Telepraca - Lewiatan

Report
TELEPRACA
Tylko możliwość czy już konieczność?
Tomasz Klekowski
Dyrektor regionalny Intel
Central Eastern Europe
2 lipca 2012 r., Warszawa
Agenda spotkania
2. Analiza
1. Czym jest telepraca?
•
•
Historia i definicja
Korzyści
• Regulacje prawne innych
państw
• Regulacje w prawie polskim
• Badania
3. Rekomendacje dla wdrożenia
•
•
•
•
2
INTEL CONFIDENTIAL
Ustalanie celów
Zespoły wirtualne
Dobre Praktyki
Technologia i narzędzia
TELEPRACA
to każdy rodzaj pracy
wykonywany poza
siedzibą
przedsiębiorstwa
z wykorzystaniem
środków komunikacji
elektronicznej
3
INTEL CONFIDENTIAL
Źródło
przewagi
Źródło
przewagi
konkurencyjnej
konkurencyjnej
4
•
Najzdolniejsi ludzie (również z terenów oddalonych od firmy)
•
Zwiększenie efektywności pracy
•
Możliwość dalszej pracy pomimo zmiany sytuacji życiowej
(choroba, macierzyństwo, opieka nad chorym, przeprowadzka)
•
Wzrost satysfakcji i lojalności pracowników – obniżenie kosztów
rekrutacji i wdrożenia pracowników
•
Wirtualne zespoły
•
Niższe koszty (redukcja przestrzeni biurowej, zwiększenie wagi
dokumentów elektronicznych, energii, dojazd do pracy, odzież,
żywność, opieka nad dziećmi)
•
Spadek absencji chorobowej
•
Zwiększenie elastyczności czasu pracy
•
Zrównoważony rozwój
INTEL CONFIDENTIAL
Rodzaje telepracy
telepraca domowa - telepracownik pracuje w miejscu swojego
zamieszkania;
telepraca wahadłowa - telepracownik w ustalonych dniach pracuje w
swoim domu lub u klienta, a w pozostałych dniach –
w siedzibie pracodawcy;
telepraca mobilna - telepracownik wykonuje swoją pracę w różnych
miejscach (u klienta, w samolocie, pociągu, hotelu);
telecentra - zapewniają dostęp do wirtualnego biura osobom, które nie
chcą pracować w domu, ale nie mogą tracić czasu na dojazdy do siedziby
firmy. Zespołowość pracy uzyskuje się za pomocą sieci elektronicznych.
telepraca zamorska - praca jest rozrzucona po różnych krajach i
kontynentach, co umożliwi np. 24-godzinną pracę nad projektem.
Źródło: www.twojafirma.pl Telepraca w ujęciu regulacji unijnych i prawa polskiego
5
INTEL CONFIDENTIAL
Czy wiesz, że …
gdyby 32 miliony Amerykanów
pracowało
z domu raz w tygodniu, to w
każdym tygodniu można byłoby
zaoszczędzić 300 milionów
litrów paliwa oraz 32 miliony
godzin.
6
INTEL CONFIDENTIAL
Analiza
7
INTEL CONFIDENTIAL
Telepraca w prawie innych państw
• We Włoszech obowiązuje specjalna ustawa o telepracy, ale
tylko w służbie cywilnej
• W Irlandii krajowy komitet telepracy opracował specjalne
zalecenia
• W Belgii obowiązuje ustawa regulująca homeworking
• W Holandii funkcjonują przepisy o pracy na odległość
• W Wielkiej Brytanii telepracownikiem jest osoba, która ponad
50% czasu pracuje z domu
• W Danii, Austrii i Francje telepracownikiem jest osoba, która
pracuje z domu 1,2 dni w tygodniu
Źródło: Telepraca w prawie i praktyce; Konferencja Pracodawców RP
8
INTEL CONFIDENTIAL
Europejskie porozumienie ramowe w sprawie
telepracy
•
Zawarte 16 lipca 2002 r. przez partnerów społecznych na szczeblu unijnym
•
Ma na celu ustanowienie ogólnych reguł dot. zatrudniania telepracowników
•
Ma charakter autonomiczny
Telepraca to środek:
9
•
zapewniający pracodawcom unowocześnienie organizacji pracy
•
Godzenie pracy z życiem rodzinnym
•
Uzyskanie większej niezależności w świadczeniu pracy
•
Szansa na aktywizację osób niepełnosprawnych
INTEL CONFIDENTIAL
Europejskie porozumienie ramowe w sprawie
telepracy definiuje
• Dobrowolny charakter telepracy
• Ochrona danych telepracowników
• Ochrona prywatności telepracowników
• Odpowiedzialność pracodawcy za dostarczenie, zainstalowanie
i utrzymanie sprzętu;
• Odpowiedzialność pracodawcy za zdrowie, bezpieczeństwo
telepracownika
• Zakaz dyskryminacji telepracowników
10
INTEL CONFIDENTIAL
Telepraca w prawie polskim
Regulacje dotyczące telepracy zostały wprowadzone do Kodeksu Pracy ustawą
z dn. 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy Kodeks Pracy oraz niektórych innych
ustaw.
