ITAR - WSK PZL Rzeszów S.A.

Report
WYMAGANIA DLA DOSTAWCÓW
WSK DOTYCZĄCE PRODUKCJI
MILITARNEJ ITAR
Export Classification: No technical data
WSK „PZL-Rzeszów” S.A. proprietary data
For planning purposes only
KLASYFIKACJA KONTROLI EKSPORTU
Oznacz gdy prezentacja nie zawiera żadnych danych technicznych
klasyfikację kontroli eksportu:
Klasyfikacja
lub wypełnij poniższą
Instrukcja wypełnienia: obowiązkowo wypełnić należy
pkt. 6 oraz jeden z pkt. 1-5 w przypadku technologii
klienta.
1. Kanadyjska ECL(s):
2. Kanadyjska dla towarów
pochodzenia US ECCN(s):
3. P-ECCN(s)
4. USML (ITAR):
5. US (EAR):
6. Polska PL / UE:
Jeśli nie jesteś pewny klasyfikacji skontaktuj się z autorem danej informacji lub lokalnym przedstawicielem Kontroli
Obrotu w WSK. Aby otrzymać więcej informacji, zapoznaj się z instrukcjami dotyczącymi klasyfikacji- Procedura
QP54.
INFORMACJA NA TEMAT WŁASNOŚCI
Niniejszy dokument jest własnością WSK „PZL-Rzeszów” S.A. Nie wolno robić użytku, kopiować ani udostępniać tego
dokumentu ani żadnych informacji w nim zawartych do żadnych celów, m.in. do projektowania, produkcji lub naprawy części czy
uzyskiwania certyfikatów lub innych zezwoleń bez wyraźnej, pisemnej zgody WSK „PZL-Rzeszów” S.A.
Samo otrzymanie lub posiadanie tego dokumentu, niezależnie z jakich źródeł, nie stanowi takiej zgody. Używanie, kopiowanie lub
ujawnianie przez kogokolwiek bez wyraźnej pisemnej zgody WSK „PZL-Rzeszów” S.A. jest nieuprawnione i może pociągnąć za sobą
skutki w postaci odpowiedzialności karnej lub cywilnej.
Export Classification: No technical data
WSK „PZL-Rzeszów”
S.A. proprietary data
.
For planning purposes only
TRANSFER PRODUKCJI MILITARNEJ (ITAR)
P&W (Stany Zjednoczone)
Umowa licencyjna na
produkcję wojskową (MLA)
WSK Rzeszów
Umowa o zachowaniu poufności (NDA)
dostawcy zatwierdzeni w umowie licencyjnej na
produkcję wojskową (załącznik „E” do MLA)
Umowa o zachowaniu poufności (NDA)
poddostawcy zatwierdzeni w umowie licencyjnej na
produkcje wojskową(załącznik „E” do MLA)
Export Classification: No technical data
WSK „PZL-Rzeszów” S.A. proprietary data
For planning purposes only
Obowiązki dostawców zgodnie z prawem amerykańskim
(zawarte w MLA i NDA)
• ZAKAZ PRZEKAZYWANIA PRODUKTÓW, DANYCH TECHNICZNYCH,
OPROGRAMOWANIA OSOBOM NIEUPRAWIONYCH (NIE WSKAZANYCH
PRZEZ DOSTAWCĘ W KWESTIONARIUSZU)
• ZAKAZ UŻYWANIA PRODUKTÓW, DANYCH TECHNICZNYCH,
OPROGRAMOWANIA W SPOSÓB NIEZGODNY Z UMOWĄ
• OCHRONA PRODUKTÓW, DANYCH TECHNICZNYCH, OPROGRAMOWANIA
PRZED DOSTĘPEM OSÓB NIEUPRAWNIONYCH:
*Poddostawców i osób trzecich nie wskazanych przez dostawcę w kwestionariuszu
*Pracowników dostawcy/pracowników tymczasowych zatrudnionych przez inne firmy
posiadających obywatelstwo lub kraj urodzenia, którym prawo amerykańskie zakazuje
dostępu do produktów i danych technicznych ITAR
• ARCHIWIZOWANIE DOKUMENTÓW I DANYCH TECHNICZNYCH PRZEZ 15
LAT PO WYGAŚNIĘCIU UMOWY MIĘDZY WSK I DOSTAWCĄ.
