การสร้างเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

Report
278412/278307
Electronic Commerce
บทที่ 4
องค์ ประกอบของ
ระบบพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์
อ.ธารารั ตน์ พวงสุวรรณ
[email protected]
Outline
•
•
•
•
องค์ ประกอบของระบบพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์
การสร้ างเว็บไซต์ พาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์
เครื่องมือช่ วยเหลือสาหรับระบบพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์
การพิจารณาความน่ าเชื่อถือของผู้ให้ บริการ
ขั้นตอนในการซื้อขายสิ นค้ า ในแนวทางพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์
• ขั้นที่ 1 การค้นหาและการระบุ (Search and Identification)
• ขั้นที่ 2 การเลือกและการเจรจา (Selection and Negotiation)
• ขั้นที่ 3 การซื้ อสิ นค้าและบริ การทางอิเล็กทรอนิกส์
(Purchasing Products and Services Electronically)
• ขั้นที่ 4 การจัดส่ งสิ นค้าและบริ การ
(Product and Service Delivery)
• ขั้นที่ 5 การบริ การหลังการขาย (After-Sales Service)
ระบบชาระเงินที่
ปลอดภัย
ลูกค้ า
ระบบรักษา
ความปลอดภัย
อินเทอร์เน็ต
Web server
ระบบตะกร้าสัง่ ซื้ อสิ นค้า
Database Server
ระบบสนับสนุน
หลังสานักงาน
ระบบจัดส่ งสิ นค้า
องค์ ประกอบของระบบพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
เว็บเพจ หรื อ ร้านค้าบนเว็บ
ระบบตะกร้ารับคาสัง่ ซื้ อ
ระบบการชาระเงิน
ระบบสมัครสมาชิก
ระบบขนส่ งสิ นค้า
ระบบติดตามคาสัง่ ซื้อ
องค์ ประกอบของระบบพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์
1. เว็บเพจ หรือ ร้ านค้ าบนเว็บ
• หน้าเว็บเพจสาหรับเสนอขายสิ นค้า บางทีเราเรี ยกกันว่า “หน้า
ร้าน” (Store Front)
• ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับร้านค้า สิ นค้า เชิญชวนให้ซ้ือสิ นค้า
นโยบายการขาย ฯลฯ แก่ลูกค้า
การสร้างเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
1. พัฒนาด้ วยตนเอง ทีเ่ รียกว่ า in-house
– เหมาะกับธุรกิจที่มีทีมงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แต่จะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้าง
สูง
– อาจจะเขียนเว็บไซต์ใหม่ท้ งั หมด หรื อเลือกใช้โปรแกรมพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
ประเภท Open source ประเภท Content Management ซึ่ งช่วยลดระยะเวลาใน
เขียนเว็บไซต์ใหม่ท้ งั หมด
– ตัวอย่างโปรแกรมประเภท Open source ที่ระบุไว้ใน www.iwebask.com ได้แก่
osCommerce, Magento, Zen Cart, VirtualMart เป็ นต้น
การสร้างเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ)
2. พัฒนาโดยจ้ างทีมงานด้ านไอทีมืออาชีพ ทีเ่ รียกว่ า out-sourcing
– เหมาะกับธุรกิจที่ไม่มีทีมงานด้านไอที แต่ตอ้ งการรายละเอียดตามเว็บไซต์ตาม
ความต้องการแต่จะยุงยากเมื่อมีการปรับปรุ งเว็บไซต์ภายหลัง
3. ใช้ โปรแกรมสร้ างเว็บเพจพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์ สาเร็จรู ป
– สร้างจากเว็บไซต์ตน้ แบบหรื อ template ที่บริ ษทั ต่างๆ ผลิตขึ้นมา เช่น
www.tarad.com เพียงแต่ไปลงทะเบียนเพื่อใช้งาน
หน้ าร้ านอิเล็กทรอนิกส์
• ร้านค้าทัว่ ไป (General Stores/Malls)
• ร้านค้าเฉพาะอย่าง (Specialized Stores/Malls)
(อ้างอิง : Turban and King 2003: 46)
