Document

Report
SPRING
"Schools PRomoting INtercultural competence
through Games"
SPRING
BU ORTAKLIKLA AŞAĞIDAKI EĞITIMSEL
AMAÇLARA ULAŞILMAYA ÇALIŞILACAKTIR






Oyunlar yoluyla kültürler arası etkileşimi ve
duyarlılığı arttırmak
Öğrencilerde, farklı kültürlere saygı kültürü
yaratmak
Okul ortamında <öğretmen, öğrenci, veli< avrupa
vatandaşlığı bilinci yaratmak
Öğrenciler arasında <engelli ya da engelsiz< sosyal ve
kültürel becerileri ortak duyarlılık ve eylemlerle
teşvik etmek
Kültürler arası becerileri oyunlar yoluyla geiştirmeye
yönelik stratejiler geliştirmek
Bu amaçlara, okulların herbirinde düzenlenen
etkinliklerle ulaşmak
1.ADIM- UYGUN OYUNLARI ARAŞTIRMAK TOPLAMAK
-EYLÜL-ARALIKHer bir avrupalılık yeterliliğine yönelik 2 oyun
bulunacak
 Özgürlük, eşitlik, vatandaşlık, adalet,
dayanışma, ayrımcılık
 Öğretmenler rehberliğinde öğrenciler bulacak
 Ailelerden, yaşlılardan, oyun kluplerinden, vs.
Yardım alınarak
 Farklı oyunların biraraya getirilmesiyle bir oyun
havuzu oluşturulacak ve yazı, resim, video ve
sunumlarla websitesinde yayınlanacak

2.ADIM-TAKVIM OLUŞTURMA
OCAK-ARALIK
Yıl boyunca oyunların okullarda uygulanması ve
tartışılması
 Her 2 ayda bir en iyi 2 uygulamanın seçilmesi
 Sonuç : takvim –oyunlar yoluyla ortaya çıkan
avrupa yeterliliklerine dair etkileyici fikir ve
uygulamalardan oluşan sayfalar içerecek
 Takvimin basılı hali mevcut olacak
 Pdf hali websitesinden yüklenebilecek

3.ADIM – EL KITABI HAZIRLAMA
OCAK-HAZIRAN


Her ülkenin kendi dilinde ve ingilizce olmak
üzere toplanan ve uygulanan oyunları tarif eden
bir el kitabı hazırlanacak
Oyunlar el kitabı, her bir katılımcı ülkenin
aktivitelerini içerecek








Öğrenci veöğretmenlerin farklı avrupa kültürlerini tanıma
ve kabul etme motivasyonlarını arttırmak
Her katılımcı ülkenin geleneksel ve modern oyunlarının
değişimi yoluyla
Oyunlar yoluyla öğrenciler, dil bariyerlerini, kültürel
engellemeleri ve engelli korkusunu aşacaklar.
Dışlanmış, utangaç ya da azınlıktaki öğrenciler oyunlar
oynayarak kabuklarından çıkarılacak ve birbiriyle
kaynaştırılacak.
Ulusal geleneklerimizi paylaşacaklar
Ortak çalışmalar yoluyla arkadaşlık, anlayış, tolerans ve
saygı geliştirecekler
Bilindik oyunları uyarlayarak yeni oyunlar oluşturma –
tüm avrupada bilinen "Ludo" (= "Mensch-ärgere-dichnicht!") ya da "Journey to Jerusalem" gibi oyunlar.
Dignityland gibi geliştirilmiş oyunlar.
İKI YIL IÇERISINDE SPRING PROJESI,






Oyunları, kültürler arası yeterliliği sağlamak için
farklı dersler içerisinde kullanacak –görsel sanatlar,
coğrafya, ingilizce, türkçe, beden eğitimi ve diğerleriGrup çalışmaları desteklenecek
Dinleme, sırasını bekleme ve adil oyun oynama gibi
beceriler kazandırılacak
Üst düzey ya da derse yeterince ilgi duymayan
öğrencilerin ilgileri oyunlar yoluyla derse çekilecek
Dil eğitimi –ingilizce- oyunlar yoluyla teşvik edilecek
Öğrenciler modern teknoloileri kullanmaya teşvik
edilecek –online paylaşımlar, internet sitesinin aktif
kullanımı, araştırma, okullar arası iletişim-
ORTAKLIĞIN FAYDALARI,