Export Classification: No technical data
WSK „PZL-Rzeszów” S.A. proprietary data
For planning purposes only
DOKUMENTY DLA DOSTAWCÓW
1) Kwestionariusz (ITAR Agreement Foreign Licensee
Questionnaire DTCN) – *do wypełnienia danymi
dotyczącymi dostawcy/poddostawcy
2) Umowa licencyjna na produkcję (MLA bez załączników)
- *dla zapoznania się z obowiązkami, jakie ma
dostawca/poddostawca zgodnie z przepisami prawa
amerykańskiego
3) Umowa o zachowaniu poufności (NDA) – *po
zapoznaniu się z wymogami prawa amerykańskiego do
podpisania przez dostawcę/poddostawcę jako
zobowiązanie do przestrzegania prawa amerykańskiego
dotyczącego produkcji wojskowej.
Export Classification: No technical data
WSK „PZL-Rzeszów” S.A. proprietary data
For planning purposes only
KWESTIONARIUSZ - DANE DOSTAWCY
ITAR AGREEMENT FOREIGN SUB-LICENSEE QUESTIONNAIRE
Section 1: Basic Information – This section requests basic information related the proposed agreement and your company
Information Requested:
Please provide response below:
Full legal name of your company, as registered
with your Government:
Nazwa dostawcy
Physical location and mailing address for your
company (NO Post Office Boxes):
Adres głównej siedziby firmy dostawcy
Are there other locations of your company
that will receive ITAR-controlled items under
the program? If yes, please list the address of
each location.
Inne siedziby firmy dostawcy
Export Classification: No technical data
WSK „PZL-Rzeszów” S.A. proprietary data
For planning purposes only
KWESTIONARIUSZ – PRACOWNICY DOSTAWCY
Do obowiązków dostawcy należy:
 Ustalenie obywatelstwa i miejsca urodzenia wszystkich pracowników
dostawcy, którzy będą mieć dostęp do danych technicznych zawierających
klasyfikację militarną dostarczanych przez WSK (np. rysunki, szkice, zdjęcia
itp.)
 Wpisanie do kwestionariusza wszystkich pracowników, którzy będą mieć
dostęp do danych technicznych zawierających klasyfikację militarną, którzy
*posiadają podwójne obywatelstwo (np. polskie i ukraińskie) za wyjątkiem
obywatelstwa amerykańskiego,
*są obywatelami polskimi, ale urodzili się poza granicami Polski (za
wyjątkiem osób, które urodziły się w Stanach Zjednoczonych)
*nie są obywatelami polskimi i posiadają obywatelstwo innego kraju (za
wyjątkiem obywatelstwa amerykańskiego).
WAŻNE: Nie wpisywać imion i nazwisk pracowników, tylko ich obywatelstwo
i miejsce urodzenia.
.
Export Classification: No technical data
WSK „PZL-Rzeszów” S.A. proprietary data
For planning purposes only
KWESTIONARIUSZ – PRACOWNICY DOSTAWCY
If yes, please provide response below:
Employee
Reference
Number
(numer
porządkowy)
Citizenship No. 1
(obywatelstwo #1)
Citizenship No. 2
(obywatelstwo #2)
Country of Birth
(kraj urodzenia)
Will have Access to
ITAR-controlled items
(Pracownik ma dostęp
do danych ITAR?)
Ex. 1
Germany
N/A
Italy
Yes
Ex. 2
Germany
France
Germany
Yes
1
2
3
(add additional rows as
needed)
UWAGA:
 Nie należy wpisywać imion i nazwisk pracowników, tylko ich obywatelstwo i miejsce
urodzenia.
 Wszyscy pracownicy wpisani do tej tabelki, którzy mają dostęp do danych ITAR muszą
podpisać umowę o zachowaniu poufności (NDA).
Export Classification: No technical data
WSK „PZL-Rzeszów” S.A. proprietary data
For planning purposes only
KWESTIONARIUSZ – PRACOWNICY TYMCZASOWI
Do obowiązków dostawcy należy:
 Ustalenie obywatelstwa i miejsca urodzenia wykonawców usług lub
pracowników tymczasowych zatrudnionych przez inne firmy lub agencje
pośrednictwa pracy, którzy będą mieć dostęp do danych technicznych
przekazanych przez WSK
 Wpisanie do kwestionariusza wszystkich wykonawców usług lub
pracowników tymczasowych zatrudnionych przez inne firmy lub agencje
pośrednictwa pracy, którzy będą mieć dostęp do danych technicznych
zawierających klasyfikację militarną, którzy
*posiadają podwójne obywatelstwo (np. polskie i ukraińskie) za wyjątkiem
obywatelstwa amerykańskiego,
*są obywatelami polskimi , ale urodzili się poza granicami Polski (za
wyjątkiem USA)
*nie są obywatelami polskimi i posiadają obywatelstwo innego kraju (za
wyjątkiem obywatelstwa amerykańskiego).
