การติดตั้งโปรแกรม Dev-C++

Report
โครงงานโปรแกรมคานวณพืน้ ทีส่ ี่ เหลีย่ มจัตุรัส
ชื่อเรื่อง โปรแกรมคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรรัส
กลุ่มสาระฯ กำงงำนอำชีพและเทคโนโลยีคอมพิวเตุอร์
ที่ปรึกษา อำจำรย์กำญจนำ โยธำยรทธ
ปี การศึกษา 2556
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
รูปสี่ เหลีย่ มจัตุรัส หรือรูปสี่ เหลีย่ มปรกติ หรือรูปสี่ เหลีย่ มด้ านเท่ ามุมเท่ า คือรูปสี่ เหลีย่ มที่มีด้านทั้งสี่ ยาวเท่ ากันและมุมทั้งสี่ เป็ น
มุมฉาก เทียบเท่ ากับเงือ่ นไขว่ าด้ านตรงข้ ามขนานกัน และเส้ นทแยงมุมแบ่ งครึ่งและตั้งฉากซึ่งกันและกัน และด้ านทั้งสี่ ยาวเท่ ากัน พืน้ ที่ของรูป
สี่ เหลีย่ มจัตุรัสที่มีความยาวด้ านละ a หน่ วย เท่ ากับ a×a = a2 ตารางหน่ วย และเส้ นรอบรูปจะยาวเท่ ากับ 4a หน่ วย ในทางคณิตศาสตร์ สามารถ
นาสู ตร ด้ าน*ด้ าน ซึ่งเป็ นสู ตรของรูปสี่ เหลีย่ มจัตุรัสมาใช้ ในการหาพืน้ ที่ต่างๆ
ดังนั้นดังนั้นเพือ่ ให้ เกิดความสะดวกในการคิดคานวณพืน้ ที่รูปสี่ เหลีย่ มจัตุรัส ผู้จัดทาโครงงานจึงได้ คดิ โปรแกรมการคานวณพืน้ ที่รูปสี่ เหลีย่ ม
จัตุรัสเพือ่ ให้ ผ้ ศู ึกษาสามารถทาและตรวจสอบการคานวณหาพืน้ ที่รูปสี่ เหลีย่ มจัตุรัสได้ อย่ างถูกต้ อง
วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
การคานวณหาพืน้ ที่รูปสี่ เหลีย่ มจัตุรัส
ขอบเขตของโครงงาน
โปรแกรมสามารถคานวณพืน้ ที่รูปสี่ เหลีย่ มจัตุรัสได้ ตามเงือ่ นไขของสู ตรการหาพืน้ ที่สี่เหลีย่ มจัตุรัส
ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับ
1. เป็ นแนวทางในการพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ ภาษาซี ในระบบงานอืน่ ๆ
2. อานวยความสะดวกแก่ ผ้ ศู ึกษาทางคณิตศาสตร์ ในการคานวณพืน้ ที่รูปสี่ เหลีย่ มจัตุรัส
นิยามศัพท์ เฉพาะ
รูปสี่ เหลีย่ มจัตุรัส คือ รูปหลายเหลีย่ มที่มีด้านสี่ ด้าน ด้ านทุกด้ านยาวเท่ ากัน และมุมภายในทุกมุมมีขนาดเท่ ากัน ทาให้ มุมแต่ ละ
มุมเป็ นมุมฉาก รูปสี่ เหลีย่ มจัตุรัสสามารถจัดได้ ว่าเป็ น รูปสี่ เหลีย่ มปรกติ, รูปสี่ เหลีย่ มมุมฉาก, รูปสี่ เหลีย่ มขนมเปี ยกปูน, รูปสี่ เหลีย่ มรูปว่ าว
, รูปสี่ เหลีย่ มด้ านขนาน และ รูปสี่ เหลีย่ มคางหมูหน้ าจั่วเส้ นทแยงมุมของรูปสี่ เหลีย่ มจัตุรัสมีความยาวเท่ ากันและตัดกันเป็ นมุมฉากที่จุด
กึง่ กลาง ถ้ าเส้ นทแยงมุมของรูปสี่ เหลีย่ มขนมเปี ยกปูนมีความยาวเท่ ากัน แสดงว่ ารูปสี่ เหลีย่ มขนมเปี ยกปูนนั้นจะต้ องเป็ นรูปสี่ เหลีย่ มจัตุรัส
