Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Stani*ná 5, 924 01 Galanta

Report
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny,
Staničná 5, 924 01 Galanta
Celoživotné vzdelávanie
a zamestnanosť
Celoživotné vzdelávanie a
zamestnanosť
 základné vzdelanie
 vzdelávanie v produktívnom veku
 vzdelávanie v poproduktívnom
veku
Celoživotné vzdelávanie a
zamestnanosť
Vzdelávacia politika - dlhodobo stretegické
plánovanie do:
 vzdelania
 profesií
potreba pre:
> trh práce v súčasnosti
> pre trh práce v blízkej budúcnosti
Celoživotné vzdelávanie a
zamestnanosť
Financovanie CV:
- Obce
- Štát
- Združenia
- Verejnoprávne inštitúcie
- Nadácie
- Zamestnávatelia
- Samotní zamestnanci
Celoživotné vzdelávanie a
zamestnanosť
Úzke prepojenie prípravy vzdelávacích
programov so zamestnávateľskými firmami,
potreba
DIALÓGU
Vzdelávanie v nezamestnanosti
Osobitná skupina vzdelávacích programov v
rámci aktívnej politiky trhu práce
cielene pripravované odborné kurzy
Vzdelávanie v nezamestnanosti
Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny
- informácie o potrebách trhu práce
- stály kontakt so zamestnávateľmi
Vzdelávanie v nezamestnanosti
 cielené na konkrétne voľné pracovné miesta
 vzdelávanie pracovníkov, ktorým hrozí strata
zamestnania, tzv. rekvalifikácie
 vzdelávanie, ktorým sa urýchli vstup na TP
Vzdelávanie v nezamestnanosti
 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
 Zamestnávatelia
 Školy
 Vzdelávacie inštitúcie
 Zamestnanci
 Uchádzači o zamestnanie
Spolupráca
 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
 Stredná odborná škola technická Galanta
 Zamestnávatelia regiónu
Výhody mesta GALANTA
 Blízkosť Galanty od hlavného mesta
Slovenska Bratislavy, sídiel VÚC- Trnavy
a Nitry, miest Sereď, Šaľa, Dunajská Streda,
Nové Zámky, Komárno a cez ne na územie
celého Slovenska ,robia z Galanty významnú
cestnú a železničnú križovatku
 Prudký rozvoj priemyselnej výroby,
elektrotechnického priemyslu a blízkeho
automobilového priemyslu,vytvoril priaznivú
situáciu v oblasti zamestnanosti, ale aj
následnú potrebu kvalitného vzdelávania.
SWOT ANALÝZA
Na základe analýzy potrieb a požiadaviek trhu
práce a analýzy práce školy bolo potrebné
analyzovať potreby trhu práce
 identifikovať všetky pozitíva a negatíva
školy,
 vyhodnotiť všetko, čo je potrebné zmeniť,
čo ponechať, aby výchovno-vzdelávací
proces mal stále vyššiu a vyššiu
kvalitatívnu úroveň
 identifikovať množstvo zamestnaneckých
príležitosti pre absolventov školy

Spolupráca ÚPSVaR GA so SOŠT GA
 Organizovanie pracovných stretnutí – škola a
zamestnávatelia
 Spoluorganizovanie Burzy práce a informácií –
s aktívnou účasťou nezamestnaných,
zamestnávateľov a škôl poskytujúcich vzdelanie resp.
kurzy na doplnenie vzdelanie príp. rekvalifikáciu
 Špecifikovanie konkrétnych potrieb zamestnávateľov,
ako východiskom prípravy žiakov na povolania v
súlade s potrebami a požiadavkami
zamestnávateľov.
Spolupráca ÚPSVaR GA so SOŠT GA
 Organizovanie rekvalifikačných kurzov – pre
nezamestnaných v evidencii úradu práce /
zváračský kurz, paličský kurz /
 Využívanie ponúk úradu práce pre
skvalitnenie prípravy žiakov na budúce
povolanie
Spolupráca ÚPSVaR GA so SOŠT GA

Projekt – Vzdelávanie a príprava pre trh
práce Vzdelávanie zamestnancov SOŠ
technickej v Galante

Projekt EXPAK – Zabezpečenie výkonnosti
a vedomostí v podniku – výsledkom je
štúdia o aktuálnom stave zamestnancov /
veková štruktúra, zdravotný stav, názory
súvisiace s organizáciou práce, spolupráca
s vedením.. / a návrhy na optimalizáciu ich
výkonnosti a kvalifikovanosti.
Škola a požiadavky trhu práce
 DHL Logistics (Slovakia), spol. s r.o. Gáň

Na základe spoločných stretnutí SOŠT s DHL
Logistic a UPSVaR Galanta sa urobili úpravy
učebných osnov študijného odboru
nadstavbového štúdia dopravná prevádzka –
cestná a mestská doprava ( predtým
zameraného skôr na prevádzku vozidiel v rámci
voliteľných predmetov ) zaviedli predmety