Export Classification: No technical data
WSK „PZL-Rzeszów” S.A. proprietary data
For planning purposes only
KWESTIONARIUSZ – PRACOWNICY TYMCZASOWI
If yes, please provide response below:
Employee
Reference
Number
Ex. 1
Ex. 2
Employer
(nazwa
pracodawcy)
Will Employer have
Citizenship Citizenship No. 2 Country of Will have Access to
access to ITARNo. 1
Birth
ITAR-controlled
(obywatelstwo
controlled items through (obywatelstwo
items
#2)
(kraj
#1)
employee?
urodzenia)
(Pracownik ma
(Czy pracodawca
dostęp do danych
pracownika
ITAR?)
tymczasowego będzie
miał dostęp do danych
technicznych?)
Acme Staffing
No
Germany
N/A
Germany
Yes
ABC Engineering Yes
Italy
France
Italy
Yes
1
2
3
UWAGA:
 Nie wpisywać imion i nazwisk pracowników, tylko ich pracodawcę, obywatelstwo i miejsce urodzenia
 Wszyscy pracownicy wpisani do tej tabelki muszą podpisać umowę o zachowaniu poufności (NDA)
 Pracownicy tymczasowi nie mogą przekazywać danych technicznych ITAR swojemu pracodawcy
 Pracodawca pracownika tymczasowego nie może dostarczać usług wojskowych
 Dostawca ponosi odpowiedzialność za pracownika tymczasowego w zakresie przekazywania przez niego danych
technicznych ITAR osobom trzecim.
 Jeśli pracodawca pracownika tymczasowego dostarcza usług wojskowych, wtedy pracownik tymczasowy musi
być wpisany do umowy licencyjnej jako dostawca lub poddostawca.
Export Classification: No technical data
WSK „PZL-Rzeszów” S.A. proprietary data
For planning purposes only
KWESTIONARIUSZ - PODDOSTAWCY
Do obowiązków dostawcy należy:
 Wskazanie poddostawców, którym dostawca przekaże dane techniczne
zawierające klasyfikację militarną dostarczane przez WSK (np. rysunki,
szkice, zdjęcia itp.)
 Upewnienie się, że każdy z poddostawców otrzyma kwestionariusz i go
wypełni.
Export Classification: No technical data
WSK „PZL-Rzeszów” S.A. proprietary data
For planning purposes only
KWESTIONARIUSZ – PODDOSTAWCY
If yes, please provide response below:
Company Name
(nazwa firmy)
Physical Address
(adres poddostawcy)
Service Provided
(dostarczane usługi przez
poddostawcę)
Ex. ABC Engineering
1245 Main Street, London,
UK 3A0-423
Wire EDM
Will Receive ITARcontrolled items?
(Yes or No)
(Czy poddostawca
otrzyma dane
ITAR?)
Yes
ABC Tools
ul. Wysoka 5
41-219 Sosnowiec
Provide F100 tooling
Yes
ABC Europe
1234 Wasserstrase
Frankfurt, Germany
Special services
Yes
ITAR-items to be
received
(dane ITAR przekazane
poddostawcy)
Drawings and
specifications,
hardware
Drawings and
specifications
Drawings and
specifications
Each company listed above that will receive ITAR-controlled items must complete an ITAR Agreement Foreign Sub-Licensee
Questionnaire. Please forward a Sub-Licensee Questionnaire to each of these entities and ask them to complete the
questionnaire and return it to you by 11/15/2012.
UWAGA:
 Dostawca ma obowiązek zebrać kwestionariusze od swoich
poddostawców i przekazać je do WSK.
Export Classification: No technical data
WSK „PZL-Rzeszów” S.A. proprietary data
For planning purposes only
KWESTIONARIUSZ – OSOBY TRZECIE
Do obowiązków dostawcy należy:
 Wskazanie osób trzecich, które będą miały lub mogą mieć dostęp do
danych technicznych zawierających klasyfikację militarną dostarczanych
przez WSK (np. firma IT, firma sprzątająca, ochrona, firma dokonująca
napraw, dostawca wody itp.)