องค์ ประกอบของระบบพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์
2. ระบบตะกร้ ารับคาสั่ งซื้อ
•
เป็ นระบบที่สามารถคลิกเพื่อสั่งซื้ อสิ นค้าจากหน้าเว็บเพจได้
•
เมื่อต้องการสัง่ ซื้ อให้คลิกที่ขอ้ ความ สัง่ ซื้ อ หรื อ รู ปตระกร้า หรื อ รถเข็น ก็
จะปรากฏสิ นค้าที่ตอ้ งการในหน้าตระกร้าพร้อมค่าใช้จ่ายทั้งหมด
•
โดยมีช่องไว้กรอกจานวนสิ นค้าที่สั่งซื้ อได้ โดยการคลิกซื้ อแต่ละครั้งจะ
เป็ นการหย่อนลงในตะกร้าหรื อรถเข็น และสะสมไว้จนกว่าเราจะซื้ อของ
ครบ และตัดสิ นใจให้ระบบแคชเชียร์อตั โนมัติคานวณ
องค์ ประกอบของระบบพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์
3. ระบบการชาระเงิน
•
เป็ นระบบคานวณเงินและชาระเงินสิ นค้า
•
มีหลายวิธีให้ลกู ค้าเลือก เช่น โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร บัตรเครดิต
•
การโอนถ่ายข้อมูลเกี่ยวกับบัตรเครดิตบนเครื อข่ายจาเป็ นต้องมีการเข้า
รหัสเพื่อป้ องกันการรั่วไหล ระบบที่ใช้กนั มากในปั จจุบนั คือ SSL
(Secure Socket Layers)
องค์ ประกอบของระบบพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์
4. ระบบสมัครสมาชิก
• บันทึกข้อมูลลูกค้าที่ตอ้ งการเป็ นสมาชิกเพื่อรับข่าวสาร สัง่ ซื้อ
สิ นค้า และประโยชน์ในระบบบริ หารลูกค้าสัมพันธ์
(customer relationship management : CRM)
องค์ ประกอบของระบบพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์
5. ระบบขนส่ งสิ นค้ า
• การจัดส่ งสิ นค้ามีหลายทางให้เลือกตามความต้องการของลูกค้า
โดยแต่ละวิธีมีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกัน
• มีการใช้บริ ษทั ขนส่ งสิ นค้า เช่น DHL , FedEx , UPS , EMS
แทนการส่ งสิ นค้าเองเพื่อสะดวกในการคานวณค่าใช้จ่ายในการ
ขนส่ ง
องค์ ประกอบของระบบพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์
6. ระบบติดตามคาสั่ งซื้อ
• ลูกค้าจะได้หมายเลขคาสัง่ ซื้อเมื่อเสร็ จสิ้ นการสัง่ ซื้อ
• สามารถนาหมายเลขนี้ไปตรวจสอบสถานะของสิ นค้าได้ เช่น
อยูร่ ะหว่างผลิต จัดส่ ง
เครื่องมือช่ วยเหลือ
สาหรับระบบพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์
แคตาล็อกอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Catalogs)
เครื่ องมือช่วยค้นหา (Search Engine)
เว็บไซต์ทาการเปรี ยบเทียบราคา (Price Comparison Sites)
เว็บไซต์วิจารณ์และให้คะแนนสิ นค้าหรื อบริ การ (Business Review and
Rating Sites)
• เว็บไซต์ที่ให้คารับรองความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์อื่น ๆ (Trust
Verification Sites)
•
•
•
•
เครื่องมือช่ วยเหลือ
สาหรับระบบพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์
• แคตาล็อกอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Catalogs)
Turban and King (2003: 62-63) จัดแคตาล็อกอิเล็กทรอนิกส์ออกเป็ น 3
มุมมอง ได้แก่
1. รู ปแบบของการนาเสนอข้อมูล
2. ระดับของการนาเสนอเป็ นรายบุคคล
3. ระดับของการบูรณาการกับกระบวนการทางธุรกิจ
เครื่องมือช่ วยเหลือ
สาหรับระบบพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์
• เครื่องมือช่ วยค้ นหา (Search Engine)
– เป็ นเครื่ องมือช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงสิ นค้าและบริ การได้อย่าง
รวดเร็ ว
– เป็ นโปรแกรมที่เข้าถึงฐานข้อมูลและสื บค้นตามคาหลัก (Keyword)
ที่ถูกป้ อนและรายงานผล
