Bebka Projeleri Genel Değerlendirme Sunu

Report
• BEBKA Teknik Destek (TD)
• BEBKA Doğrudan Faaliyet Desteği (DFD)
• GSB Gençlik Projelerini Destekleme Programı (GPDP)
Fatih KENARLI
Bursa İl MEM
ARGE Personeli
TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı‟nın vizyonu
• “Yaşayan tarihi, kültürü ve doğasıyla turizmde çekim merkezi;
girişimci ruhuyla lider; yenilikçi ve bilgi odaklı sanayi ve tarımıyla
Avrupa’nın en rekabetçi üretim merkezi; çevreye ve insana duyarlı
müreffeh bir bölge”
TR41 Bölgesi için altı gelişme ekseni oluşturulmuştur:
•
•
•
•
•
•
1. Sanayide Verimlilik ve Rekabetçilik
2. Tarımda Verimlilik ve Kırsal Kalkınma
3. Turizmde Çeşitlilik
4. Sosyal Kalkınma ve İstihdam
5. Sürdürülebilir Çevre ve Enerji
6. Ulaşım ve Lojistik
Bu gelişme eksenleri altında yer alan amaç ve hedeflere ulaşabilmek
amacıyla BEBKA tarafından bölgede mali destek programları yürütülmekte
ve projeler finansman yönünden desteklenmektedir.
PROGRAMIN ADI
REFERANS NO
PROGRAM AMACI
BAŞVURU
DÖNEMİ
PROGRAMIN
ÖNCELİKLERİ
2012 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI
TR41-12-TD
TR Bölgesi‟ndeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz
eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama
aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına; eğitim alınması,
program ve plan hazırlanmasına katkı sağlanması, danışmanlık hizmeti
alınması gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetler ile destek
sağlamaktır
Mayıs – Haziran, Temmuz – Ağustos, Eylül – Ekim, Kasım – Aralık
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Uluslararası pazarlama ve tanıtım, dış ticaret,
Mesleki ve teknik eğitim ve danışmanlık,
Proje yönetimi,
Ar-Ge ve yenilikçilik, verimlilik,
Markalaşma,
Afet ve acil durum yönetimi,
Fizibilite ve stratejik planlama çalışmaları,
Eğitim hizmetlerinin ve kalitesinin artırılması,
Kırsal kalkınmayı destekleme ve geliştirme kapsamında kurum ve
kuruluşların kapasitelerinin artırılması.
PROGRAMIN
TOPLAM BÜTÇESİ
600.000 TL
PROJELERE
SAĞLANACAK
TEKNİK DESTEK
TUTARI VE ORANI
En fazla 15.000 TL ve %100
(Ajans tarafından sağlanacak teknik destek, sadece eğitmen/uzman
temini ile eğitmen/uzmanların yol ve konaklama giderlerini kapsar)
AZAMİ PROJE
UYGULAMA SÜRESİ
UYGUN BAŞVURU
SAHİPLERİ
1 Ay
a) Yerel Yönetimler
b) Kamu Kurum ve Kuruluşları
c) Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
d) Sivil Toplum Kuruluşları
e) Organize Sanayi Bölgeleri (OSB’ler)
f) Küçük Sanayi Siteleri (KSS’ler)
g) Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (Teknopark ve Teknokentler)
h) Endüstri Bölgeleri
i) İş Geliştirme Merkezleri (İŞGEM’ler)
j) Birlikler ve Kooperatifler
k) Yukarıda Sayılan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı
olduğu işletmeler
Örnek Konular:
• Kurum içi projeler için proje yönetimi becerileri
geliştirmeye yönelik eğitim faaliyetleri
• İnsan kaynakları yönetimi ile ilgili eğitim ve
danışmanlık hizmetleri
• Bölgedeki kurum/kuruluşların plan, program ve
strateji belgesi hazırlama alanlarındaki insan
kaynakları kapasitesini artırıcı eğitim faaliyetleri
• Ar-Ge, İnovasyon, Tasarım, Ürün Geliştirme
alanlarında eğitim ve danışmanlık projeleri
• Markalaşma ve Patent ile ilgili çalışmalar
Örnek Konular:
• Bölgedeki laboratuvarların akreditasyonu ve
