LOGO - เครือข่ายที่ปรึกษาด้านเทคนิคและวิศวการ

Report
LOGO
การรับรอง
อ ุตสาหกรรมสีเขียว
นายอาทิตย์ พัฒนพงศ์ ชัย
สานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
เรงพั
มี
่ ฒนาภาคอุตสาหกรรมให้เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดลอม
้
ความรับผิดชอบ
ตอสั
บชุมชนได้
่ งคม และอยูร่ วมกั
่
โดยปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิต ลดการใช้ทรัพยากร
และลดปริมาณการปลอยก
ประยุกตใช
่
๊ าซเรือนกระจก
์ ้
หลักการ 3Rs – การลดการใช้ การใช้ซา้ และการนา
กลับมาใช้ใหม่ เพิม
่ ปริมาณการใช้พลังงานทดแทนใน
ภาคอุตสาหกรรม
ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสรางรายได
้
้
จากการขายคารบอนเครดิ
ต และลดภาวะโลกรอน
้
์
รวมทัง้ สนับสนุ นการมีส่วนรวมของชุ
มชนในการแกไข
่
้
ปัญหาและตรวจสอบสภาพแวดลอม
และพัฒนาเมือง
้
หรือพืน
้ ทีอ
่ ุตสาหกรรมเชิงนิเวศเพือ
่ นาไปสู่สั งคมคารบอน
์
ตา่ (นโยบายรัฐบาล 3.3.2(7))
บทเรียน
้ ทางแห่งความไว้วางใจ
Green Industry: บนเสน
3
www.themegallery.com
หัวข้อนาเสนอ
เกณฑ์
• เกณฑ์กาหนด
แต่ละระดับ
• เอกสารที่
ผู ้ประกอบการ
ต ้องยืน
่
ประกอบการ
พิจารณา
ขนตอน
ั้
ดาเนินงาน
• บทบาทหน ้าที่
และขัน
้ ตอนการ
ดาเนินงาน
• ใบสมัคร
• ใบรับรอง
แนวทาง
พ ัฒนา
• การพัฒนา
ผู ้ประกอบการ
เพือ
่ เพิม
่ ระดับ
อุตสาหกรรมส ี
เขียว
LOGO
รูปแบบ
LOGO
5
LOGO
Green Logistic
(กพร.)
ธงขาวดาวเขียว
(กนอ.)
Lean
Manufacuring
(กสอ.)
ES for SE
(กรอ.)
ส่งเสริมใช้
น้าอ้อย น้าเชื่อม
ผลิตเอทานอล
(สอน.)
MOU รักแม่รกั ษ์
แม่น้า (สปอ.)
Clean Technology
(กรอ.)
พัฒนา เทคฯ การ
จัดการของเสีย
รง.อาหารสัตว์
(กรอ.)
ผลิตภัณฑ์ฉลาก
เขียว (สมอ.)
CSR-DIW
(กรอ.)
โรงงานดีเด่นด้าน
สิ่งแวดล้อม/
พลังงาน
EMS for SME ขัน้ ที่
2 (กรอ.)
ใบรับรอง
ISO 14001
7
LOGO
Green Logistic
(กพร.)
ประชาสัมพันธ์
สร้างเครือข่าย
ลงนามความ
ตกลงร่วม
ส่งเสริมใช้
น้าอ้อย น้าเชื่อม
ผลิตเอทานอล
(สอน.)
MOU รักแม่รกั ษ์
แม่น้า (สปอ.)
ธงขาวดาวเขียว
(กนอ.)
Lean
Manufacuring
(กสอ.)
ES for SE
(กรอ.)
Clean Technology
(กรอ.)
พัฒนา เทคฯ การ
จัดการของเสีย
รง.อาหารสัตว์
(กรอ.)
ผลิตภัณฑ์ฉลาก
เขียว (สมอ.)
CSR-DIW
(กรอ.)
โรงงานดีเด่นด้าน
สิ่งแวดล้อม/
พลังงาน
EMS for SME ขัน้ ที่
2 (กรอ.)
ECO
IE/Town
Green Supply Chain
CSR
ใบรับรอง
ISO 14001
8
LOGO
ส่งเสริ มใช้
น้ำอ้อย น้ำเชื่อม
ผลิ ตเอทำนอล
(สอน.)
MOU รักแม่
รักษ์แม่น้ำ
(สปอ.)
Green Logistic
(กพร.)
ผลิ ตภัณฑ์ฉลำกเขียว
(สมอ.)
ธงขำวดำวเขียว
(กนอ.)
Lean
Manufacuring
(กสอ.)
ES for SE
(กรอ.)
CSR-DIW
(กรอ.)
Clean Technology
(กรอ.)
พัฒนำ เทคฯ กำร
จัดกำรของเสีย รง.
อำหำรสัตว์ (กรอ.)
โรงงานดีเด่นด้าน
สงิ่ แวดล้อม/
พล ังงาน
EMS for SME
ขัน้ ที่ 2 (กรอ.)
