2014-03-20_Effektivare varuförsörjning

Report
Resultat från projektet
Effektivare varuförsörjning
För systemleverantörer
2014-03-20
Utgångspunkt: många utmaningar och ett
uppenbart behov av effektivare bygglogistik
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Flera godsmottagare på samma arbetsplats
Hundratals leverantörer
Många är lokala och tillfälliga
Dåliga förhållanden för lossning
Tusentals parallella projekt
Låg andel standardprodukter
Oplanerade händelser
Inga fasta logistikarrangemang
Bristande leveransplanering
Många beställare
Inga godsmottagare
Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard
Fakta om projektet Effektivare varuförsörjning




Tid: Från hösten 2012 till januari 2014
Projektledning: BEAst
Finansiering: SBUF
Arbetsgruppen: Ahlsell, Beijer Byggmaterial, Bravida,
Byggbeslag, Dahl, DB Schenker, DHL, Inwido/Elitfönster,
Lindab, NCC, Olivetree, Peab, Skanska och Svevia
 Målgrupp: Bygg- och installationsentreprenörer, leverantörer
av material, projektörer, speditörer, transportörer och 3PL
 Piloter: NCC, Peab på ett urval av arbetsplatser med ett urval
av leverantörer
Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard
3
Fem etapper i projektet med var sin undergrupp
av arbetsgruppen
A. Process – Information – Termkatalog – Meddelanden:
standardiserade gränssnitt, både verksamhetsmässiga och
tekniska. Resultatet är standarden e-Build Supply
B. Kollietikett Bygg: märkning av kollin och produkter med eBuild Label
C. Gränssnitt transport: Identifiering av logistikhinder,
besparingskalkyl, statushantering, lossningsinstruktioner
D. Branschportal: målgrupp små företag som inte har eget
systemstöd för e-Build Supply och e-Build Label
E. Pilotprojekt: test av standarderna e-Build Supply och e-Build
Label samt grund för uppföljning
Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard
4
Det primära resultatet av varuförsörjningsprojektet
 En verktygslåda som inkluderar hela
varuförsörjningsprocessen, från början till slut
 Rekommendationer för arbetssätt
 Rekommendationer för organisation av
arbetsplatsernas försörjning
 Standarder som gör att man kan arbeta med ITlösningar som både ger intern effektivitet och som
kopplar samman arbetsplatsen med
försörjningskedjan
 Det har etablerats system med stöd för process och
teknik enligt standarden
 Piloter som visar på nyttan, ekonomiskt och
miljömässigt, med standarden – för alla inblandade
parter
Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard
5
e-Build Supply –
En standard för
varuförsörjningsprocessen
Etappen Process – Information – Termkatalog –
Meddelanden, tillsammans blir det e-Build Supply




Processbeskrivning som grund för övriga delar
En ordlista med definitioner av ca 60 begrepp
Informationsmodellen med flöden mellan inblandade parter
Termkatalogen med definitioner av elementen i
informationsflödena
 Standardiserade meddelanden för Leveransplan, Order,
Bekräftelse, Leveransavisering och Avisering. Komplett
dokumentation på BEAst.se (beskrivningar, specifikationer,
xml schema, testfiler)
Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard
7
e-Build Supply – En av flera standarder från
BEAst med fokus på godsflödet till byggprojekt
Process
NeB
e-handel
B2B
e-Build Supply
Varuförsörjning
Termkatalog
NeC
Anläggningstransporter
SMSI Byggfaktura
Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard
Internationell
standard
Meddelanden
e-Build
Label
NeR
Maskinuthyrning
SMSI
Servicefaktura
8
Huvudprocesskarta
Huvudprocess
Försörjningsprocessen
Delprocesser
Projekteringsprocess
Inköpsprocess
Projektering
Inköps- och leveransplanering
Avropsprocess
Leverans- &
packplanering
Leveransprocess
Från
leverantör
Betalningsprocess
Fakturering
betalning
Inköp
Avrop
Under
Transport
Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard
Ankomst
På bygge
9
Exempel på en av delprocesserna, den för
leverans- och packplanering
Entreprenör
Ja
1. Planera
leverans
2 Skicka
leverans- och
packplan
Nej
Ändrad
plan?
• Delprocess
Inköp
Till delprocess
Avrop
Leverantör
Avvikelse?
