Prijavni in vpisni postopek 2013

Report
Prijavni in vpisni
postopek
Študijsko leto
2013/2014
Kam po srednji šoli?
Vse fakultete
( !)
Splošna matura
Srednja šola
In višje šole
Maturitetni tečaj
ali dodatni
maturitetni
predmet
Poklicna matura
Vse višje šole in
posamezni
študijski
programi na
fakultetah
Vpis v dodiplomske in enovite
magistrske študijske programe
(univerze in samostojni
visokošolski zavodi)
Razpis je v elektronski obliki!
http://www.mizks.gov.si/si/delovna_podrocja/dire
ktorat_za_visoko_solstvo_in_znanost/sektor_za_vi
soko_solstvo/razpis_za_vpis/#c19747
Pomembne povezave
(UNI, VS)
Rokovnik:
http://www.vpis.unilj.si/Rokovnik_2013_2014.pdf
 http://www.vpis.uni-mb.si/
 http://www.vpis.uni-lj.si/
 http://www.ung.si/si/studijskiprogrami/prijavno-info-sluzba/
 http://www.upr.si
Višje strokovno izobraževanje
 http://vps.vss-ce.com/VPS/
Razpis je v elektronski
obliki!
Informativni dnevi (vsi)
 15. 2. 2013 ob 10.00 in 15.00
(redni študij)
 16. 2. 2013 ob 10.00 (izredni
študij)
 razen, če zavodi določijo drugače.
Prevoz: v lastni režiji, Klub prekmurskih študentov?
Pouk: oproščeni
Prijavni roki (UNI, VS)
 http://www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.gov.si/pageu
ploads/Visoko_solstvo/Do_razpis__13_javni/skupne_d
olocbe_razpisa_2013_2014.pdf
 1. prijavni rok: 5. 2. do 5. 3. 2013
 2. prijavni rok: 22. 8. 2013 do 29. 8. 2013

3. prijavni rok: 1. 10. 2011 do 5. 10. 2011
Prva prijava (UNI in VS)
Obrazec je dostopen na spletnih
straneh visokošolskih prijavnoinformacijskih služb.
1. Natisneš in pošlješ priporočeno.
2. Elektronska prijava.
Prva prijava (UNI in VS)
 Visokošolski prijavno-informacijski službi pošljejo
samo eno Prvo prijavo. V njej lahko po prednostnem
vrstnem redu napišejo največ tri študijske
programe.
 Pomemben je vrstni red zapisanih študijskih
programov, saj bo, pod pogoji, ki so v tem razpisu
navedeni v poglavju o izbirnem postopku, kandidat
uvrščen v prvega, za katerega bo izpolnil vse pogoje.
Kandidati naj zato izberejo le tiste študijske
programe, za katere bodo izpolnjevali pogoje za vpis,
sicer se želja ne bo upoštevala.
Vpis (po prvi prijavi na
UNI, VS)
 Do konca aprila: računalniški izpisek
na dom (preveriti podatke!)
 Sklep o rezultatih izbirnega
postopka:julij
 Vpis: konec julija, avgusta
 pisno vabilo
 obvezno se udeležiti osebno ali pooblastiti
drugo osebo
 Dobro izpolniti vpisni obrazec!
Druga prijava (UNI in VS)
 21. 8. 2013 objava prostih mest
 Drugi prijavni rok traja od 22. do 29.
avgusta 2013.
 Spletna stran Vpisno – prijavne službe
prijava preko spleta
 natisneš prijavo
Tretja prijava (UNI in VS)
 Tretji prijavni rok traja od 1. do 5. oktobra 2013.
 Podatki o še prostih vpisnih mestih za tretji prijavni
rok: 30. 9.
 Kandidati visokošolskemu zavodu (fakulteti, akademiji
ali visoki strokovni šoli) pošljejo obrazec Tretja prijava
za vpis v 1. letnik v študijskem letu 2013/2014, v
katerem napišejo en študijski program, za katerega
izpolnjujejo pogoje za vpis.
 Prijavi priložijo overjene kopije spričeval in drugih
dokazil.
Višje strokovno izobraževanje
Višje strokovno izobraževanje
http://vps.vss-ce.com/VPS/
Razpis je v elektronski
obliki!
Prva prijava (višje šole)
 Elektronski obrazec za vpis v višje strokovne
šole 2013/2014 http://vps.vss-ce.com/VPS/
Prijava bo možna od 18. februarja
2013 do 8. marca 2013.
Vpis (po prvi prijavi)
 do 26. aprila 2013:računalniški izpis prijave.
zahtevanega datuma.
 Vpis kandidatov, ki so izbrani na podlagi Prijave za
vpis in o tem obveščeni s strani Višješolske prijavne
službe, se opravi do
 26. avgusta 2013.
 Podatki o še prostih mestih bodo objavljeni 2.
septembra 2013 na spletni strani Višješolske prijavne
službe www.vss-ce.com/vps.
 Prijavite se lahko na spletni stani Višješolske prijavne
službe www.vss-ce.com/vps do 1. oktobra 2013 oz. do
zapolnitve
 mest.
Pomembno!
Programe prepisujem iz razpisa (ne
dodajam, si ne izmišljujem).
Dobro razmislim o željah, raje
pustim kakšno prosto.
Redno spremljam podatke na VPIS
in našo šolsko spletno stran.
Predvidim svoj uspeh in izberem
ustrezne študijske želje.

similar documents