نمودار جریان داده

Report
‫‪ o‬تمرکز بر جریان اطالعات‬
‫‪ o‬مستندسازی جریان اصلی اطالعات‬
‫‪ o‬تسهیل وظیفه تحلیل‬
‫‪ o‬مستندسازی یافته های فرایند یافتن حقایق‬
IFD ‫ اجزاء‬:2 ‫شکل شماره‬
Source or Destination
An Information Flow
The Information
System Boundary
Sales
Customer Order Details
Accounts
‫• مراحل ترسیم ‪IFD‬‬
‫‪ .1‬تمامی منابع )‪ (Source‬و مقاصد )‪ (Destination‬اطالعات را برای سیستم تحت‬
‫بررس ی‪ ،‬شناسایی و فهرست نمائید‪.‬‬
‫‪ .2‬فهرستی ساده از تمامی جریان اطالعات )‪ (Information Flows‬تهیه کنید‪.‬‬
‫‪ .3‬منابع و مقاصد شناسایی شده در مرحله ‪ 1‬را به جریان های داده مرحله ‪ 2‬تخصیص دهید‪.‬‬
‫‪ IFD .4‬را ترسیم کنید‪ ،‬مرز سیستم را مشخص نموده و با کاربران بحث نمائید‪.‬‬
‫تمرین ‪2‬جزوه‬
‫‪ o‬نموداری که نه تنها فرایندها را نشان می دهد بلکه جریان داده میان فرایندها‪ ،‬فایل های‬
‫ذخیره داده و دریافت کننده های داده را نیز نشان می دهد‬
‫‪ o‬نمادها‬
‫‪ o‬سطوح نمودار جریان داده‬
‫‪ o‬نمودارمحتوا )‪(Context Diagram‬‬
‫‪ o‬نمودار جزئیات )‪(Detailed Diagram‬‬
‫جریان داده‪ :‬به وسیله یک پیکان نشان داده میشود‪ .‬دادهها در میان یک عنصر با‬
‫عنصر با عناصر دیگر (فرآیندها‪ ،‬ذخایر و موجودیتها) جریان خواهند داشت‪.‬‬
‫فرآیند تبدیل داده‌ها‪ :‬به وسیله دایره یا مستطیل نمایش داده میشود‪ .‬جریان داده‬
‫ورودی با جریان داده خروجی متفاوت است‪ .‬مانند عناصر دیگر‪ ،‬فرآیندها ممکن است‬
‫ممکن است برای کمک به وضوح فعالیتها شمارهگذاری شوند‪ .‬فرآیندها بایستی با‬
‫بایستی با استفاده از افعال به تبدیل جریان دادههای ورودی به جریان دادههای خروجی‬
‫خروجی اشاره نمایند‪.‬‬
‫ذخایر داده‪ :‬به وسیله مستطیل انتها باز (یا دو خط موازی) نمایش داده میشود‪ .‬ذخایر‬
‫‌‬
‫‪D1‬‬
‫ا‬
‫موجودیت خارجی‪ :‬با یک مربع نشان داده میشود‪ .‬معمول موجودیتهای خارجی بیرون از‬
‫خارجی بیرون از مرزهای سیستم اطالعاتی قرار دارند‪ .‬آنها میتوانند منابع دادهای که داده‬
‫دادهای که داده ارسال میکند و یا مقاصد دادهای که داده را دریافت میکند‪ ،‬دربرگیرند‪.‬‬
‫دربرگیرند‪ .‬موجودیتهای خارجی اغلب یک شخص یا گروه میباشد‪.‬‬
Study fellow
tutor
Module
Choice
Class list
Study Fellows
record system
Registration
confirmation
Student
list
Module
data
Program
directors
Library
‫محدوده سیستم‬
3 ‫تمرین‬
‫‪ o‬فرایندهای اصلی را شناسایی نمایید‬
‫‪ o‬این فرایندها را در ترتیبی منطقی مرتب نمایید‬
‫‪ o‬موجودیت ها و ذخیره های داده را شناسایی نمایید‬
‫‪ o‬اولین فرایند را انتخاب کرده و ورودی ها و خروجی هایش را مرتبط نمایید‬
‫‪ o‬تمامی جریان های داده را مشخص نمایید‬
‫‪ o‬فرایندهای اصلی را به نمودارهای تفصیلی بسط دهید‬
‫‪ o‬بازنگری کنید‬
‫‪ o‬برای مشکالت تحلیل نمایید‬
‫‪o‬چاله های سیاه (بدون خروجی)‬
‫‪ o‬چاله های خاکستری (بدون ورودی)‬
‫‪ o‬فرایندهای بدون ورودی و خروجی‬
‫‪o‬جریان های داده نامگذاری نشده‬
‫‪o‬جریان داده بین موجودیت ها بدون یک فرایند‬
‫‪o‬جریان داده از یک موجودیت به یک ذخیره داده‬
‫جزوه‬10 ‫ توصیه می شود – مثال ص‬Mini-DFD ‫ استفاده از‬o
D1
4 ‫ تمرین‬3 ‫ و‬،2 ،1 ‫ فرایندهای‬Mini DFD ‫مثال‬
‫جزوه‬
Updated Forms
2
Student
Create
Student Card
