Piotr Radzikowski - "Sztuka współczesna"

Report
Sztuka współczesna
Geneza i program(Pop art.)
Na ukształtowanie się pop-artu miał wpływ konsumpcyjny
charakter zachodniej cywilizacji, zwłaszcza mechanizmy
reklamy. Styl ten czerpał z surrealizmu, co widać m.in. w
paradoksalnych zestawieniach, komiksów, przenosząc je na
płótna, jak i naturalizmu, przedstawiając niekiedy przedmioty
codziennego użytku z werystyczną dokładnością. Wyróżniał się
nieograniczoną swobodą twórczą, dążącą do zobrazowania
cywilizacji wielkomiejskiej i jej kultury masowej. Początkowo
wyrażał się za pomocą malarstwa, z czasem zaczął
wykorzystywać inne środki plastyczne tworząc aranżacje
przestrzenne, instalacje itd.
Opisując pop-art należy pamiętać o jego dwutorowości:
europejskiej, przede wszystkim angielskiej, oraz amerykańskiej
historii.
Pop-art w Polsce
• Pop-art nie przyjął się w Polsce tak jak w Stanach Zjednoczonych czy
zachodniej Europie, gdyż nie istniały tu wówczas odpowiednie warunki
polityczne, ekonomiczne i kulturowe. Kierunek ten zwrócił jednak uwagę
polskich artystów ponownie na sztukę figuratywną, nowy sposób
wykorzystania przedmiotów pospolitych.
• Pewien wyjątek stanowi twórczość takich artystów jak Benon Liberski czy
Jerzy Krawczyk, którzy zaadaptowali styl pop-artu dając fotograficznie
przedstawionym przedmiotom główną rolę w swoich dziełach. Ważną rolę
w dobie polskiego pop-artu odegrali twórcy polskiego plakatu, tacy jak
Roman Cieślewicz, czy Jan Młodożeniec.
• Za polską odmianę pop artu uważa się sztukę tworzących w latach 70. jako
grupa Neo Neo Neo Jana Dobkowskiego i Jerzego "Jurry" Zielińskiego. W
kategoriach pop artu można także patrzeć na sztukę Natalii LL - szczególnie
jej prace Sztuka konsumpcyjna i Sztuka postkonsumpcyjna oraz na prace
artystów z kręgu warszawskiej Galerii Współczesnej, m.in Teresy
Tyszkiewicz i Zdzisława Sosnowskiego, solowe realizacje Zdzisława
Sosnowskiego czy prace Janusza Haki.
Pop art
Op-art
• Op-art (ang. optical art - sztuka optyczna,
wzrokowa, inaczej wizualizm) to kierunek w
grafice, modzie, sztuce użytkowej i malarstwie,
którego zadaniem jest oddziaływanie na oko
widza, a nie na jego intelekt czy emocje; stosujący
abstrakcyjne kombinacje linii dające
geometryczne złudzenia optyczne, efekty
świetlne, dynamiczne i fakturalne, zmierzające do
wywołania wrażenia głębi oraz ruchu
rozwibrowaniem pola widzenia. Za okres
szczytowy op-artu uznaje się lata 50. i 60. XX
wieku.
Sztuka współczesna
•
•
•
•
Sztuka współczesna - aktualny okres w dziejach sztuki, którego początek umownie wyznaczono
na połowę XX wieku (po II wojnie światowej). Nie podlega on jeszcze ustalonym, czasowym
podziałom. Na skomplikowany obraz tej sztuki składają się: ruchy artystyczne, tendencje i
manifesty.
Zaczynu współczesności w sztukach wizualnych upatruje się w działalności dadaistów, czyli w
początkach XX wieku.
Od czasu, gdy artysta przestał być rzemieślnikiem w dziedzinie dekoracji i architektury, a stał się
interpretatorem świata, twórcą szukającym odpowiedzi na istotne pytania epistemologiczne
rozwiązującym własne problemy wewnętrzne - rola sztuki uległa zmianie. Estetyczne satysfakcje
odbiorcy coraz rzadziej motywują twórców. Hasło "sztuka dla sztuki" - chociaż nie było pierwszym
przykładem odchodzenia od służebnej roli sztuki - było pierwszym sztandarowym wezwaniem do
wyzwolenia sztuki od uzależnień rynkowych.
W obecnej dobie rozwoju cywilizacji nie można zamknąć sztuki współczesnej w jednolitych
formułach. Sztuka poprzez dzieła artystów reaguje na ogromny potencjał, możliwości i zagrożenia
otaczającego świata. Artyści dla swoich poszukiwań znajdują różne środki wyrazu. Do
najwcześniej wprowadzonych nowatorskich rozwiązań - przez pierwszą awangardę - należą
abstrakcje, collage, fotomontaż, manifest, obiekt, w czasach drugiej awangardy (neoawangardy)
pojawia się także instalacje, happening, fluxus,videoinstalacje, performance. Nie istnieją żadne
zauważalne dla współczesnego odbiorcy ograniczenia estetyczne czy techniczne w wypowiedzi
artystycznej.
Centra Sztuki Współczesnej
• Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w
Warszawie
• Instytut Sztuki Wyspa w Gdańsku
• Centrum Sztuki Współczesnej Kronika w Bytomiu
• Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku
• Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu
• Centrum Sztuki Współczesnej Solvay w Krakowie
• Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej
"Elektrownia" w Radomiu.
• Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
Czasopisma poświęcone sztuce
współczesnej
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ART & Business
ARTeon (od 1999)
ARTluk
artmix
artPapier (w sieci)
Czas Kultury
Czereja (już nie wydawane)
Exit (od 1990)
Format (od 1991)
Fort Sztuki
gazeta-muzeum.pl
Opracował Piotr Radzikowski z kl. II d

similar documents