Ewaluacja 2012

Report
Ewaluacja wewnętrzna przeprowadzona w Zespole Szkół
w roku szkolnym 2011/2012
Przedmiot ewaluacji
obszar I
Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i
opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub
placówki
Wymaganie 1.1.
Analizuje się wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.
Kryteria ewaluacyjne
• Szkoła analizuje wyniki próbnych sprawdzianów klas
szóstych i egzaminów klas trzecich oraz zewnętrznych
sprawdzianów i egzaminów w sposób celowy ( czyli
dążący do poprawy jakości swojej pracy )oraz
profesjonalny ( z wykorzystaniem różnych metod
adekwatnych do stawianych celów).
• Szkolne analizy wyników próbnych sprawdzianów i
egzaminów i sprawdzianu , egzaminów zewnętrznych
są użyteczne ( szkoła wdraża płynące z nich wnioski)
oraz efektywne ( wdrażane wnioski przyczyniają się do
wzrostu efektów kształcenia).
Cele ewaluacji
• Zebranie informacji o efektywności naszej pracy
w zakresie przygotowania uczniów do
sprawdzianu szóstoklasisty, egzaminu
gimnazjalnego;
• Poprawa wyników sprawdzianu szóstoklasisty,
egzaminu gimnazjalnego (jakości pracy szkoły);
• Modyfikacja oferty edukacyjnej.
Pytania kluczowe
• W jaki sposób analizuje się w szkole wyniki sprawdzianu,
egzaminu gimnazjalnego?
• Czy nauczyciele znają wnioski i zalecenia wynikające z
analizy wyników sprawdzianu, egzaminu?
• Jakie działania są podejmowane na lekcjach i zajęciach
pozalekcyjnych w celu wdrażania wniosków z analizy
wyników?
• Czy uczniowie rodzice znają wnioski wynikające z analizy
wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego?
• Jakie działania podejmują nauczyciele w celu lepszego
przygotowania uczniów do sprawdzianu, egzaminu
gimnazjalnego?
Baza danych
• Identyfikacja zasobów : wyniki sprawdzianu, egzaminu;
analizy wyników sprawdzianu, egzaminu; protokoły z
posiedzeń rady pedagogicznej; sprawozdania zespołów
samokształceniowych; zapisy w dzienniku elektronicznym,
dokumentacja wychowawcy.
• Metody badawcze: ankiety , wywiad, analiza dokumentów.
• Narzędzia badawcze : kwestionariusze ankiet dla
nauczycieli, uczniów, rodziców .
• Grupę badawcza: uczniowie wszystkich klas szóstych
i trzecich gimnazjalnych, ich rodzice, nauczyciele, dyrektor
szkoły.
• Ramy czasowe: czerwiec 2012r.
Obszary badawcze
• Nauczyciele szkoły podstawowej -51
kwestionariuszy ankiet,
• Nauczyciele gimnazjum – 27,
• Uczniowie szkoły podstawowej – 88,
• Uczniowie gimnazjum – 98,
• Rodzice szóstoklasistów– 82,
• Rodzice trzecioklasistów- 98 .
Rodzice szóstoklasistów
Szóstoklasiści
Czy w Twojej szkole analizuje się
wynik próbnego sprawdzianu
szóstoklasisty?
TAK
5.6%
Czy w szkole Pani/Pana dziecka
analizuje się wyniki sprawdzianu
szóstoklasisty?
0.0%
9.8%
TAK
16.0%
NIE
NIE
NIE WIEM
90.2%
78.4%
NIE WIEM
Gimnazjaliści
Czy w Twojej szkole analizuje się
wyniki próbnego egzaminu
gimnazjalnego?
NIE
1%
NIE
WIEM
5%
TAK
94%
Rodzice gimnazjalistów
Czy w szkole Pani/ Pana dziecka
analizuje się wyniki próbnego
egzaminu gimnazjalnego?
NIE
2%
NIE
WIEM
9%
TAK
89%
Szóstoklasiści
Rodzice szóstoklasistów
Czy zapoznano Cię z analizą
wyników próbnego sprawdzianu
szóstoklasisty?
Czy zapoznano Panią/Pana z
analizą wyników sprawdzianu
szóstoklasisty?
2.3%
17.1%
TAK
NIE
97.7%
TAK
82.9%
NIE
Gimnazjaliści
Rodzice gimnazjalistów
Czy zapoznano Cię z analizą
wyników egzaminu
gimnazjalnego?
Czy zapoznano Panią/ Pana
z analizą wyników egzaminu
gimnazjalnego?