ใบรับรอง
ISO 14001
ดูเอกสาร
หมายเลข 1
9
โครงการทีส
่ นับสนุ นการดาเนินการตามแผนงาน
การขับเคลือ
่ น
Green Industry
มิต ิ
โครงการ/กรอบโครงการของหน่วยงานใน อก. ปี 55
1.Green จัดทา
ข้อมูลรวม บริหาร
ฐานข้อมูล
Database ฐานข้อมูลและ ก๊าซ
จัดการก๊าซ อุตสาหกรรมสี
ประเมินวัฏจักร คารบอนไดอ
เรือนกระจก เขียว
์
วงจรชีวต
ิ
อกไซด ์
(GHG
ผลิตภัณฑ ์
(Carbon
Manageme
(LCI-LCA)
Footprint) nt)
2.Green พัฒนา
เสริม
ประชาสั มพัน ความเข้าใจ
Knowledg ศักยภาพ
ศักยภาพ
ธการเที
ยบ เกีย
่ วกับ
์
e
บุคลากร
เครือขาย
ระดับ/การ อุตสาหกรรมสี
่
ปรับตัว
เขียว
โครงการทีส
่ นับสนุ นการดาเนินการตามแผนงาน
การขับเคลือ
่ น
Green Industry
มิต ิ
3.Green
Process
/Manufact
uring
4.Green
โครงการ/กรอบโครงการของหน่วยงานใน อก. ปี 55
ส่งเสริมการใช้ อนุ รก
ั ษ์
เพิม
่ ผลิตภาพ กาจัดความสูญ
เทคโนโลยี
พลังงาน
Green
เปลา่ ดวยการ
้
สะอาด Clean Energy
Productivity ผลิตแบบ
Technology
Saving for
LEAN
Small
Enterprises
จัดการทรัพยากรโดยใช้หลัก ลดการ
เหมืองแรสี่ เขียว
ลดการเกิด/ใช้ซา้ /แปรใช้ใหม่ ปลดปลอย
Green Mining
่
- 3Rs
CO2 ผาน
่
กลไก CDM
ลดของเสี ยฝัง ส่งเสริมการ แลกเปลีย
่ น ผลิตเอทานอล
โครงการทีส
่ นับสนุ นการดาเนินการตามแผนงาน
การขับเคลือ
่ น
Green Industry
มิต ิ
โครงการ/กรอบโครงการของหน่วยงานใน อก. ปี 55
5.Green ระบบจัดการ ระบบจัดการ ระบบจัด
มาตรฐานการ
Managem สิ่ งแวดลอม
สิ่ งแวดลอม
การพลังงาน จัด
้
้
ent
(ISO
(EnMSการพลังงาน
EMS for
14001)
DIW)
(ISO 50001)
SMEs
ยกระดับมาตรฐานการ
จัดการของเสี ยของผู้รับ
จัดการกากของเสี ย
6.Green
Product
ฉลากเขียว
Label
Green
การจัดการ
ภายใน
โรงงานโดย
หลัก 5ส
บริหารจัดการ
กากของเสี ย
(Waste
Management
)
ฉลากคารบอน
Carbon
์
Label
โครงการทีส
่ นับสนุ นการดาเนินการตามแผนงาน
การขับเคลือ
่ น
Green Industry
มิต ิ
โครงการ/กรอบโครงการของหน่วยงานใน อก. ปี 55
8.Green มาตรฐานความ มาตรฐาน มาตรฐาน
ปรับ
Communit รับผิดชอบตอ
ความ
ความ
ทัศนียภาพ
่
y
สั งคม ISO
รับผิดชอบ รับผิดชอบตอ
่ รอบโรงงาน
26000
ตอสั
สั งคมของ
สร้าง Buffer
่ งคม
ของโรงงาน เหมืองแร่
Zone
CSR-DIW CSR-DPIM
9.Green ขยายเครือขาย
เครือขาย
พัฒนาเมือง ให้ชุมชนรวม
่
่
่
Network CSR
บริหาร
อุตสาหกรรม ตรวจสอบ
จัดการกาก เชิงนิเวศ
โรงงาน - ธง
(CSRของเสี ย - Eco Town / ขาวดาวเขียว
Network)
Waste
Eco Industry
www.themegallery.com
ระด ับที่ 1 : ความมุง
่ มน
่ ั สเี ขียว
Green Commitment
Policy
ข้อ 1 ต้องกาหนดนโยบายด้านสงิ่ แวดล้อม
(ก) การลดผลกระทบด้านสงิ่ แวดล้อม หรือ
การป้องก ันมลพิษ
้ ร ัพยากรอย่างยง่ ั ยืน
(ข) การใชท
(ค) การลดผลกระทบต่อการเปลีย
่ นแปลง
สภาพภูมอ
ิ ากาศ
(ง) การปกป้องและฟื้ นฟูธรรมชาติ
Communication
ื่ สารนโยบายด้าน
ข้อ 2 ต้องมีการสอ
สงิ่ แวดล้อมให้บค
ุ ลากรในองค์กร
ทราบ
LOGO
www.themegallery.com
LOGO
เอกสารที่ผส้ ู มัครต้องยื่นประกอบการพิจารณา ระดับที่ 1
Policy
1. เอกสารการประกาศนโยบายด้าน
สงิ่ แวดล้อม
ื่ สารนโยบายด้าน
2. หล ักฐานการสอ
่
สงิ่ แวดล้อม เชน
บ ันทึกการประชุม
ภาพถ่าย การติดประกาศ หรือ
Communication
หล ักฐานอืน
่ ใด
www.themegallery.com
LOGO
ระดับที่ 2 : ปฏิบตั ิการสีเขียว Green Activity
Environmental
policy
ข้อ 1 กาหนด
นโยบายด้าน
สงิ่ แวดล้อม และ
ื่ สารนโยบาย
สอ
ด้านสงิ่ แวดล้อม
ให้บค
ุ ลากรใน
องค์กรทราบ
.