Farklı avrupa okulları ile iletişim halinde kalıp aktivite ve ürün paylaşacağız
Farklı ülkelerin öğretmen ve öğrencileri arasında ortak projemiz yoluyla
paylaşımlar elde edilecek
Öğretmenler oyunlarla ilgili ürünlerini paylaşmak için farklı ülke
öğretmenleriyle tanışma, yabancı dillerini geliştirme ve eğitim öğretimle ilgili
bilgi değişimi fırsatı bulacaklar
Hareketlilikler yoluyla, avrupa ülkelerinin eğitim sistemlerini, kullandıkları
eğitim öğretim metotlarını öğrenecekler
Kendi okullarına avrupalılık boyutunu taşıyacaklar
Öğrenciler kendi ürünlerini diğer ülkelerle paylaşırken kültürlerarası
farkındalık geliştirecekler
Öğretmenlerin hareketlilikleri dolayısıyla farklı ülke öğretmenleriyle tanışma
şansı elde edecekler, onlarla iletiş kurarak kendi dil becerilerini geliştirecekler
Her ülke tarafından geliştirilmiş farklı oyunların karşılaştırılması yoluyla
farklılıkların zenginlik olduğunu farkedecekler
Ortak okullar proje dahilinde mevcut eğitim kalitelerini arttıracaklar. Diğer
okullarla kıyaslayarak, materyal ve deneyim paylaşarak
Proje dahilindeki her kurum, öğretmen ve öğrenci için ölçülemez etki ve
deneyimler yaratacaktır. Yeni iletişim ve seyahat imkanlarıyla avrupalı
katılımcılar arasında farklı deneyimler yaratacaktır..
ÖĞRENCILER,










Katılımcı ülkelerin oyunları arasındaki benzerlik ve farklılıkları
farkedecekler
Farklı kültürlerin farklı oyunlarını öğrenir, tartışır ve oynarken
karşılıklı saygı geliştirecekler
Diğerlerinin günlük hayatlarını, eğitim ortamlarını, kültürlerini ve
yaşam tarzlarını keşfedecekler
Avrupa kültürlerinin , dillerinin ve değerlerinin çeşitliliğini
farkedecek, anlayacak ve kabul edecekler
Gruplar oluşturacaklar
Bireysel beceriler geliştirecekler
Kendi ve diğerlerinin üretimlerini değerlendirmeyi öğrenecekler
Bilgisayar ve interneti bir araştırma aracı olarak kullanmayı
öğrenecekler
Uluslar arası iletişim becerileri gelişecek –sosyal ağlar, etwinning,
skype yoluyla konferanslarÜretim, deneyim ve sonuçlar yoluyla ingilizce konuşma becerileri ve
öğrenme motivasyonları artacak
ÖĞRETMENLER







Farklı avrupa ülkelerinin kültürlerini ve
geleneklerini öğrenecekler
Geleceğin vatandaşları olacak öğrenciler için
taşıdıkları önemi farkedecek
İngilizce bilgilerini kullanmaya ve geliştirmeye
başlayacaklar
Avrupadaki meslektaşlarıyla deneyimlerini
paylaşacaklar
Avrupadaki meslektaşlarıyla işbirliğini geliştirecekler
Farklı eğitim sistemleri, okullar, ve öğretim
metotlarıyla ilgili fikir edinecekler
Farklı avrupa ülkelerindeki iyi örnekleri okullarında
uygulayacaklar
KURUM
Okul yaşantısına avrupaılık boyutu katılacak
 Partner ülke okulları ile uluslararası
kıyaslamalar, bilgi ve uygulama paylaşımları
yapılacak
 Öğretim ve eğitim kalitesi artacak
 Öğretmen ve öğrenci motivasyonunda artış
gözlenecek
 Veliler aktivitelere dahil edilecek –özellikle oyun
araştırma bölümünde Veli, toplum ve okul yönetimi arasındaki uyum
artacak
 Okul prestiji artacak

