0 ระบบติดตาม ความก้าวหน้าโครงการ

Report
เนื่องจากธุรกิจรับติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ า ประเภท SME มีการดาเนินงานของกิจการ
ในด้านการวางระบบไฟฟ้ า การติดตั้งอุปกรณ์ และดูแลตรวจสอบระบบไฟฟ้ าสาหรับ
องค์กร การทางานของบุคลากรในกิจการจะดาเนิ นการออกปฏิบตั ิงานตามสถานที่รับ
บริ การ ซึ่ งแต่ละสถานที่ต่างกัน มีระยะทางในการเดินทางและใช้เวลาในการ
ปฏิบตั ิงานที่แตกต่างกัน
โดยกิจการทาการส่ งบุคลากรออกปฏิบตั ิงานตามสถานที่ต่าง ๆ ในการติดตามผล
การดาเนินงานของโครงการนั้น ผูจ้ ดั การจะต้องเดินทางไปในสถานที่ปฏิบตั ิงานทุกที่
เพื่อทาการตรวจสอบผลการดาเนินงานของโครงการตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ ซึ่ งมี
จานวนมากและอยูใ่ นระยะทางที่ไกล




ไม่มีการวางแผนการดาเนินของโครงการ เนื่องจาก สถานที่ปฏิบตั ิงานแต่ละ
โครงการอยูใ่ นระยะทางไกล ทาให้การรับรู ้ขอ้ มูลการดาเนินโครงการ ของ
ผูเ้ กี่ยวข้องทาให้ยาก
การจัดทาตารางเวลางานในรู ปเอกสาร ทาให้ ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการไม่
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้
การรายงานผลการปฏิบตั ิงานของโครงการ ล่าช้า
การติดตามงานเกิดความล่าช้าทาให้ ส่ งผลต่อการปฏิบตั ิงานบางครั้งไม่ได้ตาม
วัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ ทาให้ลกู ค้าที่ใช้บริ การของกิจการ เกิดความไม่พึงพอใจต่อ
งานที่ได้รับส่ งมอบงาน
Project Manager
ประมาณการค่าใช้ จ่ายที่ใช้ ในโครงการ
บันทึกข้ อมูลผลการติดตามโครงการ
บันทึกข้ อมูลโครงการ
รายงานผลการปฏิบตั ิงานโครงการ
SMS แจ้งข้อมูลโครงการ
Gantt Chart และ Critical Path ของโครงการ
รายงานผลการดาเนินงานของโครงการ
จัดการข้อมูลพื้นฐานระบบ
ผูด้ ูแลระบบ
ข้อมูลพื้นฐานระบบ
0
ระบบติดตาม
ความก้ าวหน้ าโครงการ
บันทึกค่าใช้จ่ายที่ใช้ไป
ในกิจกรรมหรื อโครงการ
รายงานสรุ ประยะเวลาที่ใช้ในแต่ละโครงการ
SMS แจ้งความก้าวหน้าของโครงการ
รายงานเปรี ยบเทียบสรุ ป
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
โครงการเบื้องต้น
ข้อมูลค่าใช้จ่ายที่ใช้ไปใน
กิจกรรมหรื อโครงการ
ผูป้ ฏิบตั ิงานโครงการ
SMS ข้อมูลโครงการ
ข้อมูลผลการติดตามโครงการ
Gantt Chart และ
Critical Path ของโครงการ
เจ้าของกิจการ

VDO


ปั จจัยที่ใช้ ในการออกแบบฐานข้ อมูลโครงการที่จาเป็ นสาหรับการติดตาม
ความก้ าวหน้ าของโครงการ เพื่อให้ ทราบถึงข้ อมูลผลการดาเนินโครงการ แต่ละ
โครงการ
ปั จจัยที่ของจานวนข้ อมูลที่ใช้ ในการส่งเอสเอ็มเอส (SMS) เนื่องจาก การส่งข้ อมูล
ผ่านระบบเอสเอ็มเอส (SMS) มีข้อจากัดในจานวนของตัวอักษร 70 ตัวอักษร




ศึกษาข้ อมูลทางด้ านการติดตามความก้ าวหน้ าโครงการให้ มากยิ่งขึ ้น ถ้ าเป็ นไปได้ รับ
ความร่วมควรทาเป็ นลักษณะการติดตามความก้ าวหน้ าโครงการสาหรับกิจการขนาด
กลางและขนาดใหญ่
ประยุกต์การออกแบบระบบให้ มีความหลากหลายมากยิง่ ขึ ้น โดยที่ผ้ พู ฒ
ั นาต้ อง
เรี ยนรู้การใช้ งานทางด้ านการพัฒนาซอฟต์แวร์ ให้ ใช้ งานผ่านซอฟต์แวร์ บนมือถือ
ศึกษาวิจยั การพัฒนาต่อร่วมกับการเชื่อมโยงกับโปรแกรมแผนที่ของกูเกิล้
(Google map API)
ศึกษาวิจยั และพัฒนาต่อในกิจการประเภทอื่น ที่มีลกั ษณการดาเนินงานเป็ น
โครงการในสถานที่ตา่ ง ๆ อันได้ แก่ กิจการรับเหมาก่อสร้ าง เป็ นต้ น

similar documents