IAS 16 + QUIZ - KDB Financial Services

Report
IAS 16 BE-GAAP versus IFRS
KDB Financial Services | Page
Materiële vaste activa
Inhoud
• Terreinen en gebouwen
• Installaties, machines en uitrusting
• Meubilair en rollend materieel
• Leasing en soortgelijke rechten
• Overige materiële vaste activa
• Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
2
KDB Financial Services | Page
2
Materiële vaste activa
Waardering BE-GAAP
• De materiële vaste activa worden in de Belgische boekhoudwetgeving
onder de activa opgenomen tegen aankoopprijs vermeerderd met de
bijkomende kosten.
• Afschrijvingen voor materiële vaste activa met beperkte gebruiksduur
• Herwaarderingen kunnen gebeuren, maar zijn in de Belgische
boekhouding eerder uitzonderlijk.
• afschrijvingen op de materiële vaste activa kunnen op verschillende
methodes (meestal lineair of degressief) gebeuren, de Belgische
ondernemingen gaan meestal zoeken naar een fiscaal toegelaten en
interessante afschrijvingsmethode.
• Criterium financiële leasing: aankoopoptie op einde van huurtermijn
aan maximum percentage
KDB Financial Services | Page
3
Materiële vaste activa
IFRS
• Materiële vaste activa worden onder IFRS opgenomen
onder de gelijknamige balansrubriek.
• De eerste waardering van een materieel vast actief
gebeurt tegen aanschaffingswaarde.
• IAS-normen 16, 17, 23, 40 en 41
• Criterium financiële leasing:
 de overdracht aan de leasingnemer van de quasitotaliteit van de risico’s en de voordelen inherent aan
het actief (substance over form)
 geen maximumpercentage voor de aankoopoptie
4
KDB Financial Services | Page
4
Materiële vaste activa – IFRS – 1ste waardering
Volgende elementen worden mee geactiveerd:
•
Wettelijke honoraria, honoraria van makelaars, invoerrechten
en niet terugbetaalbare omzetbelastingen
• De direct toe te rekenen uitgaven om het actief geschikt te
maken voor het beoogde gebruik
• De geraamde kostprijs van de ontmanteling en verwijdering
van het actief en het herstel van het terrein
• Handelskortingen en andere kortingen worden van de
kostprijs afgetrokken
KDB Financial Services | Page
5
Materiële vaste activa – IFRS – waardering
De waardering na de eerste opname kan op twee verschillende manieren gebeuren.
Men kan het cost model of het revaluation model volgen.
Het cost model wil zeggen dat het materieel vast actief wordt opgenomen tegen kostprijs, verminderd met de
gecumuleerde afschrijvingen en de gecumuleerde waardeverminderingen.
Het revaluation model wil zeggen dat men de geherwaardeerde actuele waarde neemt als waarde van het
materiële vast actief.
Volgende elementen moeten onder IFRS in de resultatenrekening worden opgenomen:
- Kosten om een nieuwe faciliteit te openen
- Kosten om een nieuw product of dienst te introduceren
- Kosten om een activiteit uit te voeren
- Administratie- en andere algemene overheadkosten
Volgende elementen worden onder IFRS als materieel vast actief geactiveerd:
- Professionele honoraria
- Personeelskosten voor de constructie of aankoop van het actief
- Kosten van de voorbereiding van het terrein
- Eerste leverings- en afhandelingskosten
- Installatiekosten
- Netto-kosten voor het testen of het actief naar behoren werkt
KDB Financial Services | Page
6
Materiële vaste activa – IFRS – waardering
Onder IFRS is een systematische herwaardering van de materiële vaste
activa mogelijk. Voor waardeverminderingen bestaan er wel
gedetailleerde regels.
De afschrijvingen zijn gebaseerd op een schema van toekomstige
economische voordelen van het actief. Hier kan gekozen worden voor de
lineaire methode, de degressieve methode of de methode op basis van
verbruikte werkeenheden.
