Groen regiobijeenkomst 1 2015

Report
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo: Groen
Regionale bijeenkomsten
Structuur Kern-, Profiel-, Keuzeprogramma
Handreiking SLO
KEUZE
4 Keuzevakken
Schoolexamen
50%
50%
PROFIELvak
4 Modulen
Centraal examen
Syllabus CvE
KERN
algemene vaardigheden
Professionele
LOB
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo: Groen
Landelijk gebied (grootschalig)
Groene productie
2. Tussen productie en verkoop
Nadruk op groene productie in landelijk
gebied
Nadruk op transport, verwerking, opslag en
beheer van groene (tussen)producten
3. Vergroening stedelijke omgeving
4. Groene vormgeving en verkoop
Nadruk op ontwerpen, inrichten, realiseren,
onderhouden en informeren over de
stedelijke omgeving
Nadruk op verkoop en vormgeving van
producten in een groene winkel
Stedelijk gebied (kleinschalig)
Consument/afnemer
Producent
1.
PROFIELMODULEN GROEN
Landelijk gebied (grootschalig)
1.
•
•
2. Tussen productie en verkoop
eigentijds en duurzaam ondernemen in de
groene sector
plantaardige producten vermeerderen,
gewassen / planten telen en oogsten en
hiervoor gangbare technologie gebruiken
dieren houden voor diverse
productiedoeleinden, dieren verzorgen en
hiervoor gangbare technologieën gebruiken
•
•
•
voedingsmiddelen uit de groene sector adequaat,
hanteren, verwerken, bereiden en bewaren
producten uit de groene sector, sorteren,
verpakken en transport klaar maken
in een groene context een
voorraadbeheersysteem gebruiken,
bestelopdrachten in ontvangst nemen, verwerken
en klaarzetten van orders voor verzending en
mutaties in een systeem doorvoeren
g
l
3. Vergroening stedelijke omgeving
4. Groene vormgeving en verkoop
in een stedelijke omgeving:
•
een ontwerp maken voor een kleinschalige,
groene, ruimtelijke invulling met planten en
dieren
•
een ontwerp voor een groene ruimtelijke invulling
met planten en dieren realiseren
•
een kleinschalig, groene, ruimtelijke invulling
beheren en de planten en dieren verzorgen
•
derden informeren over het belang van planten
en dieren en over de herkomst van natuurlijkeg(of
groene) producten
l
in groene sector:
verschillen tussen winkelconcepten benoemen en hier
naar handelen
producten bestellen
bestelde goederen en producten in ontvangst nemen,
controleren, verwerken, verzorgen
ontwerpen, promoten, inrichten en presenteren aan de
hand van een winkelconcept
producten verkopen
Stedelijk gebied (kleinschalig)
Consument/afnemer
Producent
•
Groene productie
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo: Groen
Keuzevakken
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Het groene machinepark
Tuinontwerp & -aanleg
Werk in tuin & landschap
Bloemwerk
Groene vormgeving & styling
Groene groei
Groei en oogst
Houden van dieren
Gezonde dieren
Water
Smakelijk eten
Groene zorg
Natuurlijk groen
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo : Groen
Andere relevante keuzevakken
Reeds ontwikkelde keuzevakken die relevant zijn voor groen (eerste selectie)
– Natuurtalent (keuzevak Dienstverlening & Producten)
– Gezonde leefstijl (keuzevak Dienstverlening & Producten)
– Recreatie (profiel- en keuzevakken Horeca Bakkerij Recreatie)
– (Bijzondere) Keuken, traiteur (profielmodulen en keuzevakken Horeca Bakkerij Recreatie)
– Logistiek, commercieel, ondernemen, vormgeving (profielmodulen en keuzevakken Economie
en Ondernemen)
– Mens en gezondheid (voeding); Mens en activiteit (profielmodulen Zorg en Welzijn)
– Terreinafwerking (Keuzevak Bouw Wonen en Interieur)
– Klimaattechnologie, zonne- en windenergie (keuzevakken Produceren Installeren en Energie)
– Transport, motorsystemen (profielmodulen en keuzevakken Mobiliteit en Transport)
Voorbeeld: groene school
De School biedt het groene vak aan
De school biedt keuzevakken aan
De leerling weet zeker dat zij verder wil in groen
en kiest 4 groene keuzevakken
Deze leerling volgt het groene vak en 4 groene keuzevakken:
het programma van de leerling kleurt diepgroen
Voorbeeld: de groen-grijze school
De school biedt het groene vak aan
De school biedt keuzevakken aan
De leerling ontdekt door kd water zijn interesse in recreatie
Hij kiest 3 keuzevakken recreatie uit EO
Deze leerling volgt het groene vak, 1 groen keuzevak en 3 keuzevakken recreatie. De
school zet deze keuzevakken in de groene context. Het programma van de leerling
kleurt groen.
Volgorde van aanbieden
2
8
3
4
7
6
5
1
2
5
6
3
4
7
8
1
Eerst profiel, dan verdieping
Eerst oriëntatie, dan profiel
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Eerste voorlopige conclusies
eindtermenvergelijking
• Nieuwe conceptexamenprogramma is specifieker en
concreter
