prezentacja profesora Juliana Auleytnera

Report
Jorgen Randers
2052
A Global Forecast for the Next Forty Years
A Report to the Club of Rome
Commemorating the 40th Anniversary of
The Limits to Growth
Granice wzrostu 1973, s. 38
Problematyka obu prognoz
•
•
•
•
•
Granice wzrostu 1972
Ludność,
Uprzemysłowienie,
Zanieczyszczenie
środowiska,
Produkcja żywności,
Zasoby naturalne
Prognoza 2052
• Ludność i konsumpcja,
• Energia i CO2,
• Produkcja żywności (obciążona
zmianami klimatu),
• Duchowa przyszłość (m.inn.
władza, megamiasta, internet,
armia),
• Duch czasu 2052 (lokalność,
rola państwa, sieć
indywidualistów,
międzygeneracyjna
sprawiedliwość)
Jakie metody
• „Migawki” przyszłości (ekspertyzy) w
wykonaniu ok. 40 ekspertów,
• Symulacje komputerowe,
• Systemy równań opisujących świat,
• Paradygmatem jest ogląd świata w stanie
chwilowej równowagi z punktu widzenia
Zachodu,
5 głównych problemów do 2052
• Czy koniec niekontrolowanego kapitalizmu?
• Czy koniec ekonomicznego wzrostu?
• Czy koniec spowolnionej (nieskorej)
demokracji?
• Czy koniec międzygeneracyjnej harmonii?
• Czy koniec stabilnego klimatu?
Czy koniec kapitalizmu?
• Kapitalizm przez stulecia przyniósł sukcesy, wykazał się dużą
zdolnością adaptacyjną, ale jednocześnie niekontrolowany
kapitalizm skoncentrował bogactwo w rękach nielicznych,
• Ludzie w dojrzałych gospodarkach już zauważają brak
wzrostu dobrostanu,
• Narasta polaryzacja i niesprawiedliwość w podziale
• Nadmierny wzrost i konsumeryzm, gazy cieplarniane oraz
brak decyzji rządów skutkuje w 2052 globalną degradacją
środowiska, nędzą w ROW i niesprawiedliwościami w
innych krajach.
• Zbyt wolna i niewystarczająca odpowiedz ludzkości na
wyzwania (błędy kapitalizmu) zdominuje globalny rozwój na
ponad 40 lat!
Czy koniec ekonomicznego wzrostu
• Konieczność ograniczenia konsumpcji w Azji –
naśladownictwo Zachodu prowadzi do
katastrofy, (nadrozwój Zachodu był
krytykowany już przez JPII),
• Przyszłość: brak tanich zasobów i przestrzeni
wymusi rozwiązania proekologiczne
Quelle horreur !
Voyez cette autoroute saturée et
avouez sincèrement qu’il est
préférable de vivre dans des cités
beaucoup moins peuplées.
Une Ville qui soit “vivable” ne
devrait pas dépasser 500 000 âmes.
Światowe
nierównoś
ci 2010
Czy koniec (spowolnionej) demokracji?
• Rozmyślania i konsultacje ubrane w biurokratyczne
procedury spowalniają procesy decyzyjne w demokracjach,
• Czy demokracja zgodzi się na silną władzę (szybszy proces
decyzyjny)?
• Istnieje baza intelektualna dla racjonalnej (sensownej
polityki),
• Regionalizacja procesów decyzyjnych (bo 193 kraje nie
przyjmą zgodnie rozwiązań),
• Po serii kolejnych kryzysów finansowych ok. 4 dekady XXI w.
dojdzie do przyjęcia priorytetu dla szybkiej (choć bolesnej)
zmiany w gospodarce światowej – poprzez poparcie dla
długoterminowych inwestycji w kluczowe sektory.
Czy koniec międzygeneracyjnej harmonii?
• Od ponad 100 lat każda generacja wkraczała w rosnący świat w
lepszym kształcie, co oznaczało dłuższe życie w lepszym zdrowiu,
lepsze wykształcenie i perspektywy,
• Dzisiejsza młodzież już dziedziczy po rodzicach długi,
bezrobocie, niejasne perspektywy i brak szybkich rozwiązań
palących problemów,
• Sytuacja podobna do Wiosny Ludów 1848, gdyż przyszłość nie
wygląda na atrakcyjną dla młodych,
• Niesprawiedliwość pokoleniowa to bomba z czasowym
zapalnikiem, (stara generacja chce korzystać jeszcze 30 – 40 lat
ze swoich emerytur, a młodzi mają na to pracować?)
• Godne życie i praca dla młodych, również jeszcze nie
urodzonych,
• Rozpadnie się paradygmat konsumeryzmu i cywilizacji „śmieci”,
Co przyjdzie?
• Kultura konsumeryzmu zastąpiona zostanie przez
elementy kultury długookresowo dostarczającej
satysfakcji i szczęścia,
• Konkurencję i eliminowanie słabych (dominacja)
zastąpi kooperacja,
• Wielokulturowość to wyższy poziom globalnego
społeczeństwa,
• Nowe rozumienie wspólnoty podniesie wartość
rozwiązań kolektywnych (zbiorowych),
• To finał wcześniejszych niepokoi i rewolucji
międzygeneracyjnej.
Czy koniec stabilnego klimatu?
• Rosnący poziom emisji CO2
• Destrukcja przyrody, zmiany klimatyczne oraz odpady
radioaktywne,
• Globalne ocieplenie to:
• Podniesienie się poziomu oceanów,
• Likwidacja do 2100 wielu gatunków roślin i zwierząt,
• Od Szczytu Ziemi w 1992 poziom CO2 rośnie,
• Projekcje temperatury Ziemi wskazują na wzrost
między 1,8° a 2,2°C!,
• Ekstremy pogodowe to przyszłość wszystkich! – susze i
powodzie.