Het is de bedoeling de bedrijfseconomisch meest juiste methode te kiezen
voor de afschrijvingen van de materiële vaste activa.
KDB Financial Services | Page
7
Materiële vaste activa – IFRS – voorbeelden
Een machine die gebruikt wordt voor speciale bestellingen en maar een
bepaald aantal eenheden kan vervaardigen voor ze aan vervanging toe is,
zal dus best op basis van het aantal verbruikte werkeenheden worden
afgeschreven. Een machine die, daarentegen, dag en nacht in gebruik is
en waarvan men weet dat ze ongeveer 5 jaar zal meegaan, gaan we
lineair afschrijven.
De rekening “terreinen en gebouwen” kan als een illustratie dienen om
aan te tonen dat er een waardeverschil kan zijn tussen de materiële vaste
activa op de Belgische jaarrekening en op de IFRS jaarrekening.
Een stuk bouwgrond aangekocht in 2006 voor een bedrag van €100.000
zal in 2007 op een Belgische jaarrekening waarschijnlijk nog steeds voor
€100.000 voorkomen.
Onder IFRS zal hier een moeten herwaardering gebeurd zijn. Aangezien
in 2007 de waarde van de bouwgronden met ongeveer 8% zijn
toegenomen zal dit terrein op de IFRS jaarrekening voor een bedrag van
€108.000 voorkomen.
KDB Financial Services | Page
8
KDB Financial Services | Page
IFRS
1. IAS 16 IS NIET VAN TOEPASSING OP:
A. Activa die wordt aangehouden voor verkoop
B. Biologische activa die verband houden met agrarische
activiteiten
C. Rechten om mineralen te winnen, minerale reserves.
D. Alle bovenstaande antwoorden
KDB Financial Services | Page 10
IFRS
1. IAS 16 IS NIET VAN TOEPASSING OP:
A. MVA die is wordt aangehouden voor verkoop
B. Biologische activa die verband houden met agrarische
activiteiten (IAS 41 – Landbouw)
C. Rechten om mineralen te winnen, minerale reserves. (IFRS 6)
D. Alle bovenstaande antwoorden
KDB Financial Services | Page 11
IFRS
2: AFSCHRIJVEN BETEKENT:
A. Een systematische toekenning van het af te schrijven bedrag
van een actief over de levensduur ervan
B. Toewijzing van het af te schrijven bedrag van een actief over
zijn gebruiksduur
C. Bedrag waarvoor een actief jaarlijks vermindert
D. Bedrag dat in rekening wordt gebracht in de P&L voor het
gebruik van een actief
KDB Financial Services | Page 12
IFRS
2: AFSCHRIJVEN BETEKENT:
A. Een systematische toekenning van het af te schrijven bedrag
van een actief over de levensduur ervan
B. Toewijzing van het af te schrijven bedrag van een actief over
zijn gebruiksduur
C. Bedrag waarvoor een actief jaarlijks verminderd
D. Bedrag dat in rekening wordt gebracht in de P&L voor het
gebruik van een actief
KDB Financial Services | Page 13
IFRS
3. DHL KOOPT EEN INVENTARIS HERBRUIKBARE
VERPAKKINGEN/PALLETS VOOR HUN KLANTEN.
GEMIDDELD IS DE LEVENSDUUR VAN DEZE ITEMS 3
JAAR. DE AANKOOPPRIJS IS 2.500€/STUK. IS HET
TOEPASSELIJK OM DE HERBRUIKBARE
VERPAKKING/PALLETS TE BOEKEN ALS MATERIËLE
VASTE ACTIVA?
A. Nee
B. Ja
C. Afhankelijk van het gebruik
D. Ze moeten worden geboekt als inventaris
KDB Financial Services | Page 14
IFRS
3. DHL KOOPT EEN INVENTARIS HERBRUIKBARE
VERPAKKINGEN/PALLETS VOOR HUN KLANTEN.