 Upewnić się, że każda z tych osób trzecich otrzyma Kwestionariusz i go
wypełni.
Export Classification: No technical data
WSK „PZL-Rzeszów” S.A. proprietary data
For planning purposes only
KWESTIONARIUSZ – OSOBY TRZECIE
If yes, please provide response below:
Company Name
(Nazwa firmy)
Ex. Computer
Services Int’l
Ex. Joe’s Cleaning
Service
Address
Service Provided
(dostarczone usługi)
1739 Sycamore Lane,
London, UK 4ED-2WQ
Potential access to ITAR
ITAR-items accessed?
items?
(dane ITAR udostępnione
(Yes or No)
osobom trzecim)
(Czy osoba trzecia ma
potencjalny dostęp do danych
ITAR?)
Network and email
services; back-up
Yes
Electronically stored
technical data
124 First Street, London, UK Cleaning/janitorial
4ET-8OW
Yes
Potential visual access to
hardware
(add additional rows
as needed)
Each company listed above that will receive ITAR-controlled items must complete a Pratt & Whitney ITAR Sub-Licensee
Questionnaire. Please forward a Sub-Licensee Questionnaire to each of these entities and ask them to complete the questionnaire
and return it to you by 11/15/2012.
UWAGA:
 Należy tutaj wpisać wszystkie firmy/osoby trzecie, które mogą mieć potencjalny dostęp
do danych technicznych ITAR
 Dostawca ma obowiązek zebrać kwestionariusze od osób trzecich i przekazać je do WSK.
Export Classification: No technical data
WSK „PZL-Rzeszów” S.A. proprietary data
For planning purposes only
UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI (NDA)
IMIĘ I NAZWISKO OSOBY
PODPISUJĄCEJ NDA
NAZWA SPÓŁKI DOSTAWCY
WSK „PZL-RZESZÓW” S.A.
Export Classification: No technical data
WSK „PZL-Rzeszów” S.A. proprietary data
For planning purposes only
UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI (NDA)
NAZWA SPÓŁKI DOSTAWCY
PODPIS
IMIĘ I NAZWISKO OSOBY
PODPISUJĄCEJ NDA
DATA
Export Classification: No technical data
WSK „PZL-Rzeszów” S.A. proprietary data
For planning purposes only
SANKCJE DLA DOSTAWCÓW ZA NARUSZENIE
WARUNKÓW UMOWY
• Zerwanie współpracy między WSK a dostawcą
• Naruszenie przepisów przez poddostawcę
skutkuje zerwaniem współpracy między
dostawcą a jego poddostawcą
• Prawo amerykańskie przewiduje wpisanie
spółki, która naruszyła przepisy kontroli
eksportu na „listę odmów” i karę pieniężną.
Export Classification: No technical data
WSK „PZL-Rzeszów” S.A. proprietary data
For planning purposes only
CERTYFIKACJA DOSTAWCÓW
• WSK ma prawo sprawdzić czy dostawca
przestrzega przepisów kontroli eksportu i
warunków umowy NDA – oświadczenie
dostawców o przestrzeganiu przez nich
wymagań programu.
Export Classification: No technical data
WSK „PZL-Rzeszów” S.A. proprietary data
For planning purposes only
DEFINICJE
ITAR:
Regulacje Rządu Stanów Zjednoczonych dotyczące handlu
międzynarodowego produktami, danymi technicznymi,
technologiami, usługami i oprogramowaniem wojskowym o
pochodzeniu z terytorium USA.
Produkty militarne:
1. Wymienione na amerykańskiej liście uzbrojenia (USML)
2. Dowolny element zaprojektowany, zmodyfikowany lub
skonfigurowany dla celów wojskowych.
Dane techniczne :
Informacje niezbędne do zaprojektowania rozwoju produkcji
montażu użytkowania naprawy i utrzymania produktów
militarnych.
Export Classification: No technical data
WSK „PZL-Rzeszów” S.A. proprietary data
For planning purposes only
DEFINICJE
Eksport:
Eksport – transfer poza granice kraju lub udostępnienie osobom
o innym obywatelstwie lub narodowości produktów, danych
technicznych, technologii, usług lub oprogramowania. Export
może przybrać następujące formy:
- fizyczny wywóz drogą lotniczą, morską lub lądową,
- rozmowy telefoniczne,
- telefax,
- e-mail lub jakakolwiek inna forma elektroniczna,
- dostęp wizualny.