Index
Student Details
1
Student Details
New Student Card
D2
Card Index File
D2
Card Index File
Allocate
Unique
Student
Code
Student Details
D1
Updated Forms
3
Create LEA
Lists
Student Details
Student and LEA Details
D3
LEA Lists
4 ‫تمرین شماره‬
‫‪ o‬مزایا‬
‫‪o‬یکی کردن برخی از عوامل کلیدی ‪IS‬‬
‫‪ o‬چاله های سیاه‪ ،‬ذخیره های داده غیرضروری‪ ،‬موجودیت های اضافه‪ ،‬دسترس ی غیر رسمی به‬
‫داده را نشان می دهد‬
‫‪ o‬به صفات )‪ (Attributes‬مورد نیاز را اشاره می کند و مبنایی برای طراحی پایگاه داده و نرم‬
‫افزار تشکیل می دهد‬
‫‪ o‬معایب‬
‫‪ o‬نقاط تصمیم را نشان نمی دهد‬
‫‪ o‬به اندازه کافی برای نشان دادن مشکالت نرم‪ ،‬جامع نیست برخالف ‪Rich Pic‬‬
‫‪ o‬مدت زمانی که هر فرایند‪ ،‬پردازش را انجام می دهد نشان نمی دهند‬
‫‪ o‬توجه محدود به صفات داده ذخایر داده‬
‫‪ o‬تهیه مشکل آن‬
‫‪ o‬موجودیت ها حقایقی هستند در مورد فرد‪ ،‬مکان‪ ،‬رویداد یا چیزی که می بایست در مورد آن‬
‫داده ذخیره گردد و حقایقی کشف گردد‬
‫‪ o‬موجودیت ها بیشتر گروه را مد نظر دارند تا یک جزء از آن گروه را (کارمند بجای آقای الف‬
‫که خودش کارمند است)‬
‫‪o‬برخالف ‪ ،DFD‬که در بیشتر مواقع حرکت داده را نمایش می دهد‪ ERD ،‬داده را در سکون‬
‫نمایش می دهد‬
‫‪ o‬ارتباط و نوع ارتباط بین موجودیت ها مد نظر است‬
Customer
Entity (‫)موجودیت‬
A Relationship between Entities (‫)ارتباط بین موجودیت ها‬
‫‪ .1‬بدون ارتباط )‪ :(No Relation‬موجویتها به هیچ وجه با هم مرتبط نشدهاند‪ .‬برای‬
‫مثال‪ ،‬وسیله نقلیه و کتابخانه‬
‫‪Library‬‬
‫‪Book‬‬
‫‪Vehicle‬‬
‫‪ .2‬ارتباط یک به یک )‪ :(One-to-One‬موجودیت اول فقط و فقط با یک نمونه از‬
‫موجودیت دوم در ارتباط است و بالعکس‪ .‬برای مثال‪ ،‬مدیر و واحد‪ :‬هر مدیر تنها یک واحد‬
‫را اداره میکند و هر واحد توسط یک مدیر اداره میشود‬
‫‪Manages‬‬
‫‪Department‬‬
‫‪Director‬‬
‫ارتباط یک به چند )‪ :(One-to-Many‬موجودیت اول میتواند با بیش از یک نمونه از‬
‫موجودیت دوم رابطه برقرار کند‪ ،‬اما موجودیت دوم فقط و فقط میتواند با یک نمونه از‬
‫موجودیت اول مرتبط باشد‪ .‬برای مثال‪ ،‬واحد و کارمند‬
‫‪One-to-many:‬‬
‫‪Employs‬‬
‫‪Employee‬‬
‫‪Department‬‬
‫‪Many-to-one:‬‬
‫‪Is Employed In‬‬
‫‪Department‬‬
‫‪Employee‬‬
‫• ارتباط چند به چند )‪ :(Many-to-Many‬موجودیت اول میتواند با بیش از یک نمونه از‬
‫موجودیت دوم ارتباط داشته باشد و بالعکس‪ .‬برای مثال‪ ،‬دانشجو و رشته‬
‫• موجودیت رابط )‪(Linking Entity‬‬
‫‪Student‬‬
‫‪Student‬‬
‫‪Course‬‬
‫‪Student‬‬
‫‪Course‬‬
‫‪Course‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫شناسایی موجودیت ها ‪ -‬آنچه که نیاز است حقایقی را در موردش بدانیم و داده برایش‬
‫ذخیره نماییم (برای دوری از درک موجودیت تاکنون)‬
‫شناسایی داده ها برای هر موجودیت – مثال برای مشتری‪ :‬کد مشتری‪ ،‬نام و ‪....‬‬
‫رسم جدول مختصات از تمامی راه حل ها – آیا برای هر اتفاق در موجودیت ‪ ،A‬اتفاق‬
‫هایی مستقیما در موجودیت ‪ B‬وجود دارد که به آن مربوط باشد‬
‫‪ ERD‬اولیه بدون مشخص کردن نوع ارتباط ها‬
‫بررس ی ارتباط ها و تعیین نوع آنها‬
‫استفاده از موجودیت رابط در صورت لزوم‬
‫تمرین شماره ‪5‬‬

similar documents