Slide 1 - denmotiverendesamtale.dk

Report
RESSOURCEKORT
Karakteristiske træk ved mennesker der evner
at forandre sig
Shelby Steen (1999)
Portland ME, TNT Manual
1
Ressourcekort - instruktion
1. Bed personen om at kigge kortene igennem og udvælge de kvaliteter (5-8 kort) der
bedst beskriver personen.
2. Tag et kort ad gangen og bed personen om at fortælle hvad grunden er til at personen
har valgt kortet og hvornår personen tidligere har udvist den kvalitet der står på kortet.
Spørg f.eks.: ’Fortæl mig om en konkret situation, hvor du udviste denne kvalitet.
Hvad skete der? Hvordan var det særligt godt at du besad x-kvalitet i relation til denne
situation?’ Forsøg vha. af åbne spørgsmål og reflekterende lytning at ’fortykke’
historien om personen som en ressourcefuld person. Spørg f.eks. ‘Hvad siger det om
dig som person at du besidder X-kvalitet’?
3. Bed dernæst personen om at overveje, hvordan vedkommende kan bruge de
kvaliteter personen har nævnt i relation til personens udfordring: ‘Så hvordan tænker
du umiddelbart du kan bruge X-kvalitet i relation til din udfordring’
2
Accepterende
3
Aktiv
4
Omstillingsparat
5
Eventyrlysten
6
Engageret
7
Kompetent
8
Involveret
9
Selvsikker
10
Hengiven
11
Bekræftende
12
Agtpågivende
13
Levende
14
Ambitiøs
15
Betænksom
16
Modig
17
Kreativ
18
Beslutsom
19
Dedikeret
20
Forankret
21
Assertiv
22
Opmærksom
23
Dristig
24
Tapper
25
Beslutsom
26
Viljefast
27
Handlekraftig
28
Ivrig
29
Oprigtig
30
Begavet
31
Dygtig
32
Omhyggelig
33
Opmuntrende
34
Klog
35
Effektiv
36
Energisk
37
Erfaren
38
Loyal
39
Frygtløs
40
Fleksibel
41
Fokuseret
42
Fremsynet
43
Fri
44
Glad
45
Udholdende
46
Vedholdende
47
Magtfuld
48
Hurtig
49
Sund
50
Forhåbningsfuld
51
Fantasifuld
52
Opfindsom
53
Intelligent
54
Fair
55
Imødekommende
56
Afslappet
57
Pålidelig
58
Ressourcestærk
59
Vidende
60
Kærlig
61
Moden
62
Åben
63
Optimistisk
64
Ansvarlig
65
Fornuftig
66
Talentfuld
67
Robust
68
Spirituel
69
Ordentlig
70
Organiseret
71
Tålmodig
72
Skarpsindig
73
Stædig
74
Stabil
75
Direkte
76
Stærk
77
Taknemmelig
78
Grundig
79
Hårdfør
80
Troværdig
81
Forstående
82
Ustoppelig
83
Hensynsfuld
84
Tillidsfuld
85
Sandfærdig
86
Unik
87
Livskraftig
88
Visionær
89
Beredvillig
90
Vis
91
Hel
92
Vindende
93
Værdig
94
Veloplagt
95
Tankpassermodellen
– for motivation
96
To typer forandringsudsagn der relaterer sig til personens
adfærd
97
Motivationskoordinatsystemet – motivation er en relation
mellem vigtighed og troen på egne evner
98
Stages of Change Model
Tilbagefaldsstadiet
Overvejelsesstadiet
Vedligeholdelsesstadiet
Forberedelsesstadiet
Handlingsstadiet
99
Klientcentreret og styrende
Klientcentreret:
Styrende:
• Samarbejde
• Forandringsudsagn
• Autonomi
• Spørge
• Situation
• Reflektere
• Ønsker
• Opsummere
• Egne grunde
• Støtte
Den
Motiverende
Samtale
100
En forbindelse mellem den professionelles adfærd, det personen siger
og det personen efterfølgende gør
Professionelles
adfærd
101
Personens
sprog
Personens
adfærd
En forbindelseslinje mellem den professionelles adfærd, det
personen siger og det personen efterfølgende gør
102
Ånden i Den Motiverende Samtale
Samarbejde
Oprigtig
interesse
MI
Spirit
Frembringe
103
Accept
Den Motiverende Samtales 4 processer som den professionelle
veksler mellem
Planlæg
Frembring
Fokuser
Opbyg relation
104
Beslutningsbalance for Tony
Rygning
Ikke rygning
Fordele:
Ulemper:
Fordele:
Ulemper:
Hyggeligt
Fed følelse
Giver et kick
Morgensmøgen
Slipper for
opvask
Usundt
Økonomi
Lugter
Skal på tanken
- rollemodel
Bedre helbred
+ rollemodel
Kontrol
Børnebørn
Ingen stank
Vennerne?
