Antiklinal ekseni

Report
KIVRIMLAR
KIVRIMLAR
Orojenik hareketler esnasında yatay durumdaki
tortul tabakaların yan basınçlar altında sıkışarak
bükülmesi sonucu oluşan yapıya KIVRIM denilir.
 Kıvrılma sırasında tabakaların bir semer gibi
yükselen kısmına Antiklinal denir. Çanak halinde
çukurlaşan bölümüne ise Senklinal adı verilir.

TABAKALARIN DURUŞU
KIVRIMIN ÖZELLİKLERİ
Bir kıvrım,
1- Tabakayı kıvıran gücün şiddetine
2- Tabakanın basınca karşı koyma direncine
bağlı olarak farklı özellikler gösterir.
ANTİKLİNAL EKSENİ VE
SENKLİNAL EKSENİ
Antiklinali ortadan ayırdığı varsayılan eksene
Antiklinal ekseni denilir.
Senklinali ortadan ayıran eksene ise Senklinal ekseni
denilir.
ANTİKLİNAL VE SENKLİNAL
KANATLARI

Eksenlerin her iki bölümünde kalan eğimli
katmanların bulunduğu kesimlere ise antiklinal
ve senklinal kanatları denir.
TABAKALARIN UZANIŞI VE DALIŞI
Yatay veya ters dönmüş tabakaların bir uzanış ve
eğimi
yoktur.
Buna
karşın,
diğer
tabaka
duruşlarında, bir uzanış ve yerin altına doğru bir
dalış dolayısıyla bir eğim vardır.
Tabaka Uzanışı: Tabakanın ufuk düzlemiyle ara
kesitinin coğrafi yönü demektir. Bunu pusulayla
saptarız.
Tabaka Dalışı ve Eğimi: Tabakanın dalışı, ufuk
düzlemiyle yaptığı açı demektir.
KIVRIMIN YÜKSEKLİĞİ VE
KIVRIMIN BOYU
Antiklinalin en yüksek yeri ile senklinalin en
çukur yeri arasında kalan kesime Antiklinal
Yüksekliği yada Senklinal Derinliği adı verilir.
Biri birini izleyen iki antiklinal ekseni arasında
kalan uzaklığa ise Senklinal boyu denir.
TABAKALARIN UZANIŞI VE DALIŞI
TABAKALARIN DALIŞI
KIVRIMLI YAPI
MONOKLİNAL (EĞİMLİ) YAPI
(KUESTA, HOGBACK, DİK YAPI)
HOGBACK
DİK YAPI
KIVRIM ÇEŞİTLERİ
Eksenlerinin duruşuna göre;
 Simetrik (Dikey) Kıvrımlar: İki yandan eşit güçte
sıkışmaların sonucu oluşular.
 Asimetrik (Eğimli) Kıvrımlar: İki yandan farklı
güçte sıkışmaların sonucu oluşular.
SİMETRİK (DİKEY) KIVRIMLAR
1- Gevşek kıvrımlar: Kıvrımın genişliği yüksekliğinden daha
fazladır. Az basınç ve sert tabakaların bulunduğu yerlerde
görülürler.
2- Normal kıvrımlar: Uzunluğu ve yükseltisi birbirine yakın
olan kıvrımlardır. Yumuşak tabakalarda görülürler.
3- Sıkışık kıvrımlar: Yükseltisi genişliğinden fazla olan
kıvrımlardır. Plastik tabakalarda oluşurlar.
4- Yelpaze kıvrımlar: Etki gücü ve tabakanın cinsine bağlı
olarak orta kesimlerinde daralan, genişlemiş antiklinal ve
senklinallerden oluşan kıvrımlardır.
ASİMETRİK (EĞİMLİ) KIVRIMLAR
1- İzoklinal (eğik) kıvrımlar: Antiklinal ve senklinal eksenlerinin
bir yana doğru eğimli olduğu kıvrımlardır.
2- Devrik kıvrımlar: Eğiklik derecesi fazla olan kıvrımlardır.
Kıvrım ekseni yataya yakın bir konuma gelmiş olabilir.
3- Bindirmiş kıvrımlar (Thrust veya Nap): Bir yönden gelen
basıncın çok şiddetli olması durumunda, antiklinaller
senklinallerin üzerine adeta kapaklanır. Bunlara bindirmiş
kıvrımlar denir.
4- Ekaylı kıvrımlar: Bindirme olayı devam ettiği taktirde
kıvrımlar tamamen birbiri üzerine biner ve balık pullarına
benzeyen bir yapı kazanırlar. Bunlara ekay denir. Senklinal
üzerine kapanan antiklinal nedeniyle adeta görünmez olur ki bu
tek yönün hakim olduğu bir itilmenin göstergesidir.
NORMAL KIVRIM
SIKIŞIK KIVRIM
SIKIŞIK KIVRIM
KIVRIMLI YAPI
KIVRIMLI BİR TABAKADA DALIM
KALEDONYEN KIVRIMLARI
BİNDİRMİŞ KIVRIM (THRUST-NAP)
BİNDİRME (NAPPE)
BİNDİRME FAYLARI
LİGURİEN NAPLARI (BİNDİRME)
BİNDİRME (NAPPE-THRUST)
BİNDİRME (NAPPE-THRUST)

similar documents