GEMIDDELD IS DE LEVENSDUUR VAN DEZE ITEMS 2
JAAR. DE AANKOOPPRIJS IS 2.500€/STUK. IS HET
TOEPASSELIJK OM DE HERBRUIKBARE
VERPAKKING/PALLETS TE BOEKEN ALS MATERIËLE
VASTE ACTIVA?
A. Nee
B. Ja
C. Afhankelijk van het gebruik
D. Ze moeten worden geboekt als inventaris
KDB Financial Services | Page 15
IFRS
4: DE AANKOOPKOST VAN EEN MVA MOET ERKEND
WORDEN ALS EN SLECHTS ALS:
A. Het vermoedelijk is dat dit item toekomstige economische
winsten zal genereren
B. De kostprijs van het actief op een betrouwbare manier kan
worden bepaald
C. Het actief in gebruik wordt genomen
D. Zowel antwoord a) als b)
KDB Financial Services | Page 16
IFRS
4: DE AANKOOPKOST VAN EEN MVA MOET
GEACTIVEERD WORDEN ALS EN SLECHTS ALS:
A. Het vermoedelijk is dat dit goed toekomstige economische
winsten zal genereren
B. De kostprijs van het actief op een betrouwbare manier kan
worden bepaald
C. Het actief in gebruik wordt genomen
D. Zowel antwoord a) als b)
KDB Financial Services | Page 17
IFRS
5: WISSELSTUKKEN KOMEN IN AANMERKING ALS MVA:
A. Indien de levensduur < 1 jaar is
B. Als dit wisselstuk wordt gebruikt om de levensduur van een
bestaand MVA te verlengen of te behouden
C. Zowel antwoord a) als b)
D. Hun waarde materieel is
KDB Financial Services | Page 18
IFRS
5: WISSELSTUKKEN KOMEN IN AANMERKING ALS MVA:
A. Indien de levensduur < 1 jaar is
B. Als dit wisselstuk wordt gebruikt om de levensduur van een
bestaand MVA te verlengen of te behouden
C. Zowel antwoord a) als b)
D. Hun waarde materieel is
KDB Financial Services | Page 19
IFRS
6: ONDERDELEN VAN EEN MVA KUNNEN AFZONDERLIJK
GEKAPITALISEERD WORDEN INDIEN:
A. Wanneer ze een integraal en onscheidbaar deel vormen van
de MVA
B. Als de accounting policy dit toelaat
C. Als dit onderdeel een afzonderlijk geheel vormt en een
schatting van de levensduur kan worden gemaakt.
D. Alle bovenstaande antwoorden
KDB Financial Services | Page 20
IFRS
6: ONDERDELEN VAN EEN MVA KUNNEN AFZONDERLIJK
GEKAPITALISEERD WORDEN INDIEN:
A. Wanneer ze een integraal en onscheidbaar deel vormen van
de MVA
B. Als de accounting policy dit toelaat
C. Als dit onderdeel een afzonderlijk geheel vormt en een
schatting van de levensduur kan worden gemaakt.
D. Alle bovenstaande antwoorden
KDB Financial Services | Page 21
IFRS
7: EEN BEDRIJF INSTALLEERDE EEN TURBINE IN 2007. HET
KOCHT EEN ANDERE TURBINE IN 2009 ALS BACK-UP VOOR
HET GEVAL DE GEÏNSTALLEERDE FAALT. DE KOSTEN VAN
DE 2DE IS BIJNA HETZELFDE ALS DE 1STE EN DE KANS DAT
HET ZAL GEBRUIKT WORDEN IS VRIJ KLEIN. MEN
CLASSIFICEERT DE 2DE TURBINE ONDER INVENTARIS ALS
EEN “RESERVEONDERDEEL”. IS DIT CORRECT?
