Penambahbaikan Jadual Gaji Minimum

Report
PENAMBAHBAIKAN
JADUAL GAJI MINIMUM - MAKSIMUM
GRED 1 HINGGA GRED 54
DI BAWAH SISTEM SARAAN MALAYSIA
PENAMBAHBAIKAN
JADUAL GAJI MINIMUM - MAKSIMUM
GRED 1 HINGGA GRED 54
DI BAWAH SISTEM SARAAN MALAYSIA
TUJUAN
Melaksanakan keputusan Kerajaan
mengenai penambahbaikan struktur
Jadual Gaji Minimum - Maksimum
(JGMM) bagi Gred 1 hingga Gred 54 di
bawah Sistem Saraan Malaysia (SSM).
| Perenggan 1 PP 36/2013 |
2
LATAR BELAKANG
Seiring dengan Transformasi
Perkhidmatan Awam, skim perkhidmatan,
landasan kemajuan kerjaya pegawai dan
struktur JGMM di bawah SSM wajar dikaji
dan ditambah baik.
| Perenggan 2 - 4 PP 36/2013 |
Samb...
3
LATAR BELAKANG
KAJIAN DAN PENAMBAHBAIKAN BERTUJUAN:
1. Perolehan modal insan yang menepati keperluan
negara dan perkhidmatan melalui syarat-syarat
kelayakan yang diiktiraf dalam melaksanakan skop
fungsi tugas.
2. Pembentukan kepegawaian yang berkualiti dari segi
kemahiran, pengetahuan dan sikap melalui landasan
kerjaya yang terancang.
3. Penggajian berlandaskan prinsip kadar upah
mengikut kerja dan kelayakan yang diperlukan, serta
prinsip relativiti dan pariti dalam menarik dan
mengekal bakat terbaik.
| Perenggan 2 - 4 PP 36/2013 |
4
PENAMBAHBAIKAN JGMM
Gred 1 hingga Gred 54
PRINSIP PENAMBAHBAIKAN
Prinsip kadar upah mengikut kerja dan kelayakan
masuk, serta prinsip relativiti dan pariti.
Gaji maksimum diperkemas untuk tampung prinsip
penetapan gaji permulaan kenaikan pangkat.
Gaji maksimum ditambah 2 KGT.
Gaji minimum dan maksimum dalam
JGMM dibundarkan.
| Perenggan 5 PP 36/2013 |
5
PERUBAHAN KOD GAJI JGMM
PENYERAGAMAN
KOD GAJI
MENGIKUT SKIM
PERKHIDMATAN
PEWUJUDAN
KOD GAJI
MENGIKUT SKIM
PERKHIDMATAN
| Perenggan 6 PP 36/2013 |
AA
A
DGA
DG
DUF
R
H
6
JADUAL GAJI MINIMUM – MAKSIMUM
Gred 1 hingga Gred 54
JGMM bagi skim perkhidmatan berkuat kuasa - Lampiran A.
JGMM bagi skim perkhidmatan jumud - Lampiran B.
JGMM tiada dalam Lampiran A atau Lampiran B, Ketua
Jabatan memohon JGMM daripada JPA (Bahagian
Saraan) dengan dikemukakan salinan kenyataan
perkhidmatan pegawai terlibat.
| Perenggan 7 - 9 PP 36/2013 |
7
PEGAWAI YANG
LAYAK
TETAP / SEMENTARA / CONTRACT OF
SERVICE
BERKHIDMAT PADA / SELEPAS
1 NOVEMBER 2013
DIPINJAM/ TUKAR SEMENTARA
CUTI BERGAJI PENUH / SEPARUH
GAJI/ TANPA GAJI
MENINGGAL DUNIA PADA / SELEPAS
1 NOVEMBER 2013
| Perenggan 10 & 11 PP 36/2013 |
8
PEGAWAI YANG
TIDAK LAYAK
PEGAWAI JKK 1976 DAN SSB
PEGAWAI YANG BERADA DALAM
SISTEM SARAAN AGENSI
DIASINGKAN SARAANNYA.
