Die beplanning van *n onderrigmodule Deel I

Report
Beplanning van
die module
’n fokus op leeruitkomste
PRONTAK 2013
Karin Cattell
Wat is die doel van uitkomste?
“Learning outcomes are used to express
what learners are expected to achieve and
how they are expected to demonstrate
that achievement.”
(Kennedy, Hyland & Ryan, 2006)
Ons konteks: die fokus het
verskuif
Dosentgesentreerd
Feite, stukke
inligting
Fokus op feite
Passief
Afhanklik
Kompeterend
Homogene groepe
Een antwoord, een
benadering
Leergesentreerd
Geïntegreerde inligting
Skep verbande, kritiese
denke
Aktief
Onafhanklik
Samewerkend
Diverse groepe
Verskeie antwoorde en
benaderings
Die instruksionele ontwerpsiklus
Situasieanalise
Evaluering
Fasilitering
van Leer
Beplan die
Kurrikulum
Skryf van
Uitkomste
Assessering
Wat is ’n kurrikulum?
“A curriculum may refer to a system, as in a
national curriculum; an institution, as in the
school curriculum; or even to an individual
school, as in the school geography
curriculum. Its four dimensions are: aims and
objectives, content or subject matter,
methods or procedures, and evaluation or
assessment.”
Scott, 2008
Wat is ’n leeruitkoms dan?
’n Belangrike komponent in
enige kurrikulum op beide
program- en modulevlak:
“A statement of what a
student should know,
understand and/or be
able to demonstrate after
completion of a learning
process”
Kennedy, 2009
Agt generiese uitkomste
1. Probleemidentifisering en -oplossing
2. Samewerking in groepe en spanne
3. Verantwoordelike selfbestuur en -organisering
4. Hantering van inligting: analiseer, organiseer,
evalueer
5. Kommunikasie (mondelings en skriftelik)
6. Effektiewe aanwending van wetenskap en
tegnologie
7. Kweek van ’n holistiese wêreldbeskouing
8. Lewensvaardighede (professioneel en sosiaal)
• Deelname aan plaaslike, nasionale en globale gemeenskappe
• Kulturele sensitiwiteit
• Verkenning van beroepsmoontlikhede en entrepreneursgeleenthede
Teoretiese perspektiewe
•
•
•
•
•
Bloom (1956, 2000)
Anderson & Krathwohl (2001)
Krathwohl (2002)
SOLO taksonomie (Biggs & Collis, 1982)
Rothwell & Kazanas (1989)
Daar is ’n hele aantal persone wat op hierdie
gebied navorsing doen, maar ons gaan Bloom se
taksonomie gebruik
Bloom se taksonomie
(1956)
6
5
4
3
2
1
Evaluering
Sintese
Analise
Toepassing
Begrip
Kennis
beoordeel
konstrueer
ontleed
toets
verduidelik
noem
Aktiwiteit 1 (in pare)
• Kyk na die voorbeelde van uitkomste in die
koeverte.
• Besluit op watter vlak van Bloom se taksonomie
elke uitkoms is.
Hierdie aktiwiteit is slegs ’n bewusmakingsoefening.
Die fokus is nie daarop om uit te vind wie
reg of verkeerd is nie!
1. Kennis
Students should be able to:
– define “iambic pentameter”
– state Newton’s Laws of
Motion
– identify the major
impressionist painters
2. Begrip
Students should be able to:
– describe data indicated by
a graph
– summarize passages from
Huckleberry Finn
– translate paragraphs from
Voltaire’s Candide into English
3. Toepassing
Students should be able to:
– describe an experiment to test the influence of
light and light quality on the Hill reaction of
photosynthesis
– scan a poem for metric foot and rhyme scheme
– use the Archimedes Principle to determine the
volume of an irregularly shaped object
4. Analise
Students should be able to:
– list arguments for and against gun control
– determine the necessary controls for an
experiment
– discuss the rationale and efficacy of isolationism in
the global economy
5. Sintese
Students should be able to:
write a short story in
Hemingway’s style
- compose a logical argument
on assisted suicide in
opposition to their personal
opinion
- construct a helium-neon
laser
-
6. Evaluering
Students should be able to:
– assess the validity of the conclusions based on the
data and statistical analysis
– give a critical analysis of a novel with evidence to
support the analysis
– suggest stock market investments based on
company performance and projected value
Hoe lyk ’n leeruitkoms?