PROJENIN BÖLGESEL VE ULUSAL SUNUMU





Almanya örneği, öğretmen eğitimi, geleneksel oyun
gününe katılım, eğitim gazetelerinde ve öğretmen
derneklerinde yayın, yerel gazete, radyo ve tvlerde
sunum
Beklenen etkinlikler, 3 etkinliğe dair raporlar
hazırlamak, ilgililerle paylaşma ve onları ağırlama,
projenin ulusal ve uluslar arası boyutunu paylaşma
ve duyurma
Okulların kendi websitelerinde proje ve web sayfası
duyurulacak
Web sitesi projenin gelişim aşamalarını gösterecek,
sonuçlara yer verecek, ilgili herkesin kullanımına
açık olacak
YEREL BASINA DUYURU
GÖREV DAĞILIMI










Partner 1 –almanya-: kordinatör ülke, bütün partnerlerin aktif katılımını
sağlar ve takip eder, günleri ve son tarihleri belirler, sonuçların
değerlendirilmesinde liderdir, değerlendirme sonuçlarını email yoluyla yayar,
tüm grup süreçlerinden sorumludur
Partner 2 -italya-: yedek kordinatör ülke, evrupa oyunları rehberinin
hazırlanmasından sorumlu
Partner 3 –almanya-: avrupa oyunları takviminin hazırlanmasından sorumlu 12 eniyi sayfanın toparlanması, üretimi ve dağıtılmasıPartner 4 –hırvatistan-: oyun yarışmasının kordinasyonu ve
değerlendirilmesinden sorumlu
Partner 5 –kıbrıs-: proje websitesinin oluşturulması ve güncellenmesi ile
sorumlu
Partner 6 –ingiltere-: yayınların düzeltilmesi ve yayıma hazır hale
getirilmesinden sorumlu
Partner 7-almanya-: CD-ROM un hazırlanmasından sorumlu (bütün
materyalleri biraraya getirmek, teknik altyapı, ve dağıtım).
Partner 8 –türkiye-: avrupa oyunları etkinliğini düzenler, metodolojik ve
didaktik yaklaşımları belirler
Partner 9 –ispanya-: programın uygun biçimde ilerlemesinden sorumludur ve
partner 4 e oyun yarışmasının kordinasyonunda yardımcı olur
*gerektiği durumlarda görev dağılımları değiştirilebilir.
KORDINATÖR ÖĞRETMENLER
ARACILIĞIYLA ÖĞRENCILERIN YER ALACAĞI
AKTIVITELER




1. aktivite – Games in Europe: oyunlar araştırılacak ve
oynanacak, öğretmenler ortaya çıkan oyunları sunmak için
veliler, öğretmenler ve öğrenciler için avrupa oyun günü
düzenler
2. aktivite – European Games Calendar: avrupa oyunlar
takvimini hazırlamak için yaratıcııklarını kullanmak üzere
öğrenciler cesaretlendirilir. Yarışmalar düzenlenir ve
sonuçlar değerlendirilir. En iyi sonuçlar paylaşılır.
3. aktivite – European Games Guide: avrupa oyunları el
kitabı hazırlanır. Kitapçıkta yer alan farklı oyunlar
oynanarak test edilir. Ortaya çıkan fikir ve sonuçlar diğer
partnerlerle paylaşılır.
Her okulda bütün ders öğretmenleri ve okul yönetimi
projenin içinde yer almaya teşvik edilmeli, yukarıdaki
basamklarda aktif rol almalı.
İç değerlendirme
 Dış değerlendirme

ÖNEMLI LINKLER
Ulusal ajans ... www.ua.gov.tr
 pROGRAMLAR > Hayatboyu Öğrenme Programı >
Comenius Programı > Okul Ortaklıkları

Proje sayfası ...
 www.comeniuspring.com

NELER YAPILABILIR












Proje ekibinin oluşturulması –öğretmen, öğrenciProje tanıtım sunusu öğrencilere
Şehrimizi- köyümüzü -Okulumuzu ve eğitim
sistemimizi tanıtan ilginç etkinlikler
Comenius panosu -farkındalıkProjeyi ve amacını tanıtan etkinlikler –veli,öğrenciBilgi yarışması
Anket
Kartpostal hazırlama
Beraber resim yapma
Afiş poster hazırlama, yayma
Logo yarışması
Görsel sanatlar ve ingilizce dersi
EN ÖNEMLISI.....

Oyun bul ...................
İnternetten araştırılabilir
 Yaratıcılığımızı kullanabiliriz *

LOGO
LOGO ÖRNEKLERI
COMENİUS PANOSU

similar documents