Prezentacja HAL 2014

Report
Wypoczynek 2014
ogólne zasady
Dokumenty niezbędne do rejestracji
W CHORĄGWI:
* oryginały zawartych umów podpisane obustronnie:
wolontariackich, o dzieło, zleceń (podpisanych wcześniej
przez zainteresowaną osobę i komendanta i skarbnika
chorągwi) - wcześniej do chorągwi winien być przekazany
wykaz osób, które podczas HAL pracować będą na umowę
zlecenie i o dzieło (zgodnie z wykazem).
* oświadczenia do umów cywilno-prawnych
Dokumenty niezbędne do rejestracji
* wykaz kadry 2 egz. (1-ze wskazaniem rodzaju zatrudnienia, 2-zał. do
raportu, pełny)
* protokół kwalifikacyjny (lista wpłat, podpisany przez
sporządzajacego),
* preliminarz obozu,
* kserokopia polisy ubezpieczeniowej
* raport przedobozowy - książka pracy obozu
* lista uczestników - z numerami ewidencyjnymi
* kserokopie potwierdzenia kwalifikacji kadry
(zaświadczenie ukończenia kursu, dyplom ukończenia
szkoły, książeczka instruktorska) – przy zgłoszeniu do
KO
Dokumenty niezbędne do rejestracji
* * dokument określający zasady korzystania z obiektu
(umowa),
* potwierdzenie noclegu (dotyczy obozów wędrownych),
* zaświadczenie o rejestracji wypoczynku w kuratorium
* lista uczestników
* kserokopie potwierdzenia kwalifikacji kadry
(zaświadczenie ukończenia kursu, dyplom ukończenia
szkoły, książeczka instruktorska) – przy zgłoszeniu do
KO
w kuratorium
*zestawienie danych z formularza będącego zał. 1 lub 2 do
Rozporzadzenia MEN
*szkic terenu
*opinia właściwej PSP
Czy zgłoszeniu podlega wypoczynek w miejscu zamieszkania taki jak:
lato w mieście, półkolonie? NOWE ZASADY!!!!!!!
TAK. Organizatorzy wypoczynku, który odbywa się w miejscu
zamieszkania dzieci i młodzieży w formach takich jak lato w mieście albo
półkolonie, powinni zarejestrować ten wypoczynek wybierając odpowiedni
jego rodzaj spośród dostępnych w formularzu rejestracyjnym. Wypoczynek
organizowany w miejscu zamieszkania będzie rejestrowany na formularzu
stanowiącym załącznik nr 2 do rozporządzenia, a więc w oparciu o
informacje wymagane przy organizacji tzw. małej formy wypoczynku.
Czy zgłoszeniu jako wypoczynek podlega wakacyjny
wyjazd trwający jeden dzień ?
TAK. Organizatorzy wakacyjnego wyjazdu 1-dniowego powinni
zarejestrować ten wypoczynek wybierając odpowiedni jego rodzaj spośród
dostępnych w formularzu rejestracyjnym "wypoczynek w miejscu
zamieszkania oraz wyjazd jednodniowy". Wypoczynek ten będzie
rejestrowany na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do
rozporządzenia, a więc w oparciu o informacje wymagane przy organizacji
tzw. małej formy wypoczynku.
W jaki sposób powinna być zorganizowana
opieka medyczna dla uczestników
wypoczynku?
Nie ma aktu prawnego regulującego kwestie konkretnego sposobu organizacji opieki
medycznej w ramach wypoczynku, która powinna zostać zapewniona jego uczestnikom.
Może być to podpisanie przez organizatora umowy z lokalnym ośrodkiem zdrowia lub
gabinetem lekarskim, który zapewni taka opiekę, lub zatrudnienie wśród kadry pielęgniarki
albo ratownika medycznego.
W przypadku obozów pod namiotami, obozów wędrownych z dala od ośrodków zdrowia,
należy zapoznać się z Instrukcją Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 24 czerwca
2010 r. w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod
namiotami (Rozdział VII § 38 i § 39).
W jaki sposób zgłaszać informację o
wycieczce zagranicznej organizowanej w
ramach programu wypoczynku
krajowego??
Informacja na ten temat, z dokładnym terminem wycieczki, trasa przejazdu i planowanym
miejscem pobytu uczestników (miejscowość, kraj) powinna zostać podana w polu
dotyczącym programu wypoczynku. Nie ma konieczności dokonywania zgłoszenia
wyjazdu zagranicznego jako odrębnego wypoczynku.
Czy wypoczynek organizowany podczas
ferii świątecznych tez podlega zgłoszeniu?
. TAK. Zgodnie z ustawa o systemie oświaty, art. 92a. ust. 1. w czasie wolnym od zajęć
szkolnych dla uczniów mogą być organizowane kolonie, obozy i inne formy wypoczynku.
Z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego
wynika, ze czasem wolnym od zajęć dydaktyczno - wychowawczych są okresy
wymienione § 3 ust. 1, pkt 1 (zimowa przerwa świąteczna), pkt 2 (ferie zimowe), pkt 3
(wiosenna przerwa świąteczna) i pkt. 4 (ferie letnie). Te zapisy decydują o tym, że
zgłoszeniu podlega zarówno wypoczynek w okresie wakacji, ferii zimowych jak i ferii
świątecznych.
Czy wypoczynek organizowany podczas
ferii świątecznych tez podlega zgłoszeniu?
. TAK. Zgodnie z ustawa o systemie oświaty, art. 92a. ust. 1. w czasie wolnym od zajęć
szkolnych dla uczniów mogą być organizowane kolonie, obozy i inne formy wypoczynku.
Z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego
wynika, ze czasem wolnym od zajęć dydaktyczno - wychowawczych są okresy
wymienione § 3 ust. 1, pkt 1 (zimowa przerwa świąteczna), pkt 2 (ferie zimowe), pkt 3
(wiosenna przerwa świąteczna) i pkt. 4 (ferie letnie). Te zapisy decydują o tym, że
zgłoszeniu podlega zarówno wypoczynek w okresie wakacji, ferii zimowych jak i ferii
świątecznych.
Kontrole autokarów
Podobnie jak w latach ubiegłych, tak i teraz zostało
wyznaczone miejsce, w którym codziennie będziemy
sprawdzać stan techniczny pojazdów i dokumentację
kierowców. Pod numerem 085 745-59-97 organizatorzy
wyjazdu mogą zgłosić autokar do kontroli, która odbywa się
na ul. 1000-lecia Państwa Polskiego ( teren dawnej giełdy
warzywnej ).
Autobusy wyjeżdżające spoza granic administracyjnych miasta, będą kontrolowane w
miejscu wyjazdu. Na telefony czekamy co najmniej trzy dni przed wyjazdem. Prosimy
podać godzinę, o której autobus będzie podstawiony, jego numer rejestracyjny, cel
podróży oraz nazwę organizatora wycieczki. Wyznaczenie tego miejsca skróci czas
oczekiwania na przyjazd patrolu policji. Do tej pory w zgłoszeniach dokonywanych
przez rodziców wyjeżdżających dzieci jak i przez uczestników, pojawiały się sprzeczne
informacje na temat godziny i miejsca odjazdu. O zgłoszenia prosimy tylko
organizatorów wycieczek. Każdorazowo po kontroli kierowca autobusu otrzyma od
policjanta zaświadczenie o przeprowadzonej kontroli, które powinien okazać na żądanie
organizatora wycieczki lub rodziców dzieci.

similar documents