A. Nee
B. Ja
C. Hangt af van de materialiteit van het bedrag
D. Afhankelijk van de afgeschreven waarde van de eerste turbine
KDB Financial Services | Page 22
IFRS
7: EEN BEDRIJF INSTALLEERDE EEN TURBINE IN 2010. HET
KOCHT EEN ANDERE TURBINE IN 2012 ALS BACK-UP VOOR
HET GEVAL DE GEÏNSTALLEERDE FAALT. DE KOSTEN VAN
DE 2DE IS BIJNA HETZELFDE ALS DE 1STE EN DE KANS DAT
HET ZAL GEBRUIKT WORDEN IS VRIJ KLEIN. MEN
CLASSIFICEERT DE 2DE TURBINE ONDER INVENTARIS ALS
EEN “RESERVEONDERDEEL”. IS DIT CORRECT?
A. Nee
B. Ja
C. Hangt af van de materialiteit van het bedrag
D. Afhankelijk van de afgeschreven waarde van de eerste turbine
KDB Financial Services | Page 23
IFRS
8: BEDRIJF M KOOPT VIJF NIEUWE MACHINES VOOR HUN
PRODUCTIELIJN. TEGELIJKERTIJD KOOPT HET EEN
RESERVEMOTOR INDIEN EEN MOTOR VAN DE VIJF
MACHINES STUK GAAT. KAN DEZE RESERVEMOTOR
GEKWALIFICEERD WORDEN ALS MVA?
A. Aangezien deze reservemotor zal worden gebruikt als back-up
in de productie van goederen, en tegelijkertijd is aangekocht dient
dit te worden aangemerkt als MVA
B. Aangezien geen van de machines defect is, kan deze
reservemotor niet worden aangemerkt als MVA
KDB Financial Services | Page 24
IFRS
8: BEDRIJF M KOOPT VIJF NIEUWE MACHINES VOOR HUN
PRODUCTIELIJN. TEGELIJKERTIJD KOOPT HET EEN
RESERVEMOTOR INDIEN EEN MOTOR VAN DE VIJF
MACHINES STUK GAAT. KAN DEZE RESERVEMOTOR
GEKWALIFICEERD WORDEN ALS MVA?
A. Aangezien deze reservemotor zal worden gebruikt als back-up
in de productie van goederen, en tegelijkertijd is aangekocht dient
dit te worden aangemerkt als MVA
B. Aangezien geen van de machines defect is, kan deze
reservemotor niet worden aangemerkt als MVA
KDB Financial Services | Page 25
IFRS
9: EEN MVA DAT IN AANMERKING KOMT VOOR
KAPITALISATIE MOET WORDEN GEWAARDEERD TEGEN:
A. Werkelijke waarde
B. Kosten
C. Kostprijs minus afschrijving
D. Vervangingswaarde
KDB Financial Services | Page 26
IFRS
9: EEN ARTKEL VAN MVA DAT IN AANMERKING KOMT
VOOR KAPITALISATIE MOET WORDEN GEWAARDEERD
TEGEN:
A. Werkelijke waarde
B. Kosten
C. Kostprijs minus afschrijving
D. Vervangingswaarde
KDB Financial Services | Page 27
IFRS
10: DE KOSTEN OMVATTEN:
A. Aankoopprijs
B. Aankoopprijs + directe toerekenbare kosten
C. Aankoopprijs + directe toerekenbare kosten + schatting van
ontmanteling, verwijdering en saneringskosten
D. Afhankelijk van de corporate accounting policy
KDB Financial Services | Page 28
IFRS
10: DE KOSTEN OMVATTEN:
A. Aankoopprijs
B. Aankoopprijs + directe toerekenbare kosten
C. Aankoopprijs + directe toerekenbare kosten + schatting van
ontmanteling, verwijdering en saneringskosten
D. Afhankelijk van de corporate accounting policy
KDB Financial Services | Page 29
IFRS
11: Bijkomende uitgaven voor onderhoud en herstelling die
geen verband houden met de bouw/ontwikkeling worden
