zde

Report
Realizace projektů v praxi
program OMEGA
15. 7. 2013 Praha
Program OMEGA
Posílení výzkumných aktivit v oblasti
aplikovaných společenských věd
Uplatnění výsledků pro
• Zvýšení konkurenceschopnosti ČR
• Zvýšení kvality života jejich obyvatel
• Vyvážený socio-ekonomický rozvoj společnosti
Podpořené projekty
1. veřejná soutěž
− 49 podpořených projektů
2. veřejná soutěž
− 71 projektů vybraných k podpoře
Výsledky
• Nmet
• Nmap
• R
• Hleg
• Hneleg
• V
Certifikovaná metodika
Specializovaná mapa s odborným
obsahem
Software
Výsledky promítnuté do právních
předpisů a norem
Výsledky promítnuté do směrnic
a právních předpisů nelegislativní
povahy závazné pro kompetenčně
příslušný orgán
Výzkumná zpráva
Metodika hodnocení
• www.vyzkum.cz
• Metodika hodnocení výsledků výzkumných
organizací a hodnocení výsledků ukončených
programů (platná pro léta 2013 až 2015)
• Vždy se řídíme platnou verzí
Výsledky
• Termín dosažení výsledku
– Ověření/certifikace/udělením patentu
– Předání do RIV
– V návrhu projektu pole 3.5
• Termín realizace výsledku
– Implementace do praxe/zavedení do vnitřní předpisů
– V návrhu projektu pole 3.6
Výsledky – N
Certifikovaná metodika
• Znalost příslušného certifikačního orgánu v
době přípravy projektu
• Zajištění certifikace
– Včasné předání dokumentů OSS/CO
Výsledky – V
Výzkumná zpráva s utajovaným
obsahem
• Předání zprávy přímo resortu, který bude
výsledky implementovat
• Kopie předávacího protokolu doručit TA ČR
Změny v projektech
SME-07 Směrnice pro změnová řízení projektů
Zprávy
• Průběžné
– Do 15. ledna následujícího roku
• Závěrečné
– Do 60. dnů od ukončení řešení
• Mimořádné
– Na základě rozhodnutí poskytovatele
Zprávy
Součástí každé závěrečné zprávy je
– Smlouva o využití výsledků
(zákon č. 130/2002 Sb.)
– Implementační plán
Implementační plán
• Výsledky
– Vlastnické poměry k výsledkům
• Přínosy
– Srovnání s předpokládanými přínosy
z návrhu projektu
– Skutečné plnění těchto přínosů
– Jiné přínosy
• Publicita
Implementační plán
Publicita − Pravidla pro publicitu
– Webové stránky, publikace, články,
prezentace…
– Konference, semináře, veletrhy, výstavy…
Rozdělení nákladů
• Způsobilé
– Uznané
• Přímé (např. osobní)
• Nepřímé (režie, např. administrativní náklady)
• Nezpůsobilé
– Nezpůsobilé (např. úroky, cla, pokuty,
penále)
Způsobilé náklady
• Investiční náklady
• Neinvestiční náklady
– Osobní
– Služby
– Ostatní
• Režie, cestovné, ochrana duševního vlastnictví, další
provozní náklady
Způsobilé náklady
Osobní
– Forma
• Zaměstnanecký poměr, DPP, DPČ
– Obsah
• Mzdové náklady, náklady na pojištění, příspěvek na státní
politiku zaměstnanosti, příděl (poměrnou část) do fondu
kulturních a sociálních potřeb
– Dovolená
• Řádná – je-li pracovník zaměstnán na základě PS
– Náhrada za nemoc
• Je-li pracovník zaměstnán na základě PS nebo DPČ
Způsobilé náklady
Služby
• Max. 20 % z celkových uznaných nákladů všech
účastníků projektu za celou dobu řešení
• POZOR
– osoba spojená nesmí být poskytovatelem služby
– v rámci konsorcia nesmí být poskytovány služby
Způsobilé náklady
Ostatní
• Ochrana duševního vlastnictví
– Poplatky při podání, náklady na patentového zástupce
• Další provozní a cestovné
– Materiál, zásoby, opravy a udržování majetku
• Režie
– Full cost/ pevná sazba 20 %/Flat rate
– Př. administrativní náklady, energie, služby, telefony, internet ...
Kontrola
Při kontrole se zpravidla předkládají:
• Účetní doklady
• Pracovní smlouvy (DPP, DPČ) včetně mzdových
výměrů a úhrad mezd
• Úhrady (výpis z BÚ, pokladní doklad)
• Doložení ceny v čase a místě obvyklé v odůvodněných
případech
Nezpůsobilé náklady
Příklady nezpůsobilých nákladů:
• Daň z přidané hodnoty, pokud je příjemce plátcem této daně
a uplatňuje její odpočet u FÚ
• Cla
• Dluh a úroky z dluhů
• Rezervy na možné budoucí ztráty a výdaje;
• Kurzovní ztráty
• Leasing
• Stipendium
• Certifikace výrobků či služeb
Upozornění
• Příjemce je povinen zajistit dodržování pravidel
i dalšími účastníky
• Příjemce je povinen písemně informovat
poskytovatele o veškerých změnách
do 7 kalendářních dnů
Děkuji Vám za pozornost!
Lenka Pilátová
vedoucí oddělení realizace projektů

similar documents