เครื่องมือช่ วยเหลือ
สาหรับระบบพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์
• เว็บไซต์ ทาการเปรียบเทียบราคา (Price Comparison Sites)
– เป็ นเครื่ องมือที่ช่วยให้การซื้อขายสิ นค้าหรื อบริ การมีประสิ ทธิภาพ
มากขึ้น
– ลูกค้าสามารถเปรี ยบเทียบราคาได้ง่าย
– Shopping Robots หรื อ Shopping Agents หรื อ Shopbots
เครื่องมือช่ วยเหลือ
สาหรับระบบพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์
• เว็บไซต์ ทาการเปรียบเทียบราคา (Price Comparison Sites)
แบ่งเป็ น 2 ประเภท
1. General Shopbots เช่น
www.bizrate.com www.nextag.com
2. Specialized Shopbots เช่น
www.addall.com www.autobytel.com
**** ของไทยที่เป็ นผูน้ าเว็บด้านนี้ คือ www.priceza.com
เครื่องมือช่ วยเหลือ
สาหรับระบบพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์
• เว็บไซต์ วจิ ารณ์ และให้ คะแนนสิ นค้ าหรือบริการ (Business Review and
Rating Sites)
– เป็ นเครื่ องมือที่ผซู ้ ้ือค่อนข้างมีความเชื่อถือต่อข้อมูลการวิจารณ์และ
ให้คะแนนจากตัวลูกค้าเองมากกว่าการโฆษณาของแบรนด์
– เช่น www.jeban.com ในส่ วนของ user reviews
– www.tripadvisor.com
เครื่องมือช่ วยเหลือ
สาหรับระบบพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์
• เว็บไซต์ ที่ให้ คารับรองความน่ าเชื่อถือของเว็บไซต์ อนื่ ๆ (Trust
Verification Sites)
– เป็ นเครื่ องมือที่ช่วยลดความกังวลในเรื่ องความน่าเชื่อถือของร้านค้า
– โดยจะมีองค์กรกลางที่มาทาหน้าที่รับรอง
– เช่น TRUSTe , Verisign , BBBOnline, WebTrust, กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิ ชย์
การพิจารณาความน่ าเชื่อถือของผู้ให้ บริการ
• การพิจารณาความน่าเชื่อถือของผูใ้ ห้บริ การ
– การจดทะเบียนพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
– การใช้โปรโตคอล SSL (Secure Socket Layer)
– ใบรับรองดิจิตอล (Digital Certificate)
การพิจารณาความน่ าเชื่อถือของผู้ให้ บริการ
• ข้อแนะนาในการพิจารณาความปลอดภัยในการใช้บริ การ
– อย่าเชื่อใจในสิ นค้าที่ราคาถูกกว่าท้องตลาดมากเกิน
– หลีกเลี่ยงการจ่ายเงินจานวนมาก ถ้าต้องจ่ายจานวนมากให้นดั เจอเพื่อ
พบส่ งมอบสิ นค้าและจ่ายเงิน
– เมื่อนัดพบส่ งสิ นค้า ให้ขอเอกสารยืนยันการซื้อขาย หรื อติดต่อ
– ทดลองสัง่ ซื้อสิ นค้าจานวนน้อยๆ เพื่อสร้างความมัน่ ใจ
– อย่าไว้ใจข้อมูลในเว็บไซต์เครื อข่ายสังคมของผูข้ าย
การพิจารณาความน่ าเชื่อถือของผู้ให้ บริการ
• ข้อแนะนาในการพิจารณาความปลอดภัยในการใช้บริ การ (ต่อ)
– ตรวจหาชื่อ นามสกุลจริ ง หรื อเลขบัญชีธนาคารที่จ่ายเงิน และนาข้อมูล
นั้นไปตรวจสอบในเว็บไซต์ Google
– พิจารณาระยะเวลาในการใช้ชื่อเว็บไซต์
– ควรซื้อสิ นค้าจากผูข้ ายได้เคยทาธุรกิจกับผูใ้ ห้บริ การตลาดกลางที่มี
ชื่อเสี ยง
– ตรวจสอบการสนทนาและโต้ตอบกันของผูข้ ายกับลูกค้าของเว็บไซต์
การพิจารณาความน่ าเชื่อถือของผู้ให้ บริการ
• ข้อแนะนาในการพิจารณาความปลอดภัยในการใช้บริ การ (ต่อ)
– ตรวจสอบความใหม่ของสิ นค้าหน้าเว็บไซต์ และการอัพเดทเว็บไซต์
– ทดลองติดต่อสอบถามกับลูกค้าที่เคยซื้อสิ นค้าจากเว็บไซต์ที่เราสนใจ
– ตรวจสอบเบอร์ติดต่อของผูข้ ายที่ให้ไว้
– ตรวจสอบการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
– การชาระเงินด้วยบัตรเครดิตมัน่ ใจกว่าการโอนเงิน

similar documents