traktat wersalski a sprawa polska. walka o granice ii rzeczypospolitej.

Report
Orędzie prezydenta Woodrowa Wilsona,
styczeń 1918:
„Powstać powinno niepodległe państwo
polskie, obejmujące terytoria zamieszkane
przez bezsprzecznie polską ludność, z
wolnym i bezpiecznym dostępem do morza,
państwo, którego polityczna i gospodarcza
niezależność oraz integralność terytorialna
będą gwarantowane na mocy
międzynarodowego porozumienia”

1. 1919 – powrót do kwestii polskich:
- Odrodzenie państwa polskiego.
- Kwestia granicy polsko-niemieckiej.
2. Przedstawiciele Polski na konferencji:
- Roman Dmowski, Ignacy Jan Paderewski:
- Dążenie do granic przedrozbiorowych i uzyskanie
terenów zamieszkanych przez Polaków.
3. Ostateczna forma granic: Wielkopolska, Pomorze
Wschodnie, Gdańsk miastem wolnym, plebiscyty na
Śląsku, Warmii i Mazurach.
4. Polska podpisuje Mały Traktat Wersalski.




Sejm Dzielnicowy – organ legalny.
Naczelna Rada Ludowa – kierowała
powstaniem, przejmowała władzę na
oswobodzonych terenach.
Powstanie armii powstańczej – gen. Józef
Dowbór- Muśnicki.
Koniec walk i wymuszenie rozejmu przez
mocarstwa zachodnie – Traktat Wersalski
potwierdza granicę zachodnią.
1. I Powstanie śląskie 16. 08.1919.:

Brak pomocy rządu polskiego.

02/1920 na mocy Traktatu Wersalskiego organizuje się
Międzynarodowa Komisja Rządząca i Plebiscytowa w oparciu o wojsko
włoskie i francuskie. Polskę reprezentuje Wojciech Korfanty.
2. II Powstanie śląskie 19/20.08.1920.:

Brak pomocy rządu polskiego.

Powstaje polsko – niemiecka policja.

Plebiscyt 20.03.1921. Polska 500 tys. głosów, Niemcy 700 tys.
3. III Powstanie śląskie 2/3. 05. 1921.:

Na czele staje Wojciech Korfanty.

Wsparcie rządu polskiego i armii polskiej.

Wyparcie Niemców z terenów plebiscytowych.

Na mocy rozejmu Polska zyskuje dodatkowe 29% spornego
terytorium.

-
-
-
07.1920.:
Klęska Polski. Jedynie 5% obywateli
opowiedziało się za chęcią „przynależenia” do
Polski.
Brak zaangażowania rządu w akcję
plebiscytową.
Obawy mieszkańców przed bolszewikami.

-
-
31.10.1918.
Pierwszy konflikt o granice.
Tereny sporne – Lwów, Galicja Wschodnia, Wołyń.
Proklamacja Zachodnioukraińskiej Republiki
Ludowej.
Organizacja opozycji wojskowej w Lwowie –
oddziały polskie gen. Józefa Hallera.
Odzyskanie Lwowa – zabiegi Romana Dmowskiego
o włączenie ziem do Polski.
04.1920 – sojusz Józefa Piłsudskiego z Ukrainą.






06.1920. – zmiana sytuacji na froncie – do
granicy Polskiej kieruje się armia sowiecka gen.
Michaiła Tuchaczewskiego.
W Warszawie formułuje się Rada Obrony Państwa
z Józefem Piłsudskim.
Władysław Grabski szuka pomocy w Spa.
Niemcy domagają się zwrotu Wielkopolski i
Pomorza.
10.07.1920. Brytyjczycy proponują Sowietom
linię Curzona.
Powołanie Tymczasowego Komitetu
Rewolucyjnego Polski.




Na środkowym odcinku frontu, w walkach o
Radzymin generał Haller powstrzymuje
Tuchaczewskiego.
Uderzenie wojsk marszałka Piłsudskiego znad
Wieprza
Znaczenie bitwy.
„Cud nad Wisłą”.
Pokój ryski – 03. 1921. Polska, Rosja i Ukraina
regulują granice:
- Bolszewicy oddają zagrabione dobra.
- Sowieci przejmują ziemie Ukrainy i Białorusi.
- Polska otrzymuje Galicję Wschodnią z Lwowem.





Państwo litewskie powstaje w 1918.
W wojnie polsko – bolszewickiej staje po
stronie bolszewików.
1920. - gen. Lucjan Żelichowski na polecenie
Piłsudskiego zajmuje Wilno.
1922. – wcielenie Wilna do Polski – napięcie
stosunków między Polską a Litwą.



1919. – wtargnięcie Czechów na tereny
kontrolowanie przez Polaków aż do linii
Wisły.
Mocarstwa Zachodnie w Spa ustalają granicę
na Olzie aż do momentu przeprowadzenie
plebiscytu w 1920.
Polska traci Zaolzie z 120 tys. mieszkańców.

similar documents