Taklimat MQA

Report
JAWATANKUASA PELAKSANA MQF
IPG KAMPUS PENDIDIKAN TEKNIK
TAKLIMAT PEMANTAPAN
KEFAHAMAN PENSYARAH TENTANG
AUDIT MQA
Malaysian Qualifications Agency (2007)
Lembaga Akreditasi
Negara (LAN)
Bahagian Jaminan Kualiti,
Kementerian Pengajian
Tinggi
Mengawal kualiti
program pengajian di
IPTS
Mengawal penilaian jaminan
kualiti program di IPTA
Jaminan kualiti pengajian tinggi
(sektor awam dan sektor swasta) Malaysia terletak di bawah
satu agensi tunggal yang tidak membezakan semua IPT.
Visi MQA
Visi MQA adalah untuk menjadikan pendidikan
yang berkualiti tinggi, badan jaminan yang
berwibawa, dan diiktiraf di peringkat
antarabangsa.
Misi MQA
Misi MQA adalah untuk memberi keyakinan
kepada pihak berkepentingan melalui amalan
terbaik, MQA kini telah bersedia untuk
sempadan baru dalam jaminan kualiti pengajian
tinggi.
PERANAN MQA

Meningkatkan keyakinan pihak awam bahawa
kualiti penawaran dan standard anugerah IPT
sentiasa terpelihara dan dipertingkatkan

Melaksanakan Kerangka Kelayakan Malaysia
(MQF) sebagai landasan sistem jaminan kualiti
pengajian tinggi dan titik rujukan kriteria dan
standard kelayakan kebangsaan.

Memastikan kegiatan P&P dan aktiviti berkaitan
program mematuhi MQF dan menepati standard
kualiti (COPPA)
Apakah MQF (KKM)?
Kerangka Kelayakan Malaysia (KKM) ialah satu instrumen
yang membangun dan mengklasifikasikan kelayakan
berdasarkan
satu set kriteria yang diluluskan di peringkat nasional dan
setara dengan amalan antarabangsa dan menjelaskan tahap
kelayakan, hasil pembelajaran bidang pengajian dan sistem
kredit berasaskan beban akademik pelajar.
6
General Principles 3 & 5: Levels of
Qualifications & Minimum Graduating Credits
MGC*
Sectors
Skills
Academic
Vocational &
Technical
8
80**
Doctoral
7
40
30
20
Masters
Postgraduate Dip
Postgraduate Cert
6
120
60
30
Bachelor
Graduate Dip
Graduate Cert
5
40
Advanced Diploma
Advanced Diploma
Advanced Diploma
4
90
Diploma
Diploma
Diploma
3
60
Certificate 3
2
-
Certificate 2
1
-
Certificate 1
Certificate
Certificate
Note:
* MGC = Minimum Graduating Credits
Accredited Prior Experiential Learning
Accredited Prior Experiential Learning
Level
MQF
Tahap kelayakan
8
OUTCOME BASED EDUCATION (OBE)
Program Educational Objectives(PEO)
Programme Learning Outcomes (PLO)
Course Learning Outcomes (CLO)
Teaching Learning Outcomes (TLO)
Few years after
Graduation – 4 to 5
years
Upon
graduation
Upon
subject
completion
Upon
topic
completion
Learning Domains
1
4
7
Knowledge
2 Practical Skills
Values, attitudes and
professionalism
Information
management and
lifelong learning skills
8 Managerial and
entrepreneurial
skills
5
3 Social skills and responsibilities
Communication, leadership
and team skills
6
Problem solving and
scientific skills
MOE - LO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Knowledge
Practical Skills
Thinking and scientific skills
Communication skills
Social skills, teamwork and responsibility
Values, ethics, moral and professionalism
Information management and lifelong
learning skills
8. Managerial and entrepreneurial skills
9. Leadership skills
How Does MQF Affect Teaching-Learning?
Teacher - centered
Course
Objective
is the
Learning
Target
Student
Independent
Learning
Not
Calculated
MQF in Programmes.Roz.Roadshow
No
mapping
of
learning
outcomes
Contact
hours
Reflects
Credit value
Student – centered
(OBE)
Learning
Outcomes
is the
Learning
Target
Student
independent
Learning Time
Calculated
Mapping of
learning
outcomes
necessary
Total SLT
reflects Credit
value
Pencapaian hasil pembelajaran diukur menggunakan
pengiraan sistem kredit yang berasaskan kepada beban
sebenar jam pembelajaran pelajar (student learning
time)
Apakah kriteria yang digunakan MQA dalam
menilai kursus pengajian di IPT?
Selain berpandukan kepada MQF, MQA juga telah
membangunkan Kod Amalan Program Akreditasi
(COPPA) .
COPPA ialah satu kod amalan
untuk menjamin kualiti program
dengan menggunakan sembilan
bidang
penilaian
bagi
membantu PPT (HEP) mencapai
sekurang-kurangnya standard
wajib supaya memperolehi
akreditasi
dan
berterusan
meningkatkan kualiti program
COPPA menerangkan tentang keperluan, dokumentasi dan
prosedur untuk akreditasi program
COPPA menerangkan tentang keperluan,
dokumentasi dan prosedur untuk akreditasi program
dan standard yang perlu dicapai
14
Standard Program
Standard Asas (Benchmarked)
• Standard yang mesti dipenuhi dan pematuhannya
ditunjukkan semasa penilaian akreditasi program.
Biasanya dinyatakan sebagai ‘wajib’
Standard Tinggi (Enhanced)
• Standard yang sepatutnya dipenuhi untuk institusi
menuju ke arah penambahbaikan. Biasanya
dinyatakan sebagai ’patut’
15
DOKUMEN KUALITI MQA
COPPA
Code of Practice for Programme
Accreditation
-
COPIA
Code of Practice for Institutional
Audit
COPODL
Code of Practice for Open and
Distance Learning
Dokumen MQA-01 & MQA-02
PROVISIONAL ACCREDITATION
FULL ACCREDITATION
MQA-01
MQA-02
 Part A – General
Information on the HEP
 Part B – Progamme
Description
 Part C – Programme
Standards
 Part A – General
Information on the HEP
 Part B – Progamme
Description
 Part C – Programme
Standards
 Part D – Self Review
Report (SRR)
Daftar Kelayakan Malaysia
(Malaysian Qualifications Register, MQR)
• Daftar kebangsaan yang merupakan sumber rujukan
kelayakan-kelayakan yang dianugerahkan oleh
pemberi pendidikan tinggi dan diakredit oleh
MQA.
Implikasi MQA kepada IPG KPT
• Mesti memenuhi kriteria-kriteria yang telah
ditetapkan oleh MQF dan mendapat akreditasi dari
MQA untuk memastikan kursus-kursus dan ijazah
yang dianugerahkan nanti diiktiraf bukan sahaja
oleh JPA tetepi juga di peringkat antarabangsa.

similar documents