Planning
Implementation
ข้อ 2 จ ัดทา
แผนงานด้าน
สงิ่ แวดล้อม
ประกอบด้วย
ว ัตถุประสงค์
เป้าหมาย ขนตอน
ั้
การปฏิบ ัติ
ผูร้ ับผิดชอบ และ
กรอบระยะเวลาแล้ว
เสร็จ
ข้อ 3 นา
แผนงานด้าน
สงิ่ แวดล้อม
ไปปฏิบ ัติให้
เกิด
ิ ธิผล
ประสท
www.themegallery.com
LOGO
เอกสารที่ผส้ ู มัครต้องยื่นประกอบการพิจารณา ระดับที่ 2
1
1.1
1.2
กรณีผส
ู ้ ม ัครได้ร ับการร ับรอง
โครงการ/กิจกรรม
ทีเ่ ปรียบเทียบในระด ับที่ 2
ิ้ อายุ
กรณีใบร ับรองหรือประกาศนียบ ัตรกาหนดว ันสน
ิ้ อายุ
ณ ว ันทีย
่ น
ื่ สม ัคร ต้องย ังไม่สน
ิ้ อายุ
กรณีใบร ับรองหรือใบประกาศนียบ ัตรไม่กาหนดว ันสน
ิ้ อายุแล้ว
หรือสน
ต้องมีเอกสาร/หล ักฐานทีส
่ ามารถแสดงได้วา
่ องค์กรย ังร ักษา
และคงไว้ซงึ่ การดาเนินกิจกรรมด้านสงิ่ แวดล้อม
www.themegallery.com
LOGO
เอกสารที่ผส้ ู มัครต้องยื่นประกอบการพิจารณา ระดับที่ 2
2
กรณีผส
ู ้ ม ัครไม่ได้ร ับการร ับรอง
โครงการ/กิจกรรม
2.1
เอกสารการประกาศนโยบายด้านสงิ่ แวดล้อม และ
ื่ สาร
หล ักฐานการสอ
นโยบายด้านสงิ่ แวดล้อม
2.2
แผนงานด้านสงิ่ แวดล้อม
2.3
เอกสาร/หล ักฐาน/สรุปผลความสาเร็จการ
ดาเนินงานตามแผน อย่างน้อย 1 กิจกรรม/โครงการ
www.themegallery.com
ระดับที่ 3 : ระบบสีเขียว
Green System
LOGO
www.themegallery.com
เกณฑ์ระดับที่ 3
นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
วางแผนด้านสิ่งแวดล้อม
นาไปปฏิบตั ิ
ติดตาม ประเมินผล
ทบทวน และรักษาระบบ
LOGO
www.themegallery.com
1. นโยบายด้านสงิ่ แวดล้อม
Policy
Commu
nication
ข้อ 1 ผูบ
้ ริหารสูงสุดต้องกาหนดนโยบายด้าน
สงิ่ แวดล้อม
(ก) การลดผลกระทบด้านสงิ่ แวดล้อม หรือ
การป้องก ันมลพิษ
้ ร ัพยากรอย่างยง่ ั ยืน
(ข) การใชท
(ค) การลดผลกระทบต่อการเปลีย
่ นแปลง
สภาพภูมอ
ิ ากาศ
(ง) การปกป้องและฟื้ นฟูธรรมชาติ
ื่ สารนโยบายด้านสงิ่ แวดล้อม
ข้อ 2 ต้องมีการสอ
ให้บค
ุ ลากรทงหมดทราบ
ั้
LOGO
www.themegallery.com
LOGO
2 วางแผนด้านสิ่งแวดล้อม
5.ดาเนินการตามแผนงานด้านสงิ่ แวดล้อม
ี้ ง
1. ชบ
่ ประเด็นด้านสงิ่ แวดล้อม
ี้ ง
ื ค้นข้อกาหนด
2.ชบ
่ และติดตามสบ
ของกฎหมาย
3.กาหนดว ัตถุประสงค์และเป้าหมาย
4.จ ัดทาแผนงานด้านสงิ่ แวดล้อม
วางแผนด้าน
สงิ่ แวดล้อม
6. ติดตามผลการดาเนินการตามแผนงาน
7. ทบทวนว ัตถุประสงค์ เป้าหมาย
และแผนงานด้านสงิ่ แวดล้อม
www.themegallery.com
LOGO
ข้อ 3 การนาไปปฏิบตั ิ
1
จ ัดสรรทร ัพยากรให้เพียงพอต่อการบริหารจ ัดการด้านสงิ่ แวดล้อม
2
ต้องมีการฝึ กอบรมและการสร้างจิตสานึกเพือ
่ ให้เกิดความ
ตระหน ักต่อประเด็นด้านสงิ่ แวดล้อมและผลกระทบต่อสงิ่ แวดล้อม
3
่ งทางและวิธก
ื่ สารข้อมูลด้านสงิ่ แวดล้อมให้ก ับ
กาหนดชอ
ี ารสอ
บุคคลภายในองค์กรและบุคคลภายนอกองค์กร
www.themegallery.com
LOGO
ข้อ 3 การนาไปปฏิบตั ิ
4
5
6
จ ัดทาขนตอนการด
ั้
าเนินงานในการควบคุมเอกสาร
จ ัดทาขนตอนการด
ั้
าเนินงานเพือ
่ ควบคุมการปฏิบ ัติในการลด
ผลกระทบด้านสงิ่ แวดล้อม
จ ัดทาขนตอนการด
ั้
าเนินงานรองร ับสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือ
อุบ ัติภ ัยทีม
่ ผ
ี ลกระทบต่อสงิ่ แวดล้อมและชุมชน
www.themegallery.com
LOGO
ข้อ 4 การติดตาม ประเมินผล
ตรวจว ัด
สวล.