Zgodnie z art. 675§1 telepraca to praca wykonywana regularnie poza zakładem
pracy,z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
Z wprowadzonych
zobowiązany jest:
do
Kodeksu
regulacji
wynika,
że
pracodawca
• dostarczyć pracownikowi i ubezpieczyć sprzęt potrzebny do wykonywania
pracy,
•
pokryć koszty jego instalacji, naprawy, serwisu i konserwacji,
• zapewnić pracownikowi pomoc techniczną i niezbędne szkolenia dotyczące
obsługi sprzętu.;
11
INTEL CONFIDENTIAL
Section Divider
Ile
wiemy
o
telepracy?
Option 3
12
INTEL CONFIDENTIAL
Ile wiemy o telepracy – wyniki badań
•W 2005 r. na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
konsorcjum firm zbadało stan wiedzy
i popularności telepracy wśród przedsiębiorców i pracowników.
•W kolejnych latach, przeprowadzono liczne szkolenia, powstał szereg
artykułów i opracowano modele funkcjonowania telepracy w Polsce.
•Na zlecenie firmy Intel, pracownia PBS DGA przeprowadziła podobne
badanie w marcu 2011 roku na próbie 800 przedsiębiorstw z branż
uznanych wcześniej za najbardziej rokujące w tym zakresie. Celem
badań była ocena trendu i sytuacji
13
INTEL CONFIDENTIAL
Rozumienie terminu “telepraca”
0%
2011 r. (N=800)
2005r. (N=1000)
20%
40%
52%
59%
60%
80%
100%
32%
23%
9%
7%
7%
6%
5%
wykonywanie przez pracowników pracy poza siedzibą firmy i przesyłanie efektów tej pracy za
pomocą Internetu lub innych technologii teleinformatycznych
praca wykonywana przez telefon (udzielanie informacji, ankietowanie, telemarketing)
dowolny rodzaj pracy wykonywanej poza siedzibą
inna definicja
nie wiem
14
INTEL CONFIDENTIAL
Wykorzystanie telepracy
0%
2011 r. (n=800)
2005 r. (n=950)
20%
18%
60%
80%
nie
100%
82%
16%
84%
2005 r.
2011 r.
% wskazań wśród stosujących
telepracę (N=151)
% wskazań wśród stosujących
telepracę (N=146)
1
65,7%
28,1%
od 2 do 5
27,8%
58,9%
więcej niż 5
6,5%
10,9%
nie wiem
-
2,0%
Suma
100%
100%
Liczba
telepracowników
15
40%
tak
INTEL CONFIDENTIAL
16
2011 r.
Powody wprowadzenia możliwości telepracy
wśród stosujących
telepracę (N=146)
Chęć wykorzystania najbardziej efektywnych metod pracy
25,8%
Specyfika pracy jaka panuje w firmie
23,6%
Chęć ograniczenia wydatków na prowadzenie biura
13,3%
Zaproponowali to sami pracownicy
8%
Wygoda pracy
5,7%
Chęć płacenia mniejszych podatków
5,3%
Chęć pomocy pracownikom w trudnej sytuacji
5,3%
Możliwość zaoferowania zatrudnionym elastycznej formy pracy
4,8%
Problemy natury logistycznej
4,3%
Odpowiedź na postęp technologiczny i nowoczesność
4,1%
Inne (pojedyncze odpowiedzi)
7,5%
Nie wiem
14,0%
INTEL CONFIDENTIAL
17
2011 r.