3. Ta emot
leveransplan
4. Uppdatera
planering
Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard
Nej
Ja
10
För varje processbild finns en beskrivning, här
för leverans- och packplanering
Steg
Ansvarig
Input (viktigaste)
Output
Kommentar
1. Planera leverans
• Entreprenör
• Leverans- och packplan
• Definiera och tidssätta leveransdelar
• Definiera packinstruktioner
• Uppdatera leveransdelar
2. Skicka leveransoch packplan
• Entreprenör
• Avtal
• Byggplan
• Artikelinformation
uppdaterad
• Leverans- och
packplan
• Skickad leveransplan
3. Ta emot
leveransplan
• Leverantör
• Leveransplan
• Internt underlag för logistikplanering
• Logistikplanering
• Uppdaterat internt underlag
för logistikplanering
• Skapas per projekt och leverantör
• Ej bindande prognos över kommande
leveranser
• Vid ändringar i planen uppdateras
leveransplanen kontinuerligt
• Leveransprognos uppdateras i
leverantörens system
• Löpande uppdatering från entreprenören
• Skapar plan för tillverkning, bemanning,
inköp och/eller logistik
• Vid behov uppdatera internt och mot egna
leverantörer
• Meddela kund vid avvikelse vilket leder till
att kund uppdaterar sin plan och skickar
en uppdatering
4. Uppdatera planering • Leverantör
Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard
Parter, processer och funktioner,
övergripande beskrivning
Gränssnitt
Portalfunktioner
webbformulär
e-Build
Standardmeddelanden webbtjänster
kollietiketter
Projektering
•
•
•
•
•
•
produktdata
logistikdata
CAD-objekt
kalkyl
tidsplan
mängdning
Inköp
• förfrågan
• anbud
• projektavtal
• inköpsplanering
Avrop
• tidsplan
• leveransplan
• avrop
• avropssvar
• instruktion
logistik
• avvikelsehantering
•
•
•
•
•
orderhantering
etiketter
leveransgodkännande
avisering
fakturor
Leverans
• packning
• märkning
• transportbokning
• leveransavi
• lastning
• lossning
• avisering
• mottagning
• godkännande
Betalning
•
•
•
•
fakturering
uppföljning
godkännande
betalning
12
Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard
e-Build Supply – ett digitalt flöde – från ritning till
leverans  effektivare bygglogistik
Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard
Lossningsinstruktioner, en del av ordermeddelandet. Ska vidare till speditören
Lossningsinstruktioner
Kod Svenska
Z50 Avdragbart tak
Z51 Öppet flak
Z52 Bakgavellift
Z53 Kranbil max 4 m
Z54 Kranbil 4-9 m
Z55 Kranbil mer än 9 m
Z56 Truck
Z57 Öppningsbar sida
Z58 Korttidslagring (endast den aktuella
sändningen)
Z59
Z60
Z61
Z62
Bärhjälp
Inbärning
Standardtransport
Lastat på dragbil
Engelska
Tautliner truck with removable roof
Flat lorry
Tail lift
Flat lorry with crane max 4 m
Flat lorry with crane 4-9 m
Flat lorry with crane more than 9 m
Forklift
Tautliner truck
Short term storage (only to be applied
for the specific shipment)
Porterage
Carry-in service
Standard transport
Loaded on truck
Fordonsegenskaper (i separat term finns egenskapens värde)
Kod Svenska
Engelska
Z70 Fordonets maximala höjd i meter
Vehicle maximum height in meter
Z71 Fordonets maximala längd i meter
Vehicle maximum length in meter
Z72 Fordonets maximala vikt i ton
Vehicle maximum weight in ton
Z73 Maximalt axeltryck
Max axle load
Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard
e-Build Label –
En standard för
kollietiketter
e-Build Label A för pallen, B för kollit, C för kollin
med mer än 15 artiklar och D för produkter
Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard
STE-etiketten för transportören och e-Build Label
A, B och C för kollit och D för produkten
e-Build D
med
Montageplats
STE med
Leveransadress för
transportör
e-Build B
med
Leveranseller
Montageplats
e-Build
Label A
med
Leveranseller
Montageplats
Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard
Raka vägen direkt till till leverans- och
montageplatsen med e-Build Label™
Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard
e-Build Label™, standard kollietikett bygg i fyra
versioner med olika användningsområden
Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard
Destinationsuppgifter, en del av ordermeddelandet. Blir del av e-Build Label
Lista med förekommande begrepp:
Svenska
Lossningsplats
Byggnad
Trappa
Våning
Lägenhet
Rum
Position
Sektion
Läktare
Tunnel
Tunnelöppning
Zon
Brofäste
Vägsektion
X-koordinat
Y-koordinat
Block
Sekundärlinje A
Sekundärlinjelinje B
Sekundärlinje C
Sekundärlinje D
Engelska
Unloading place
Building
Stairs
Floor
Apartment
Room
Position
Section
Platform
Tunnel
Tunnel opening
Zone
Bridgehead
Road section
X coordinate
Y coordinate
Block
Baseline A
Baseline B
Baseline C
Baseline D
Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard
Palletikett – e-Build Label A
• Storlek: 105x251 mm (Samma som STE)
• Skrivs ut upp-och-ner jämfört med STE med
”adresslappen” i nederkant.