erkend als MVA
A. Juist
B. Onjuist
KDB Financial Services | Page 30
IFRS
11: Bijkomende uitgaven voor onderhoud en herstelling die
geen verband houden met de bouw/ontwikkeling worden
erkend als MVA
A. Juist
B. Onjuist
KDB Financial Services | Page 31
IFRS
12: ZELFVERVAARDIGDE ACTIVA OMVATTEN GEEN:
A. Interne winsten
B. Abnormale afvalverwerking
C. Financieringskosten (op grond van IAS 23)
D. Alle bovenstaande antwoorden
KDB Financial Services | Page 32
IFRS
12: ZELFVERVAARDIGDE ACTIVA OMVATTEN GEEN:
A. Interne winsten
B. Abnormale afvalverwerking
C. Financieringskosten (op grond van IAS 23)
D. Alle bovenstaande antwoorden
KDB Financial Services | Page 33
IFRS
13: DHL HEEFT EEN OVEREENKOMST GETEKEND MET EEN
AANNEMER OM EEN VESTIGING TE BOUWEN. DHL VINDT
DE KWALITEIT VAN DE BOUWWERKEN SLECHT IS EN
BEËINDIGT HET BOUWCONTRACT. DE AANNEMER KLAAGT
HIERVOOR DHL AAN, DHL VERLIEST DIT EN BETAALT EEN
BEDRAG AAN DE AANNEMER ALS VERGOEDING. HOE
WORDEN DEZE KOSTEN VERWERKT?
A. Geactiveerd
B. Kosten
C. Gedeeltelijk geactiveerd
D. Gedeeltelijk in kosten
KDB Financial Services | Page 34
IFRS
13: DHL HEEFT EEN OVEREENKOMST GETEKEND MET EEN
AANNEMER OM EEN VESTIGING TE BOUWEN. DHL VINDT
DE KWALITEIT VAN DE BOUWWERKEN SLECHT IS EN
BEËINDIGD HET BOUWCONTRACT. DE AANNEMER
KLAAGT HIERVOOR DHL AAN EN DHL VERLIEST DIT EN
BETAALD EEN VAST BEDRAG AAN DE AANNEMER ALS
VERGOEDING. HOE WORDEN DEZE KOSTEN VERWERKT?
A. Geactiveerd
B. Kosten
C. Gedeeltelijk geactiveerd
D. Gedeeltelijk in kosten
KDB Financial Services | Page 35
IFRS
14: IN HET GEVAL VAN EEN ACQUISITIE DOOR MIDDEL
VAN EEN RUIL, DAN IS DE KOST VAN DIT ACTIVA:
A. Reële waarde van de activa opgegeven
B. Reële waarde van de activa verworven activa
C. Reële waarde van het opgegeven actief tenzij de reële waarde
van het ingebrachte actief duidelijker vaststaat
D. Kosten min afschrijving van het opgegeven actief
KDB Financial Services | Page 36
IFRS
14: IN HET GEVAL VAN EEN ACQUISITIE DOOR MIDDEL
VAN EEN RUIL, DAN IS DE KOST VAN DIT ACTIVA:
A. Reële waarde van de activa opgegeven
B. Reële waarde van de activa verworven activa
C. Reële waarde van het opgegeven actief tenzij de reële waarde
van het ingebrachte actief duidelijker vaststaat
D. Kosten min afschrijving van het opgegeven actief
KDB Financial Services | Page 37
IFRS
15: MVA NA EERSTE OPNAME WORDEN GEWAARDEERD
TEGEN:
A. Kosten
B. Werkelijke waarde (fair value)
C. Gemiddelde van de kostprijs en de reële waarde
D. Keuze wordt gegeven aan de entiteit om te kiezen tussen het
kostprijsmodel en het herwaarderingsmodel
KDB Financial Services | Page 38
IFRS
15: MVA NA EERSTE OPNAME WORDEN GEWAARDEERD
TEGEN:
A. Kosten
B. Werkelijke waarde (fair value)
C. Gemiddelde van de kostprijs en de reële waarde