Dopravná geografia
Logistika
Medzinárodný preukaz vodiča
 Učebné osnovy a tematické plány niektorých odborných
predmetov a odbornej praxe študijnom odbore dopravná
prevádzka upravili a predložili na posúdenie Krajskému úradu
pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Trnava
 Ten skonštatoval, že úpravy sú obsahom aj rozsahom
spracované v zmysle prílohy č. 1 Obsah a rozsah kurzov
základnej kvalifikácie zákona 280/2006 o povinnej základnej
kvalifikácii a výcviku vodičov
 Na základe maturitného vysvedčenia menovaný úrad oslobodí
vodiča od povinnosti zúčastniť sa kurzov základnej kvalifikačnej
skúšky
 Absolvent získa osvedčenie na vydanie medzinárodného
preukazu vodiča pre nákladné autá.
PEDRAZZOLI SLOVAKIA,
spol. s r.o. Galanta
 Na základe komunikácie s uvedenou firmou,
UPSVaR v Galante / ktorý signalizoval potreby
takýchto absolventov / škola požiadala o zaradenie
do siete učebný odbor
 Operátor v kovoobrábaní a službách
 Ani masívnym náborom na ZŠ sa nepodarilo
tento učebný odbor otvoriť v dennom štúdiu.
 Záujem oň prejavujú najmä v externom štúdiu –
pri získaní výučného listu alebo ďalšieho
výučného listu – pre potreby zamestnávateľa.
 Časť odbornej praxe absolvovali žiaci
nadstavbového štúdia v študijnom odbore
strojárstvo – podnikanie a služby najmä tí, ktorí
mali zváračský preukaz.
Biolife spol.s.r.o. Galanta
 Firma, ktorá sa zaoberá predajom a servisom
poľnohospodárskej techniky

Na základe ich požiadavky o absolventov sa
podarilo otvoriť učebný odbor agromechanizátor –
opravár.

Vzrastá však počet poľnohospodárskych
podnikov, ktoré každoročne potrebujú traktoristov,
opravárov poľnohospodárskej techniky, servisných
mechanikov – žiaľ záujem o tento učebný odbor
zo strany žiakov je klesajúci.
Duslo a.s. Šaľa
 Podnik priamo poprosil o spoluprácu a má
záujem o žiakov v študijnom odbore
mechanik strojov a zariadení
 Na základe zmluvy vykonávajú žiaci odborný
výcvik aj na tomto pracovisku
 Duslo a.s. Šaľa aj napriek snahe školy Zákon
o odbornom vzdelávaní neakceptuje
PSA Peugeot Citroën Slovakia Trnava
VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s..
 Obe spoločnosti majú záujem o žiakov končiacich
ročníkov
 PSA Peugeot – si robí nábor priamo v škole pred
záverečnými skúškami
 Obe spoločnosti zamestnávajú množstvo našich
absolventov
 Škole poskytujú sponzorsky autá, resp. časti áut zo
svojej výroby ako učebné pomôcky
Slovenské cukrovary s.r.o., Sereď
 Požiadavka o absolventov – ktorí by boli
schopní vykonávať údržbárske práce – bez
ohľadu na konkrétny učebný či študijný odbor
sa stal základom najaktívnejšej spolupráce.

V podniku, v rámci rotácie, vykonávali
odbornú prax žiaci 2. ročníka
nadstavbového štúdia strojárstvo –
podnikanie a služby, ktorí mali zváračský
preukaz. / Žiaci, ktorí sa osvedčili dostali
konkrétnu pracovnú ponuku ./
Slovenské cukrovary s.r.o., Sereď

Pre opakované požiadavky zo strany viacerých
firiem o absolventov – mechanikov /údržbárov/
vrátane spomínaného cukrovaru ,škola požiadala
o zaradenie do siete 4 – ročného študijného
odboru

Mechanik strojov a zariadení
s odborným výcvikom

Náborom na ZŠ v spolupráci s Cukrovarom
Sereď škola otvorila 1 triedu, v ktorej tento rok
bude maturovať 16 žiakov.

V rámci rotácie absolvovali žiaci od 2. ročníka
odborný výcvik priamo v cukrovare.
Slovenské cukrovary s.r.o. Sereď
a zákon o odbornom vzdelávaní
 V rámci praktického vyučovania žiaci dostávajú:







motivačné štipendium vo výške 1 euro za jednu
hodinu
príspevok na dochádzku do zamestnania až do
výšky 27 €/mesiac
gastrolístky v hodnote 2,70 €/deň
ochranné pracovné pomôcky
umývacie a čistiace prostriedky
vianočné darčeky, mikulášske balíčky
a tiež majú možnosť zúčastniť sa na vybraných
firemných akciách
 Po úspešnom ukončení štúdia majú najlepší žiaci
možnosť zamestnať sa v spoločnosti Slovenské
cukrovary s.r.o. Sereď
Zahraničná partnerská spolupráca
 Stredná odborná škola Seregélyes
MR
 Stredná odborná škola Győr
 Střední škola automobilní Jihlava
 Střední odborné učiliště Mikulov
Ďalšie aktivity ÚPSVaR Galanta
 Návštevy stredných škôl v regióne –
prednášky a diskusie so žiakmi 3. a 4.
ročníkov
 Stretnutia so žiakmi 9. tried ZŠ
 Stretnutia s rodičmi žiakov 9. tried ZŠ,
prednáška pre rodičov
 Úzka spolupráca s regionálnymi médiami
Ďakujem za pozornosť
Ing. Iveta BENCIOVÁ
riaditeľka odboru služieb zamestnanosti
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Staničná 5
924 01 Galanta
[email protected]

similar documents