ระบบจัดภารครุภัà

Report
การนาเสนอ
ระบบจัดการครุภณั ฑ์
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบจัดการครุภณั ฑ์
ที่มาของโครงการ
โครงการจัดทาระบบจัดการครุภณั ฑ์ ของสานัก วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เกิ ด ขึ้น เนื่ อ งจากในปัจ จุ บ นั การตรวจสอบครุ ภ ณ
ั ฑ์ข องส านัก วิท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ยังมีความซับซ้อนและไม่ตรงกับความเป็ นจริง เพราะว่าในการย้ายครุภณั ฑ์ในแต่ละ
ครั้ง ของเจ้า หน้า ที่ ท่ี ส งั กัด ในแผนกต่ า ง ๆ นั้น ไม่ ไ ด้แ จ้ง ไปยัง งานพัส ดุ เ พื่อ บัน ทึ ก การ
เปลีย่ นแปลงสถานทีต่ งั้ ใหม่ลงในระบบ ทาให้ขอ้ มูลที่มอี ยู่ในระบบไม่ตรงกับความเป็ นจริง หรือ
เมือ่ มีการสูญหายของครุภณั ฑ์ จะมีผลกระทบต่อระบบงานที่ยงั คงแจ้งว่ามีครุ ภณั ฑ์อยู่ในระบบ
ซึง่ จะส่งผลให้ไม่สามารถทาการตรวจสอบข้อมูลทีช่ ดั เจนได้
ระบบจัดการครุภณั ฑ์
วิเคราะห์ความต้องการ
1. ต้องการทราบว่าครุภณั ฑ์นนั้ ได้ตงั้ อยู่ทอ่ี าคารอะไร ชัน้ อะไร ห้องอะไร
2. แต่ละอาคาร แต่ละชัน้ แต่ละห้อง มีครุภณั ฑ์อะไรบ้าง
3. ครุภณั ฑ์นนั้ มีการย้ายไปจากทีต่ งั้ เดิมหรือไม่
4. เมือ่ มีการจาหน่ายครุภณั ฑ์ ข้อมูลจะต้องไม่ซา้ ซ้อนกับความเป็ นจริง
5. มีการตรวจสอบความครบสมบูรณ์ของครุภณั ฑ์
6. ระบบต้องสามารถตรวจสอบการสูญหายของครุภณั ฑ์ได้
ระบบจัดการครุภณั ฑ์
ขอบเขตของระบบ
1. ระบบงานย่อยจัดการเรื่องสมาชิก
2. รายงานการเคลือ่ นย้ายครุภณั ฑ์
3. การค้นหา และเพิม่ ครุภณั ฑ์
4. การค้นหา และเพิม่ สถานทีใ่ นการจัดเก็บครุภณั ฑ์
5. รายงานสภาพของครุภณั ฑ์
6. รายงานการตรวจสอบครุภณั ฑ์ประจาปี
7. ระบบงานย่อยตรวจครุภณั ฑ์ประจาปี
ระบบจัดการครุภณั ฑ์
แผนการดาเนิ นการ
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
PHP
2
3
4
5
6
7
8
ระบบจัดการครุภณั ฑ์
เครื่องมือที่ใช้
1. เขียนระบบด้วยภาษา PHP
2. ใช้โปรแกรม Appserv ในการจัดการระบบ
3. ใช้โปรแกรม phpMyAdmin ในจัดการฐานข้อมูล
4. ใช้โปรแกรม MySQL เป็ นฐานข้อมูล
ระบบจัดการครุภณั ฑ์
โครงสร้างระบบ
ระบบจัดการครุภณั ฑ์
E-R Diagram
1
n
n
n
1
1
ระบบจัดการครุภณั ฑ์
Context Diagram
0
ระบบจัดการครุภณั ฑ์
Data Flow Diagram Level 0
1
D1
2
4
3
D2
6
5
D3
D4
11
10
D5
9
12
7
8
ระบบจัดการครุภณั ฑ์
ประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั
1. ทราบว่าครุภณั ฑ์นนั้ ได้ตงั้ อยู่ทอ่ี าคารอะไร ชัน้ อะไร ห้องอะไร
2. ทราบว่าแต่ละอาคาร แต่ละชัน้ แต่ละห้อง มีครุภณั ฑ์อะไรบ้าง
3. ทราบว่าครุภณั ฑ์นนั้ มีการย้ายไปจากทีต่ งั้ เดิมหรือไม่
4. ข้อมูลไม่ซา้ ซ้อนเมือ่ มีการจาหน่ายครุภณั ฑ์
5. มีการตรวจสอบความครบสมบูรณ์ของครุภณั ฑ์
6. สามารถตรวจสอบการสูญหายของครุภณั ฑ์ได้
ระบบจัดการครุภณั ฑ์
อุปสรรค ปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหา
1. ปัญหา ระบบเก่านัน้ ยังไม่มกี ารตรวจข้อมูลมาก่อนว่าครุภณั ฑ์นนั้ มีอยู่จริงหรือไม่
การแก้ไข จะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลของครุภณั ฑ์ให้ตรงกับความเป็ นจริงก่อน
2. ปัญหา ระยะเวลาในการพัฒนาระบบมีนอ้ ย อาจจะทาให้ระบบงานไม่ครอบคลุม
การแก้ไข ต้องมีการนาระบบไปพัฒนาต่อไป
3. ปัญหา ผูต้ รวจสอบต้องเป็ นคนรูว้ า่ มีครุภณั ฑ์อยู่ตรงไหนบ้าง
การแก้ไข ควรคัดเลือกผูต้ รวจสอบทีม่ หี น้าทีอ่ ยู่ในแผนกนัน้ ๆ
?
ข้อแนะนา
ระบบจัดการครุภณั ฑ์
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

similar documents