NIE
18%
NIE
8%
TAK
92%
TAK
82%
Szóstoklasiści
73.8%
80.0%
60.0%
Uzyskanie informacji o moim wyniku na tle klasy,
szkoły, gminy, okręgu, kraju
57.9%
70.0%
48.8%
47.7%
Poznanie swoich mocnych stron
50.0%
40.0%
Poznanie swoich słabych stron
30.0%
20.0%
Zdobycie wskazówek do dalszej pracy
10.0%
0.0%
Jakie są Twoje oczekiwania wobec analizy
wyników sprawdzianu szóstoklasisty?
Rodzice szóstoklasistów
80.0%
70.7%
74.4%
76.8%
Uzyskanie informacji o wyniku mojego dziecka na tle
klasy, szkoły, gminy, okręgu, kraju
70.0%
60.0%
52.4%
Poznanie mocnych stron mojego dziecka
50.0%
40.0%
Poznanie słabych stron mojego dziecka
30.0%
20.0%
10.0%
Zdobycie wskazówek do dalszej pracy z dzieckiem
0.0%
Jakie są oczekiwania Pani/Pana wobec analizy
wyników sprawdzianu szóstoklasisty?
Gimnazjaliści
Jakie są Twoje oczekiwania wobec analizy wyników egzaminu
gimnazjalnego?
Zdobycie wskazówek do dalszej pracy.
47 (47,9%)
64
(65,3%)
Poznanie swoich słabych stron.
Poznanie swoich mocnych stron.
Uzyskanie informacji o moim wyniku na tle klasy, szkoły, gminy,
kraju.
51
(52%)
62
(63,2%)
Rodzice gimnazjalistów
Jakie są Pani/ Pana oczekiwania wobec analizy wyników egzaminu
gimnazjalnego?
Zdobycie wskazówek do dalszej pracy z dzieckiem.
69.70%
Poznanie słabych stron mojego dziecka.
68.40%
61.80%
Poznanie mocnych stron mojego dziecka.
Uzyskanie informacji o moim wyniku na tle klasy, szkoły, gminy, kraju.
16%
Szóstoklasiści
80.0%
70.0%
72.7%
71.5%
61.3%
Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne
54.5%
60.0%
54.5%
Przeprowadzanie próbnych egzaminów, testów
diagnozujących
50.0%
Cykliczne rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych
w czasie lekcji
40.0%
Lekcje powtórzeniowe
30.0%
Zadania domowe mające na celu powtórzenie
materiału
20.0%
W szkole nie podejmuje się żadnych działań w
celu poprawy wyniku
9.0%
10.0%
5.6%
0.0%
Jakie działania podejmowane są przez nauczycieli w
celu poprawy wyników sprawdzianu szóstkolasisty?
Nie wiem
Rodzice szóstoklasistów
80.0%
73.2%
69.5%
70.0%
58.5%
58.5%
61.0%
Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne
60.0%
Przeprowadzanie próbnych egzaminów, testów
diagnozujących
50.0%
Cykliczne rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych
w czasie lekcji
40.0%
Lekcje powtórzeniowe
30.0%
Zadania domowe mające na celu powtórzenie
materiału
20.0%
W szkole nie podejmuje się żadnych działań w
celu poprawy wyniku
10.0%
2.4%
2.4%
0.0%
Jakie działania podejmowane są przez nauczycieli w
celu poprawy wyników sprawdzianu szóstkolasisty?
Nie wiem
Gimnazjaliści
Jakie działania podejmowane są przez nauczycieli w celu poprawy
wyniku egzaminu gimnazjalnego?
Nie wiem.
W szkole nie podejmuje się żadnych działań w celu poprawy wyniku
egzaminu gimnazjalnego.
Zadania domowe majace na celu powtórzenie materiału przed
egzaminem.
Lekcje powtórzeniowe.
Cykliczne rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych w czasie lekcji.
Przeprowadzanie próbnych egzaminów, testów diagnozujących.
Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne.
(5,2%)
0
(55,2%)
(72,3%)
(59,2%)
(69,7%)
(63,1%)
Rodzice gimnazjalistów
Jakie działania podejmowane są przez nauczycieli w
celu poprawy wyniku egzaminu gimnazjalnego?
Nie wiem.
W szkole nie podejmuje się żadnych działań w celu
poprawy wyniku egzaminu gimnazjalnego.
Zadania domowe majace na celu powtórzenie
materiału przed egzaminem.
(9,1%)
(3%)
(34,6%)
Lekcje powtórzeniowe.
Cykliczne rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych w
czasie lekcji.
Przeprowadzanie próbnych egzaminów, testów
diagnozujących.
Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne.
(86,7%)
(44,8%)
(74,4%)
(66,3%)
Szóstoklasiści
Czy jesteś zadowolony z działań
szkoły w zakresie poprawy
wyników sprawdzianu
szóstoklasisty?
Jeśli tak, to w jakim stopniu
jesteś zadowolony?
5.7%
6.8%
14.7%
37.8%
TAK
NIE
78.5%
NIE WIEM
WYSOKIM
56.5%
ŚREDNIM
NISKIM
Rodzice szóstoklasistów
Czy działania szkoły w zakresie
poprawy wyników sprawdzianu
szóstoklasisty satysfakcjonują
Panią/Pana?
Jeśli tak, to w jakim stopniu?
0.0%
35.4%
36.6%
WYSOKIM
ŚREDNIM
6.0%
TAK
22.0%
NIE
NIE WIEM
72.0%
NISKIM
Gimnazjaliści
Czy jesteś zadowolony z działania
szkoły w zakresie poprawy
wyniku egzaminu
gimnazjalnego?
NIE
WIEM
42%
NIE
7%
TAK
51%
Jeśli tak, to proszę zaznaczyć w
jakim stopniu?
Niskim
2%
Średnim
74%
Wysokim
24%
Rodzice gimnazjalistów
Czy działania szkoły w zakresie
poprawy wyniku egzaminu
gimnazjalnego satysfakcjonują
Panią/ Pana?
Jeśli tak, to proszę zaznaczyć w
jakim stopniu?
NIE
WIEM
20%
NIE
6%
Niskim
2%
TAK
74%
Średnim
69%
Wysokim
29%
Nauczyciele szkoły podstawowej
»
94.0%
100.0%
90.0%
80.0%
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
75.0%
ANALIZA ILOŚCIOWA
ANALIZA JAKOŚCIOWA
0.0%
6.0%
W jaki sposób analizuje
się w szkole wyniki
sprawdzianu i próby
sprawdzianu?
ANALIZA PRZEPROWADZANA
W SPOSÓB PRZYPADKOWY
NIE WIEM
Nauczyciele gimnazjum
W jaki sposób analizuje się w szkole wyniki egzaminu
gimnazjalnego?
26
22
1
Analiza ilościowa
Analiza jakościowa
Analiza przeprowadzana w
sposób przypadkowy
0
Nie wiem
Nauczyciele szkoły podstawowej
Nauczyciele gimnazjum
W jakim stopniu znasz wnioski
z analizy wyników sprawdzianu
szóstoklasisty w części, która
dotyczy Twojego przedmiotu?
W jakim stopniu znasz wnioski
z analizy wyników egzaminu
gimnazjalnego w części, która
dotyczy Twojego przedmiotu?
0.0%
14.0%
39.0%
WYSOKIM
ŚREDNIM
47.0%
NISKIM
NIE DOTYCZY
Brak odp.
Niskim
4% 11%
Wysokim
Średnim
74%
11%
Nauczyciele szkoły podstawowej
W jakim stopniu znasz wnioski
z analizy wyników sprawdzianu
szóstoklasisty w częściach, które
nie dotyczą Twojego
przedmiotu?
8.0%
W jakim stopniu znasz wnioski
z analizy wyników egzaminu
gimnazjalnego
w częściach, które nie dotyczą
Twojego egzaminu?
Wysokim
18,5%
Niskim
18,5%
23.0%
WYSOKIM
ŚREDNIM
69.0%
Nauczyciele gimnazjum
NISKIM
Średnim
63%
Nauczyciele szkoły podstawowej
Nauczyciele gimnazjum
W jakim stopniu analiza
wyników sprawdzianu
szóstoklasisty spełniła Pani/Pan
oczekiwania?
W jakim stopniu analiza
wyników egzamniu
gimnazjalnego spełnia Pańskie
oczekiwania?
2.0%
Niskim Brak odp.
4%
4%
6.0%
35.0%
WYSOKIM
ŚREDNIM
57.0%
NISKIM
NIE DOTYCZY
Średnim
33%
Wysokim
59%
Nauczyciele szkoły podstawowej
76.0%
77.0%
76.0%
Uzyskanie informacji o wyniku moich uczniów na tle
szkoły, gminy, okręgu, kraju
75.0%
73.0%
74.0%
Poznanie mocnych stron moich uczniów
73.0%
72.0%
71.0%
71.0%
Poznanie słabych stron moich uczniów
71.0%
70.0%
Zdobycie wskazówek do dalszej pracy
69.0%
68.0%
Jakie są Pańskie oczekiwania wobec analizy
wyników sprawdzianu szóstoklasisty?