“Na suksesvolle afhandeling van die graad sal graduandi daartoe
bevoeg wees om konvergente en divergente ingenieursprobleme vanaf die eerste beginsels van wiskunde en ander
basiese wetenskappe op ’n innoverende manier te formuleer,
ontleed, evalueer en op te los.”
•
•
•
•
•
•
Beskryf die verloop van die leergeleentheid
Definieer die onderwerp
Verskaf aksiewerkwoorde
Definieer die voorwerp
Omskryf die spesifieke omstandighede/raamwerk
Stel spesifieke waarde/norme/houdings/gesindhede
“SMART” uitkomste
•
•
•
•
•
Specific
Measureable
Attainable
Results-focused
Time-focused
Aktiwiteit 2 (individueel)
Verken die Vorm B
Aktiwiteit 3a) (individueel)
Hoe skryf ek ’n leeruitkoms?
Gebruik die uitdeelstukke as hulpbronne en
formuleer 3 leeruitkomste vir jou eie module:
1. ’n uitkoms op die vlak van kennis
2. ’n uitkoms op die toepassingsvlak
3. ’n uitkoms op een van die 3 hoogste vlakke:
analise, sintese of evaluering
Aktiwiteit 3b) (in groepe)
1. Deel julle uitkomste met die ander deelnemers
rondom die tafel.
2. Maak saam ’n lys van:
- die kritiese faktore wat tot die sukses van
uitkomste bydra
- die moontlike voordele van uitkomste
- die moontlike nadele van uitkomste.
Kritiese suksesfaktore
Leeruitkomste behoort:
•
•
•
•
•
Duidelik en verstaanbaar geformuleer te word
Te fokus op dit wat studente behoort te bereik
Ingewikkelde taalgebruik te vermy
Slegs 5-8 per module te wees
Aksiewerkwoorde te gebruik en “verstaan”, “ken”,
“bewus wees van”, “waardeer”, ens. te vermy
• Meetbaar te wees
• Belyn te wees met die doelstellings, inhoud en
assessering van die module
Moontlike voordele
• Studente weet wat van hulle
verwag word
• Fokus onderrig (dosente) op dit
wat hulle wil hê studente moet
bereik (leergesentreerd)
• Ondersteun dosente met die
opstel van assesseringskriteria
• Verskaf leiding aan werkgewers
ten opsigte van eienskappe van
graduandi
• Moedig algemene gesprek oor
onderrig en leer aan
Moontlike nadele
• Kan studenteleer beperk
indien eng geformuleer
• Kan reduksionisties wees
indien nie fokus op die
hoër orde
denkvaardighede nie
• Kan aanleiding gee tot
assesseringsgedrewe
kurrikulum
“Learning outcomes
represent one of the
essential building blocks for
transparent higher
education systems and
qualifications”
Adams, 2004
Metodes wat in sessie gebruik is
• Visuele, skriftelike en mondelinge deel van
inligting (PowerPoint, literatuur, gesprek)
• Individuele en samewerkende leer
(paar- en groepwerk)
• Refleksie:
- onderwerp
- literatuur
- eie praktyk: huidige stand en moontlike vernuwing
Terugvoer
Terugvoer vandag met Google Forms:
Stappe:
1. Gebruik enige toestel wat met die internet kan
konnekteer
2. Gaan na webadres: http://bit.ly/prontak2013-2
3. Voltooi die terugvoer in die blokkies wat voorsien
is
4. Kliek op “Submit”.
Baie dankie!

similar documents