personel yetkinliğinin ve teknik kapasitesinin
artırılması projeleri
• Afet ve kriz yönetimi ve arama kurtarma alanlarında
durum tespiti, eğitim ve danışmanlık projeleri
• Tarım ve Hayvancılıkta Modernizasyon, Yenilikçi
Uyg., Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları
• Turizm alanında tanıtım, planlama/etüt ve hizmet
kalitesi ile ilgili projeler
• Kırsal kalkınma ile ilgili her türlü etüt, durum tespiti,
teknik kapasite artırıcı eğitim ve danışmanlık
faaliyetleri
Örnek Konular:
• Ulaşım ve lojistik hizmetleri ile ilgili fizibilite hazırlama,
etki analizi çalışmaları
• Bölgenin yatırım potansiyelinin ve imkânlarının tespiti,
tanıtımı ve ulusal ve uluslararası yatırımcıları bölgeye
çekmeye yönelik eğitim, danışmanlık ve lobi
çalışmaları
• Kümelenme konusu ile ilgili sektörel strateji
hazırlama, etüt, eğitim ve danışmanlık projeleri
• Sektör – pazar araştırma, pazarlama planı hazırlama
eğitimleri
• Dış ticarete yönelik eğitim programları ve seminerler
• Ve benzeri eğitim ve faaliyetler
PROGRAMIN ADI
REFERANS NO
PROGRAM AMACI
BAŞVURU
DÖNEMİ
PROGRAMIN
ÖNCELİKLERİ
2012 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ
TR41-12-DFD
TR41 Bursa, Eskişehir, Bilecik bölgesinde yerel ve bölgesel
kalkınmaya ivme kazandıracak stratejik araştırma, planlama ve
fizibilite çalışmalarına destek sağlamak
30 Kasım 2012 Saat: 17.00’ye kadar
1. Sağlık/termal, kültür ve kongre turizmi alt sektörlerinde öncelikli
olmak üzere turizme yönelik stratejik öneme sahip araştırmalar
2. İl/Bölge geneli ya da sektör bazlı Ar-Ge ve inovasyon kapasitesinin
tespiti ve geliştirilmesine yönelik araştırma ve fizibiliteler
3. Bölgesel rekabet gücünü artırıcı büyük ölçekli yatırım kararlarına etki
edilmesi ve yönlendirilmesine katkı sağlayacak fizibilite çalışmaları
4. Bursa, Eskişehir ve Bilecik illeri için kritik önem arz eden bölgenin
ulaşım ve lojistik stratejisinin belirlenmesi hususunda yapılacak
araştırmalar
5. Başta deprem olmak üzere kentsel risklerin ve etkilerinin tespit
edilmesi ile sosyoekonomik ve çevresel zararlarını azaltmaya yönelik
yönetim planlarının hazırlanması
PROGRAMIN TOPLAM
BÜTÇESİ
700.000 TL
PROJELERE SAĞLANACAK
ASGARİ VE AZAMİ DESTEK
TUTARI İLE ORANLARI
25.000 – 75.000 TL
%25 - %100
AZAMİ PROJE UYGULAMA
SÜRESİ
3 Ay
UYGUN BAŞVURU
SAHİPLERİ
a) Yerel Yönetimler
b) Kamu Kurum ve Kuruluşları
c) Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
d) Sivil Toplum Kuruluşları
e) Organize Sanayi Bölgeleri (OSB’ler)
f) Küçük Sanayi Siteleri (KSS’ler)
g) Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (Teknopark ve
Teknokentler)
h) Endüstri Bölgeleri
i) İş Geliştirme Merkezleri (İŞGEM’ler)
j) Birlikler ve Kooperatifler
k) Yukarıda Sayılan kurum ve kuruluşların kurduğu veya
ortağı olduğu işletmeler
Örnek Konular
• 1. Bölgemizde KOBİ’lerin Ar-Ge ve inovasyon
kapasitelerini ve ihtiyaçlarını ortaya koyan
araştırmalar
• 2. Bölgemizde ithal ara malı kullanımını
azaltmaya yönelik fizibilite ve analiz çalışmaları
• 3. Bölgemizin lojistik ihtiyaçlarının tespit
edilmesine yönelik araştırma ve fizibiliteler
• 4. Bölgemizi ilgilendiren büyük ölçekli ulaştırma
projelerinin etkilerinin tespit edilmesine yönelik
çalışmalar
Örnek Konular
• 5. Bölgemizde sağlık/termal turizm, kültür turizmi
