวทีการแลกเปลีย
่ นเรียนรู ้การ
เพิม
่ คุณภาพการดาเนินงาน คลินก
ิ NCD คุณภาพ (KM)
 สนับสนุนงบให ้ สคร. เพิม
่ ศักยภาพในการพัฒนาทีม
จัดการระบบการจัดการโรคเรือ
้ รังระดับอาเภอ (หลักสูตร
NCD System manager CUP)
 นิเทศ/ติดตาม การดาเนินงาน คลินก
ิ NCD คุณภาพ หลัง
สถานบริการดาเนินการครบ 100
 สรุปผลการดาเนินงาน และวางแผนเตรียมการดาเนินงาน
ขยายสู่ รพ.สต.
จ ังหว ัด
หน่วย
งาน
ส.NCD
3.80
3.00
3.80
3.60
0.48
0.32
มาตรการ/ประเด็น
งบประมาณ (ล้านบาท)
่ นกลาง
สว
สาน ัก
จ ังหว ัด
หน่วย
งาน
สคร.
ี่ ง
มาตรการ 2.พ ัฒนาการจ ัดการโรคและลดเสย
รายบุคคล
ี่ งต่อการเกิด
2.2 ขยายผลการดาเนินงานการลดโอกาสเสย
CVDในพืน
้ ทีภ
่ าคกลาง (3.00)
ี้ จงโครงการนาร่องฯ
 ชแ
ี่ งฯ
 สนับสนุนงบประมาณเพือ
่ ดาเนินกิจกรรมลดเสย
 ติดตามความก ้าวหน ้า ผลการดาเนินงาน
 จัดเวทีแลกเปลีย
่ นเรียนรู ้กระบวนการขับเคลือ
่ นและรูปแบบ
ี่ งต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
การลดโอกาสเสย
ส.NCD
0.30
0.10
0.80
1.8
้
2.3 นาร่องลดการเกิดภาวะแทรกซอนทางไตในผู
้ป่ วย
เบาหวานร่วมกับความดันโลหิตสูงในพืน
้ ทีภ
่ าคอีสาน (0.70)
้
 จัดทาแนวทางการลดภาวะแทรกซอนทางไตในผู
้ป่ วย
เบาหวานร่วมกับความดันโลหิตสูงโดยให ้สอดคล ้องกับ
service plan
 สนับสนุนงบประมาณเพือ
่ ดาเนินกิจกรรมในเครือข่ายบริการ
สุขภาพอาเภอทีร่ ว่ มโครงการ
 ติดตาม เรียนรู ้ ถอดบทเรียนพืน
้ ทีท
่ ด
ี่ าเนินงาน
 สรุป ประเมินผลการดาเนินงาน
0.25
0.20
0.20
0.05
มาตรการ/ประเด็น
งบประมาณ (ล้านบาท)
่ นกลาง
สว
สาน ัก
จ ังหว ัด
หน่วย
งาน
สคร.
ี่ งรายบุคคล
มาตรการ 2.พ ัฒนาการจ ัดการโรคและลดเสย
2.4 ค ้นหากระบวนการจัดการความรู ้โรคไม่ตด
ิ ต่อเรือ
้ รัง (3.00)
ี้ จงโครงการมหกรรมการจัดการความรู ้โรคไม่ตด
 ชแ
ิ ต่อเรือ
้ รัง
 สนับสนุนงบประมาณให ้หน่วยงาน เพือ
่ ดาเนินงานโครงการ
จานวน 4 ภาค ภาคละ 500,000 บาท
 ติดตามความก ้าวหน ้า ผลการดาเนินงาน 4 ครัง้
 จัดเวทีแลกเปลีย
่ นเรียนรู ้และตลาดนัดสุขภาพ
ส.NCD
0.08
0.10
0.82
2.00
มาตรการ/ประเด็น
งบประมาณ (ล้านบาท)
่ นกลาง
สว
สาน ัก
จ ังหว ัด
หน่วย
งาน
-
ส.ยาสูบ
สคร.
ี่ ง
มาตรการ 2.พ ัฒนาการจ ัดการโรคและลดเสย
รายบุคคล
2.5 คัดกรองการบริโภคยาสูบ และลด เลิกยาสูบ ในระบบ
สุขภาพ (1.50)
- สร ้างกลไกขับเคลือ
่ นการคัดกรองฯในผู ้ป่ วยNCD และ
ระบบสง่ ต่อ
- M&E
- สนับสนุน /M&E การดาเนินงาน
ติดตาม และประเมินผล
0.60
0.40
0.50
(ทุกเขต)
2.00
รวม
16.75
25.60
15.58
KPI 2559 : อ ัตราตายจากอุบ ัติเหตุทางถนน ไม่เกิน 16 ต่อประชากรแสนคน
กรมควบคุมโรค บูรณาการกิจกรรม งานอุบ ัติเหตุทางถนนและบาดเจ็ บอืน
่ ๆ
้ 2559)
วงเงินทงหมด
ั้
5.44 ลบ. (ขาขึน
(สานั ก 5.44 ลบ./สคร. ลบ.)
