การลงรายการข้อมูลงานวิจัยไทยสู่มาตรฐานสากล

Report
การลงรายการข้อมูลงานวิจยั ไทยสู่
มาตรฐานสากล
อ.รพีพงษ์ แย้มสุวรรณ (วิทยาลัยราชพฤกษ์)
ความสาคัญของการลงรายการ

ผูใ้ ช้ใ ช้งานระบบฐานข้อ มูล งานวิ จ ัย ไปสัก ระยะก็จ ะพบว่า
ระบบฐานข้อมูลส่ วนใหญ่ยากต่อการค้นหาข้อมูลเนื่ องจากข้อมูล
อธิบายงานวิจยั หรื อเรี ยกว่า เมทาดาทา (metadata) นั้นแทบจะไม่ได้
ระบุขอ้ มูลที่สาคัญของงานวิจยั นั้นลงไปเลยทาให้ในต่างประเทศได้
ริ เริ่ มจัด ท าเอกสารข้อ มู ล หรื อ DDI
เพื่ อ พยายามสร้ า ง
มาตรฐานสากลส าหรั บ การอธิ บ ายข้ อ มู ล จากสั ง คมศาสตร์
พฤติกรรมและทางเศรษฐกิจ แสดงใน XML
“การจัดเก็บข้อมูลคือกระบวนการ ที่หน่ วยงานรัฐ
ไม่ ค วรจะเก็ บ ข้อ มู ล และเผยแพร่ เ พี ย งแค่ ข ้อ สรุ ป ของ
การศึ กษา แต่การเก็ บข้อมูลควรเริ่ มต้นตั้งแต่ช่ วงต้นของ
โครงการ ความก้าวหน้าของโครงการที่อยู่ในช่วงวงจรชี วิต
ของโครงการและส าหรับ การสร้า งเมทาดาทา ที่ ถู ก ต้อ ง
เพื่ อ ให้ ก ระบวนการทั้ งหมดที่ กล่ า วมานั้ นเป็ นเป็ น
กระบวนการจัดเก็ บข้อมูลและเผยแพร่ขอ้ มูลของโครงการ
ถูกต้องที่แท้จริง”
จาค็อบส์และฮัมฟรีย ์ (2004)
ความสาคัญของ DDI

รองรับการอธิบายการทางานของงานวิจยั ทุกช่วงวงจรชีวิต ของ
ข้อมูลการวิจยั ทั้งหมด มาพร้อมกับเมตาดาต้า DDI และช่วยให้
แนวความคิดข้อมูลการเก็บรวบรวมการประมวลผลและการกระจาย
การค้นพบการวิเคราะห์ repurposing
และการเก็บข้อมูล
แผนภาพแสดงการพิจารณาที่สาคัญในการเก็บข้อมูลในแต่ละขั้นตอน
ตั้งแต่ข้นั ตอนการสร้างข้อมูลกระบวนการที่เกิดขึ้ นจริง อาจไม่เป็ นเชิง
เส้นเป็ นแผนภาพที่ แสดงให้เห็ น แต่มันเป็ นสิ่ งสาคัญในการพัฒนา
แผนการที่จะอยู่ที่การพิจารณาเอกสารที่เข้ามาเล่นในทุกขั้ นตอนของ
วงจรชีวิตของข้อมูลดังภาพที่
การจัดเก็บข้อมูลในทุกวงจรชีวิตของงานวิจยั
รายการรายละเอียดข้อมูลของแบบสารวจสามะโนประชากร
รายการข้อมูลของแบบสารวจสามะโนประชากร แบบ DDI
ขอบเขตด้านการวิจยั
นโยบายการเข้าถึงและเข้าใช้ขอ้ มูล
นโยบายการเข้าถึงและเข้าใช้ขอ้ มูล
ชุดคาถาม
ชุดคาถาม
รายการตัวแปร
รายการตัวแปร
รายการตัวแปร
รายการตัวแปร
รายการตัวแปร
รายการตัวแปร
รายการตัวแปร
รายการตัวแปร
Future
OJS and Dataverse Network System Integration
Mockups of OJS Plugin: Journal Setup
Mockups of Published Article + Link to Data
Data in Dataverse

similar documents