ลูกค้า

Report
ความเป็ นมา
เศรษฐกิจในยุคปัจจุบนั ทำให้ค่ำใช้จ่ำยในชีวิตประจำวันนั้นสูงขึ้น
เงินเดือนจำกำรทำงำนในอำชีพหลักจึงไม่เพียงพอต่อกำรดำรงชีวิต จึงเกิด
ควำมคิดในกำรทำธุรกิจร้ำนเช่ำ CD เนื่องจำกคนส่ วนใหญ่มกั ไม่มีเวลำไป
ดูในโรงภำพยนตร์จึงหันมำเช่ำ CD เพื่อไปชมแทน และส่ วนใหญ่มกั จะ
ใช้เวลำหลังเลิกงำนเพื่อเป็ นกำรผ่อนคลำยควำมตึงเครี ยดทำงร้ำน
ให้บริ กำรตั้งแต่เวลำ 17.00 – 24.00 น. เป็ นต้นไปและเพื่อเป็ นกำร
สนับสนุนกำรศึกษำทำงร้ำนจึงได้จำ้ งนักศึกษำ 2 คน เพื่อมำเป็ นพนักงำน
เพื่อให้เยำวชนได้เรี ยนรู ้กำรทำงำนและใช้เวลำว่ำงให้เป็ นประโยชน์ต่อไป
*
ข้อมูลกำรสมัครสมำชิก
ลูกค้า
1
รหัสสมำชิก
ข้อมูลที่ตอ้ งกำรแก้ไข
ตรวจสอบ
ิ
สมาชก
ตรวจสอบสมำชิก
2
แก้ไขข้อมูล
ิ
สมาชก
แก้ไขข้อมูลสมำชิก D1 ลูกค ้า
ผูจ
้ ัดการร้าน
ข้อมูลสมำชิก
3
บ ันทึกข้อมูล
ิ
สมาชก
บันทึกข้อมูลสมัครสมำชิก
ระบบสัง่ ซื้อ
VCD
ข้อมูลVCD
รายงานการบริหารงาน
ผูจ้ ดั การร้าน
ข้อมูลลูกค้าใหม่
รายการVCD
ที่ตอ้ งการเช่า
ลูกค้า
รหัสลูกค้า
0
ใบเสร็จค่าเช่า
ระบบร้านเช่าVCD
บัตรสมาชิก
การชาระเงิน
จดหมายข่าว
รายเดือน
ข้อมูลการคืนVCD
จดหมายข่าวรายปี
จานวนเงินสด
ที่ได้รบั ทัง้ หมด
ลูกค้า
ฝ่ ายบัญชี
่
ใบเสร็จค่าเชา
รายการVCD
่
ทีต
่ อ
้ งการเชา
ิ
รห ัสสมาชก
ลูกค้า
1
่
เชา
VCD
การชาระเงิน
รายการชาระเงิน
สร้างรายงาน
การบริหารงาน
รายงานการ
บริหารงาน
ผูจ
้ ัดการร้าน
รายการชาระเงิน
ข้อมูลVCD
ข้อมูล
ลูกค้า
ื้
ระบบสง่ ั ซอ
VCD
4
่
ข้อมูลการเชา
ข้อมูล
ลูกค้า
3
D1 ลูกค ้า
คานวณ
จานวนเงิน
จากใบเสร็จ
ข้อมูลลูกค้า
2
ข้อมูลการคืนVCD
บ ันทึกข้อมูล
การคืนVCD
จานวนเงินสด
ทีไ่ ด้ร ับทงหมด
ั้
ฝ่ายบ ัญช ี
ลูกค้า
ข้อมูลลูกค้าใหม่
ิ
บ ัตรสมาชก
5
6
จดหมายข่าว
สร้างจดหมาย รายเดือน
เพิม
่ ข้อมูล
ลูกค้าใหม่
จดหมายข่าว
รายปี
ข่าวรายเดือน
ข้อมูลลูกค้า
ข้อมูลลูกค้า
D1 ลูกค ้า
ข้อมูลลูกค้า
7
สร้างจดหมาย
ข่าวรายปี
ใบตอบรับการสัง่ ซื้อ
ใบสัง่ ซื้อ
ใบสั่งซื้อ
ผูจ
้ ัดการร้าน
1
ใบตอบรับการสัง่ ซื้อ
D2
แฟ้ มผู ้จาหน่าย
D3
แฟ้ มสินค ้า
D4
้
แฟ้ มการสัง่ ซือ
D5
แฟ้ มรับสินค ้า
ื้ สน
ิ ค้า
สง่ ั ซอ
D2
แฟ้ มผู ้จาหน่าย
D3
แฟ้ มสินค ้า
D4
้
แฟ้ มการสัง่ ซือ
2
ข้อมูลผู จ้ าหน่าย
ข้อมูลสินค้า
ข้อมูลการสัง่ ซื้อ
ข้อมูลการรับ
ิ ค้าจาก
ร ับสน
ื้ และ
การสง่ ั ซอ
่ เปลีย
สง
่ น
ใบตอบรับ
3
ใบส่งเปลี่ยน
ข้อมูลผู จ้ าหน่าย
ข้อมูลสินค้า
ข้อมูลการสัง่ ซื้อ
ผูจ
้ าหน่าย
่ เปลีย
สง
่ น
ิ ค้า
สน
ข้อมูลสินค้า
ข้อมูลการรับ
ข้อมูลส่งเปลี่ยน
ข้อมูลสินค้ารอเปลี่ยน
ใบส่งของ
D3
D5 แฟ้ มรับสินค ้า
่ นสินค ้า
D6 แฟ้ มส่งเปลีย
D7
แฟ้ มสินค ้ารอเปลีย
่ น
ข้อมูลการส่งเปลี่ยน
ผูจ
้ ัดการร้าน
4
จ่ายชาระเงิน
ใบเสร็จรับเงิน
แฟ้ มสินค ้า
ข้อมูลผู จ้ าหน่าย
ข้อมูลการรับ
D2
แฟ้ มผู ้จาหน่าย
D5
แฟ้ มรับสินค ้า
ข้อมูลชาระเงิน
D8
แฟ้ มการชาระเงิน
ข้อมูลการจ่ายชาระเงิน

similar documents