โดยมีวธิ ีการคานวณ ดังต่ อไปนี้ สู ตร การหาพืน้ ที่รูปสี่ เหลีย่ มจัตุรัส = ด้ าน*ด้ าน
วิธีการดาเนินงาน
ขั้นตอนวิธีดาเนินงาน
1 จับสลำกหัวข้อโครงงำน
2. ศึกษำค้นคว้ำเกี่ยวกับโปรแกรมกำรคำนวณหำพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรรัส
3. ศึกษำค้นคว้ำเกี่ยวกับกำรเขียนโปรแกรมด้วยภำษำซี และ
โปรแกรม Dev-C++ ที่ใช้ในกำรเขียนโปรแกรม
4. วิเครำะห์ ออกแบบและเขียนโปรแกรมกำรคำนวณหำพื้นที่
สี่ เหลี่ยมจัตุรรัส
5. ทดลองใช้งำนและทำกำรปรับปรร งเพื่อให้เหมำะสมกับกำรใช้งำน
6. นำเสนอในรู ปแบบรำยงำนโครงงำน และเพำเวอร์ พอยท์
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการพัฒนา
1. Hardware ทีใ่ ช้
1.1 เครื่ องคอมพิวเตุอร์ CPU 500 MHz ขึ้นไป
1.2 หน่วยควำมจำ 128 MB
1.3 จอภำพ 17 นิ้ว
1.4 Hard Disk 20 GB
1.5 กำร์ดแสดงผลครณภำพสูง
1.6 Mouse 1 อัน
1.7 Keyboard 1 อัน
2. Software ทีใ่ ช้
2.1 โปรแกรม Dev-C++
การติดตั้งโปรแกรม Dev-C++
1. ดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ devcpp-4.9.9.2_setup.exe ที่ดำวน์โหลดมำเพื่อดำเนินกำรตุิดตุั้ง
จำกนั้นปรำกฏหน้ำตุ่ำงแสดง "ยินดีต้อนรับเข้ าสู่ การติดตั้งโปรแกรม Dev-C++ กรุ ณาอย่ าติดตั้งโปรแกรม
เวอร์ ชันนีท้ บั โปรแกรม Dev-C++ ทีเ่ คยได้ ติดตั้งก่ อนแล้ ว“ หำกเคยมีกำรตุิดตุั้งเวอร์ชนั อื่นอยูก่ ่อนให้ทำกำรถอน
ก่อน แตุ่ถำ้ ไม่เคยตุิดตุั้ง ให้คลิก OK ตุ่อไป
2. เลือกภำษำ "English" แล้วกดปร่ ม OK
3. ศึกษำ ข้ อตกลงการใช้ งานโปรแกรม เมื่อศึกษำแล้วสำมำรถคลิกปร่ ม I Agree เพื่อดำเนินกำรตุ่อไป
4. กำหนด Components ในที่น้ ีเลือกแบบกำรตุิดตุั้งเป็ น Full และคลิกปร่ ม Next> เพื่อดำเนินกำรตุ่อไป
5. กำหนด ตาแหน่ งสาหรับการติดตั้งโปรแกรม แล้วคลิกปร่ ม Install เพื่อตุิดตุั้งโปรแกรม
6. แสดงสถำนะกำรตุิดตุั้งโปรแกรม
7. เมื่อสถำนะกำรตุิดตุั้งโปรแกรมเสร็ จ จะปรำกฏคำถำมว่ำ "ต้ องการติดตั้งแบบอนุญาตให้ ผ้ ูใช้ งานคอมพิวเตอร์
คนอืน่ ใช้ งานได้ ใช่ หรือไม่ " ถ้ำใช่ คลิกปร่ ม Yes
8. ตุิดตุั้งเสร็จเรี ยบร้อยแล้วครับ คลิกปร่ ม Finish
9. เสร็จสิ้ นกำรตุิดตุั้งเสร็จโปรแกรม
การวิเคราะห์ ระบบและพัฒนาโปรแกรม
การวิเคราะห์ ระบบ
1. วัตถุประสงค์ ของงาน
หำค่ำพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรรัส
2. ออกแบบผลลัพธ์ ( Output )
ภำพที่ 3 กำรออกแบบผลลัพธ์โปรแกรมหำค่ำพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรรัส
โปรแกรมคำนวณหำค่ ำพืน้ ที่ส่ ีเหลี่ยมจัตุรัส
***********************************************
ควำมยำวของด้ ำนสี่เหลี่ยม: ……………………….