-จ ัดทาขนตอนการ
ั้
ดาเนินงานในการ
เฝ้าติดตาม/
ตรวจว ัด คุณภาพ
สงิ่ แวดล้อม
-เครือ
่ งมือตรวจว ัด
ต้องได้ร ับทวนสอบ
และบารุงร ักษา
อย่างเหมาะสม
ติดตาม
ตาม
กม.
จ ัดทาขนตอน
ั้
การดาเนินการ
ประเมินความ
สอดคล้องของ
EMS ก ับ
ข้อกาหนดของ
กฎหมายที่
เกีย
่ วข้องตาม
่ งเวลาที่
ชว
กาหนด
ปฏิบ ัติการ
แก้ไข
จ ัดทาขนตอน
ั้
การดาเนินงาน
ปฏิบ ัติการแก้ไข
และ ป้องก ัน
สาหร ับการเนิน
การก ับ
ข้อบกพร่อง
ด้านสงิ่ แวดล้อม
้ แล้ว
ทีเ่ กิดขึน
หรืออาจจะ
้
เกิดขึน
ควบคุม
บ ันทึก
ี้ ง
การชบ
่ จ ัดเก็บ
ป้องก ัน และ
กาหนดอายุการ
จ ัดเก็บบ ันทึกที่
เกีย
่ วข้องก ับ
การดาเนินงาน
ด้านสงิ่ แวดล้อม
ตรวจ
ประเมิน
ภายใน
ตรวจประเมิน
ภายใน
ระบบการ
จ ัดการด้าน
สงิ่ แวดล้อม
่ งเวลาที่
ตามชว
กาหนด
LOGO
ข้อ 5 การทบทวนและร ักษาระบบ
ผูบ
้ ริหารสูงสุดขององค์กรต้อง
ทบทวนระบบการจ ัดการด้าน
สงิ่ แวดล้อมขององค์กร
่ งเวลาทีก
•ตามชว
่ าหนด
•เพือ
่ ให้มน
่ ั ใจว่า
•เป็นไปตามข้อกาหนดของ
กฎหมายทีเ่ กีย
่ วข้อง
•ระบบการจ ัดการด้าน
สงิ่ แวดล้อมย ังคงมีความ
เหมาะสม และเกิด
ิ ธิผลอย่างต่อเนือ
ประสท
่ ง
26
LOGO
เอกสารทีผ
่ ส
ู ้ ม ัครต้องยืน
่ ประกอบการพิจารณา ระด ับที่ 3
ใบร ับรองหรือประกาศนียบ ัตรของ
กิจกรรมทีเ่ ปรียบเทียบในระด ับที่ 3
(1)
กรณีใบร ับรองหรือประกาศนียบ ัตรกาหนดว ัน
ิ้ อายุ ณ ว ันทีย
ิ้ อายุ
สน
่ น
ื่ สม ัครต้องย ังไม่สน
(2)
กรณีใบร ับรองหรือใบประกาศนียบ ัตรไม่
ิ้ อายุ หรือ สน
ิ้ อายุแล้ว ต้องมี
กาหนดว ันสน
เอกสาร/หล ักฐานทีส
่ ามารถแสดงได้วา
่ องค์กร
ย ังร ักษาและคงไว้ซงึ่ การดาเนินกิจกรรมด้าน
สงิ่ แวดล้อม
27
www.themegallery.com
LOGO
ระดับที่ 4 : วัฒนธรรมสีเขียว Green Culture
ว ัฒนธรรมสเี ขียว
Green CULTURE
www.themegallery.com
เกณฑ์ระดับที่ 4
3.รายงาน
เผยแพร่
ต่อสาธารณะ
2.สร้างว ัฒนธรรมองค์กร
ตามแนวทาง SR
(ISO 26000)
1. ต้องจ ัดทาระบบการจ ัดการ
สงิ่ แวดล้อม
ตามระด ับที่ 3 ทุกข้อ
LOGO
www.themegallery.com
LOGO
สร้างวัฒนธรรมองค์กร
ตามแนวทาง 7 principles SR (ISO 26000)
1.
