NguyenDuyPhuong_MSP_WindowsPhone7

Report
Nguyễn Duy Phượng
Trường ĐH Mở TP HCM
Email:
[email protected]
[email protected]
ĐT: 01669424461
Blog:
duyphuong13.wordpress.com
Phần 1: Giới thiệu
tổng quan về Windows
Phone 7
Phần 2: Trình bày một
Application của nhóm
mình đã làm
I.Giới Thiệu

Windows Phone 7
được giới thiệu
lần đầu vào ngày
24/5/2011 với tên
gọi là Mango.

Giúp người dùng
được trải nghiệm
giao diện Metro

Windows phone 7 được microsoft
thiết kế dựa trên tiêu chí giúp
lập trình viên dễ dàng hơn trong
việc tạo các ứng dụng RIA (Rich
Internet Application) với công
nghệ nền tảng dựa trên .Net,
Silverlight và XNA FrameWork

Với những lập trình viên đã từng
làm qua Silverlight thì việc
chuyển sang Windows Phone 7 là
một việc rất dễ dàng, không chỉ
có thế Microsoft còn ưu ái cho
các nhà sản xuất với việc tạo
nên một môi trường phát triển và
thiết kế cực kỳ đơn giản và có
thể chạy được trên phần cứng của
nhiều hãng khác nhau như HTC,
Sony, LG…


Visual studio 2010
SP1.
Windows Phone
Software Development
Kit (SDK) 7.1


Programming Windows
Phone 7 – Charles
Petzold
MSDN

Microsoft phát triển Windows
Phone 7 dựa trên hai công nghệ
là Silverlight và XNA.
Graphics
Kiểm soát thiết kế giao diện tốt
với XAML.
Media
Hỗ trợ video phong phú trong ứng
dụng.
Tooling
Bạn muốn sử dụng Microsoft Blend khi
thiết kế.
Graphics
Sử dụng đồ họa 3D
Kiểm soát chặt chẽ những ứng
dụng 2D với XNA
Simulation/Drawing
Hỗ trợ tất cả cho những người
muốn mô phỏng vẽ hay hiển thị
hình ảnh
Tooling
Bạn muốn sử dụng XNA framework
trong ứng dụng của mình


Ứng dụng
XAML
địnhSilverlight
ra một tập
được
các
phần
xây
dựng
tử XML
bằngnhư
mộtButton,
ngôn
Các
phần
tử
XAML
cũng
TextBox,
ngữ
đánhLabel…,
dấu
dựa
nhằm
trên định
văn
chứa
các
chohọa
nghĩađược
bản
cácthuộc
đối
gọi tượng
là tính,
XAML
đồ
phép
tính
tươngthiết
ứng lập
nhưnhiều
nút bấm,
chất
khác nhau
củavà
đối
hộp thoại,
nhãn…,
nhờ
tương
họamô
tương
ứng
đó chođồ
phép
tả chính
xác diện mạo của giao diện
người dùng.
<Grid x:Name="ContentPanel"
Grid.Row="1"
Margin="12,0,12,0">
<TextBlock
Text=
"Hello, Windows Phone 7!“
HorizontalAlignment="Center"
VerticalAlignment="Center" />
</Grid>
using Microsoft.Xna.Framework;
using Microsoft.Xna.Framework.Audio;
private void btnPlay_Click(object sender,
RoutedEventArgs e)
{
System.IO.Stream stream =
TitleContainer.OpenStream("sounds/explode3.wav“);
SoundEffect effect =
SoundEffect.FromStream(stream);
FrameworkDispatcher.Update();
effect.Play();
}

Sử dụng công cụ này
bạn bạn có thể tạo
và thay đổi cách
xắp xếp trình bày
Layer của ứng dụng
bằng cách thao tác
đến canvas và
control trong XAML,
làm việc với các
chức năng đồ họa.
CÁC CONTROLS CHÍNH
Pivot
Panorama




Tóm gọn lại Microsoft thiết kế
Windows Phone 7 với ba tiêu chí
chính:
Design: End Users Come First
PlaftForm: Fun and Easy to build
complelting Apps and Games.
Hardware: Optermized and
sandardized.



Ứng dụng có tên DigiTimeEm
Về phía người dùng: Nhằm giúp người
dùng có được 1 ứng dụng hoàn chỉnh để
quản lý thời gian.
Về phía người lập trình: nhằm hiện
thực kiến thức đã học về các
controls, events, khả năng lập trình
và công cụ thiết kế Expression Blend



Trang Chính
Sử dụng button và
gán Background bằng
Image
Sử dụng Expression
Blend 4 thiết kế
hiệu ứng
Sử dụng
NavigationService
để chuyển trang
Phương pháp

Clock
Sử dụng sự kiện
OrientationChanged
để xử lý khi xoay
điên thoại
Phương pháp

Giờ thế giới
Sử dụng ListBox để
hiển thị danh sách
Phương pháp

Âm lịch
Sử dụng Class và
Control
DatePicker
Phương pháp

Bài viết trên
có tham khảo từ:
◦ MSDN
◦ http://www.slides
hare.net/
◦ Và các trang
websites và blogs
khác.

similar documents