พืน้ ที่ส่ ีเหลี่ยม: ………………..
3. ข้ อมูลนาเข้ า ( Input )
ได้แก่ ควำมยำวของด้ำนสี่ เหลี่ยม
4. ชื่อตัวแปรที่ใช้
sidde
square
เก็บข้อมูล ด้ำนของสี่ เหลี่ยมจัตุรรัส
เก็บข้อมูล พื้นที่สี่เหลี่ยมจัสตุรรัส
5. ขั้นตอน/ลาดับงาน
เริ่ ม
รับค่ำควำมยำวของด้ำนสี่ เหลี่ยม (side)
คำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมจำก square=sidde*side
แสดงพื้นที่สี่เหลี่ยม (square)
จบ
6. ผังงาน
ภำพที่ 4 ผังงำนโปรแกรมหำค่ำพื้นที่สี่เหลี่ยม
เริ่ ม
กำหนดชื่อตุัวแปรคือ Square , sidde
รับค่ำตุัวแปรsidde
หำค่ำsquare จำก sidde*side
แสดงค่ำsquare
จบ
การเขียนโปรแกรม
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
main()
{
int square,sidde;
printf("\n\t\tprogram to find area of a square\n");
printf("\n\t*****************************************
*****\n\n");
printf("Enter square side : ");
scanf("%d",&sidde);
square=sidde*sidde;
printf("area of a square is : %d\n",square);
getch();
}
ภำพที่ 5 เมื่อรันโปรแกรมคำนวณหำค่ำพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรรัส โปรแกรมจะให้
ใส่ ค่ำควำมยำวด้ำนสี่ เหลี่ยม
ภำพที่ 6 เมื่อใส่ ค่ำควำมยำวแล้วแล้วกด Enter โปรแกรมคำนวณพื้นที่และ
แสดงผลพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรรัสออกมำทำงหน้ำจอและจบโปรแกรม
บทสรุ ป
สรุปผลการดาเนินงาน
โปรแกรมกำรคำนวณหำพื้นที่รูปสี่ เหลี่ยมจัตุรรัส ทำงำนเป็ นไปตุำมที่กำหนดไว้ โปรแกรม
สำมำรถคำนวณพื้นที่รูปสี่ เหลี่ยมจัตุรรัสได้อย่ำงถูกตุ้อง
ข้ อจากัดของโปรแกรม
โปรแกรมสำมำรถคำนวณได้เฉพำะพื้นที่รูปสี่ เหลี่ยมจัตุรรัสได้ตุำมเงื่อนไขของสู ตุรกำรหำพื้นที่
สี่ เหลี่ยมจัตุรรัสเท่ำนั้น ยังไม่รองรับกำรคำนวณหำพื้นที่สี่เหลี่ยมแบบอื่น
ข้ อเสนอแนะในการพัฒนาโปรแกรมครั้งต่ อไป
นำผลกำรวิเครำะห์กำรออกแบบมำเป็ นแนวทำงในกำรพัฒนำโปรแกรมให้ครอบคลรมและมี
ประสิ ทธิ ภำพมำกขึ้น โดยเพิม่ เมนูสำหรับกำรคำนวณหำพื้นที่รูปสี่ เหลี่ยมตุ่ำงๆ ที่ไม่ใช่แค่รูปสี่ เหลี่ยมจัตุรรัส
เท่ำนั้น เพื่อให้ตุรงกับควำมตุ้องกำรของผูใ้ ช้ที่สรด
ขอขอบพระคุณคะ่

similar documents