Świadczenie pielęgnacyjne to nie wszystko

Report
Świadczenie pielęgnacyjne to nie
wszystkobariery w podjęciu lub utrzymaniu zatrudnienia
dr Katarzyna Roszewska, WPiA UKSW
Warszawa, 02.04.2014
Patronat honorowy
Świadczenie pielęgnacyjne
– zalety i wady
wysokość świadczenia sukcesywnie  czy stabilne, gwarantowane przez
rośnie w ciągu ostatnich 5 lat
okres sprawowania opieki ? (jaki
420/520/620 + 200/od V. 1000 netto
charakter świadczenia, część kwoty
z programu rządowego, nie ma
 źródło dochodu: bez progu,
mechanizmu waloryzacji, czemu
z ubezpieczeniami emerytalnym
służy – uzawodowieniu opiekuna?)
i rentowymi


świadczenie to często niemal jedyny
dochód dla więcej, niż 1 osoby (f.a. –
do 500 zł. przy progu dochodowym,
z. pielęgnacyjny), ile kosztują inne
usługi :np. m-ce w DPS
2,5-4,5
tys zł. , DD – 2,5 – 5,5 tys., ZOL- do
250 % najniższej emerytury (ok.
2100 zł.)
Świadczenie pielęgnacyjne
– zalety i wady

pozwala na podjęcie osobistej opieki

ale czy możemy wymagać opieki
24/7/365, czy to jest wybór, czy przymus
wynikający z barier w dostępie do usług
Uwaga: opieka nad osobą legitymująca się
orzeczeniem
o
znacznym
stopniu
niepełnosprawności
albo
orzeczeniem
o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub
pomocy innej osoby w związku ze znacznie
ograniczoną
możliwością
samodzielnej
egzystencji
oraz
konieczności
stałego
współudziału na co dzień opiekuna dziecka
w procesie jego leczenia, rehabilitacji
i edukacji.

opieka zindywidualizowana

ale to nie znaczy profesjonalna, rodzic nie
jest terapeutą, nie jest rehabilitantem
System wsparcia
czy system izolacji i wykluczenia

Czy istnieje spójny system wsparcia?

Czy zespół rozwiązań daje odpowiedź na pytanie – jakie cele stawia sobie
polityka społeczna w kwestii wpierania rodzin z niepełnosprawnością (np.
wypowiedź dra P. Kubickiego w TOKFM : problem świadczenia jest dla
opiekuna, czemu służy świadczenie, polityka społeczna jako koszt - inaczej,
niż w przypadku wydatków „inwestycyjnych”)

Czy każda rodzina nie jest naszym społecznym kapitałem?

System wsparcia nie może przewidywać rozwiązań jednorodnie totalnych,
absolutyzujących, wymuszających decyzje prowadzące do wykluczenia,
izolacji rodziny
Bariery w podejmowaniu lub
utrzymaniu zatrudnienia
7 najważniejszych obszarów prawnych,
nie wliczając ubezpieczeń zdrowotnych

System edukacji

Prawo rodzinne

Prawo pracy

System ubezpieczeń społecznych

Pomoc społeczna

Rehabilitacja społeczna

Prawo cywilne
Bariery w podejmowaniu lub
utrzymaniu zatrudnienia
System edukacji

Trudności w otrzymaniu miejsca w placówce obwodowej

Odrębny system orzekania na potrzeby edukacji

Trudności w realizacji zaleceń PPP

Trudności z materiałami edukacyjnymi

Trudności z organizacją roku szkolnego

Trudności z uczestnictwem w zajęciach dodatkowych
Bariery w podejmowaniu lub
utrzymaniu zatrudnienia
Prawo rodzinne

Obowiązek utrzymywania kontaktów z dzieckiem

Sprawowanie osobistej opieki a świadczenie alimentacyjne

Obowiązek alimentacyjny dalszych krewnych
Bariery w podejmowaniu lub
utrzymaniu zatrudnienia
Prawo pracy

Organizacja pracy

Elastyczny czas pracy

Prawo powrotu do pracy

Ryzyko socjalne pracodawcy
Bariery w podejmowaniu lub
utrzymaniu zatrudnienia
System ubezpieczeń społecznych

Katalog ryzyk chronionych systemem ubezpieczeń społecznych

Zniesienie wcześniejszych emerytur dla matek opiekujących się
niepełnosprawnym dzieckiem i praktyka utraty prawa do wcześniejszej
emerytury

Zniesienie wcześniejszych emerytur na zasadach ogólnych

Wydłużenie wieku emerytalnego, zrównanie wieku emerytalnego

Zakres ochrony zasiłkiem opiekuńczym
Bariery w podejmowaniu lub
utrzymaniu zatrudnienia
Pomoc społeczna

Instytucjonalne formy wsparcia w czasie przejściowej niemożności
sprawowania opieki przez opiekuna

Brak mechanizmu wyłaniania rodzin z niepełnosprawnością w potrzebie

Zakres pomocy subsydiarny, zależny od potrzeb

Zakres pomocy uwarunkowany sytuacją samorządu
Bariery w podejmowaniu lub
utrzymaniu zatrudnienia
Rehabilitacja społeczna

Warsztaty terapii zajęciowej

Turnusy rehabilitacyjne

Obciążenie budżetu PFRON innymi wydatkami (rehabilitacja zawodowa,
rehabilitacja lecznicza)
Bariery w podejmowaniu lub
utrzymaniu zatrudnienia
Prawo cywilne

Dochodzenie roszczeń (odszkodowania, zadośćuczynienia, renty), gdy
niepełnosprawność wynikiem działania os 3 – (7 m-cy/3,5 m-ca)

Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez osobę z niepełnosprawnością
Dziękuję za uwagę
Dane kontaktowe:
[email protected]

similar documents