Każda forma eksportu wymaga zgody rządu USA .
Export Classification: No technical data
WSK „PZL-Rzeszów” S.A. proprietary data
For planning purposes only
PRZYKŁADY DANYCH TECHNICZNYCH W TECHNOLOGII
Dane techniczne– są to dane dotyczące części (wojskowych, towarów podwójnego
zastosowania i cywilnych) takie jak: rysunki, technologie, karty operacyjne, raporty
kontroli, FAIR, przewodniki produkcyjne i towarzysząca im dokumentacja, rysunki
konstrukcyjne przyrządów, programy na maszyny sterowane numerycznie oraz maszyny
pomiarowe specjalnie stworzone dla tej części, orzeczenia laboratoryjne, świadectwa
materiałowe, świadectwa wykonania procesów specjalnych, itp.
Definicja technologii.
Za technologię uważa się specyficzną informację niezbędną do rozwoju, produkcji
lub użytkowania danego wyrobu w postaci danych technicznych lub pomocy
technicznej. Informacje dotyczące technologii w postaci danych technicznych
mogą być zawarte, choć nie tylko, w poniższych dokumentach:
• Rysunkach technicznych.
• Analizach wymiarowych.
• Modelach bryłowych (3D).
• Instrukcjach technicznych (np. procesy technologiczne).
• Sprawozdaniach technicznych.
• Wynikach z badań.
• Metodykach montażu.
• Obliczeniach technicznych.
• Danych materiałowych.
• Wykresach określających parametry techniczne.
• Materiałach szkoleniowych.
• Arkuszach i programach obliczeniowych.
Export Classification: No technical data
WSK „PZL-Rzeszów” S.A. proprietary data
For planning purposes only
PRZYKŁAD DANYCH NIETECHNICZNYCH
Przykład danych NIETECHNICZNYCH
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Wymagania klienta
Dane finansowe
Dane sprzedaży
Dane harmonogramów/informacje o dostawach/ liczby dostarczanych silników
Numery części/ listy części/ opisy części
Informacje cenowe/
Faktury klienta które zawierają informacje związane z ceną, jakością, przyczyny napraw i ogólne
opisy materiałów naprawianych w silnikach.
Liczby silników w poszczególnych flotach
Ogólne informacje o funkcjach lub celach silników lub części/
Ogólne opisy systemów
Informacje dotyczące ogólnych danych naukowych, matematycznych, lub ogólne zasady
inżynieryjne.
Wiedza ze szkół uniwersytetów,
Opisowe instrukcje takie jak ostrzeżenia czytelnika pod kątem zapewnienia że napięcie jest
wyłączone gdy przeprowadza się remonty, naprawy z częściami elektrycznymi,
Ogólne informacje dot. Wsparcia posprzedażnego, dostawy usług, statusu wydarzeń, lub
oczekujące zmiany na publikacje produktów lub usług,
Ogólne opisy warunków części będące wynikiem wizualnej kontroli części( np. Korozji części)
Oświadczenia ogólnego poziomu dot. przyczyn np. niepoprawnej pracy silnika.
Export Classification: No technical data
WSK „PZL-Rzeszów” S.A. proprietary data
For planning purposes only
STANDARD KLASYFIKACJI
Klasyfikacja to określenie, według jakich reguł dopuszczalny jest eksport części
oraz technologii (w tym rysunków, programów, zdjęć, itp.)