Accountability
2.
Transparency
ิ ใจและการ
• ร ับผิดชอบต่อผลกระทบจากการตัดสน
ดาเนินการต่างๆ ขององค์กรต่อสงั คม และสงิ่ แวดล ้อม
โดยเฉพาะกระทบด ้านลบทีม
่ น
ี ัยสาคัญ
• การดาเนินการเพือ
่ การป้ องกันผลกระทบด ้านลบที่
เกิดขึน
้ โดยไม่ได ้ตัง้ ใจ เพือ
่ ป้ องกันไม่ให ้เกิด้้า
ิ ใจและการดาเนินการ
• มีความโปร่งใสในการตัดสน
ต่างๆ ทีม
่ ผ
ี ลกระทบต่อสงิ่ แวดล ้อม
ั เจน ถูกต ้อง และครบถ ้วน
• ต ้องมีการเปิ ดเผยอย่างชด
โดยต ้องเข ้าถึงข ้อมูลได ้โดยง่าย และข ้อมูลเหมาะสม
ื่ ถือ
ตามชว่ งเวลา เป็ นข ้อเท็จจริง มีความน่าเชอ
www.themegallery.com
LOGO
สร้างวัฒนธรรมองค์กร
ตามแนวทาง 7 principles SR (ISO 26000)
•สง่ เสริมให ้เกิดการปฏิบต
ั อ
ิ ย่างมีจริยธรรมด้าน
สงิ่ แวดล้อม อย่างจริงจังโดย
3.
Ethical
behavior
4.
stakeholder
interests
•(1) ประกาศกาหนดค่านิยมและหลักการ
•(2) มีโครงสร ้างการบริหารทีช
่ ว่ ยสง่ เสริมให ้เกิดการปฏิบต
ั ิ
อย่างมีจริยธรรม
•(3) กากับดูแล และการควบคุมต่างๆ เพือ
่ เฝ้ าติดตาม ให ้
การสนั บสนุน และบังคับ
•(4) มีการกระตุ ้นและสง่ เสริม
้
•(5) มีการป้ องกัน หรือแก ้ไขการเกิดผลประโยชน์ทับ้อน
•(6) มีรายงานผลการปฏิบต
ั ิ
• ต ้องเคารพ พิจารณา และตอบสนองต่อผลประโยชน์
ี ด ้านประเด็นสงิ่ แวดล ้อม
ของผูม
้ ส
ี ว่ นได้เสย
www.themegallery.com
LOGO
สร้างวัฒนธรรมองค์กร
ตามแนวทาง 7 principles SR (ISO 26000)
5.
rule of law
6.
international
norms of
behavior
7.
Human rights
ต้องปฏิบ ัติให้เป็นไปตามกฎหมายและข ้อกาหนดต่าง ๆ
ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับด ้านสงิ่ แวดล ้อม
ต้องเคารพต่อการปฏิบ ัติตามแนวทางสากลในด้านสงิ่ แวดล้อม
ในสถานการณ์ทก
ี่ ฎหมาย หรือการดาเนินการตามกฎหมายยังไม่
พอเพียงสาหรับการปกป้ องสงิ่ แวดล ้อมได ้ องค์กรต ้องผลักดันให ้
เกิดความเคารพต่อการปฏิบต
ั ต
ิ ามแนวทางของสากล
ิ ธิมนุษยชนในด้านสงิ่ แวดล้อมทีด
ต ้องเคารพต่อสท
่ ี
ิ ธิ
และให ้การยอมรับถึงความสาคัญและความเป็ นสากลของสท
มนุษยชนในด ้านสงิ่ แวดล ้อม
www.themegallery.com
LOGO
เอกสารที่ผส้ ู มัครต้องยื่นประกอบการพิจารณา ระดับที่ 4
1
2
3
ใบร ับรองอุตสาหกรรมสเี ขียวระด ับที่ 3 หรือ
ใบร ับรองหรือประกาศนียบ ัตรของโครงการ/กิจกรรม
ทีเ่ ปรียบเทียบในระด ับที่ 3
รายงานการดาเนินการต่างๆ ทีเ่ กีย
่ วข้องก ับ
การสร้างว ัฒนธรรมองค์กรด้านสงิ่ แวดล้อม
รายงานผลการดาเนินกิจกรรมด้านสงิ่ แวดล้อม
ทีเ่ ปิ ดเผยต่อสาธารณะ
่ ให้ สอก. ดาเนินการต่อไป
สอจ./กรม ร ับใบสม ัครและเอกสาร แล้วสง
www.themegallery.com
LOGO
ระดับที่ 5 : เครือข่ายสีเขียว Green Network
สร้างเครือข่ายสเี ขียว
ิ ค้า
ผูข
้ ายสน
ผูใ้ ห้บริการ
องค์กร
ว ัฒนธรรมสเี ขียว
ชุมชน
ผูม
้ ส
ี ว่ นได้
ี
สว่ นเสย
ผูบ
้ ริโภค
www.themegallery.com
เกณฑ์ระดับที่ 5
3.รายงาน
ความสาเร็จ
เผยแพร่
ต่อสาธารณะ
่ เสริม สร้าง และสาน
2.สง
ั ันธ์กจ
สมพ
ิ กรรมด้าน
สงิ่ แวดล้อม
ก ับ supply chain ชุมชน
และบริโภค
1. ต้องจ ัดทาระบบการจ ัดการ