Pakistan 2010, pająki na drzewach, uciekły przed
powodzią
Ludność i konsumpcja
• Szczyt demograficzny Ziemi – 2040, tj.8,1 mld osób, a 7 mld
ok.2075 r. Krytyka, bo inni (Haub) sądzą że będzie 9,6 mld!
• Stagnacja demograficzna spowodowana przez wzrost
oczekiwań konsumcyjnych, lepszą edukację, poprawę
zdrowia co doprowadzi do ograniczenia liczby dzieci w
rodzinach,
• Wiele krajów wysokorozwiniętych już ma za sobą wyże
demograficzne,
• Tendencja widoczna: od 4,5 dziecka na kobietę do 2,5 w
ciągu 40 lat. (Libia z 7 na 2 między 1990 a 2010!),
• Wiele krajów już ograniczyło liczbę urodzeń,
• Tendencja przeciwna ujawni się przez religie.
Zasoby siły roboczej i produkcja
• Wiek 15 – 65 i zróżnicowania regionalne,
• Globalnie szczyt zasobów ludzkich to 2035r.,
ale:
• Postawa kobiet zadecyduje: przejście ich z
bezpłatnej pracy domowej do pracy płatnej
może zmienić rynek pracy w wielu krajach,
• Produkcja (GDP) stopniowo zwolni tempo, ale
w 2052 to będzie 2,2 razy więcej niż 2012.
• Pojawi się problem dojrzałych gospodarek
c.d.
• W krajach wysokorozwiniętych spadająca liczba
ludności i zasoby pracy zwolni GDP co będzie
skutkować problemami podziału wytworzonego
placka.
• Napięcia socjalne w krajach bogatych,
• Wzrost ekonomiczny po 40 latach od LtG jest
głównym priorytetem polityków i wszystkich
• 2052, Chiny będą bardziej wydajne od krajów
Ameryki i Europy (te mogą pozostać z poziomem
2010)
Nowe inwestycje
• W rozwój i stosowanie substytutów dóbr rzadkich takich jak ropa,
gaz…
• Ucieczka od atomu na rzecz energii solarnej, wodnej i wiatrowej,
• Rozwój i stosowanie rozwiązań dla groźnych emisji takich jak:
freony, SO2, NOX i gazy cieplarniane,
• Zastąpienie „bezpłatnych” usług przyrody (woda z lodowców, woda
z podziemnych źródeł dla rolnictwa),
• Naprawianie szkód z okresu poprzedniej aktywności ludzkości,
• Ochronę przed skutkami zmian klimatycznych,
• Odbudowę osiedli i zniszczonej infrastruktury spowodowanej przez
ekstremy pogodowe,
• Eksplozja kosztów spowodowanych adaptacją i katastrofami,
• Państwa będą coraz bardziej wciągane w całościowe
rozwiązywanie problemów
5 regionów
• USA
• OECD (bez USA) – 20 krajów UE + Japonia,
Kanada, Islandia, Norwegia, Szwajcarja, Australia,
N. Zelandia, Płd. Korea, Chile, Izrael,
• China, Hong Kong, Macau
• BRISE – Brazylia, Rosja, Indie, Płd. Afryka,
Indonezja, Meksyk, Wietnam, Turcja, Iran,
Tajlandia, Ukraina, Argentyna, Wenezuela, Arabia
Saudyjska,
• ROW – The Rest of the World
Potencjał wyjściowy prognozy 2012
Region
Ludność
GDP (tryliony $ rocznie)
USA
310
13
Chiny
1350
10
740
22
BRISE
2410
14
ROW
2100
8
Razem
6900
67
OECD bez USA
2052 - GDP na osobę rocznie
•
•
•
•
USA – 73 000$
Chiny – 56 000$,
OECD bez USA – 63 000$
Chiny od 1978 do 2052 zrównają się z
Zachodem
Nowy ład globalny – 5 regionalnych
scenariuszy
USA 1970 - 2050
Chiny 1970 - 2050
Przewidywane standardy życia
OECD bez USA 1970 - 2050
BRISE 1970 - 2050
Przewidywane standardy życia
Chiny 1970 - 2050
RoW 1970 - 2050
Duch czasu w 2052
• Fragmentacja – więcej uwagi na lokalnych
rozwiązaniach,
• Nowy paradygmat: mniej utrwalania
ekonomicznego wzrostu,
• Modyfikowany kapitalizm: mocniejsza rola
rozsądnego rządu,
• Kolektywna kreatywność – sieć inspirujących
jednostek,
• Międzygeneracyjna niesprawiedliwość
8 prostych pytań o przyszłość
•
•
•
•
•
Czy będę biedniejszy?
Czy będzie wystarczająco dużo pracy?
Czy dotkną nas problemy klimatyczne?
Czy energia będzie droższa?
Czy młodsza generacja zaakceptuje ciężary
nałożone mu przez starszych?
• Czy światowe przywództwo USA zostanie
pokojowo przejęte przez Chiny?
• Czy będziemy mieli mocniejsze państwo?
• Czy świat 2052 będzie lepszy od dzisiejszego?
Swiat
owy
stan
spraw
Prognoza 2052 a Polska 2050
• Podobieństwa w demograficznej diagnozie
ludności, produkcji, roli państwa,
• Funkcje polskiej prognozy: edukować,
ostrzegać, motywować do zmian.
Konkluzje
• Filozoficzna: Jedność rodzaju ludzkiego jest i
będzie zagrożona (J.P.II),
• Pragmatyczna: Możność wyborów priorytetów
rozwojowych na szczeblu państwa i regionów!

similar documents