Najczęściej spotykane kody klasyfikacyjne:
PODLEGAJĄCE KONTROLI EKSPORTU
 VIII.I – Amerykańska technologia kontrolowana przez ITAR
 VIII.H – Amerykańska część kontrolowana przez ITAR
 LU22.A – Technologia wojskowa kontrolowana Polską Listą Uzbrojenia
 LU10.D – Część wojskowa kontrolowana Polską Listą Uzbrojenia
 LU16 – Odkuwka, odlew lub półfabrykat kontrolowany Polską Listą
Uzbrojenia
 9E003 – Technologia kontrolowana Listą „Dual-use” (cywilne i wojskowe)
Export Classification: No technical data
WSK „PZL-Rzeszów” S.A. proprietary data
For Planning
For planning purposes
onlypurposes only
STANDARD KLASYFIKACJI
PODLEGAJĄCE KONTROLI EKSPORTU
Export Classification: No technical data
WSK „PZL-Rzeszów” S.A. proprietary data
For planning purposes only
STANDARD KLASYFIKACJI
NIEPODLEGAJĄCE KONTROLI
EKSPORTU
 9E999, 9E991 – Technologia nie objęta
kontrolą eksportu
 9A999, EAR99 – Część nie objęta kontrolą
eksportu
 LU99 – Wojskowa część, zastosowana w
silniku, który uzyskał Certyfikat Cywilnych
Władz, do użytkowania na cywilnych statkach
powietrznych
Export Classification: No technical data
WSK „PZL-Rzeszów” S.A. proprietary data
For planning purposes only
SPOSOBY ZABEZPIECZENIA PRZEZ
DOSTAWCÓW DANYCH
TECHNICZNYCH PRZED DOSTĘPEM
OSÓB NIEUPRAWNIONYCH
Export Classification: No technical data
WSK „PZL-Rzeszów” S.A. proprietary data
For planning purposes only
SZYFROWANIE DANYCH
Program WinZip jedynie w wersji 9 lub nowszej umożliwia bezpieczne szyfrowanie.
Upewnij się, że posiadasz odpowiednią wersję WinZip, wybierając opcję About
WinZip z menu Help programu (aby uruchomić WinZip naciśnij przycisk Start i
wybierz Programy -> WinZip).
Export Classification: No technical data
WSK „PZL-Rzeszów” S.A. proprietary data
For planning purposes only
SZYFROWANIE DANYCH
Aby zaszyfrować plik lub grupę plików zaznaczamy je, a następnie
naciskamy prawym przyciskiem myszy i z menu wybieramy opcję WinZip / Add
to Zip file…
W nowym oknie zaznaczamy opcję Encrypt added files, a następnie naciskamy
guzik Add:
Uwaga: powyższe okienko może wyglądać
nieco inaczej, jeśli posiadasz inną
wersję WinZip!
Export Classification: No technical data
WSK „PZL-Rzeszów” S.A. proprietary data
For planning purposes only
SZYFROWANIE DANYCH
Jeśli zaznaczyliśmy, że chcemy zaszyfrować archiwum, może wówczas
pojawić się okienko z ostrzeżeniem, takie jak poniżej. Zawiera ono komunikat, że
pomoc załączona do programu (menu Help) zawiera dodatkowe informacje
odnośnie dostępnych metod szyfrowania.
Możemy zaznaczyć opcję, żeby okienko nie pokazywało się ponownie i
naciskamy OK:
Export Classification: No technical data
WSK „PZL-Rzeszów” S.A. proprietary data
For planning purposes only
SZYFROWANIE DANYCH
W następnym oknie musimy podać hasło i wybrać metodę szyfrowania.
Wybieramy 256-Bit AES (zalecana i najsilniejsza metoda) lub, ewentualnie, 128Bit AES (słabsza, ale wciąż dopuszczalna).
UWAGA: metoda ‘Zip 2.0’ nie jest dozwolonym sposobem szyfrowania w UTC,
ponieważ nie jest wystarczająco bezpieczna!
Następnie naciskamy OK.
Export Classification: No technical data
WSK „PZL-Rzeszów” S.A. proprietary data
For planning purposes only
SZYFROWANIE DANYCH
Tworząc hasło pamiętaj, że:
1) Długie hasła są zawsze bezpieczniejsze niż krótkie; najlepiej, jeśli hasło ma 8 lub więcej
znaków.
2) Hasła zawierające duże i małe litery, a także cyfry, znaki interpunkcyjne itp. są bardziej
bezpieczne niż te zawierające tylko litery; najlepiej, jeśli hasło zawiera co najmniej jeden
znak z każdej grupy:
duże litery
ABC…XYZ
małe litery
abc…xyz
cyfry
1234567890
znaki specjalne
[email protected]#$%^&*()-_=+[]{}\|;:’”,<.>/
3) Należy unikać używania łatwych do odgadnięcia haseł, zawierających np. imiona, nazwę
firmy, adresy email itp.
