IT020

Report
22 oktober 2014
NIEUWE STRUCTUUR VOOR
REGISTRATIE ADRES
M. Ruymen
Adresregistratie
• Context
• Problemen met huidige wijze van
adresregistratie
• Nieuwe structuur informatietype 020 en
aanpassing vertaalbestanden
• Timing
19 juni 2013
2
Problemen met huidige wijze van
adresregistratie
Algemeen
• Heel wat (overheids)organisaties hanteren, elk vanuit
hun specifieke taak, onderling licht afwijkende
adresmodellen.
- Postbedeling: postadres
- Patrimoniumdocumentatie (Kadaster):
liggingsadres voor de lokalisering van percelen
- Rijksregister: verblijfsadres gebruikt om natuurlijke
personen te registreren en geografisch te lokaliseren
19 juni 2013
3
Problemen met huidige wijze van
adresregistratie
Er is geen enkel adressenbestand in ons land dat alle
straatnamen en huisnummers bevat.
Organisaties met ‘gebiedsdekkende’ adresbestanden,
zoals Patrimoniumdocumentatie en Rijksregister,
bewaren enkel die adressen die nodig zijn voor hun
specifieke taak
19 juni 2013
4
ADRESSTRUCTUUR RRN
• Structuur 1
14
09
IT
L
Datum
Postcode
Straatcode
Huisnr.
• Structuur 2
19 juni 2013
14
0D
IT
L
Datum
Postcode
Straatcode
Huisnr.
Index (4)
5
Problemen met huidige wijze van
adresregistratie – IT020
• datum
• postcode: Een code in 4 cijfers die door de Post
wordt toegekend ter identificatie van een gemeente
(of een deel ervan).
• straatcode: Een code in 4 cijfers, die een straat in
de gemeente bepaalt. Deze code wordt toegekend
door het Rijksregister, op verzoek en in overleg met
de gemeente
• huisnummer: numeriek veld
• index: alfanumeriek veld
19 juni 2013
6
Problemen met huidige wijze van
adresregistratie – IT020
 Indexveld
• 1ste positie : eventueel een hoofdletter (zoniet Δ)
om een nummer te creëren voor een ander gebouw
en alzo een hernummering van de volledige straat
te vermijden;
• 2de en 3de positie : aanduiding van de verdieping
• 4de positie : nummer van de wooneenheid op die
verdieping; gebruik van de cijfers 1 tot 9, en daarna
de letters van het alfabet (kleine letters).
19 juni 2013
7
Problemen met huidige wijze van
adresregistratie – IT020
Linkerkant op de 2e
verdieping
360A
Paul woont in de Stationsstraat 360A bus 3. Hij woont in appartement n° 24
dat zich situeert aan de linkerzijde op de tweede verdieping van blok 10
19 juni 2013
8
Problemen met huidige wijze van
adresregistratie – IT020
• Huisnummering
- Registratie van samengestelde nummers
- Registratie bisnummer (huisletter)
• Indexveld
- Busnummer is niet hetzelfde als
appartementsnummer
- Geografische component die voor verwarring zorgt
omdat de instructies van het Rijksregister enkel
best pratices vermelden die door de gemeentes op
de meest diverse wijze worden opgevolgd
19 juni 2013
9
Problemen met huidige wijze van
adresregistratie – IT020
• Interpretatie indexveld
•
Voorbeeld: Dorpsstraat 4/B301
Dorpsstraat 4 bus 301
Dorpsstraat 4B bus 301
Dorpsstraat 4 blok B appartement 301
Dorpsstraat 4B appartement 1 op 30e verd.
Juiste interpretatie enkel te achterhalen via
gemeentelijk reglement inzake toekenning
huisnummers en/of bezoek ter plaatse
19 juni 2013
10
Nieuwe structuur IT020 en aanpassing
vertaalbestanden
• Aanpassing structuur informatietype 020
•
•
aanpassing bestaande velden
toevoeging van nieuwe velden
• Aanpassingen in vertaalbestanden
•
Toevoeging van nieuwe velden
19 juni 2013
11
Nieuwe structuur IT020
• Aanpassing nummerveld
Zone wordt alfanumeriek zodat ook het
zogenaamde “bisnummer” in de zone
huisnummer kan opgenomen worden
• Uitbreiding van de zone zodat ook
samengestelde nummers kunnen geregistreerd
worden
•
19 juni 2013
12
Nieuwe structuur IT020
• Indexveld verdwijnt en creatie van het
veld “busnummer”
busnummer = nummer vermeld op de
brievenbus.
19 juni 2013
13
Nieuwe structuur IT020
• Toevoeging van facultatieve velden voor de
registratie van extra elementen
- blok
- verdieping
- kant
- appartement
19 juni 2013
14
Nieuwe structuur IT020
Linkerkant op de 2e
verdieping
appartement n°24 van links op
eerste verdieping van ingang 10
van het gebouwnummer 360 in
Stationsstraat heeft busnummer
3
360A
Voldoende velden
Dhr Paul Janssen
Ingang 10 - Verdiep 1 - Linkerkant - Appt. 24
Stationsstraat 360 bus 3
1000 Brussel
19 juni 2013
Straat
Stationsstraat
Nummer
360
Busnummer
3
ingang
10
Building/Constructie
verdieping
2
Bijkomende gegevens
kant
links
appartement
24
15
Aanpassing vertaalbestanden
- In de vertalers een aparte vermelding die de naam
van de deelgemeente bevat om te vermijden dat
deze naam (al dan niet afgekort) vermeld wordt bij
de straatnaam
- Registratie van de unieke straatcode toegekend
door de gewesten voor zover er een 1 op 1 relatie
is met de straatcodes van het Rijksregister
- Registratie van de NIS code van de gemeente;
deze link straat – gemeente is op dit ogenblik
enkel via een omweg mogelijk nl. via de postcode
- Registratie van geldigheidsdatum
- Creatie van webservice zodat gemeentes zelf
stratenbestand kunnen bijwerken
19 juni 2013
16
Timing
• Begin 2015
- Gedetailleerde beschrijving van de nieuwe
adresstructuur wordt ter beschikking gesteld van
de gebruikers
• Eerste semester 2015
- Aanpassing van programma’s voor bijwerking en
consultatie
- Aanpassing van de batchtoepassingen (o.a.
mutatiebestanden)
• Einde eerste semester 2015
- Nieuwe toepassingen beschikbaar in testomgeving
19 juni 2013
17
BEDANKT VOOR UW AANDACHT
19 juni 2013
18

similar documents