Pracownie informatyczne * zaj*cia pozalekcyjne

Report
Szkolne pracownie informatyczne
są otwarte dla uczniów
w czasie zajęć pozalekcyjnych
oraz dla inicjatyw społeczności
lokalnej
Podczas spotkań młodzieży i nauczycieli odbywających się
w ramach zajęć pozalekcyjnych komputer jest narzędziem pracy
i źródłem wiedzy. Wykorzystywane są portale edukacyjne, pakiety
multimedialne oraz oprogramowanie dostępne w pracowni
komputerowej i centrum multimedialnym.
Zajęcia pozalekcyjne, w których technologia
informacyjna i komunikacyjna jest narzędziem
i źródłem poszukiwań i które umożliwiają
wszechstronny rozwoju uczniów wykazujących
zainteresowania w danej dziedzinie oraz pomoc
uczniom
zagrożonym
niepowodzeniami
szkolnymi.
Inicjatywy dla społeczności lokalnej, których
celem
jest
umożliwienie
wszystkim
zainteresowanym osobom podniesienia swoich
kompetencji informacyjnych i komunikacyjnych
koniecznych
obecnie
i
niezbędnych
w przyszłości zarówno w pracy zawodowej,
jak i w życiu społecznym.
Pracownie informatyczne
– zajęcia pozalekcyjne
Spis treści:
1.
2.
Koło zainteresować dla
logistyków
Szkolny Klub
Przedsiębiorczości
8.
Matematyka i komputer
na drodze do sukcesu
9.
Kółko informatyczne
Zajęcia pozalekcyjne dla
10. Fakultety informatyczne
ekonomistów
11. Obsługa komputerowych
4. Szansa edukacyjna
programów użytkowych
5. Zajęcia fakultatywne z
12. Komputer w firmie
marketingu
13. Kółko fotograficzne
6. Droga do sukcesu
3.
7.
Efektywny projekt
realizacji prac – jak to
zrobić ?
Koło zainteresowań
dla logistyków
Strona główna
Cele edukacyjne:

Zapoznanie uczniów z problematyką teorii gospodarki
przestrzennej w aspekcie nieustannych przemian w rozwoju
miast.

Uświadomienie różnorodności sposobów negatywnego i
pozytywnego oddziaływania ludzi na środowisko i
kształtowanie umiejętności praktycznego ich poznawania.

Przyjmowanie postawy odpowiedzialności za obecny i
przyszły stan środowiska oraz gotowość do działań na rzecz
zrównoważonego rozwoju.
Koło prowadzi Ewa Bielejewska.
Strona główna
Strona główna
Szkolny Klub
Przedsiębiorczości
Strona główna
Celem działań podjętych przez SKP jest:

Kształtowanie postaw przedsiębiorczych uczniów.

Kształtowanie i planowanie własnej kariery zawodowej.

Pogłębianie wiedzy ekonomicznej.

Rozwijanie pasji, zainteresowań.

Promocja szkoły.
Szkolny Klub Przedsiębiorczości prowadzi
Katarzyna Bielejewska.
Strona główna
Strona główna
Zajęcia pozalekcyjne dla
ekonomistów
Strona główna
Cele zajęć pozalekcyjnych:

Rozwijanie pasji i zainteresowań uczniów oraz
propagowanie alternatywnych sposobów spędzania
wolnego czasu.

Kształtowanie i planowanie własnej kariery zawodowej.

Kształtowanie umiejętności zbierania i selekcjonowania
informacji.

Umożliwienie uczniom rozwijania uzdolnień.
Trzeba dopisać prowadzącą/prowadzącego ;x
Strona główna
Strona główna
Szansa edukacyjna
Strona główna
Zajęcia przeznaczone dla klasy czwartej technikum
handlowego.
Celem zajęć jest zapoznanie uczniów z potrzebą
inwestowania w siebie i swoją przyszłość.
Zajęcia mają na celu rozwijanie, kształtowanie cech
młodego człowieka niezbędnych w radzeniu sobie
w sytuacjach życia codziennego, zapoznanie z rynkiem
pracy, wskazanie drogi dalszego rozwoju.
Program prowadzi Anna Dolna.
Strona główna
Strona główna
Zajęcia fakultatywne z
marketingu
Strona główna
Nadrzędnym celem zajęć jest kształtowanie umiejętności
wykorzystania wiedzy z zakresu marketingu dla poznania
i zrozumienia mechanizmów oddziaływania reklamy.
Zadaniem zajęć będzie kształtowanie umiejętności:

Miejsce i rola reklamy w marketingu,

Rodzaje reklam i apeli reklamowych,

Modele oddziaływania reklamy,

Niebezpieczeństwo reklamy podprogowej,

Ocena podstawowych środków przekazu reklamy,

Etyka reklamy,

Zasady konstrukcji dobrych sloganów reklamowych
Prowadzącą zajęcia jest Agnieszka Geremek.
Strona główna
Strona główna
Droga do sukcesu
Strona główna
Celem zajęć jest zapoznanie uczniów z potrzeba
inwestowania w siebie i swoją przyszłość.
Zajęcia mają na celu rozwijanie, kształtowanie cech
młodego człowieka niezbędnych w radzeniu sobie
w sytuacjach życia codziennego.
Koordynatorem zajęć jest Paulina Giś.
Strona główna
Strona główna
Efektywny projekt realizacji
prac
– jak to zrobić ?
Strona główna
Założenia projektu:

Program przeznaczony dla uczniów klas czwartych
technikum handlowego.

Wspieranie ucznia w przygotowaniu do egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje.

Doskonalenie do praktyki gospodarczej.

Doskonalenie umiejętności poruszania
się po rynku pracy
Koordynatorem jest Maria Kaczorowska
Strona główna
Strona główna
Matematyka i komputer na
drodze do sukcesu
Strona główna
Cel projektu:

Wszechstronny rozwój osobowości ucznia,
a przed wszystkim rozwijanie zdolności poznawczych
i samodzielnego logicznego myślenia, oraz
kształtowanie odpowiednich umiejętności i sprawności
(np. przykład rachunkowych).
Projekt prowadzi Anna Konieczka.
Strona główna
Strona główna
Kółko informatyczne
Strona główna
Celem zajęć na kółku informatycznym jest:

Zdobycie wiedzy na temat platform internetowych
opartych o nowoczesne języki programowania.

Kształtowanie umiejętności komunikowania się w sieci.

Instalacja przykładowych witryn CMS-Joomla,
Wordpress.

Instalacja przykładowego forum w CMS Joomla.
Zajęcia prowadzi Tomasz Kurpiel.
Strona główna
Strona główna
Fakultety informatyczne
Strona główna
Cel projektu to uzyskanie certyfikatu
Cisco CompTIA A+
Certyfikat zapewnia:

Podwyższenie poziomu umiejętności z zakresu budowy
i obsługi komputera.

Posiadanie kwalifikacji uznawanych na świecie.

Poprawę zawodowych perspektyw i mobilności.
Zajęcia prowadzi Dariusz Nowak.
Strona główna
Strona główna
Obsługa komputerowych
programów użytkowych
Strona główna
Celem zajęć pozalekcyjnych z „Obsługi komputerowych
programów użytkowych” jest opanowanie podstawowych
pakietów programów komputerowych, takich jak:

Excel

Word

Paint
Oraz wykorzystanie komputera jako źródło wiedzy
i rozrywki.
Prowadzącym jest Magdalena Toman-Kossakowska.
Strona główna
Strona główna
Komputer w firmie
Strona główna
Zajęcia z działu „Komputer w firmie” prowadzone
są w pracowniach komputerowych.
Celem zajęć są:

Rozwijanie umiejętności sprawnego posługiwania
się komputerem oraz narzędziami i metodami
informatyki dla potrzeb przyszłej pracy zawodowej.

Przygotowanie do egzaminów zawodowych.

Uświadamianie potrzeb aktywnego funkcjonowania
w społeczeństwie.
Zajęcia prowadzi Krystyna Wala.
Strona główna
Strona główna
Kółko fotograficzne
Strona główna
Celem zajęć w bieżącym projekcie jest wyprowadzenie
uczniów w tematykę fotograficznych środków
wyrazu- sposobu w jaki fotografia pozwala wyrazić
złożone treści. Dokona się to poprzez przedstawienie
całości procesu twórczego w fotografii artystycznej,
reklamowej, modowej i innych od pomysłu,
poprzez realizację, postprocesing aż do gotowej
fotografii. Uczniowie poznają w jaki sposób
może przebiegać taki proces a jednocześnie
będą sami mogli pracować nad sposobami wyrażania
siebie w fotografii.
Koło zainteresowań fotografia prowadzi Łukasz Łukasiak.
Strona główna
Strona główna
Strona główna
Strona główna

similar documents