ankieta_6latek_w_szkole

Report
6-latek w naszej szkole
Podsumowanie ankiety skierowanej
do Rodziców/Opiekunów prawnych
dzieci, które w wieku 6 lat
rozpoczęły naukę w klasie I
Kwiecień 2013 r.
Ankietą objęci zostali Rodzice/Opiekunowie
prawni dzieci, które w wieku 6 lat rozpoczęły
naukę w klasie I.
Ankieta miała na celu pozyskanie informacji
na temat spostrzeżeń Rodziców związanych
z tym wydarzeniem.
W ankiecie wzięło udział 64 Rodziców.
Czym kierowali się Państwo, podejmując decyzję o
wcześniejszym posłaniu dziecka
do szkoły? (można zaznaczyć kilka odpowiedzi).
Oszczędnościami
finansowymi (nauka w szkole
jest bezpłatna).
Opinią, że szkoła jest dobrze
przygotowana na podjęcie
sześciolatków.
Przekonaniem, że
pozostawione w przedszkolu
dziecko będzie się nudzić.
Radą nauczycieli z
przedszkola.
45
45
40
35
30
25
19
20
15
15
10
5
0
17
10
3
Własną oceną dojrzałości
dziecka do podjęcia nauki w
szkole.
Innymi czynnikami (jakimi?)
Inne czynniki:
- młodsze rodzeństwo też rozpocznie wcześniej
edukację,
- troska aby o rok młodsza siostra lub brat nie
uczyli się w jednej klasie,
- w przedszkolu przeważa zabawa a nie nauka.
Czy szkoła zapewniła właściwe przygotowanie
warunków i otoczenia szkolnego (szatnia,
łazienka, świetlica, plac zabaw itp.)?
70
63
60
50
TAK
40
NIE
30
NIE WIEM
20
10
0
0
1
Czy Pani/Pana zdaniem nauczyciele poświęcali dziecku
wystarczająco dużo uwagi?
60
56
50
40
TAK
30
NIE
20
NIE WIEM
10
0
3
5
Czy Pani/Pana dziecko czuło się zagubione lub nie umiało
odnaleźć się
w szkole?
60
53
50
40
TAK
30
NIE
20
NIE WIEM
10
0
7
4
Jeśli tak to dlaczego?
- bało się hałasu jaki panuje w czasie przerw,
- każde niepowodzenie dziecko silnie przeżywało; nie chciało
chodzić do szkoły,
- dzieci 7 letnie lepiej radziły sobie z zadaniami
( z większą łatwością wykonywały polecenia),
-dziecko wracało do domu z płaczem ; było zdenerwowane,
twierdziło że koleżanki i koledzy wyśmiewali się z niego.
Czy poziom rozwoju dziecka sprostał Pani/Pana zdaniem
wymogom szkolnym?
60
53
50
40
TAK
30
NIE
20
NIE WIEM
10
0
4
7
Czy szkoła zapewniła dziecku bezpieczeństwo fizyczne i
psychiczne?
60
58
50
40
TAK
30
NIE
20
NIE WIEM
10
0
3
3
Czy nauczyciele byli dobrze przygotowani do pracy z
małymi dziećmi?
60
54
50
40
TAK
30
NIE
20
NIE WIEM
10
0
8
2
Czy program był dostosowany do możliwości dziecka 6letniego?
50
44
40
TAK
30
NIE
20
12
10
0
8
NIE WIEM
Czy dziecko po zajęciach w szkole i odrobieniu zadań
domowych miało wolny czas na zabawę i kontakt z
rodzicami?
60
55
50
40
TAK
30
NIE
20
NIE WIEM
10
0
7
2
Czy życie emocjonalne dziecka było pod kontrolą
nauczycieli, tzn. czy dostrzegali emocje dziecka i
reagowali adekwatnie do sytuacji?
60
52
50
40
TAK
30
NIE
20
NIE WIEM
10
0
10
2
Czy proces uczenia dyscypliny szkolnej był prowadzony
zgodnie z cechami osobowości i temperamentu dziecka?
50
46
40
TAK
30
NIE
20
16
10
2
0
NIE WIEM
Czy poleciłaby/poleciłby Pani/Pan innym rodzicom,
biorąc pod uwagę własne doświadczenia, podjęcie decyzji
o posłaniu swojego sześcioletniego dziecka do szkoły
podstawowej, do której obecnie uczęszcza Pani/Pana
dziecko?
40
36
30
TAK
20
10
0
NIE
10
NIE WIEM
8
Odpowiedź „nie” ponieważ:
-brak dojrzałości emocjonalnej u dzieci sześcioletnich,
- nadmiar obowiązków i zadań domowych,
- dzieci sześcioletnie nie radzą z wykonywaniem
niektórych zadań podczas lekcji,
- uczeń sześcioletni nie jest gotów na podjęcie nauki w
szkole, gdyż klasy zerowe nie przygotowują ich w pełnizbyt małe wymagania wynikające z podstawy
programowej,
- uczeń sześcioletni ma problemy ze skupieniem uwagi,
- uczeń młodszy ma większą potrzebę ruchu i zabawy,
która w sali lekcyjnej nie jest zaspokajana.
Odpowiedź „nie wiem” ponieważ jest to indywidualna
decyzja każdego rodzica.
Odpowiedź „TAK” ponieważ:
-kadra nauczycielska jest dobrze przygotowana do
pracy z uczniem sześcioletnim,
- gotowość szkolna dziecka sześcioletniego nie odbiega
poziomem od gotowości szkolnej dziecka
siedmioletniego.
DZIĘKUJEMY ZA
UWAGĘ
Opracowanie:
Arleta Formela-Biedunkiewicz
Anna Mroczyńska

similar documents