Nauczyciele gimnazjum
Jakie są Pańskie oczekiwania wobec analizy wyników egzaminu
gimnazjalnego?
0
Inne
Zdobycie wskazówek do dalszej pracy.
Poznanie słabych stron moich uczniów.
Poznanie mocnych stron moich uczniów.
Uzuskanie informacji o wyniku moich uczniów na tle szkoły, gminy,
okregu, kraju.
(85,1%)
(85,1%0
(77,7%)
(81,4%)
Nauczyciele szkoły podstawowej
Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne
70.0%
63.0%
59.0%
Przeprowadzanie próbnych egzaminów, testów
diagnozujących
59.0%
60.0%
51.0%
Cykliczne rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych w
czasie lekcji
50.0%
39.0%
Lekcje powtórzeniowe
40.0%
Zadania domowe mające na celu powtórzenie
materiału przed egzaminem
30.0%
16.0%
20.0%
W szkole nie podejmuje się żadnych działań
w celu poprawy wyniku egzaminu
gimnazjalnego
10.0%
10.0%
2.0%
0.0%
Jakie działania podejmuje Pani/Pan w celu poprawy
wyniku sprawdzianu szóstoklasisty?
Nie podejmuję żadnych działań
Inne (na zajęcia koła plastycznego omawiana jest
teoria dot. plastyki)
Nauczyciele gimnazjum
(3,7%)
Brak odp.
(4,8%)
Inne.
(7,4%)
Nie podejmuję żadnych działań.
W szkole nie podejmuje się żadnych działań w celu poprawy wyniku egzaminu gimnazjalnego.
0
(66,6%)
Zadania domowe majace na celu powtórzenie materiału przed egzaminem.
(70,3%)
Lekcje powtórzeniowe.
Cykliczne rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych w czasie lekcji.
(55,5%)
Przeprowadzanie próbnych egzaminów, testów diagnozujących.
(74%)
Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne.
(70,3%)
Nauczyciele szkoły podstawowej
Nauczyciele gimnazjum
Czy działania podejmowane
przez szkołę w celu poprawy
wyniku sprawdzianu
szóstoklasisty uważa Pani/Pan
za wystarczające?
Czy działania podejmowane
przez szkołę w celu poprawy
wyniku egzaminu gimnazjalnego
uważa Pani/ Pan
za wystarczające?
NIE
0%
25.0%
NIE WIEM
4%
TAK
4.0%
71.0%
NIE
NIE WIEM
TAK
96%
Wnioski
•
•
•
•
•
•
•
•
•
W szkole analizuje się wyniki prób sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.
O wynikach analiz informowani są nauczyciele, uczniowie i rodzice.
Prowadzone są diagnostyczne badania uczniów klas IV szkoły podstawowej
oraz I gimnazjum.
Dane z egzaminów pozyskane z OKE są systematycznie gromadzone
i analizowane.
Nauczyciele posiadają kompetencje dotyczące analizy wyników egzaminów
zewnętrznych i systematycznie je doskonalą.
Szczególne znaczenie ma systematyczne opracowywanie co roku wskazówek
i zaleceń do pracy na lekcjach i zajęciach dodatkowych oraz ich realizacja.
Nauczyciele w zespołach przedmiotowych wypracowują wnioski do dalszej pracy
na bieżąco ewaluują plany pracy dydaktyczno-wychowawczej.
Nauczyciele zmieniają formy i metody swojej pracy, dostosowując je do potrzeb
uczniów, modyfikują rozkłady materiału nauczania na kolejny rok szkolny.
Nauczyciele, uczniowie i rodzice systematycznie zaznajamiani są z wnioskami
wynikającymi z analiz próbnych i zewnętrznych sprawdzianów szóstoklasisty
i egzaminów gimnazjalnych.
Rekomendacje
•
•
•
•
•
•
Nadal systematycznie analizować wyniki sprawdzianu
i egzaminu gimnazjalnego i wnioski wykorzystywać do dalszej pracy.
Podnieść jakość kształcenia w zakresie tych umiejętności,
w których wyniki uzyskane na sprawdzianie i egzaminie okazały się niższe.
Doskonalić kompetencje nauczycieli związane
z przygotowaniem uczniów do sprawdzianu szóstoklasisty
i egzaminu gimnazjalnego ( kursy egzaminatorów).
Organizować zajęcia pozalekcyjne.
Wprowadzić w pracy dydaktycznej środki multimedialne.
Stosować nowoczesne metody pracy, które motywują uczniów do
kreatywnego myślenia i dalszej nauki.

similar documents