FTFs motionsskola

Report
FTFs motionsskola
Vad är en motion?
• Att skriva en motion är ett sätt att påverka hur FTF ska
arbeta. Motionen ska innehålla konkreta förslag till
förändring.
• Bara du som är medlem i FTF har rätt att motionera.
Motioner kan skrivas av dig som är medlem, eller av klubbar
och föreningar. Du skriver din motion antingen till
klubbens/föreningens årsmöte, eller till FTFs riksstämma.
• En motion måste alltid besvaras – alltså tas upp på
årsmötet eller riksstämman – även om den du skriver
motionen till inte håller med om innehållet. Genom att skriva
en motion är du alltid garanterad att få ditt förslag prövat.
• Har du skrivit en motion till årsmötet i din FTFförening/klubb, har du vid årsmötet rätt att tala för din
motion.
• Skriver du en motion till FTFs riksstämma, har du vid
riksstämman rätt att delta i debatten om just din motion.
Det här ska en motion innehålla:
1. Rubrik
2. Bakgrund/problembeskrivning
3. Bedömning/lösning
4. Yrkande
5. Namn på motionären
1. Rubrik
Rubriken berättar vad motionen handlar om. Den ska vara kort
och slagkraftig, och den sammanfattar vad ditt förslag går ut
på. Ofta kan man i rubriken förstå vad motionen syftar till.
Du kan överst i motionen också skriva vem du motionerar till:
det lokala årsmötet eller riksstämman.
Exempel
Motion till FTFs riksstämma 2013
Inför enhetliga föreningsnamn inom hela FTF
2. Bakgrund/problembeskrivning
Inled med en kort beskrivning av det som du i dag ser som ett
problem eller på det du vill förändra. Försök att få med:
• Anledningen till att motionen behöver skrivas.
• Bakgrundsfakta som är viktiga i sammanhanget
• Beskrivning av eventuella möjligheter och hinder.
Exempel
Försäkringsbranschen är en bransch där anställda ofta byter företag
inom branschen. Det är positivt att många upplever vår bransch som
attraktiv och därför väljer att jobba kvar inom den.
När en anställd byter jobb och börjar hos en annan arbetsgivare i
försäkringsbranschen är det viktigt att hon känner igen FTF hos sin
nya arbetsgivare. I dag är det inte självklart att en nyanställd förstår
att det är FTF som står bakom namn som ”personalklubb” och
”personalförening”.
3. Bedömning/lösning
Här berättar du hur du tycker att det beskrivna problemet ska
lösas. Beskriv hur lösningen svarar mot det behov som finns.
Exempel
Enhetliga namn för FTFs alla klubbar och föreningar, där FTF finns
med i namnet, är ett sätt att underlätta för anställda i branschen att
känna igen FTF.
I förlängningen handlar det om att utveckla ett starkt och tydligt
varumärke för FTF inom försäkringsbranschen.
4. Yrkande
Som avslutning på motionen skriver du dina konkreta förslag i
”att-satser”. Detta kallas för yrkanden. I yrkandet ska du tydligt
berätta vad du vill.
Här ska du också tala om vem du vill ska behandla motionen.
Exempel
Jag yrkar därför:
- Att FTFs riksstämma beslutar att införa enhetliga namn på klubbar
och föreningar enligt modellen ”FTF-klubben (FTF-föreningen) på
Försäkringsbolaget AB.
- Att motionen skickas vidare till FTFs riksstämma 2013.
4. Yrkande fortsättning
• Handlar ditt förslag om hur du vill att din lokala FTF-förening
ska arbeta, skriver du motionen till föreningens årsmöte.
Yrkandet kan då formuleras ”Jag yrkar att motionen
behandlas av FTF-föreningen Xxxx:s årsmöte”.
• Handlar ditt förslag om hur förbundet ska arbeta, kan du
skriva din motion direkt till FTFs riksstämma. Yrkandet kan
då formuleras ”Jag yrkar att motionen skickas till FTFs
riksstämma 2013”.