PEGAWAI DIBUANG KERJA PADA
ATAU SEBELUM 1 NOVEMBER 2013
PEGAWAI BERSARA PADA ATAU
SEBELUM 1 NOVEMBER 2013
PEGAWAI MENINGGAL DUNIA
SEBELUM 1 NOVEMBER 2013
| Perenggan 12 PP 36/2013 |
9
KAEDAH PEMINDAHAN GAJI
Dipindah kepada amaun gaji
yang sama* dalam JGMM baru
mulai 1 NOVEMBER 2013.
* Gaji pegawai tidak dibundarkan.
| Perenggan 13 PP 36/2013 |
10
KAEDAH PEMINDAHAN GAJI
AMAUN GAJI PEGAWAI KURANG DARIPADA
GAJI MINIMUM BARU
1
CONTOH : GRED N11
JGMM SEKARANG
PP2/2013
RM801.84
MIN
801.84
JGMM BARU
PP36/2013
RM 802.00
MAKS
2,502.46
MIN
802.00
MAKS
2,663.00
DIPINDAH KEPADA AMAUN GAJI MINIMUM DALAM JGMM BARU
MULAI 1 NOVEMBER 2013
| Perenggan 13 PP 36/2013 |
11
KAEDAH PEMINDAHAN GAJI
AMAUN GAJI PEGAWAI MELEBIHI DARIPADA
GAJI MINIMUM BARU
2
CONTOH : GRED G36
JGMM SEKARANG
PP2/2013
JGMM BARU
PP36/2013
RM4,033.13
MIN
3,395.01
RM4,033.13
MAKS
6,273.61
MIN
3,396.00
MAKS
6,789.00
DIPINDAH KEPADA AMAUN GAJI YANG SAMA DALAM JGMM BARU
MULAI 1 NOVEMBER 2013
| Perenggan 13 PP 36/2013 |
12
KAEDAH PEMINDAHAN GAJI
3
AMAUN GAJI PEGAWAI BERADA DI GAJI MAKSIMUM
PADA TAHUN 2013
CONTOH : GRED A26
JGMM SEKARANG
PP2/2013
JGMM BARU
PP36/2013
PGT MULAI 2014
& SETERUSNYA
RM4,231.70
MIN
2,506.26
MAKS
4,231.70
RM4,231.70
MIN
2,507.00
MAKS
4,792.00
DIPINDAH KEPADA AMAUN GAJI YANG SAMA DALAM JGMM BARU
MULAI 1 NOVEMBER 2013
| Perenggan 13 PP 36/2013 |
13
KAEDAH PEMINDAHAN GAJI
4
AMAUN GAJI PEGAWAI BERADA DI GAJI KUP PADA
TAHUN 2013
CONTOH : GRED U17
GAJI SEKARANG
PP2/2013
GAJI BARU
PP36/2013
PGT MULAI 2014
& SETERUSNYA
RM2,620.16
MIN
974.88
MAKS
2,541.06
GAJI
KUP
RM2,620.16
MIN
975.00
MAKS
3,424.00
DIPINDAH KEPADA AMAUN GAJI YANG SAMA DALAM JGMM BARU
MULAI 1 NOVEMBER 2013
| Perenggan 13 PP 36/2013 |
14
KAEDAH PEMINDAHAN GAJI
5
AMAUN GAJI PEGAWAI BERADA DI GAJI KUP
CONTOH : GRED U41
GAJI SEKARANG
PP2/2013
GAJI BARU
PP36/2013
GAJI KEKAL
KUP
RM8,781.45
MIN
2,259.08
MAKS
6,909.25
GAJI
KUP
RM8,781.45
MIN
2,260.00
MAKS
8,756.00
DIPINDAH KEPADA AMAUN GAJI YANG SAMA DI GAJI KUP
MULAI 1 NOVEMBER 2013, DAN KEKAL DI GAJI KUP
| Perenggan 13 PP 36/2013 |
15
KAEDAH PEMINDAHAN GAJI
GAJI
GAJI
HAKIKI PEMINJAMAN
GAJI
HAKIKI
GAJI
DITERIMA
KEMBALI
BERTUGAS
GAJI
HAKIKI
GAJI
DITERIMA
JAWATAN PEMINJAMAN / TUKAR SEMENTARA
•Gaji dipindah secara isyarat di gaji hakiki oleh
Ketua Jabatan asal.