• Context aangegeven in vier profielmodulen
• Andere formulering: in taken en deeltaken
• Alle thema’s LBB zijn verwerkt in profielmodulen
• Milieu, duurzaamheid en innovatieve ontwikkelingen
uitdrukkelijk in kern aanwezig
• Grove schatting: 10 % van de inhoud is geheel nieuw of
nieuw omdat de context echt anders is (stadslandbouw)
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Conceptsyllabus versie 1
• Per conceptexamenprogramma wordt een conceptsyllabus gemaakt =
uitwerking/toelichting op het CE deel van het examenprogramma.
• Doel: (1) leerlingen goed voor te kunnen bereiden op het centrale
examens; (2) centrale examens te kunnen maken; (3) methodes te
kunnen maken
• Syllabus is toelichtend. Dus niet een volledig en afgebakende
beschrijving van alles wat op een examen voorkomt of kan komen.
• Bevat in ieder geval een beschrijving van de exameneisen voor een
centraal examen. Daarnaast:
–
–
–
–
–
–
–
–
specificaties van examenstof
begrippenlijsten
inventarislijsten
toegestane hulpmiddelen
bekend veronderstelde kennis en vaardigheden (uit onderbouw)
bijzondere vormen van examinering
voorbeeldopgaven
toelichtingen op vraagstelling
Monitor pilot
Evenwichtig en
samenhangend
onderwijsprogramma
(volgorde van pd en kd,
aanbod van kd,
keuzemogelijkheden voor
leerlingen, maatwerk,
doorlopende leerlijn)
Roostering van uren
Toetsing
(aantal, enkele uren,
blokuren , dagdelen)
(individueel pta,
opbrengstgericht werken)
Visie
(op onderwijs en
onderwijsprogramma,
keuzedelen, maatwerk,
LOB, samenwerking in
regio)
Lesmateriaal en
lesactiviteiten
LOB
(praktijkervaring, relatie
bedrijfsleven en mbo)
(differentiatie, format)
Samenwerking (v) mbo
(keuzemogelijkheden
doorlopende leerlijnen,
leerwinst?)
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo: Groen
Schoolfoto
• Alle leerwegen tegelijk, of eerst met BB/KB
• Organisatie:
– Meesten profiel en keuze gemengd vanaf lj 3
– Enkeling in lj 3 keuze en in lj 4 profiel
– Enkeling in lj 3 profiel en in lj 4 keuze
• Keuzevakken: steeds kiezen uit 2, of uit max 4 tot
10
• Aantal klokuren per week wisselend: 3, 6, 8
• Duur blokken: 6 wkn, 8 wkn, 12 wkn
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo: Groen
Belangrijke lessen uit pilots
1. Begin vanuit visie
2. Belang van een goed PTA
3. Centrale rol van LOB
1. Belang van VISIE
ONDERWIJS
PROFIEL
KEUZE
EXAMEN P R O G R A M M A
=
PROJECTWEEK
STAGE
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo: Groen
Visiedocument
• Missie en visie
• Kaders vernieuwing groen curriculum
• Context locatie
• Aantal leerlingen
• Huidige examenprogramma’s
• Aantal leerlingen per vakrichting in huidige klas 4
• Aantal klokuren beroepsgericht onderwijs (exclusief stage) per week
• Aantal klokuren beroepsgerichte stage per week
• Doorstoom gegevens
• Aanbod omliggende vmbo scholen
• Arbeidsmarkt
• Hoofdlijnen ontwikkeling
• Welke keuzedelen + argumentatie
• Volgorde van aanbieden
• Vormen van samenwerking
• Positie en plaatsing LOB
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo: Groen
2. PTA
1. Gaat over SE-deel in bovenbouw (3 en/of 4)
2. Doe het minimale om maximale flexibiliteit te houden en leerlingen
(en ouders) goed te informeren
3. Toetsen tbv profielmodulen (CE) mogen in PTA, hoeft niet, tenzij ze
meetellen in het SE.
4. Keuzevakken kunnen nooit alleen met theorietoetsen worden
afgesloten
5. Stage is geen keuzevak!
6. Maak pta voor ieder keuzevak. Leerling kan dan zelf zijn eigen pta
samenstellen.
7. Max. 1 zelf ontwikkeld keuzevak per leerling.
8. Deeltaken: wat moet leerling kunnen om SE met succes te maken
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo: Groen
PTA
Naam keuzedeel:
1. periode 2. (deel-)taak
(zie conceptexamenprogramma)
7. Berekening cijfer schoolexamen:
3. inhoud
(onderwijsprogramma)
4. toetsvorm 5. herkansing 6. wijze van
j/n
herkansing
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo: LOB
3. Scenario’s LOB
Doelen: loopbaancompetenties ontwikkelen
Capaciteitenreflectie
Motievenreflectie
Werkexploratie
Loopbaanplanning
Netwerken

• Wat zijn mijn interesses en capaciteiten?
• Wat zijn mijn drijfveren?
• Hoe kan mijn werk eruit zien?
• Wat weet ik al? Wat heb ik nog meer nodig?
• Welke contacten zijn van belang voor mij en hoe leg en
onderhoud ik contacten?
• Door het ontwikkelen van loopbaancompetenties
ontwikkelen leerlingen een (beroeps/arbeids)identiteit:
waar ga ik voor en waar sta ik voor.
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Communicatie over project
•
•
•
•
•
Contactpunt per school
Digitale nieuwsbrief
Platforms beroepsgerichte programma’s
Regionale bijeenkomsten SPV
www.vernieuwingvmbo.nl

similar documents