• Ett tredje alternativ är att motionen skrivs till det lokala
årsmötet, och att den skickas till riksstämman om den bifalls
vid årsmötet. Yrkandet kan då formuleras ”Jag yrkar att
motionen går vidare till riksstämman 2013 om den bifalls vid
årsmötet”. Då står din förening bakom motionen och kan
debattera för den vid riksstämman.
5. Namn på motionären
• En motion är inte giltig om det inte framgår vem som skrivit
den. Skriv under din motion med datum, ditt namn och
namnet på den FTF-klubb/förening du tillhör.
• Är ni flera som har skrivit motionen, ska alla namn finnas
med. Skrivs motionen av en styrelse, behöver inte alla
namn räknas upp, utan då kan ni skriva ”Styrelsen för FTFföreningen XX”.
Exempel
Stockholm den 10 december 2012
Andreas Westerius
FTF-föreningen på FTFs kansli
Lämna in motionen
Motioner till lokalt årsmöte
Skriver du en motion till årsmötet för din lokala FTFförening/klubb måste du höra med din styrelse vilket datum
motionen ska vara inne. Det står i de lokala stadgarna hur
långt före årsmötet som motionen ska lämnas in.
Motioner till riksstämman
Skriver du en motion direkt till riksstämman, behöver den inte
tas upp på det lokala årsmötet. Men du måste ändå lämna
motionen till din klubb/förening först. Din styrelse måste
nämligen lämna ett yttrande över din motion – om de står
bakom ditt förslag eller inte. Har du skrivit i ditt yrkande att
motionen ska gå till riksstämman gör den det, även om din
lokala klubb/förening inte ställer sig bakom motionen.
Skriv motionen i god tid!
Skriv din motion i god tid! Motioner till riksstämman ska vara
kansliet tillhanda senast 1 mars 2013 och dessförinnan ska ditt
lokala FTF hinna behandla motionen.
Saknar du lokalt FTF?
Är du medlem i FTF men inte tillhör någon lokal klubb eller
förening, skickar du motionen direkt till kansliet. Mejla den som
word-bilaga till [email protected]
Eftersom vi måste kunna se att du är medlem i FTF, skriver du
ditt namn och personnummer i mejlet.
Senast den 1 mars 2013 måste motionen vara inlämnad.
Vad händer sedan?
• Skriver du en motion till ditt lokala årsmöte, tar din FTFstyrelse ställning till ditt förslag och lämnar en rekommendation
till årsmötet om hur motionen ska besvaras.
Om årsmötet ställer sig bakom ditt förslag, kan din förening
anta motionen som sin egen och skicka den till riksstämman.
Då kan föreningens ombud tala för motionen på stämman.
• Motioner som skrivs till riksstämman behandlas av
förbundsstyrelsen. Den tar ställning till ditt förslag och lämnar
en rekommendation till riksstämman, om hur motionen ska
besvaras.
Du har alltid rätt att tala för din motion på riksstämman, även
om din förening inte står bakom den. Du får då delta i debatten
kring just din motion, men du får själv bekosta resa och
uppehälle.
Olika svar på en motion
En motion kan besvaras på tre olika sätt.
• Bifall – din motion går igenom som den är. FTF kommer att
jobba i enlighet med vad du vill!
• Besvaras – mötet går med på att jobba i samma
andemening som din motion, men inte exakt enligt dina
förslag på förändringar, det vill säga enligt dina yrkanden.
• Avslås – din motion går inte igenom.
Information till lokala styrelser
• När en motion lämnats in, är det viktigt att styrelsen
behandlar motionen i god tid.
• Motioner som ska till riksstämman måste vara kansliet
tillhanda senast 1 mars 2013.
• Styrelsen ska lämna ett utlåtande över de motioner som
kommit in. Ni kan välja att anta motionen som er egen. Ni
kan också skriva att ni inte ställer er bakom motionärens
förslag. Har motionen varit uppe det lokala årsmötet för
behandling, är det årsmötets beslut som blir ert utlåtande.
• En motion som skrivs direkt till riksstämman behöver inte
tas upp på ert årsmöte, men styrelsen måste ändå lämna
ett utlåtande över motionen.
• Ert utlåtande skriver ni in sist i motionen.
• Motionen samt ert utlåtande ska mejlas som word-bilaga till
[email protected] senast 1 mars 2013.

similar documents