veya kongre turizmi konularında yatırım kararlarına
etki edecek çalışmalar
• 6. Bölgemizde deprem riski ve olası etkilerinin tespit
edilmesi ile sosyoekonomik ve çevresel zararlarını
azaltmaya yönelik çalışmalar
• 7. Bölgemizde diğer kentsel risklerin ve etkilerinin
tespit edilmesi ile sosyoekonomik ve çevresel
zararlarını azaltmaya yönelik çalışmalar
• 8. Bölgemizde büyük ölçekli yatırım kararlarına etki
edilmesi ve yönlendirilmesine katkı sağlayacak
stratejik araştırma, planlama ve fizibilite çalışmaları
PROGRAMIN
ADI
2012 YILI GENÇLİK PROJELERİ DESTEK PROGRAMI
• Gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi, potansiyellerini
PROGRAMIN
HEDEFLERİ
gerçekleştirmelerine imkân sağlanması,
• Gençler arasında, ortak bir amaç etrafında birlikte çalışmanın ve hoşgörünün teşvik
edilmesi,
• Gençlerin karar alma ve uygulama süreçleri ile sosyal hayatın her alanına etkin
katılımının teşvik edilmesi,
• Gençlerin temel haklar, yerel ve ulusal düzeylerdeki karar alma süreçlerinin işleyişi
ve kendilerine sunulan imkân ve hizmetler konusunda bilgilendirilmesi, gerekli
katılım ve liderlik kapasitesine sahip olmaları konusunda desteklenmesi,
• Sosyal dışlanmayla mücadele edilmesi, sosyal uyumun güçlendirmesi,
• Gençlerin aileleriyle ve toplumla iletişimlerinin daha sağlıklı hale getirilmesi,
özgüvenlerinin, duyarlılıklarının ve yasadıkları topluma aidiyet duygularının
geliştirilmesi,
• Gençlikle ilgili faaliyetleri bulunan sivil toplum kuruluşlarının desteklenmesi,
• Gençlerin teknolojik yenilikler, internet ve sosyal ağlar konusunda
bilgilendirilmesinin ve teknolojik yeniliklerin gençlerin kişisel ve sosyal gelişimine
katkı sağlamak üzere kullanımının desteklenmesi,
• Gençlerin gençlik ve spor hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması, gençlik
faaliyetlerine yönelik destek sistemlerinin kalitesinin gelişimine katkı sağlanması,
• Farklı ülkelerdeki gençler arasında karşılıklı anlayışın güçlendirilmesi
PROGRAMIN ADI
BAŞVURU
DÖNEMİ
PROGRAMIN
ÖNCELİKLERİ
2012 YILI GENÇLİK PROJELERİ DESTEK PROGRAMI
20 Nisan-21 Mayıs 2012
1. Fiziksel ve/veya zihinsel engelleri nedeniyle ya da ekonomik, coğrafi
ve kültürel farklılıklar dolayısıyla dezavantajlı durumda olan gençlerin
hayatlarının kolaylaştırılması, durumlarının iyileştirilmesi ve sosyal
hayata katılımlarının artırılması,
2. Gençlerin hareketliliğinin artırılması,
3. Gençlerin sosyal yapının organik bir parçası haline getirilmesi ve
sosyal yasamın dışına itilmiş gençlerin sosyal uyumunun
desteklenmesi,
4. Gençlerin demokratik yasama katılımının ve aktif yurttaşlık bilincinin
teşvik edilmesi,
5. Kültürel ve ekonomik farklılıkların, gençlerin iletişiminde ve bir araya
gelmelerindeki engelleyici etkisinin ortadan kaldırılması, kültürel
farklılıkların birleştirici bir vasıta olarak kullanılması
PROJELERE SAĞLANACAK
ASGARİ VE AZAMİ DESTEK TUTARI
5.000 – 250.000 TL
AZAMİ PROJE UYGULAMA SÜRESİ
12 Ay
a) Sivil toplum kuruluşları,
b) Liseler ile üniversiteler,
c) Kamu kurum ve kuruluşları,
d) Mahalli idareler,
e) Bağımsız spor federasyonları,
f) Gençlik toplulukları.
UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ
Sivil toplum kuruluşları; dernek, vakıf, sendika,
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve
benzeri diğer teşekkülleri ifade eder.
