Wizerunek wspó*czesnego menagera.

Report
Wizerunek współczesnego
menadżera.
Jak powinien wyglądać menadżer
jutra?
Autorzy:
Kamil Tyl
Aleksander Bałaga
Mateusz Paliga
Logistyka 9B
Semestr I
Spis Treści:
•
•
•
•
Menadżer
Etyka menadżerska
Cechy osobowe i zawodowe menadżera
Menadżer i jego praca
– Cele
– Organizacja, motywowanie, informowanie i rozwijanie
personelu
– Specyfika pracy
– Komunikacja
• Źródła
Menadżer – kto to taki?
• jest to osoba, której podstawowym zadaniem jest
realizacja procesu zarządzania– podejmowanie
decyzji, planowanie i organizowanie.
• Wyrazem "menadżer" można określić każdą
osobę, która podejmuje decyzje, lecz najczęściej
używa się ten wyraz dla określenia osoby, która
jest zatrudniona w różnych firmach lub
organizacjach i realizuje lub uczestniczy w
procesie zarządzania.
Etyka menadżerska
Ogólne pojęcie etyki zawodowej odnosi się
przede wszystkim do norm postępowania danej
grupy zawodowej (np. menagerów). W tym
sensie etyka zawodowa jest etyką normatywną,
starającą się opisać wzór osobowy menagera,
cele etyczne zawodu, normy postępowania w
praktyce menadżerskiej i typowe konflikty
etyczne mogące się pojawić w praktyce
zawodowej.
W odniesieniu do każdego zawodu tworzy się
profile: - poznawczy - osobowościowy - moralny
Cechy osobowe i zawodowe menagera
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Silna osobowość,
Kreatywna, twórcza osobowość,
Wiarygodność i odpowiedzialność,
Obowiązkowość i zdyscyplinowanie, - Rzetelność,
Dokładność, skrupulatność, - Konsekwencja,
Zaangażowanie w pracy, przykładanie dużej wagi do jej jakości,
Przedsiębiorczość i inicjatywa, dynamika w działaniu, - Otwartość, zapał i inwencja,
Wysoka motywacja do pracy, energia w działaniu, wola osiągnięcia sukcesu,
Zainteresowanie rozwojem i awansem,
Optymizm, wiara w siebie, gotowość do pracy efektywnej,
Umiejętność pracy w zespole,
Samodzielność w podejmowaniu decyzji, wymagająca minimum nadzoru,
Umiejętność efektywnego analizowania i dyplomatycznego rozwiązywania problemów,
Kultura osobista, miła prezencja,
Komunikatywność, odporność na stres,
Pełna dyspozycyjność.
Uczciwość
Menadżer i jego praca
Menadżer ma za zadanie kierować
powierzonym sobie odcinkiem pracy przy
pomocy jakiejś grupy ludzi i podejmują
decyzje o istotnym znaczeniu dla: dyrektorów,
kierowników, koordynatorów, brygadzistów
itp. (kadra kierownicza). A więc menadżer
podejmuje decyzje, kieruje i zarządza.
Cele menadżera
Menedżer powinien wyznaczać sobie cele,
które chce osiągnąć, ustalenie jasnych i
jednoznacznych celów zakorzenionych w
świadomości menedżera stworzy warunki do
wykorzystania możliwości i okazji, które
przyniesie przyszłości.
Cele menadżera
Założone do realizacji cele powinny być określone w
formie pozytywnej, bowiem wtedy łatwiej jest je osiągnąć.
Człowiek pozytywnie nastawiony do świata jest energiczny i
entuzjastycznie podchodzi do swoich marzeń. Cele
określone w sposób realny muszą mieścić się w ramach
możliwości menedżera i jego podwładnych. W realnym
ustaleniu celów należy brać pod uwagę wszelkie
ograniczenia mogące wpłynąć na zdolność do realizacji
zamierzeń. Mogą to być przypadkowo ograniczenia
związane z brakiem środków, tj. pieniędzy, sprzętu,
związane z brakiem doświadczenia w wykonywaniu
czynności oraz ograniczenia zewnętrzne, niezależne od
menedżera. Realne określenie celów musi zawierać
informację co ma zostać wykonane i w jaki sposób.
Organizacja pracy
Organizacja pracy i zarządzanie czasem mają z
sobą wiele wspólnego. Umiejętna organizacja
pracy stwarza warunki do efektywnego
wykorzystania czasu. Zła organizacja czasu pracy
działa natomiast podstępnie. Każda czynność
zabiera odrobinę więcej czasu niż powinna, a że
dzieje się tak regularnie, dzień po dniu,
stopniowo obniża to naszą efektywność. Nawet
małe i nieznaczące błędy w organizacji pracy
mogą mieć istotny wpływ na zmniejszenie
efektywności.
Motywowanie
Motywacja to wpływ na pracowników aby
wydobyć z nich radość, zaangażowanie oraz
zadowolenie z wykonywanej pracy a dopiero
tego efektem jest większa wydajność i
efektywność samych pracowników a co za tym
idzie firmy. Zmotywowany pracownik to
pracownik spełniający się w swoje pracy.
Dlatego podstawowym zagadnieniem
motywacji pracowników jest rozumienie
potrzeb pracowników.
Motywowanie
Gdy już poznamy potrzeby naszych pracowników, musimy przeanalizować dotychczasowy ich poziom
motywacji czyli zaangażowanie, efektywność ale również ich satysfakcje z wykonywanych obowiązków.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Gdy już wiemy co nieco o potrzebach naszych pracowników zabieramy się za analizę czyli zadajemy sobie
następujące pytania:
Jak wygląda motywacja pracowników w mojej firmie?
Czy moi pracownicy są zadowoleni z swojej pracy?
Czy rozumie potrzeby moich pracowników?
Na czym zależy najbardziej moim pracownikom?
Jak zaspokoić potrzeby moich pracowników?
Co zrobić by praca ich satysfakcjonowała?
Czy każdy pracownik wie co ma robić ( podział obowiązków)?
Czy pracownicy wywiązują się z swoich obowiązków?
Czy muszę ich nadzorować podczas pracy?
Czy pracownicy sami z siebie podejmują nowe obowiązki czy trzeba ich raczej namawiać?
Czy potrafią sami zorganizować sobie pracę?
Jak długo przebywają poza swoim miejscem pracy?
Czy muszę ich upominać aby wrócili do pracy?
Na czym mi najbardziej zależy u moich pracowników?
Jakie postępowania chcę nagradzać?
Odpowiedzi na te pytania powinny Ci znacznie ułatwiać dobór technik motywacyjnych.
Źródła:
•
•
•
•
•
http://www.scribd.com/
http://www.wkuwanko.pl/
http://www.wikipedia.pl
http://www.franklincovey.pl/
http://motywowaniepracownikow.pl/

similar documents