•Pemindahan gaji diberi di jawatan peminjaman /
tukar sementara oleh Ketua Jabatan agensi
peminjam.
PEGAWAI CUTI SEPARUH GAJI
•Pemindahan gaji diberi di gaji hakiki.
•Dibayar separuh daripada amaun gaji baru.
PEGAWAI YANG CUTI TANPA GAJI
• Pemindahan gaji diberi di gaji hakiki.
• Dibayar gaji baru apabila kembali bertugas.
| Perenggan 13 PP 36/2013 |
16
KAEDAH PEMINDAHAN GAJI
Pegawai yang diluluskan Gaji KUP oleh JPA
GAJI KUP
BERADA DALAM
LINGKUNGAN
JGMM BARU
$
$
MIN
GAJI KUP TIDAK
DAPAT
DITAMPUNG
JGMM BARU
MAKS
TIDAK
KEKAL
Diperuntukkan gaji KUP
diperuntukkan gaji KUP
KETUA JABATAN HENDAKLAH KEMUKAKAN SENARAI PEGAWAI DI
GAJI KUP MENGGUNAKAN BORANG DI LAMPIRAN C
| Perenggan 14 & 15 PP 36/2013 |
17
PERGERAKAN GAJI TAHUNAN (PGT)
MULAI 2014
LAYAK
DIPERTIMBANG
TERTAKLUK SYARAT/
PERATURAN PGT BERKUAT
KUASA
TERHAD KEPADA AMAUN GAJI
MAKSIMUM JGMM BARU
PEGAWAI YANG MASIH BERADA DI GAJI KUP SELEPAS
1 NOVEMBER 2013 TIDAK DIBERIKAN PGT
| Perenggan 17 PP 36/2013 |
18
PENAMBAHBAIKAN JGMM
Gred 1 hingga Gred 54
Penambahbaikan
JGMM Berkuat Kuasa
1 November 2013
TIDAK MENGUBAH
Tarikh Pergerakan
Gaji
Syarat dan peraturan
elaun dan kemudahan.
PERUBAHAN GAJI HENDAKLAH DICATAT DALAM
KENYATAAN PERKHIDMATAN PEGAWAI TERLIBAT
| Perenggan 18 & 20 PP 36/2013 |
19
JADUAL PELAKSANAAN JGMM
BIL
AKTIVITI
1 Mengemaskini jadual gaji
Mengenalpasti skim yang terlibat dengan opsyen
2 (naiktaraf,penggabungan,penjumudan,pewujudan skim
bersepadu)
Penyerahan Data kepada CICT dan Pemindahan Jadual Gaji
3 (Fasa 1 Pemindahan Jadual Gaji bagi Skim Yang Tidak Terlibat
Dengan Opsyen)
Pelaksanaan JGMM Fasa 1 (Staf Yang Tidak Terlibat Dengan
4 Opsyen)
7
Penyediaan/Pengumpulan/Penyelarasan Data Staf Yang Terlibat
dengan Opsyen
Penyerahan Data kepada CICT (Fasa 2 Pemindahan Jadual Gaji
bagi Staf Yang Terlibat Dengan Opsyen)
Taklimat & Bengkel Penyediaan ROC Opsyen
8
Penyelesaian Kes Khas (ROC)
5
6
TARIKH
28 November 2013
TINDAKAN
TP(P)
28 Nov-12 Dis 2013
TP(P)
13 Disember 2013
TP(P) & CICT
15 Jan 2014
CICT & Bendahari
3-7 Mac 2014
TP(P) & Task Force
10 Mac 2014
TP(P) & CICT
29 April 2014
TP(P) & CICT & PTJ
TP(P) & Task Force
29 April -6 Mei 2014
& PTJ
TERIMA KASIH

similar documents