สงิ่ แวดล้อมและมีว ัฒนธรรมสเี ขียว
ตามระด ับที่ 4 ทุกข้อ
LOGO
www.themegallery.com
LOGO
ส่งเสริม สร้าง และสานสัมพันธ์
สง่ เสริม/
สร ้าง/
สาน
ั พันธ์
สม
ห่วงโ้ ่
อุปทาน
(supply
chain)
ั พันธ์กจิ กรรมด ้านสงิ่ แวดล ้อมกับ
•สง่ เสริม สร ้าง และสานสม
ี (stake holder) ทีค
ผู ้มีสว่ นได ้เสย
่ รอบคลุมทัง้
่ ป
•ห่วงโ้อ
ุ ทาน (supply chain)
•ชุมชน และ
•ผู ้บริโภค
• ต ้องทาให ้ประสบความสาเร็จเป็ นทีป
่ ระจักษ์ และมีการพัฒนา
อย่างต่อเนือ
่ งและยั่งยืน
่ ป
่ ต
• ต ้องสง่ เสริมให ้ห่วงโ้อ
ุ ทาน มุง่ สูอ
ุ สาหกรรมสเี ขียว และ
ิ ธิผล โดยต ้องดาเนินการให ้
นามาปฏิบต
ั ใิ ห ้เกิดประสท
่ ป
ครอบคลุมทัง้ ห่วงโ้อ
ุ ทาน และต ้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนือ
่ ง
และยั่งยืน
• ผู ้ขาย/ผู ้ให ้บริการ ทีต
่ ด
ิ ต่อโดยตรง (1st tier )
• ต ้องได ้อุตสาหกรรมสเี ขียวระดับ 2 ขึน
้ ไป
www.themegallery.com
LOGO
ส่งเสริม สร้าง และสานสัมพันธ์
ชุมชน
รอบข ้าง
• ต ้องสง่ เสริมการมีสว่ นร่วมของชุมชน การพัฒนาชุมชน และ
ต ้องร่วมกับชุมชนในการกระตุ ้นจิตสานึกและสง่ เสริมความรู ้
ความเข ้าใจต่อการบริโภคทีย
่ ั่งยืน โดยให ้ความสาคัญและใส ่
ใจต่อสงิ่ แวดล ้อม
ผู ้บริโภค
• ต ้องให ้ความรู ้และสร ้างความตระหนักแก่ผู ้บริโภคใน
การบริโภคทีย
่ ั่งยืน
การ
ยอมรับ
ในสงั คม
• จัดทารายงานการดาเนินการต่างๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการ
ั พันธ์กจิ กรรมด ้านสงิ่ แวดล ้อม
สง่ เสริม สร ้าง และสานสม
ี และสรุปรายงานผลความสาเร็จเพือ
กับผู ้มีสว่ นได ้เสย
่
เผยแพร่
www.themegallery.com
LOGO
เอกสารที่ผส้ ู มัครต้องยื่นประกอบการพิจารณา ระดับที่ 5
กรณีได้ร ับการร ับรองอุตสาหกรรมสเี ขียว
ระด ับที่ 4 ยืน
่ เอกสาร
1
1.1
ใบร ับรองอุตสาหกรรมสเี ขียวระด ับที่ 4
1.2
่ เสริม สร้าง
รายงานการดาเนินการต่างๆ ทีเ่ กีย
่ วข้องก ับการสง
ั ันธ์กจ
ี
และสานสมพ
ิ กรรมด้านสงิ่ แวดล้อมก ับผูม
้ ส
ี ว่ นได้เสย
และสรุปรายงานผลความสาเร็จเพือ
่ เผยแพร่
่ ให้ สอก. ดาเนินการต่อไป
สอจ./กรม ร ับใบสม ัครและเอกสาร แล้วสง
www.themegallery.com
LOGO
เอกสารที่ผส้ ู มัครต้องยื่นประกอบการพิจารณา ระดับที่ 5
2
กรณีย ังไม่ได้ร ับการร ับรองอุตสาหกรรมสเี ขียวระด ับที่ 4
2.1
ใบร ับรองอุตสาหกรรมสเี ขียวระด ับที่ 3 หรือ ใบร ับรอง/
ประกาศนียบ ัตรของโครงการทีเ่ ทียบเท่าระด ับที่ 3
2.2
รายงานการดาเนินการต่างๆ ทีเ่ กีย
่ วข้องก ับการสร้าง
ว ัฒนธรรมองค์กรด้านสงิ่ แวดล้อม
2.3
รายงานผลการดาเนินกิจกรรมด้านสงิ่ แวดล้อม ที่
เปิ ดเผยต่อสาธารณะ
2.4
่ เสริม สร้าง
รายงานการดาเนินการต่างๆ ทีเ่ กีย
่ วข้องก ับการสง
ั ันธ์กจ
ี และ
และสานสมพ
ิ กรรมด้านสงิ่ แวดล้อมก ับผูม
้ ส
ี ว่ นได้เสย
สรุปรายงานผลความสาเร็ จเพือ
่ เผยแพร่
่ ให้ สอก. ดาเนินการต่อไป
สอจ./กรม ร ับใบสม ัครและเอกสาร แล้วสง
www.themegallery.com
ขัน้ ตอนการรับรอง ระดับที่ 1 – 3
(ด ูเอกสาร 2)
่ นกลาง
สว
่ นภูมภ
สว
ิ าค
ทุกหน่วยงานในอก.