Gençlik topluluğu; lise ve üniversitelerdeki
topluluk, kulüp ve öğrenci konseylerini
ifade eder.
01-Hareketlilik Projeleri;
• Gençlerin ülkemiz içindeki farklı şehirlere veya farklı ülkelere
hareketliliğini destekleyen projelerdir. Uluslararası anlaşmalar
çerçevesinde bir ya da bir kaç ülkenin katılımıyla karşılıklı olarak
gençlik değişimi projeleri gerçekleştirilebilir. Bu projelerde, daha önce
ulusal ve uluslararası deneyimi olmayan gençlere öncelik tanınacaktır.
02-Gönüllülük Projeleri;
• Fiziki güç, zaman, bilgi, beceri, sanat gibi özelliklerinden biri veya
birkaçını proje çalışmaları için değerlendirebilecek durumda olan ve
bunun karşılığında parasal kazanç beklentisi taşımayan gençlerin
katıldığı, toplumsal dayanışmayı güçlendirmeye yönelik projelerdir.
03-Katılım Projeleri;
• Gençlerin kendilerini ve tüm toplum kesimlerini ilgilendiren yerel ya da
ulusal düzeydeki karar alma süreçlerine katılım bilinçlerini geliştirme ve
katılımlarını artırma amacına yönelik projelerdir.
04-Sosyal Uyum Projeleri;
• Dezavantajlı gençlere yönelik sosyal içerikli projeler ile gençlerin
yasam standartlarının yükseltilmesi ve toplumsal bütünleşmenin
sağlanması, gençlerin ikili ilişkilerde ve toplumsal ilişkilerde psikososyal yönlerden desteklenerek daha sağlıklı ruh yapısına sahip
bireylerin yetiştirilmesini hedefleyen projelerdir.
05-Spor Projeleri;
• Sporun sevdirilmesi ve hayat tarzı haline getirilmesi, gençlerin spor
faaliyetlerine katılımının artırılması, sporda etik değerlerin korunması
ile şiddetin engellenmesine yönelik projelerdir.
06-Girişimcilik Projeleri;
• Belirli bir ticari faaliyetin gerçekleştirilmesini öngörmeyen ve doğrudan
kazanç sağlamaya yönelik olmamak kaydıyla gençlerin meslek seçimi
ve hayatlarını kazanma aşaması için özgüvenlerini, bilgi ve görgülerini
artırmaya, inisiyatif alabilme yeteneklerini geliştirmeye, gençlere
girişimcilik ruhu ve bilinci kazandırmaya yönelik projelerdir.
07-Kültür ve Sanat Projeleri;
• Gençler tarafından hazırlanan kültürel ve sanatsal faaliyetler
ile gençliğin bu alanda ihtiyaç duyduğu faaliyetlerin
geliştirilmesi ve desteklenmesine yönelik projelerdir.
08-Eğitim Projeleri;
• Gençlerin eğitiminin desteklenmesine yönelik projelerdir.
09-Bilimsel Projeler;
• Gençlerin bilim ve tekniğe ilgisini artırarak, ülkenin teknolojik
kalkınmasına ve bilimsel gelişmesine katkı sağlaması
beklenen projelerdir.
10-Yenilikçi Projeler;
• Yeni iletişim teknolojileri ve farklı çözümler kullanmak suretiyle
gençlerin sosyalleşmesine ve farklı genç gruplarının kaynaşmasına
katkı sağlamayı, sosyal paylaşımlarını yükseltmeyi amaçlayan
projelerdir.
11-Araştırma Projeleri;
• Gençlik alanında ihtiyaç duyulan araştırma çalışmalarını desteklemeye
yönelik projelerdir.
12-Muhtelif Projeler;
• Bakanlığın görev, yetki ve sorumluluk alanına giren diğer konularda
kalkınma planları, hükümet programları, politika belgeleri ve stratejik
planlarda belirlenen hedef ve önceliklerin gerçekleştirilmesini
amaçlayan projelerdir.
• BEBKA Teknik Destek (TD)
• BEBKA Doğrudan Faaliyet Desteği (DFD)
• GSB Gençlik Projelerini Destekleme Programı (GPDP)
Fatih KENARLI
Bursa İl MEM
ARGE Personeli

similar documents