Službene kontrole hrane i hrane za životinje

Report
URED ZA VETERINARSTVO BOSNE I HERCEGOVINE
OPĆA PRAVILA ORGANIZACIJE I PROVEDBE
SLUŽBENIH KONTROLA
PRAVILNIK O SLUŽBENIM KONTROLAMA KOJE SE PROVODE RADI
VERIFIKACIJE POSTUPANJA U SKLADU S ODREDBAMA PROPISA O HRANI I
HRANI ZA ŽIVOTINJE TE PROPISA O ZDRAVLJU I DOBROBITI ŽIVOTINJA
“Službeni glasnik BiH” 5/13
 Opće obveze vezano za organizaciju službenih kontrola
ƒ
Određeno nadležno tijelo i operativni kriteriji
ƒ
Prijenos određenih zadaća službenih kontrola
ƒPostupci kontrole i verifikacije
ƒ
Financiranje službenih kontrola
ƒRegistracija i odobravanje objekata
ƒ
Osposobljenost osoba koje provode službene kontrole
OPĆA PRAVILA ORGANIZACIJE I PROVEDBE
SLUŽBENIH KONTROLA
PRAVILNIK O ORGANIZACIJI SLUŽBENIH KONTROLA PROIZVODA ŽIVOTINJSKOG
PORIJEKLA NAMIJENJENIH ISHRANI LJUDI “Službeni glasnik BiH 103/12”
 Posebna pravila organizacije službenih kontrola proizvoda životinjskog
porijekla;
 Primjenjuje se dodatno uz Pravilnik o službenim kontrolama koje se
provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o
hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja.
OPĆA PRAVILA ORGANIZACIJE I PROVEDBE
SLUŽBENIH KONTROLA
NOVO ZAKONODAVSTVO - NAČELA
 Važna stavka je postizanje ciljeva
 Nadležno tijelo obavlja provjeru postizanja ciljeva
 Službene kontrole se temelje na revizijskim aktivnostima (audit)
OPĆA PRAVILA ORGANIZACIJE I PROVEDBE
SLUŽBENIH KONTROLA
NOVO ZAKONODAVSTVO - NAČELA
 Pristup prema zdravstvenoj ispravnosti hrane temeljen na
rizicima;
Upravljanje rizicima odvojeno od procjene rizika;
 Za sigurnost hrane / hrane za životinje odgovoran je subjekt u
poslovanju s hranom / hranom za životinje;
 Zahtjevi za hranu za životinje uključeni u novo zakonodavstvo;
 Sljedivost: neophodni elementi u osiguranju sigurnosti hrane /
hrane za životinje.
OPĆA PRAVILA ORGANIZACIJE I PROVEDBE SLUŽBENIH KONTROLA
NOVO ZAKONODAVSTVO - NAČELA
Pravila se temelje na sljedećim ključnim mjerama:
 Provedba pristupa “od farme do stola"
 Uvođenje HACCP sistema za sve subjekte u poslovanju sa hranom i hranom
za životinje
 Registracija ili odobrenje određenih objekata u poslovanju sa hranom /
hranom za životinje
 Razvoj vodiča DHP i za primjenu HACCP načela od strane subjekata u
poslovanju s hranom / hranom za životinje
OPĆA PRAVILA ORGANIZACIJE I PROVEDBE
SLUŽBENIH KONTROLA
NOVO ZAKONODAVSTVO - NAČELA
Osnovna načela i zahtjevi
 Odobravanje objekata vrše nadležni organi entiteta ili Brčko Distrikta za
dotične djelatnosti i dodjeljuje broj odobrenja ;
 Odgovornosti
Utvrđuje:
Organizacijsku strukturu
Postupke koji podupiru donošenje odluka o ocjeni zdravstvene ispravnosti
hrane
 UZV BiH vodi ažurirane popise odobrenih objekata sa njihovim
pripadajućim brojevima odobrenja
OPĆA PRAVILA ORGANIZACIJE I PROVEDBE SLUŽBENIH
KONTROLA
Ciljevi službenih kontrola:
Verifikacija usklađenosti sa propisanim odredbama sa ciljem:
Prevencije, uklanjanja ili smanjenja na prihvatljivu razinu rizika
za zdravlje ljudi i životinja;
 Provedbe adekvatne prakse u prometu hranom i hranom za
životinje, te zaštite interesa potrošača.
