Omówienie i podsumowanie prac Szkolnych Grup Wyrównawczych

Report
Szkolne Grupy Wyrównawcze
– „Zdobywcy przyszłości”
Omówienie i podsumowanie prac
Izabela Kołodziejczyk
Stworzenie uczniom pierwszych klas gimnazjum, którzy
otrzymali najniższe wyniki
w egzaminach zewnętrznych po 6 klasie, dobrych
warunków do osiągania sukcesów
edukacyjnych na miarę swoich możliwości oraz do nabywania
przez nich kompetencji kluczowych .
ZAŁOŻENIE WYJŚCIOWE
Uczniowie, którzy uzyskali słaby wynik na egzaminie
zewnętrznym po 6 klasie.
Osoby z trudnościami w
uczeniu się, niską samooceną, kłopotami w komunikacji,
trudnościami w koncentracji uwagi,
rozmaitymi dysfunkcjami i lękami.
UCZESTNICY
-
Szkolenie dla osób prowadzących SGW
Program Pracy Szkolnych Grup Wyrównawczych
„Zdobywcy Przyszłości”
Scenariusze zajęć
Wynagrodzenie za prowadzenie zajęć
Stałe wsparcie ze strony Biura Projektu
CO OFEROWALIŚMY
W RAMACH PROJEKTU
-
Spotkania z wychowawcami i rodzicami
Dobór uczniów do grupy
Zorganizowanie pracy grupy
Modyfikacja programu do potrzeb grupy
Modyfikacja scenariuszy zajęć pod kontem specyfiki grupy
Przeprowadzenie zajęć
Ewaluacja działania
Monitoring przebiegu kariery szkolnej uczestników grupy
ZADANIA PROWADZĄCEGO
200 szkół
212 prowadzących
4775 uczniów
SZKOLNE GRUPY
WYRÓWNAWCZE
W LICZBACH
OCENA PROGRAMU
Zgodność celów założonych w programie
z rzeczywistymi potrzebami uczniów klas I
1%
46%
53%
zdecydowanie tak
raczej tak
raczej nie
zdecydowanie nie
Ocena realizacji celów postawionych w Programie Pracy
Szkolnych Grup Wyrównawczych „Zdobywcy Przyszłości”.
OCENA SCENARIUSZY
Czy scenariusze zajęć były dobrze
przygotowane (czytelne, przejrzyste,
zrozumiałe, dostosowane poziomem
trudności do percepcji gimnazjalistów)?
2%
32%
66%
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Raczej nie
Zdecydowanie nie
Ocena poprzedzona rozmowami z wychowawcami.
OCENA POSTĘPÓW UCZNIÓW
Czy zajęcia pomogły w pokonywaniu
trudności w nauce?
43%
tak
nie
trudno powiedzieć
55%
2%
Czy zajęcia wpłynęły na uzyskiwanie przez
uczniów lepszych ocen?
36%
tak
nie
trudno powiedzieć
59%
5%
Czy zajęcia ułatwiły uczniom funkcjonowanie
w grupie rówieśniczej?
9%
tak
nie
trudno powiedzieć
91%
Czy zajęcia podniosły wśród uczniów
poczucie własnej wartości?
19%
tak
nie
trudno powiedzieć
81%
Rezultaty prowadzący
•
•
•
•
Lepiej poznali uczniów
Lepiej zdiagnozowali problemy uczniów
Zaplanowali indywidualną pomoc uczniom
Szybkie objęcie uczniów właściwą pomocą i
wsparciem
• Bardzo dobre relacje prowadzącego i
uczestników również po zakończeniu zajęć
• Nawiązanie współpracy z rodzicami
OCENA ORGANIZACJI ZAJĘĆ
Oceń, czy liczba godzin przewidzianych na
zajęcia, termin rozpoczęcia oraz termin
zakończenia zajęć był optymalny.
7%
16%
31%
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Raczej nie
Zdecydowanie nie
46%
TRUDNOŚCI W REALIZACJI
ZAJĘĆ W RAMACH
SZKOLNYCH GRUP
WYRÓWNAWCZYCH
Zorganizo
wanie
grupy
Fundusze
Absencja
TRUDNOŚCI
Zaangażo
wanie
rodziców
Aktywizacj
a uczniów
WAŻNE, CELOWE, POTRZEBNE
Zajęcia powinny być kontynuowane!
OGÓLNA OCENA DZIAŁANIA
• Część uczniów niewytypowanych do
udziału, zgłaszało chęć udział w zajęciach.
• Bardzo pozytywna ocena ze strony
rodziców – prośby o kontynuację zajęć.
• Zajęcia wprowadziły rzeczywiste zmiany w
zachowaniu uczniów.
• Uczniowie chcą kontynuować pracę
w kolejnym roku szkolnym.
• Uczniowie początkowo byli niechętni,
z czasem – duże zainteresowanie
(dziewczynki szybciej niż chłopcy).
• Wolontariusze WOŚP, Wolontariat na
balu dla dzieci z zespołem Downa,
wyjścia do restauracji, wycieczki
integracyjne – nawet kilkudniowe obozy.
• Uczniowie po raz pierwszy spotkali się z
takimi pojęciami jak: style, techniki i
metody uczenia się, różne formy
notowania.
Zajęcia są dalej prowadzone (również
w klasach starszych)
Inicj atywy
System wsparcia uczniów klas
pierwszych w gimnazjum w procesie
adaptacji szkolnej jako stały element
pracy dydaktyczno-wychowawczej
„My też umiemy, my też potrafimy”
Indywidualizacja pracy na lekcjach
Uczniowie stworzyli grupę wsparcia,
która funkcjonuje nadal
Materiały wykorzystywane również
przez innych nauczycieli, szczególnie
wychowawców
Spotkania ewaluacyjne w ramach
Projektu
Materiały do pracy pozalekcyjnej z uczniem, u którego
rozpoznano niepowodzenia edukacyjne.
POLECAMY
SUKCES 
Dziękujemy i życzymy dalszych sukcesów.

similar documents