สอจ.
รับใบสมัคร
รับใบสมัคร
หน่วยร ับใบสม ัคร
สอจ.
 ประเมินเอกสารตามเกณฑ์กาหนด
 ประเมินเอกสารตามเกณฑ์กาหนด
ิ ให ้การรับรอง
 ตัดสน
ิ ให ้การรับรอง
 ตัดสน
สอก.
จัดทาใบรับรอง และนาเสนอ ปกอ.ลงนาม
สอก.
สรุปรายงานเสนอคณะกรรมการเพือ
่ ทราบ
LOGO
www.themegallery.com
ขัน้ ตอนการรับรอง ระดับที่ 4 – 5
สว่ นกลาง
สว่ นภูมภ
ิ าค
ทุกหน่วยงานในอก.
สอจ.
รับใบสมัครและสง่ ให ้ สอก.
รับใบสมัครและสง่ ให ้ สอก.
LOGO
(ด ูเอกสาร 3)
คณะอนุกรรมการ
สอก.
• แต่งตัง้ คณะผู ้ตรวจประเมิน ตรวจ
ประเมิน ณ สถานประกอบการ
ิ ให ้การรับรอง
• ตัดสน
• และแจ ้งผลให ้ สอก.ทราบ
นั ดตรวจประเมิน และสง่ เรือ
่ งให ้
คณะอนุกรรมการพิจารณา
สอก.
จัดทาใบรับรอง และนาเสนอ ปกอ.ลงนาม
สอก.
สรุปรายงานเสนอคณะกรรมการเพือ
่ ทราบ
www.themegallery.com
ผูป้ ระเมินอ ุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 4-5
ผูต
้ รวจประเมินทีไ่ ด้ร ับการแต่งตงั้
กรอ. = 28 คน
กพร. = 21 คน
กนอ. = 15 คน
สมอ. = 10 คน
สศอ. = 3 คน
กสอ. = 2 คน
สปอ. = 1 คน
ิ้ = 80 คน
รวมทงส
ั้ น
LOGO
www.themegallery.com
อาย ุการรับรอง และการต่ออาย ุ
ระดับ 1
ระดับ 2
• อายุการร ับรอง
1 ปี
• อายุการร ับรอง
2 ปี
• อายุการร ับรอง
3 ปี
• สามารถต่ออายุ
• สามารถต่ออายุ
• ไม่สามารถ
ต่ออายุ
ระด ับเดิมได้
ระด ับเดิมได้ แต่
ต้องกิจกรรมใหม่
ระดับ 3-5
ระด ับเดิมได้
LOGO
ตัวอย่างใบสมัคร
LOGO
down load ได้ทาง website
http://green.industry.go.th/
44
ตัวอย่างใบรับรอง
LOGO
down load ได้ทาง website
http://green.industry.go.th/
45
www.themegallery.com
LOGO
แนวทางการพ ัฒนา
สารวจ :ประเมินความสามารถของผูป
้ ระกอบการเป้าหมาย
รง. ย ังไม่ม ี
กิจกรรมใดๆ
ั
รง.มีศกยภาพ/กิ
จกรรม
ด้านสงิ่ แวดล้อม
ิ ชวนผูบ
เชญ
้ ริหาร
ให้ประกาศ
นโยบายด้าน
สงิ่ แวดล้อม
่ เสริม พ ัฒนา ให้
สง
จ ัดทากิจกรรมด้าน
สงิ่ แวดล้อม จนได้
ผลสาเร็ จ
ดูต ัวอย่าง
เอกสาร 4
แนะนาให้เข้า
โครงการของ อก.
ในระด ับ 2-3
ได้ร ับรอง ISO 14001 หรือ
โครงการทีย
่ อมร ับระด ับ 3
แนะนาโครงการ อก.
