Sundhedscertificering_præs

Report
Dagplejen
SundhedsIndex 2014
1
Spørgeskemaundersøgelse - SundhedsIndex
Indhold:
• Præsentation af de vigtigste resultater
• Debattere mulige handemuligheder, incl.
ansvarspersoner
• Sundhedscertificering – det videre forløb
• Præsentation/udpegning af vores
sundhedsambassadør(er)
SIDE 2
Spørgeskemaundersøgelse - SundhedsIndex
•
•
•
•
•
•
•
•
Undersøgelsen er gennemført i hele Nordfyns Kommune
23. september – 10. oktober 2014
50 ud af 90 medarbejdere i Dagplejen har valgt at svare
Svarprocent på 56 % (ved 75 % er resultaterne
repræsentative)
Høj svarprocent kan i sig selv være et sundhedstegn
Mange har lyst til at give sin mening til kende +/Vores resultater sammenlignet med det nationale
gennemsnit
Læs den fulde rapport fra vores gruppe/afdeling
SIDE 3
Præsentation af vores resultater - udvalgte
SIDE 4
Sundhedsindsatsen
Dagplejen
SundhedsIndex 2014
100
90
Medarbejdernes vurdering
80
70
60
50
70,4
69,8
69,4
62,7
66,8
61,6
56,5
55,7
51,5
50,9
49,2
52,8
40
30
20
10
0
At skabe sunde At motivere og
kostvaner
støtte op
blandt
omkring
medarbejrygestop?
derne?
At forbygge/
håndtere
alkohol og
misbrugsproblem
At motivere til
mere fysisk
aktivitet blandt
medarbejderne?
At undgå
stressede
medarbejdere?
Sundhedsindsats
SIDE 5
”Det sunde valg” – Kost resultater
•
Det samlede Index for kostvaner ligger på 86,2  ”Den fortrinlige
præstation”
•
Medarbejderne vurderer at kostvanerne på arbejde er en lille
smule bedre end i fritiden
•
54 % moderat til svær overvægt
•
92 % af dem, der ikke lever op til anbefalingerne for sund kost,
er motiveret for at spise sundere
SIDE 6
100
Kostsammensætning
90
Medarbejdernes vurdering
80
70
Dagplejen
SundhedsIndex 2014
91,8
85,1
76,7
81,1
77,3
71,3
63,4
60
81,4
71,0
62,8
50
40
30
20
10
0
Spiser magert
(kød, ost,
mælkeprodukter)
Spiser ca. 600 g
frugt/grøntsager
dagligt
Begrænser
sukkerindtag
(kage, is, slik,
chokolade,
sukkerholdige
drikke)
Spiser groft
(rugbrød, groft
brød,
fuldkornspasta,
gryn)
Kostsammensætning
SIDE 7
Jeres forslag til
kostændringer
• Kurser sund kost
• Slankehold
• Vejledning af diætist (3 ønsker)
• En temauge i løbet af året med fokus på sund mad/livsstil
SIDE 8
”Det sunde valg” - kost
• Hvad kan vi gøre her i vores dagpleje?
SIDE 9
”Det sunde valg” – resultater rygning
•
6 % af medarbejderne ryger
•
100 % af rygerne er ”i høj grad” eller ”i nogen grad” motiverede
for at stoppe!
SIDE 10
”Det sunde valg” - rygning
• Hvad kan vi gøre her i vores dagpleje?
SIDE 11
”Det sunde valg” – Motions resultater
Index på 69,4 -> ”Jævn præstation”
Dagplejen
SundhedsIndex 2014
100
90
80
Medarbejdernes vurdering
•
70
60
69,4
60,2
50
40
30
20
10
0
I hvor høj grad lever du op til sundhedsstyrelsens anbefaling
SIDE 12
”Det sunde valg” – Motions resultater
•
62 % af medarbejdere betegner deres aktivitetsniveau som:
”Fysisk aktivitet i mere end 4 timer pr. uge”!
•
Bekræfter behovet for en målrettet indsats på motionsområdet
•
88 % er motiverede for at dyrke mere motion!
SIDE 13
100%
Hvor fysisk aktiv er du?
Dagplejen
SundhedsIndex 2014
90%
80%
70%
Procent
60%
54%
50%
46%
40%
38%
38%
30%
20%
10%
0%
0%
7%
8%
9%
Næsten helt fysisk
Let fysisk aktivitet i 2Let fysisk aktivitet i
Mere anstrengende
passiv eller let fysisk
4 timer per uge
mere end 4 timer per fysisk aktivitet i mere
aktivitet i mindre end
uge eller mere
end 4 timer eller
2 timer per uge
anstrengende aktivitet
regelmæssig hård
i 2-4 timer per uge
træning
SIDE 14
Jeres forslag vedr. fysisk aktivitet
• Da jeg har hårdt fysisk arbejde kunne det være godt med et
gymnastik/trænings hold
• Flere klip til f.eks. fysioterapeut = gymnastik (3 ønsker)
• Fri adgang til træningscenter (5 ønsker)
• Fælles oplevelser f.eks. DHL - rabat på motionscenter m.v
• Motionscenter styrketræning, bodybike o.a.
• Motionshold
• Sundhedsordning hele året
• Træningstilbud
• Deltage i ladywalk
• Stå for noget gymnastik?
SIDE 15
”Det sunde valg” - Motion
• Hvad kan vi gøre her i vores dagpleje?
SIDE 16
Fysisk og psykisk velvære
• Fysisk og psykisk velvære: ”Godt”
• Bevægeapparat: Vi skal være opmærksomhed på gener
på nakke/skuldre og ryggens nedre del (lænden)
• Arbejdspladsens bevidsthed om ergonomisk korrekte
arbejdsstillinger vurderes til Index 84,9 = ”Godt”
(landsgennemsnit på 62,8)
• Selvvurderet helbred vurderes til Index 84,9 = ”Godt”
(landsgennemsnit på 66,0)
SIDE 17
”Det sunde valg” – Stress resultater
• 6 % medarbejdere har nu eller tidligere fået konstateret stress!
• Dog ingen ”høj” forekomst af stresssymptomer!
SIDE 18
Fysisk og psykisk velvære
• Hvad kan vi gøre her i vores dagpleje?
SIDE 19
Giv hinanden et KRAMS
•
•
•
•
•
Attraktiv arbejdsplads
Glade og tilfredse medarbejdere
Stærkt fællesskab og godt
samarbejde
Et socialt godt arbejdsmiljø
forstærkes ofte af
motionsaktiviteter eller andre
fælles sociale aktiviteter
Øget bevidsthed om
”Det sunde valg”
SIDE 20
Det videre forløb…
SIDE 21
Tidsplan
• Nov-dec. 2014:
• Dec 2014:
• Januar 2015:
Kantinetjek
Sundhedslederseminar
Sundhedsambassadøruddannelse
• Januar-juni 2015:
Centrale tiltag, lokale tiltag 
handleplaner
Færdigcertificeret – afsluttende
event med fysisk aktivitet
• August 2015:
• Men det stopper selvfølgelig ikke her…
• Sundhed som fast punkt på dagsordenen!
SIDE 22
Fra fravær til nærvær
• Hvad er sygefravær hos os?
• Hvad betyder det for vores område og arbejdsplads?
• Hvad synes I er vigtigt i forhold til at nedbringe sygefraværet?
SIDE 23
SIDE 24
Fremtidssikret dagtilbudsstruktur?
Der fødes stadigt færre børn i kommunen!