Hvordan med
trangen?
Skal jeg så tage
opvasken?
105
Den motiverende samtale og unge
– hvorfor er det et perfekt match?
 Autonomi og ikke tvang
 Samarbejde og ikke eksperttilgang
 Fokus på den unges styrker, i stedet for mangler
106
Forandringsudsagn er som toppen af et isbjerg
107
Helbred
Kan
ikke
huske
Familie
Venner
Job
Hvor
ender
jeg?
Evidensgrundlaget – virker det?
 Mere end 1000 videnskabelige artikler
 Mere end 200 RCT
 Flere metaanalyser
 Sågar et par cost-benefit analyser
108
Effektiv implementering afhænger af samspillet mellem
medarbejder-, ledelse- og organisationsniveau
Medarbejder
• Inddragelse: rationalet bag indsatsen
(vigtighed og mål) og indspark
• Træning: tilstrækkelig uddannelse
• Opfølgning: feedback/supervision
• Tid: oplevet arbejdsbyrde
• Åbenhed: for at lære nyt
• Stærk ledelse: der kan træffe
beslutninger
• Prioritering: ressourcer, tid og
penge til implementeringen
• Kultur: outcome orienteret og
ikke metodefrihed
• Kontinuitet: i personalet
• Struktur: stillingsopslag,
bonusordninger, fysiske
rammer, MUS, skabeloner
Organisation
og standarder, uddannelse
af nye medarbejdere,
uddannelse af ’champions’
109
Alle tre elementer
skal spille sammen
• Involver: skab forståelse og
ensartethed (vigtighed)
• Opbakning: støtte til
medarbejdere
• Tid: afsætte tid til at øve
• Lytte: til medarbejdernes
feedback
• Signaler: kontrol (assesment fidelity) og rekruttering
Leder
Design af læringsforløb med før-under-efter aktiviteter og
involvering af medarbejdere, ledelse og organisation
Medarbejder
2011
Fælles kick
for alle
August
2 dage
MI Basic
August
Forberedelses
opgaver
½ dag
Opfølgning
September
Møde i
læringsgrupper
½ dag
Opfølgning
September
Møde i
læringsgrupper
Oktober
Møde i
læringsgrupper
December
Spørgeskema om
effekt
Leder
Ledere briefes
og involveres
Implementerings
workshop for
ledere
Organisation
Møde med
ledere og
styregruppe.
Udvikling af mål
110
Nye stillings
beskrivelser
Indarbejdelse
af DMS i MUS
Møde med
andre
organisationer
Udvikling af
skabeloner
Møde med
styregruppe –
evaluering af
effekt
Donald Kirkpatrick’s fire evalueringsniveauer
Hvor ønsker du effekt?
Level 4
Level 3
Level 2
Level 1
111
Does it make a difference to the business (ROI)?
Do they use it?
Did they learn anything?
Are they satisfied?
Effekt kan måles på flere niveauer
Medarbejder
• Medarbejdertilfredshed
• Fastholdelse og loyalitet
• Employer branding
• Bedre og flere ansøgere
Borger/bruger
Organisationen
• Compliance
Brugerniveau
+ resultater, - behandlingsog ventetid, + fremmøde,
+ brugere, - klager/spildtid
Medarbejderniveau
Sygefravær,
personaleomsætning
Forretningen
+ økonomi og midler
• Fastholdelse
• Fremmøde
Effekt
• Effekt af behandling
(DD, DDD)
• Livskvalitet
• Tilfredshed med ydelsen
Samfund
• Mindre vold
• Færre skilsmisser
• Færre på skadestuen
• Færre trafikuheld
112

similar documents