Obchodné zmluvy

Report
Obchodné zmluvy
Akademický rok 2013/2014
Stretnutie I: Úvod
Lektori: prof. JUDr. Mária Pataková, PhD.
Ing. JUDr. Miriam Galandová, LL.M
Obsah prvého stretnutia
•
•
•
•
•
•
•
Náplň stretnutí
Rozvrh stretnutí
Rozdelenie do skupín
Hodnotenie predmetu
prezentácia
Predstavenie prípadovej štúdie
Revízia zmluvy
Náplň stretnutí
• Zameranie na praktické problémy
a
ich riešenie
• V kontexte reálneho prípadu z praxe
• Príprava – čítanie určených materiálov
• Ťažisko na spracovaní tém študentami vo forme
prezentácie (v skupine po piatich)
• Ostatní študenti - klienti (aktívni, kladúci otázky)
• Navrhovanie, analyzovanie konkrétnych zmlúv
alebo zmluvných ustanovení v skupinách
Rozvrh stretnutí
I. skupina
II. skupina
24.9.2013
1.10.2013
8.10.2013
15.10.2013
22.10.2013
29.10.2013
5.11.2013
12.11.2013
19.11.2013
26.11.2013
3.12.2013
10.12.2013
17.12.2013
Téma
Obchodné zmluvy – všeobecný úvod
Revízia modelovej zmluvy
Štruktúra obchodných zmlúv
Úvodné ustanovenia, preambula, záverečné
ustanovenia
Vstup nového spoločníka, vhodná právna forma
Predmet zmluvy, Cena, platobne podmienky
Akvizícia
Práva a povinnosti, Vyhlásenia a ubezpečenia,
Akcionárska zmluva
Sankcie – úrok z omeškania, zmluvná pokuta,
náhrada škody
Zabezpečenie financovania – operatívny
prenájom, finančný prenájom, úver
Ukončenie zmluvy – výpoveď vs odstúpenie
Rekonštrukcia výrobnej haly – zmluva o dielo,
sprostredkovateľská zmluva
Pripomienkovanie vs revízia zmluvy
Rozdelenie do skupín
• 2 skupiny
• Rozdelenie do skupín – podľa abecedy
• V každej skupine rozdelenie do tímov po 4 - 5
študentov, ktorý budú pripravovať prezentáciu na
príslušnú hodinu
• Zloženie tímov a výber témy nahlásiť najneskôr
na nasledujúcom stretnutí:
– I. skupina do 1. októbra
– II. skupina do 8. októbra
Hodnotenie
• Hodnotenie za aktívnu prácu na stretnutiach
– Tím pripraví prezentáciu pre klientov (študentov) v skupine
– Podľa kvality prezentacie a poskytnutých informácií klienti udelia body –
na anonymnej báze, maximálne 5 bodov; body sa udeľujú celej skupine
alebo jednotlivým členom – na uvážení každého hodnotiteľa
– Možnosť vylepšiť si hodnotenie - body za aktivitu, trefne kladené otázky –
udeľujú ad hoc lektori
• Záverečné zadanie – navrhnite minimálne 5 vylepšení zmluvy, svoje
návrhy odôvodnite (max. počet bodov 5)
• Celkového hodnotenie - súčet pridelených bodov
A
10 a viac bodov
B
9 bodov
C
7 - 8 bodov
D
5 - 6 bodov
E
4 body
Prezentácia
Zlaté pravidlo
„Ľudská pozornosť je veľmi obmedzená“
• neuvádzajte príliš veľa informácií - len hlavné
myšlienky, resp. vymedzenie jednotlivých
bodov k hovorenému slovu
Prezentácia
• veľmi jasný úvod, ktorý zaujme a predstaví
tému /problém
• obsah jednotlivých slidov tvorí kostru k
hovorovému slovu
• text prezentácie hlavne vo forme odrážok (nie
vo forme viet)
• dodržiavať jednotný dizajn
• ďalšie pravidlá – literatúra, internet
Prípadová štúdia
• Slovenská právnická osoba, spoločnosť s ručením
obmedzeným („Alfa SRO“), už niekoľko rokov
podniká v oblasti výroby strojárenských
a gumárenských výrobkov.
• Alfa SRO nedávno kúpila staršiu továreň.
• V továrni sa vyrábajú strojárenské výrobky a v
priľahlom areáli (súčasť majetku, ktorý kúpila Alfa
SRO) sa realizuje gumárenský výroba.
• Alfa SRO nedávno podpísala dlhodobú zmluvu na
odber svojich strojárenských
produktov s významným odberateľom
Prípadová štúdia
• Zmluva predpokladá v budúcnosti vyššie dodávky
a nové sofistikovanejšie výrobky. Uvedené si bude
vyžadovať modernizáciu zariadenia, a teda
potrebu investícií rozsiahlejšieho charakteru.
• Potencionálny investor, zahraničná spoločnosť,
(„Investor“) plánuje expanziu do Európy.
• Investor prejavil záujem o spoločný podnik s Alfa
SRO a je pripravený zabezpečiť financovanie
obnovy strojného zariadenia.
• Podmienka: Nebude angažovať
v gumárenskej výrobe.
Zadanie
• Na základe vedomostí, ktoré ste získali počas
štúdia kriticky pripomienkujte predloženú
zmluvu, resp. navrhnite zmeny klientovi.
Záver
• Konzultácie pre tímy – vždy po konci stretnutia
predchádzajúceho ich prezentáciu
• v krajnom prípade kontaktovať na
[email protected]
Ďakujeme za pozornosť.

similar documents