Korzyści z wdrożenia telepracy
wśród stosujących
telepracę (N=146)
Oszczędności finansowe
33,9%
Wzrost wydajności pracy
22,9%
Oszczędność czasu pracowników na dojazdach do pracy
22,8%
Możliwość zmniejszenia powierzchni biurowej
12,0%
Możliwość zatrudnienia wysokiej klasy fachowców
11,1%
Lepszy obieg informacji w firmie
10,4%
Inne: elastyczny system pracy dla pracodawcy i pracownika
9,1%
Zatrudnienie osób opiekujących się dzieckiem lub chorych
8,5%
Możliwość zatrudnienia osób mieszkających daleko od firmy
8,3%
Większa wydajność pracy telepracownika
7,5%
Ograniczenie zużycia energii
6,8%
Poczucie zadowolenia telepracowników z nowoczesności firmy
6,8%
Spadek biurokracji
6,3%
Nakierowania norm oceny pracownika na wyniki
5,0%
Mniej konfliktów między pracownikami
4,9%
…
…
Nie dostrzegam żadnych korzyści
17,5%
INTEL CONFIDENTIAL
18
2011 r.
Wady telepracy
wśród stosujących
telepracę (N=146)
Zależność od technologii informatycznych (awaryjność)
12,4%
Negatywne skutki ograniczonych możliwości komunikacji
11,6%
Anonimowość i amorficzność telepracowników dla pracodawcy
9,4%
Ograniczone zaufanie pracodawcy do telepracownika
6,9%
Poczucie braku wsparcia, osamotnienia telepracowników
5,5%
Wysokie ceny usług telekomunikacyjnych
5,5%
Ograniczone możliwości kontroli pracy zatrudnionego
5,5%
Ograniczenie edukacyjnego wpływu kierownika
4,2%
Ataki na serwer, na system pocztowy, przejmowanie danych,
włamania do sieci wewnętrznych, wirusy i trojany
3,1%
Nienormowany czas pracy ingeruje w sferę życia prywatnego
2,8%
Ograniczona dostępność części usług telekomunikacyjnych
0,8%
Nie dostrzegam żadnych wad
51,3%
INTEL CONFIDENTIAL
Przyczyny niewykorzystania telepracy
0%
20%
40%
43%
wykluczający przedmiot działalności firmy
49%
30%
wykluczający sposób organizacji firmy
21%
26%
po prostu o tym nie myśleliśmy
brak zaufania do telepracowników
30%
1%
10%
brak dostępnej, wyczerpującej i
wiarygodnej informacji na temat telepracy
12%
inne
nie wiem
2011 r. (N=654)
19
INTEL CONFIDENTIAL
60%
15%
6%
2005 r. (N=799)
Dyskusja na temat
barier wdrażania
telepracy
20
INTEL CONFIDENTIAL
Bariery pozaprawne telepracy
• Zarządcze
• Zarządzanie aktywnością pracowników vs. Zarządzanie przez cele
• Kontrola wyników pracy
• Deficyt zaufania
• Komunikacyjne
• Bezpośredni kontakt
• Problemy z komunikacją
• Wyobcowanie
Umiejętności managerów i umiejętności telepracowników
21
INTEL CONFIDENTIAL
Bariery pozaprawne telepracy cd.
• Techniczne
• Bezpieczeństwo danych
• Zależność od technologii
• Umiejętności pracowników, w zakresie obsługi urządzeń i
oprogramowania
• Powiązane Human Resources
• Zagrożenie utraty przez pracownika identyfikacji z firmą
• Wybór odpowiednich osób do telepracy
Umiejętności managerów i umiejętności telepracowników
22
INTEL CONFIDENTIAL
Kto może pracować zdalnie?
Cechy osobowościowe i predyspozycje telepracowników:
• umiejętność organizacji czasu pracy,
• kreatywność,
• samodyscyplina,
• zorientowanie na wyniki,
• samodzielność,
• zdolność do pracy bez nadzoru,
• umiejętności komunikacyjne.
23
INTEL CONFIDENTIAL
Zarządzanie przez cele
Ustalanie celów - model SMART
Specific: konkretne, jasno określone
Measurable: mierzalne
Ambitious: ambitne, stanowiące wyzwanie
Realistic: realistyczne, osiągalne
Time-bound: określone w czasie
24
INTEL CONFIDENTIAL
Zarządzanie zespołami wirtualnymi
Zbuduj zaufanie
Zapewnij wspólne
rozumienie celu
Ułatwiaj i wymagaj
proaktywności
Zwracaj uwagę szczególnie
na angażowanie
assymetryczne pracujących
członków Zespołu
Zachęcaj do stałego
komunikowania rezultatów
Żródło: Zespoły po polsku. Jak firmy działające na polskim rynku podnoszą
swoją efektywność dzięki pracy zespołowej; Henryk Puszcz, Łukasz Dąbrowski,
Michał Zaborek; One Press 2010
25
INTEL CONFIDENTIAL
Praca zdalna w Intelu
26
INTEL CONFIDENTIAL
Intel - Home Based Office Policy
. Kto może zostać telepracownikiem?