มาตรการ/ประเด็น
งบประมาณ (ล้านบาท)
่ นกลาง
สว
สาน ัก
จ ังหว ัด
หน่วย
งาน
สคร.
มาตรการ 1.สร้างเสริมสุขภาพและวิถช
ี วี ต
ิ ใน ปชก.
อุบัตเิ หตุทางถนน (4.44)
่ น
 พัฒนาฐานข ้อมูลประเทศและบริหารจัดการข ้อมูลลงสูพ
ื้ ที่
 จัดเวทีแลกเปลีย
่ นเรียนรู ้การดาเนินงานป้ องกันการบาดเจ็บและ
ลดการตายจากอุบัตเิ หตุทางถนน
 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขฯ (Mr.RTI) รุน
่ ที่ 2
 บริหารจัดการงานป้ องกันและลดการตายจากอุบัตเิ หตุทางถนน
ในทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน
บาดเจ็บอืน
่ ๆ
 ขยายพืน
้ ทีด
่ าเนินการป้ องกันการบาดเจ็บโดยสถานบริการ
สาธารณสุข (1.0)
 พัฒนารูปแบบการดาเนินงานป้ องกันการบาดเจ็บโดยสถาน
บริการสาธารณสุข
 ลงพืน
้ ทีส
่ นับสนุน/ติดตามตรวจเยีย
่ มเสริมพลังการดาเนินงาน
ี่ งสูง
ในพืน
้ ทีเ่ สย
ื่ ต ้นแบบในการดาเนินงานป้ องกันการบาดเจ็บ
 ผลิตสอ
รวม
ส.NCD
1.90
1.00
0.78
0.76
ส.NCD
0.52
0.28
0.20
5.44
-
-
แผนการดูแลสุขภาพกลุม
่ ว ัยเรียน(จมนา้ )
สถานการณ์และผลการดาเนินงาน
ี ชวี ต
• ในปี ๒๕๕๖ กรมควบคุมโรคมีรายงานอ ัตราการเสย
ิ จาก
การจมนา้ ในเด็กอายุตา
่ กว่า ๑๕ ปี เท่าก ับ ๗.๖ ต่อแสน
ประชากร
เป้าหมายบริการ : ประชาชนกลุม
่ ว ัยเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพและอยูใ่ น
สภาพแวดล้อม ทีเ่ หมาะสม มีท ักษะชวี ต
ิ สามารถจ ัดการภาวะสุขภาพของตนเอง
่ งว ัยตลอดจนได้ร ับการคุม
ได้ตามชว
้ ครองผูบ
้ ริโภคด้านสุขภาพ
KPI : 1. เด็กน ักเรียนมีภาวะเริม่ อ้วนและอ้วนไม่เกินร้อยละ ๑๐
ี ชวี ต
2. อ ัตราการเสย
ิ จากการจมนา้ ของเด็ กอายุตา
่ กว่า ๑๕ ปี ไม่เกิน ๖.๕ ต่อประชากรเด็ก
อายุตา
่ กว่า ๑๕ ปี แสนคน
กรมควบคุมโรค
กรมอนาม ัย
ี ชวี ต
ผลผลิต : การเสย
ิ จากการจมน า้ ผลผลิต : เด็กมีรป
ู ร่างสมสว่ น
ของเด็กลดลง
กรมสุขภาพจิต
ผลผลิต : เด็ กไทยมี IQ EQ
ไม่ตา่ กว่ามาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ :
 การทางานเชงิ บูรณาการและ
ื่
แสวงหาภาคีเครือข่ายภายใต้ชอ
“ผูก
้ อ
่ การดีป้องก ันการจมนา้ ”
ยุทธศาสตร์
ั
• การพ ัฒนาศกยภาพทุ
กระด ับ
ยุทธศาสตร์ :
•ก าร สน บ
ั สนุ น ใ ห้ เ กิด ก า ร
ตระหน ก
ั รบ
ั รู ้ ปฏิบ ต
ั ไิ ด้ด า้ น
พฤติกรรมสุขภาพ
มาตรการ :
 เฝ้าระว ัง กาก ับ ติดตามประเมินผล
การดาเนินงานป้องก ันการจมนา้
(ภายใต้องค์ประกอบ/มาตรการหล ัก
๑๐ ด้าน) ของผูก
้ อ
่ การดี
มาตรการ :
มาตรการ :
่ เสริม และพ ัฒนา
ด า เ นิ น ก า ร ใ น โ ร ง เ รี ย น ส่ ง เ ส ริ ม เฝ้าระว ัง สง
สุขภาพแบบบูรณาการ
IQ/EQ
ผูก
้ อ
่ การดี (Merit Maker)
“ป้ องกันการจมน้ า”
M
E
R
I
T
Management*
Environment
Resuscitation*
Information
Training (Survival
Swimming)
M
A
K
E
R
Media
Advocacy/ Policy*
Kindergarten
Education
Research*
* ต ้องมีในระดับเงินและทอง
ระดับเงินและทอง = 10 องค์ประกอบ, ระดับทองแดง = 6 องค์ประกอบ
www.facebook.com/thaincd
www.thaincd.com

similar documents