Antal fødte børn i 2004: 351
Antal fødte børn i 2013: 239
Forventet antal fødte børn i 2014: 205
Svarende til et fald på 42 % i antal fødte børn de
sidste 10 år!
EMNE XX. MÅNED SIDE 25
Kapacitet og børnetal i kommunale
dagtilbud
 14 ud af 17 kommunale børnehaver har i dag
overkapacitet!
 Overkapaciteten er i gennemsnit 25 % i de kommunale
børnehaver - varierende fra 2 % til 70 %!
 4 ud af de kommunale børnehaver er i dag
aldersintegrerede med vuggestuer. Her er der kun en
mindre overkapacitet på 2 %!
 Det samme gælder den kommunale dagpleje, der
løbende tilpasses kapacitetsmæssigt!
EMNE XX. MÅNED SIDE 26
Prognose for 0-2 årige og 3-5 årige i
Nordfyns Kommune - samlet
EMNE XX. MÅNED SIDE 27
Prognose for 0-2 årige i Nordfyns Kommune
- opdelt i distrikter
EMNE XX. MÅNED SIDE 28
Prognose for 3-5 årige i Nordfyns Kommune
- opdelt i distrikter
EMNE XX. MÅNED SIDE 29
Antal fødte børn pr. år
fordelt på skoledistrikt i Nordfyns Kommune
SærslevHårslev- Sletten Havrehed Søndersø
Bogense Kystskolen Skolen
Skole
skolen
skolen
I alt
2004
54
56
40
81
57
63
2005
63
43
41
102
60
70
2006
40
49
60
91
69
47
2007
54
51
42
94
64
63
2008
56
59
49
104
61
55
2009
51
46
40
75
56
50
2010
46
41
37
72
48
42
2011
49
34
31
77
39
49
2012
46
35
38
59
44
45
2013
35
29
33
60
39
43
*) 2014
23
22
23
50
24
31
351
379
356
368
384
318
286
279
267
239
173
Kilde: KMD pr.
21.10.2014
Bemærkninger:
*) Antal fødte børn i 2014 er opgjort pr. 1. oktober 2014, dvs. at der er gået
3/4 af året.
EMNE XX. MÅNED SIDE 30
Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2020
I 2020 der er behov for betydeligt færre pladser:
• 0 – 3 år: Behov for 430 kommunale pladser - vi har 496
pladser
• 3 – 5 år: Behov for 600 pladser - vi har 1174 pladser
Med et faldende børnetal er det nødvendigt med en ny
struktur.
På Nordfyn ønskes et aktivt medborgerskab og at samskabe
løsningerne med borgerne.
EMNE XX. MÅNED SIDE 31
Det videre forløb i strukturarbejdet?
Hvad
Hvornår
Hvordan
Dialogmøde ml. formænd for
21.10.2014
Se invitation.
04-11-2014
Vedtagelse af procesplan vedr. fremtidssikret dagtilbudsstruktur i Nordfyns
forældrebestyrelserne i dagtilbuddene
og B&U-udvalget
B&U udvalgsmøde
Kommune.
Temadag vedr. fremtidssikret
18. November
dagtilbudsstruktur
2014
B&U udvalgsmøde
02.12.2014
Tilbagemelding fra Temadagen (input og signaler).
B&U udvalgsmøde
13.01.2015
Første drøftelse af fremtidssikret dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune (lukket
(foreløbig
punkt).
dato)
Ekstraordinært B&U udvalgsmøde
20.01.2015
Anden drøftelse af fremtidssikret dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune mhp.
udsendelse i høring (åbent punkt)
Høring
21.01.2015 til
Høringsperiode på 4 uger.
20.02.2015
B&U møde
10.03.2015
Behandling af høringssvar.
(foreløbig
dato)
ØKU
18.03.2015
KMB
26.03.2015
Behandling af fremtidssikret dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune på baggrund
af høringssvar.
Behandling af fremtidssikret dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune på baggrund
af høringssvar.
EMNE XX. MÅNED SIDE 32
SIDE 33

similar documents