• 300dpi rekommenderas men det fungerar med 200dpi
• Streckkoder:
• GS1 DataMatrix
• GS1 QR
• GS1 128
• Vågräta och lodräta textrader
• Dynamisk tecken-storlek i vissa fält
• Begränsat antal tecken i andra, även om datat innehåller
fler tecken.
• Behov av flera layouter på matrisen innehållande den
slutliga/interna adressen
• Beställaren anger vilken version av etiketten som
ska användas.
Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard
Kollietikett – e-Build Label B
• Kollietikettens nedre del, ”adresslappen”, viks ner
över kanten på kollit. Därmed blir kollit märkt på 2
sidor så att märkningen syns även när kollin staplas
på varandra.
• Innehåller en innehållsförteckning med 15 rader.
• Tar raderna slut ska även e-Build Label C
skrivas ut
Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard
Kompletterande artikelinformation – e-Build
Label C
• Till både Kollietikett (e-Build Label A) och kollietikett (eBuild Label B) finns en sida 2, e-Build Label C.
• Beställaren anger om sida 2/innehållförteckning (e-Build
Label C) ska användas
• Sida 2 (e-Build Label C) ska skrivas ut automatiskt
om inte innehållsförteckningen på e-Build Label B
(15 rader) räcker.
Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard
Produktetikett – e-Build Label D
• Informationen som finns
på exemplet ska finnas
med på produktetiketten,
men layouten och
storleken på etiketten
anpassas av leverantören
utifrån produkten.
• Exemplet visar en
produktetikett med flera
produkter i samma
kartong. Detta är inte ett
krav, utan det normala är
bara en produkt per
produktetikett.
Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard
Mappning mellan ordermeddelandet i e-Build
Supply och e-Build Label
Etikettfält Termnummer
na
F1
na
F2
na
F3
F3.1
T3309
na
F4
F4.1
na
F5
na
F5.1
F5.2
T5001
T5001
F5.3
F5.4
F5.5
F5.6
F5.7
T5002
T5003
T5007
T6117
T5005
Termnamn svenska /
XML-tagg
kommentar
Fast värde
Fast värde
Fast värde
Ordernummer
OrderNumber
Leverantörens egen uppgift
Version, t.ex. e-Build Label
1.0
Fast värde. Final
Destination hämtas från
klassen DeliveryNeB,
alternativt BuyerNeB om
denne även är DeliveryNeB.
Se dock kommentar i F5.2.
Partsnamn.
PartyName
Partsnamn. Om leverans till PartyName
underentreprenör, hämta
från klassen DeliveryNeB.
F5.2 förekommer endast
om leverans ska till
underentreprenör.
Avdelning
Department
Gatunamn
StreetName
Landskod
CountryCode
Postnummer
PostalCodeNeB
Ort
CityName
Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard
Dokumentation e-Build Label
 Manual (svenska)
 Teknisk specifikation: struktur och innehåll för e-Build Label
version A, B, C och D (svenska och engelska)
 Specifikation av fälten, dess nummer och innehåll
 Måttspecifikation
 Exempel
 Laddas ned på BEAst.se under standarder och e-Build Label
Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard
Varuförsörjningsprojektet
är slut. Vad händer nu?
Nästa steg: nu inleds etapp 2 för att få branschen
att ta steget till effektivare varuförsörjning
A. Pilotprojekt: samordna, stötta och utvärdera
piloter
B. Marknadsföring: öka kännedom om
standarden och möjligheten
C. Systemstöd: Fortsätta arbeta för stöd i
standardsystem
D. Branschportal: utöka portalen e-Build för de
som inte har eget systemstöd
Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard
28
Under planering: Portal med stöd för e-Build
Supply och e-Build Label för de utan eget system
Exempel på funktioner
- leveransplan
- order och bekräftelse
- leveransavisering
- utskrift av e-Build Label
- leveransgodkännande
- faktura
Gemensam
branschportal
Webbgränssnitt
Affärssystem
EDI
Direkt EDI
Leverantör
Speditör
Affärssystem
Kund
29
Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard
Budskap till er systemleverantörer
 Standarden är klar
 En ny marknad för er systemleverantörer med tusentals
företag som kommer att behöva systemstöd för etiketter och
edi enligt e-Build Supply och e-Build Label
 BEAst tillhandahåller verifiering och support
 BEAst kommer att publicera och distribuera vilket systemstöd
som finns att tillgå på marknaden
Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard

similar documents