D. Keuze wordt gegeven aan de entiteit om te kiezen tussen het
kostprijsmodel en het herwaarderingsmodel
KDB Financial Services | Page 39
IFRS
16: TOEPASSING VAN HET KOSTPRIJSMODEL OF
HERWAARDERINGSMODEL GEKOZEN NA DE EERSTE
OPNAME KAN WORDEN TOEGEPAST OP INDUVIDUELE
ACTIVA:
A. Ja
B. Nee, zij moeten worden toegepast op de gehele categorie van
activa
C. Volgens corporate accounting policy
D. Ja, met passende openbaarmaking
KDB Financial Services | Page 40
IFRS
16: TOEPASSING VAN HET KOSTPRIJSMODEL OF
HERWAARDERINGSMODEL GEKOZEN NA DE EERSTE
OPNAME KAN WORDEN TOEGEPAST OP INDUVIDUELE
ACTIVA:
A. Ja
B. Nee, zij moeten worden toegepast op de gehele categorie van
activa
C. Volgens corporate accounting policy
D. Ja, met passende openbaarmaking
KDB Financial Services | Page 41
IFRS
17: IN HET GEVAL DAT DE HERWAARDERING METHODE
WORDT GEVOLGD, MOETEN DE ACTIVA WORDEN
GEHERWAARDEERD:
A. Eenmaal in drie jaar
B. Eens in de vijf jaar
C. Jaarlijks
D. Met voldoende regelmaat
KDB Financial Services | Page 42
IFRS
17: IN HET GEVAL DAT DE HERWAARDERING METHODE
WORDT GEVOLGD, MOETEN DE ACTIVA WORDEN
GEHERWAARDEERD:
A. Eenmaal in drie jaar
B. Eens in de vijf jaar
C. Jaarlijks
D. Met voldoende regelmaat
KDB Financial Services | Page 43
IFRS
18: ELK DEEL VAN EEN MVA MET EEN KOSTPRIJS DIE
SIGNIFICANT IS WORDEN AFZONDERLIJK WORDEN
AFGESCHREVEN:
A. Waar
B. Onwaar
C. Delen kunnen niet afzonderlijk worden afgeschreven
D. Hangt af van de totale kosten
KDB Financial Services | Page 44
IFRS
18: ELK DEEL VAN EEN MVA MET EEN KOSTPRIJS DIE
SIGNIFICANT IS WORDEN AFZONDERLIJK WORDEN
AFGESCHREVEN:
A. Waar
B. Onwaar
C. Delen kunnen niet afzonderlijk worden afgeschreven
D. Hangt af van de totale kosten
KDB Financial Services | Page 45
IFRS
19: AFSCHRIJVING BEGINT WANNEER:
A. Het actief wordt gekocht
B. Het actief in gebruik wordt genomen
C. Het actief beschikbaar is voor gebruik
D. Actief wordt ontvangen in het gebouw
KDB Financial Services | Page 46
IFRS
19: AFSCHRIJVING BEGINT WANNEER:
A. Het actief wordt gekocht
B. Het actief in gebruik wordt genomen
C. Het actief beschikbaar is voor gebruik
D. Actief wordt ontvangen in het gebouw
KDB Financial Services | Page 47
IFRS
20: FACTOREN DIE VAN BELANG ZIJN BIJ HET BEPALEN
VAN DE RESTWAARDE:
A. Verwachte gebruik
B. Verwachte fysieke slijtage en technische of economische
veroudering
C. Juridische of soortgelijke beperkingen op het gebruik van het
actief
D. Alle bovenstaande antwoorden
KDB Financial Services | Page 48
IFRS
20: FACTOREN DIE VAN BELANG ZIJN BIJ HET BEPALEN
VAN DE RESTWAARDE:
A. Verwachte gebruik
B. Verwachte fysieke slijtage en technische of economische
veroudering
C. Juridische of soortgelijke beperkingen op het gebruik van het
actief
D. Alle bovenstaande antwoorden
KDB Financial Services | Page 49

similar documents