เพือ
่ พ ัฒนาองค์กร
อย่างต่อเนือ
่ ง จนเกิด
ว ัฒนธรรมสเี ขียว และ
ได้เครือข่ายสเี ขียว
่ ยเหลือ
ปร ับต ัว กระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมชว
อนุร ักษ์
พล ังงา
น
ลดว ัตถุดบ
ิ
ประหย ัด
ทร ัพยากร
ลดความเป็นพิษ
เพิม
่ ผลิตภาพ
ปร ับความคิด
เกิดความ
ตระหน ัก
3Rs
อุตสาหกรรมสเี ขียว
Green Industry
CSR
ชุมช
น
5. เครือข่ายสเี ขียว
(Green Network)
ื่ สาร
สอ
ระบบจ ัดการ
สงิ่ แวดล้อม
ระบบจ ัด
การพล ังงาน
โปร่งใส
4. ว ัฒนธรรมสเี ขียว
(Green Culture)
ร ับผิดชอบ
ปฏิบ ัติทว่ ั ทงองค์
ั้
กร
มีจริยธรรม
พ ัฒนา
เครือข่าย
ั ันธ์
สานสมพ
EMS for
SMEs
มอก.14001
ถ่ายทอดความรู ้
ื่ สารเข้าใจ
สอ
3. ระบบสเี ขียว
(Green System)
ลดมลพิษ
1. ความมุง
่ มน
่ ั สเี ขียว
(Green Commitment)
แปลงเป็น
นโยบาย
จ ัดการของ
ี
เสย
2. ปฏิบ ัติการสเี ขียว
(Green Activity)
ใชเ้ ทคโนโลยี
สะอาด
ทาเป็นระบบ
ใช ้ P-D-C-A
Supply Chain
เปิ ดเผย
ข้อมูล
้ ล ักนิตธ
ใชห
ิ รรม
ใสใ่ จผูม
้ ส
ี ว่ นได้สว่ น
ี
เสย
ี
ผูม
้ ส
ี ว่ นได้สว่ นเสย
47
48
สิ ทธิประโยชนเบื
้ งตน
้
์ อ
สิ ทธิประโยชน์
เงือ
่ นไข
หน่วยงาน
ยกเวนค
ยม (๑) ไดรั
กรมโรงงาน
้ าธรรมเนี
่
้ บการรับรองดานระบบการ
้
รายปี
จัดการ สิ่ งแวดลอม
้ (มอก. 14001 อุตสาหกรรม
เป็ นเวลา 5 ปี
หรือ ISO 14001)
(๒) มาตรฐานดานระบบการจั
ดการ
้
อาชีว
อนามัย และความปลอดภัย
(มอก. 18001)
ยกเวนค
ยม (๑) นาของเสี ยหรือวัสดุเหลือใช้ กรมโรงงาน
้ าธรรมเนี
่
รายปี
จากการประกอบ กิจการมาผลิต อุตสาหกรรม
เป็ นเวลา 5 ปี
ก๊าซชีวภาพเพือ
่ เป็ นพลังงาน
ทดแทน
(๒) นาเอาอากาศเสี ยจากการเผา
ไหม้ใน กระบวนการผลิตทัง้ หมด
สิ ทธิประโยชนเบื
้ งตน
้
์ อ
สิ ทธิประโยชน์
ส่งเสริมการลงทุน
- ยกเวนอากรขาเข
า้
้
เครือ
่ งจักร
- ยกเวนภาษี
เงินได้
้
นิตบ
ิ ุคคล
8 ปี
- ลดหยอนภาษี
เงิน
่
ได้
ยืน
่ ขอรับการส่งเสริม
ภายใน
31
ธ.ค. 55
เงือ
่ นไข
การลงทุนใน
(๑) กลุมกิ
่ วกับการ
่ จการเกีย
ประหยัดพลังงานและพลังงาน
ทดแทน
(๒) กลุมกิ
่ จการผลิตวัสดุและ
ผลิตภัณฑที
่ ่ งแวดลอม
้
์ เ่ ป็ นมิตรตอสิ
หน่วยงาน
สานักงาน
คณะกรรมกา
ร
ส่งเสริมการ
ลงทุน
สิ ทธิประโยชนเบื
้ งตน
้
์ อ
สิ ทธิประโยชน์
ส่งเสริมการลงทุน
- ยกเวนอากรขาเข
า้
้
เครือ
่ งจักร
- ยกเวนภาษี
เงินได้
้
นิตบ
ิ ุคคล 3 ปี
- ลดหยอนภาษี
เงิน
่
ได้
ยืน
่ ขอรับการส่งเสริม
ภายใน 31 ธ.ค. 55
เงือ
่ นไข
เสนอแผนการลงทุนปรับเปลีย
่ น
เครือ
่ งจักรเพือ
่ การประหยัด
พลังงาน การใช้พลังงานทดแทน
หรือการ ลดผลกระทบตอ
่
สิ่ งแวดลอม
้
(1) ปรับใช้เทคโนโลยีทท
ี่ น
ั สมัย
เพือ
่ ให้การใช้ พลังงานลดลง
ตามสั ดส่วนทีก
่ าหนด
(2) นาพลังงานทดแทนมาใช้ตาม
สั ดส่วนทีก
่ าหนด
(3) ลดผลกระทบตอสิ
่ ่ งแวดลอม
้ –
ลดปริมาณของเสี ย น้าเสี ย หรือ
หน่วยงาน
สานักงาน
คณะกรรมกา
ร ส่งเสริม
การลงทุน
LOGO
ขอบค ุณ
52
สานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดกลาง
สานักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม
โทร 02-202-3671, 089120-9755
Email:
[email protected]

similar documents