Export Classification: No technical data
WSK „PZL-Rzeszów” S.A. proprietary data
For planning purposes only
SZYFROWANIE DANYCH
W ten sposób utworzone zostało archiwum, zawierające wskazany plik (lub
pliki). Archiwum jest zaszyfrowane, co oznacza, że dopiero po wpisaniu hasła
będzie można uzyskać dostęp do tych danych. Aby się o tym przekonać, należy nacisnąć
ikonę archiwum i spróbować otworzyć załącznik :
Zaszyfrowany plik możemy przesłać do odbiorcy np. w postaci załącznika do poczty email.
Export Classification: No technical data
WSK „PZL-Rzeszów” S.A. proprietary data
For planning purposes only
SZYFROWANIE DANYCH
Należy przekazać odbiorcy hasło do zaszyfrowanego pliku.
Warto pamiętać o tym, że:
1) Nie wolno zamieszczać hasła w tej samej wiadomości lub
na tym samym nośniku danych, co zaszyfrowany plik.
2) Hasło najlepiej jest przekazać inną drogą komunikacji niż zaszyfrowane dane;
jeżeli - na przykład - zaszyfrowany plik wysyłasz jako wiadomość email, hasło
można przekazać odbiorcy w trakcie rozmowy telefonicznej.
Jeśli jednak poczta email jest jedyną możliwością kontaktu z odbiorcą,
wówczas hasło należy przekazać w innej wiadomości, wysłanej jakiś czas
później.
Export Classification: No technical data
WSK „PZL-Rzeszów” S.A. proprietary data
For planning purposes only
Wydziały objęte kontrolą eksportu w WSK „PZL-Rzeszów” S.A.
Obszary zaznaczone kolorem czerwonym
są objęte ścisłą kontrolą.
Wstęp tylko dla przedstawicieli
Dostawców wpisanych do umowy MLA,
którzy dostarczyli podpisane
kwestionariusze oraz NDA.
Osoby nie spełniające powyższych
wymagań będą wymagały stałej asysty.
Nieautoryzowane wejście we wskazane
strefy będzie traktowane jako naruszenie
zasad Kontroli Eksportu obowiązujących
na terenie WSK.
Export Classification: No technical data
WSK „PZL-Rzeszów” S.A. proprietary data
For planning purposes only
Oświadczenie
Oświadczamy, że Pan / Pani ……………………..………………………………………….……………… legitymujący(a) się dowodem
osobistym nr …………………..……………..wysyłany(a)do Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL – Rzeszów”S.A.,
zapoznał(a)się z poniższymi zasadami poruszania się po jej terenie. Przez cały czas pobytu na terenie WSK należy
nosić identyfikator/ przepustkę w widocznym miejscu. Przebywać wolno jedynie na obszarach podanych przy
otrzymaniu identyfikatora lub określonych na przepustce. Obowiązuje bezwzględny zakaz wstępu do obszarów
produkcji dla Pratt&Whitney AeroPower, Sikorsky Corporation.
Po obszarach oznaczonych na poniższej mapce na czerwono można się poruszać wyłącznie
z asystą (wyjątek stanowią pracownicy Firm wpisani do umowy MLA).
UWAGA:
Nie przestrzeganie powyższych
zasad oraz nieautoryzowane
wejście do oznaczonych stref
będzie traktowane jako
naruszenie zasad Kontroli
Eksportu obowiązujących w WSK
i skutkować będzie odebraniem
prawa wstępu na jej teren.
OZNACZENIA WYDZIAŁÓW OBJĘTYCH KONTROLĄ EKSPORTU
Export Classification: No technical data
WSK „PZL-Rzeszów” S.A. proprietary data
For planning purposes only
OZNACZENIA WYDZIAŁÓW OBJĘTYCH KONTROLĄ EKSPORTU
Export Classification: No technical data
WSK „PZL-Rzeszów” S.A. proprietary data
For planning purposes only
OBOWIĄZUJĄCY SYSTEM PRZEPUSTKOWY
Pracownicy WSK
Pracownicy
Zakładu
Metalurgicznego
Pracownicy innych
firm z siedzibą na
terenie WSK
Jednorazowa
przepustka
Imienna przepustka
czasowa
Jednorazowa
przepustka dla osoby
wymagającej asysty
Export Classification: No technical data
Gość – wstęp na strefę
Polskiej produkcji
wojskowej
WSK „PZL-Rzeszów” S.A. proprietary data
Imienna przepustka
czasowa dla osób
wymagających asysty
For planning purposes only

similar documents