•
Zdyscyplinowany, zmotywowany, potrafi
zarządzać czasem;
•
Zorientowany na wyniki, zorganizowany;
•
Potrafi korzystać z urządzeń i technologii
informatycznych
Biuro w domu (Home Office)
27
•
Pracownik musi posiadać alternatywną
przestrzeń biurową w domu
•
Przestrzeń nie może bezpośrednio
wpływać na życie rodzinne
•
Odpowiednie zaplecze techniczne
(dostęp do enegrii elektrycznej, telefon,
etc.)
INTEL CONFIDENTIAL
Intel HBO (2)
•
•
•
Wyposażenie od firmy Intel
przeznaczone jest tylko do pracy;
Domowe biuro musi spełniać wymagania
elektryczne i przeciwpożarowe
Musi być odpowiednio ogrzewane i
wentylowane;
Role i Obowiązki
Manager
•
Wyposaża pracownika we wszelkie info
dot. HO
•
Zatwierdza HBO Sef Assessment
Checklist
Corporate Services
•
Pracownik
•
Wybór miejsca do konfiguracji HO
•
Zakup mebli wg wskazówek (HBO Policy)
•
•
28
Odzyskanie kosztów dzięki specjalnemu
narzędziu ‚Moje koszty’
Wypełnić i ocenić z przełożonym Self
Assessment HBO EHS Checklist
INTEL CONFIDENTIAL
lokalny kontakt do zapytań dotyczących
mebli i sprzętu elektronicznego do biur
HBO
Zwrot kosztów:
•
Uruchomienia HO
•
Telefonu i internetu
•
Dojazdów do siedziby firmy
Intel – HBO (3)
Sprzęt HO obejmuje:
•
Notebook
•
Stacja dokująca, zewnętrzna klawiatura i
mysz
•
Telefon i drukarka
•
Biurko, regulowany fotel
Bezpieczeństwo i higiena pracy
•
Zasady szczegółowo opisane w HBO
Self Assessment
HBO Policy szczegółowo definiuje
kwestie naprawy sprzętu i pomocy
technicznej.
29
INTEL CONFIDENTIAL
Technologia i narzędzia do telepracy
• Mobilność (przenośny komputer, internet);
• Zdalne wsparcie techniczne i zarządzanie (naprawy awarii
oprogramowania i systemów operacyjnych
• Bezpieczne podłączenie do internetu (VPN)
• Oprogramowanie do pracy zespołowej
• Cloud Computing – bezpieczny dostęp do kluczowych aplikacji i
systemów firmowych
30
INTEL CONFIDENTIAL
Coraz mniej biurek = coraz więcej pracowników
„Moim głównym miejscem pracy jest mój dom. Dzień zaczynam od wirtualnego
spotkania z osobami z działu marketingu regionu EMEA, który obejmuje 38
krajów. Omawiamy strategię marketingu, wspólne działania, dzielimy się wiedzą
na temat nowych projektów. Na ekranie mamy też możliwość prezentowania i
wspólnej pracy”.
(Paulina Kółkowska, Marketing Manager CEE Polycom)*
Urządzenia mobilne
Notebooki, Laptopy, smartfony, tablety, mobilny internet; urządzenia
telekonferencyjne;
•
Oprogramowanie komunikacyjne
Skype, google chat, gadu gadu, Microsoft Lync;
•
Oprogramowanie do pracy zespołowej
Google docs, Windows SharePoint Services 3.0, Office 123,
* Źródło: www.bankier.pl Telepraca czyli Złoty Środek
31
INTEL CONFIDENTIAL
Podsumowanie
• Dziś technologia daje praktycznie nieograniczone
możliwości prowadzenia zdalnej pracy (cloud, nowe
formy komunikacji, zdalne zarządzanie,
bezpieczeństwo)
• Kluczem do sukecsu telepracy jest jej zrozumienie i
zaakceptowanie pod względem mentalnym i
zarządczym
• Ewolucja w kierunku telepracy jest nieuknikniona.
Będzie automatycznie forsowana przez połączone siły
biznesu, administracji publicznej i sił natury
32
• Telepraca jest skuteczną metodą budowania
społeczeństwa świadomego, opartego na wiedzy i
potrafiącej korzystać z technologii aby ją zdobyć
INTEL CONFIDENTIAL
Materiały dostępne będą od 10 lipca na
stronie
www.pkpplewiatan.pl/pzppiit

similar documents