Założenia diagnozy strategicznej Obszaru Metropolitalnego Warszawy

Report
Założenia diagnozy strategicznej
Obszaru Metropolitalnego
Warszawy
dr Katarzyna Szmigiel-Rawska
Zespół badawczy: Wojciech Dziemianowicz, dr hab., prof. UW; Jan Charkiewicz
Anna Dąbrowska; dr Marta Derek; Bartłomiej Iwańczak; dr Paweł Kretowicz;
dr Marta Mackiewicz; Klaudia Peszat; Adam Rybkowski; Aleksandra Sekuła;
Joanna Sędek; Monika Sochaczewska i inni
Wprowadzenie
1.
2.
3.
4.
Kto?
W jakim celu?
Zakres badania
Metoda badawcza
LOKALIZACJA ŚRODKÓW MASOWEGO PRZEKAZU
Zakres diagnozy
TRANSPORT, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM
TRANSPORTU PUBLICZNEGO, ORAZ POWIĄZANIA
INFRASTRUKTURALNE
PROCES SUBURBANIZACJI/URBAN SPRAWL –
KIERUNKI ORAZ UWARUNKOWANIA
LOKALIZACJA MIĘDZYNARODOWYCH FIRM I INSTYTUCJI
WSPÓŁPRACA POMIĘDZY PRZEDSIĘBIORCAMI ORAZ
POMIĘDZY PRZEDSIĘBIORCAMI A INSTYTUCJAMI
OTOCZENIA BIZNESU I Z OBSZARU B+R
EKSPORT ORAZ IMPORT W OMW
KLASA METROPOLITALNA
KAPITAŁ SPOŁECZNY, W TYM
TOŻSAMOŚĆ METROPOLITALNA
TWORZENIE I ZARZĄDZANIE OBSZAREM METROPOLITALNYM,
W SZCZEGÓLNOŚCI SKŁONNOŚĆ JST DO WSPÓŁPRACY
AKTYWNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA SAMORZĄDÓW ORAZ
CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH MIĘDZYNARODOWYCH
TURYSTYKA ZAGRANICZNA
JAKOŚĆ KRAJOBRAZU
PORÓWNANIE MIĘDZYNARODOWE
MIĘDZYNARODOWA ROLA UCZELNI WYŻSZYCH
INSTYTUCJE OTOCZENIA BIZNESU
INNOWACYJNOŚĆ,
DZIAŁALNOŚĆ B+R+I
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
ZIELONA INFRASTRUKTURA
WYKLUCZENIE
SPOŁECZNE I
UBÓSTWO
ORGANIZACJA WYDARZEŃ KULTURALNYCH I
SPORTOWYCH O ZASIĘGU PONAD KRAJOWYM
ORAZ MIĘDZYNARODOWYCH SPOTKAŃ
SEKTOR USŁUG DLA KLIENTÓW I
WSPÓŁPRACOWNIKÓW Z ZAGRANICY MIĘDZYNARODOWE POWIĄZANIA
TRANSPORTOWE
STRUKTURA GOSPODARKI
MIGRACJE
USŁUGI DLA LUDNOŚCI
STRUKTURA SPOŁECZNA
Wymiary i potencjały
354 pytania badawcze…
Spójność wewnętrzna
Potencjały utracone
Jakość życia
Jakość zarządzania
Potencjały bierne
Czy w OMW istnieją
dziedziny (wyznaczone
poprzez grupy towarów),
których eksport w znaczącym
stopniu stracił na znaczeniu?
Czy istnieją instrumenty
wspierania innowacyjności
przedsiębiorstw, których potencjał
nie jest wykorzystywany?
Jaka jest skala i konsekwencje
emigracji z OMW?
Czy istnieje potencjał instrumentów
współpracy administracyjnej, który
nie jest wykorzystywany ?
Konkurencyjność
Potencjały aktywne
Jakie są przewagi konkurencyjne OMW
w zakresie usług publicznych?
Czy tereny zielone stanowią zasób
pozwalający na prowadzenie skutecznej
polityki w zakresie ochrony środowiska?
Metoda badawcza
Narzędzia
Wywiad kwestionariuszowy typu CATI
(Computer Assisted Telephone Interview)
Wywiad kwestionariuszowy typu CAWI
(Computer Assisted Web Interwiew)
Panel ekspertów/metoda delficka
Metody analizy przestrzennej
Indywidualny wywiad pogłębiony
(Individual In-Depth Interview)
Wykonanie
1200 wywiadów
1070 respondentów zakończyło badanie
Kilkunastu ekspertów ze świata nauki i
administracji
Kilkadziesiąt map
urzędy pracy
55 wójtów i burmistrzów
szkoły wyższe
około 50 urzędników
eksperci ds.
gminnych
transportu
ponad 20 IOB
eksperci ds. edukacji…
Produkty
• Diagnoza szczegółowa wszystkich pól badawczych –
raport zbiorczy
• Raport syntetyczny
• Opis wymiarów
• Identyfikacja potencjałów i wyzwań

similar documents