OPĆA PRAVILA ORGANIZACIJE I PROVEDBE SLUŽBENIH KONTROLA
Službene kontrole se provode na temelju analize rizika i sa
odgovarajućom učestalošću uzimajući u obzir:
► Identifikacije rizika
► Dokumentaciju o ranijem postupanju SPH
► Pouzdanost vlastitih samokontrola koje su provedene
► Informacije koje bi mogle ukazivati na neusklađenost
OPĆA PRAVILA ORGANIZACIJE I PROVEDBE SLUŽBENIH
KONTROLA
organizacija i provedba
Državni veterinarski inspektori
Službeni veterinari
 Ovlašteni veterinari
OPĆA PRAVILA ORGANIZACIJE I PROVEDBE SLUŽBENIH KONTROLA
Službeni ili ovlašteni veterinar obavještava nadležno tijelo o
rezultatima provedenih kontrola redovno i kad god to nadležno
tijelo zatraži;
ƒ Ako rezultati kontrola ukazuju na neusklađenost
službeni ili ovlašteni veterinar mora odmah obavijestiti
nadležno tijelo.
OPĆA PRAVILA ORGANIZACIJE I PROVEDBE SLUŽBENIH KONTROLA
Ovlašteni veterinari – prenošenje ovlaštenja za provedbu službenih
kontrola
Ovlašteni vetrinari:
ƒRaspolažu stručnošću, opremom i infrastrukturom neophodnom
za obavljanje poslova;
ƒ Adekvatno su kvalificirani, iskusni, nepristrasni, samostalni u
obavljanju poslova za koje su ovlašteni i ne postoji sukob interesa u
odnosu na obavljanje poslova.
OPĆA PRAVILA ORGANIZACIJE I PROVEDBE SLUŽBENIH KONTROLA
 Transparentnost - informacije o kontrolnim aktivnostima dostupne
javnosti
Objektivnost - dokumentovane procedure, izvješća o rezultatima
Neovisnost - (bez sukoba interesa)
Učinkovitost
Dosljednost i kvalitet treninga, planiranje na bazi objektivnih
podataka
OPĆA PRAVILA ORGANIZACIJE I PROVEDBE SLUŽBENIH KONTROLA
Operativni kriteriji
Na nivou primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti:
- hrane životinjskog porijekla, veterinarska inspekcija,
- hrane biljnog porijekla, poljoprivredna inspekcija,
U proizvodnji i preradi:
- hrane životinjskog porijekla, veterinarska inspekcija,
- ostale hrane, sanitarna inspekcija, odnosno inspekcija za hranu,
-ostale hrane koja sadrži sastojke životinjskog porijekla, veterinarska ili sanitarna inspekcija
Pri uvozu:
- hrane životinjskog porijekla, granična veterinarska inspekcija,
- ostale hrane, sanitarna inspekcija, odnosno inspekcija za hranu,
- ostale hrane koja sadrži sastojke životinjskog porijekla, granična veterinarska ili fitosanitarna
inspekcija
OPĆA PRAVILA ORGANIZACIJE I PROVEDBE SLUŽBENIH
KONTROLA
organizacija i provedba
 Godišnji plan aktivnosti za tekuću godinu državnih veterinarskih
inspektora i službenih veterinara;
Plan sl.kontrola-2013.docx
 Izrada pojedinačnih godišnjih planova aktivnosti svih
inspekcijskih tijela (entitetskih, lokalnih);
Definisana minimalna učestalost službenih kontrola.
OPĆA PRAVILA ORGANIZACIJE I PROVEDBE SLUŽBENIH
KONTROLA
organizacija i provedba
Ček lista
 Kontrolno tijelo - službeni veterinar
UČESTALOST NA BAZI PROCIJENJENOG RIZIKA
ƒ Subjekti u poslovanju s hranom životinjskog porijekla;
ƒSubjekti u poslovanju sa hranom za životinje;
ƒSubjekti u poslovanju sa nusproizvodima životinjskog
porijekla koji nisu namijenjeni ishrani ljudi.
OPĆA PRAVILA ORGANIZACIJE I PROVEDBE SLUŽBENIH KONTROLA
klasifikacija objekata u poslovanju s
hranom na temelju procijenjenog rizika
 Baza podataka provedbe službenih kontrola veterinarske
inspekcije;
Planiranje i nadzor provedbe službenih kontrola, na temelju
prikupljenih službenih podataka sa terena od strane nadležne
veterinarske inspekcije;
OPĆA PRAVILA ORGANIZACIJE I PROVEDBE SLUŽBENIH
KONTROLA
izvješća o provedenim službenim kontrolama
O provedenim službenim kontrolama sastavljaju se zapisnici
koji sadrže opis svrhe službenih kontrola, kontrolne metode koje
su primijenjene, rezultate službenih kontrola;
ƒPrimjerak zapisnika, dostavlja se subjektu u poslovanju sa
hranom ili hranom za životinje.
HVALA ZA PAŽNJU

similar documents