Yan Ödeme + +

Report
MALİ VE SOSYAL HAKLAR
HAKAN ARSLAN
MALİ HİZMETLER
UZMANI
KAMU KURUMLARINDA İSTİHDAM
ŞEKİLLERİ





MEMUR
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
İŞÇİ
GEÇİCİ PERSONEL
DİĞER KAMU PERSONELİ(HAKİM VE
SAVCILAR,ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ,
ASKERİ PERSONEL)
 HER
İSTİHDAM ŞEKLİNİN
GELİRLERİ FARKLI ŞEKİLDE
BELİRLENMEKTEDİR.
DEVLET MEMURLARI



DEVLET MEMURLARI 657 SAYILI
KANUNA TABİDİR.
DEVLET MEMURLARININ GELİRİNE
“MAAŞ” DENİLMEKTEDİR.
DEVLET MEMURLARI MAAŞLARINI HER
AYIN 15’İNDE ALMAKTADIR.
DEVLET MEMURLARI



MAAŞ ARTIŞLARI YILDA İKİ DEFA
YAPILMAKTADIR.
OCAK AYINDA BÜTÇE KANUNU İLE
TEMMUZDA İSE BAKANLAR KURULU KARARI
İLE YAPILMAKTADIR.
UYGULAMADA ENFLASYON ORANI KADAR
MAAŞ ARTIŞI YAPILMAKTADIR.
DEVLET MEMURLARI

MALİ VE SOSYAL HAKLAR
MALİ HAKLAR









AYLIK
EK GÖSTERGE AYLIĞI
TABAN AYLIK
KIDEM AYLIK
ZAM VE TAZMİNATLAR
EK TAZMİNAT
YABANCI DİL TAZMİNATI
MAKAM, GÖREV VE TEMSİL TAZMİNATI
DİĞER TAZMİNATLAR(YOLGİDERLERİVB.)
SOSYAL HAKLAR KAPSAMINDA
YAPILAN ÖDEMELER

AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ

DOĞUM YARDIM ÖDENEĞİ

ÖLÜM YARDIM ÖDENEĞİ

TOPLU GÖRÜŞME ÖDENEĞİ

GİYECEK VE YİYECEK YARDIMI

CENAZE GİDERLERİ
MAAŞLARDAN YAPILAN KESİNTİLER

EMEKLİLİK KESENEĞİ

GELİR VERGİSİ

DAMGA VERGİSİ
DEVLET MEMURLARININ MALİ VE SOSYAL
HAKLARINI DÜZENLEYEN HUKUKİ
METİNLER
* 657
SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU
*375
SAYILI
KANUN
KARARNAME
HÜKMÜNDE
SAYILI
TEMSİL
ÖDENMESİ
HAKKINDA KANUN
TAZMİNATI
*4505
DEVLET MEMURLARI KANUNU
KAPSAMINDA YAPILAN ÖDEMELER
* GÖSTERGE AYLIĞI
* EK GÖSTERGE AYLIĞI
* YAN ÖDEME AYLIĞI: (İŞ GÜÇLÜĞÜ, İŞ RİSKİ,
TEMİNİNDE GÜÇLÜK, MALİ SORUMLULUK)
* TAZMİNATLAR ( ÖZEL HİZMET TAZMİNATI VE
DİĞER TAZMİNATLAR)
* MAKAM TAZMİNATI

GÖSTERGE AYLIĞI

657 sayılı Kanunda, "Aylık Gösterge Tablosu”
düzenlenmiştir.
Aylık Gösterge Tablosu” her derece ve kademeye
göre farklı olup, 500 ile 1500 rakamı arasında
değişmektedir.
Gösterge aylığı, personelin bulunduğu derece ve
kademe için öngörülen gösterge rakamı ile memur
aylık katsayısının çarpımı sonucu bulunan tutardır.


GÖSTERGE AYLIĞININ
HESAPLANMASI







GÖSTERGE RAKAMI x AYLIK KATSAYI
(9/1) PERSONELİN GÖSTERGE AYLIĞI
620*0,076791=47,61
(8/1) PERSONELİN GÖSTERGE AYLIĞI
660*0,076791=50,68
(1/4) PERSONELİN GÖSTERGE AYLIĞI
1500*0,076791=115,19
EK GÖSTERGE AYLIĞI



Ek gösterge aylığı; 657 sayılı Kanuna ekli (I) ve (II)
sayılı cetvellerde gösterilen ek gösterge rakamları ile
aylık katsayının çarpımı sonucu hesaplanmaktadır.
Ek göstergeler, Personelin hizmet sınıfları, görev
türleri, kadro unvanları, öğrenim durumları ve aylık
alınan
derecelerine
göre
farklı
şekilde
düzenlenmiştir.
Ek gösterge aylığından emekli keseneği, gelir vergisi
ve damga vergisi kesilmektedir.
EK GÖSTERGE AYLIĞI






Kamuda istihdam edilen personelin tamamı için ek
gösterge öngörülmemiştir. Mevcut düzenlemede, en
yüksek ek gösterge rakamı (8000) olup, Başbakanlık
Müsteşarı’na aittir.
Uzman Tabip(1/4); 3600 x 0,076791=276,45 TL
Hemşire Lisans(1/4); 3000 x 0,076791=230,37 TL
Eczacı(1/4):3600 x 0,076791=276,45 TL
Biyolog(1/4); 3600 x 0,076791=276,45 TL
Hemşire Önlisans(1/4);2200 x 0,076791=168,94 TL

YAN ÖDEME AYLIĞI

Yan ödeme aylığı, 657 sayılı Kanunun “Zam ve
tazminatlar” başlıklı 152 nci maddesi hükmü gereği
ödenmesi öngörülen;
İş güçlüğü,
İş riski,
Mali sorumluluk
Temininde güçlük zamlarından oluşmaktadır.




YAN ÖDEME AYLIĞI


Yan ödeme aylığı, yan ödeme puanı ile yan
ödeme katsayısının çarpılması suretiyle
hesaplanmaktadır. Yan ödeme puanları her
yıl Bakanlar Kurulu Kararı ile unvanlar itibarı
ile belirlenmektedir. Yan ödeme katsayısı her
yıl Bütçe Kanunu ile tespit edilmektedir.
2013 YILI İKİNCİ YARISI İÇİN YAN ÖDEME
KATSAYISI;0,024350
YAN ÖDEME AYLIĞINI OLUŞTURAN
ZAMLAR


Mali Sorumluluk Zammı: Sayıştay'a hesap
vermekle yükümlü olan saymanlarla, vezne
açığından malen sorumlu veznedar ve diğer
görevlilere ödenmektedir.
Temininde Güçlük Zammı: Temininde, görevde
tutulmasında
veya
belli
yerlerde
istihdam
edilmesinde
güçlük
bulunan
personele
ödenmektedir.



YAN ÖDEME AYLIĞINI OLUŞTURAN ZAMLAR
İş Güçlüğü Zammı: Niteliği ve çalışma şartları
bakımından güç olan işlerde çalışan personele
ödenmektedir.
İş Riski Zammı: Hayat ve sağlık için tehlike arz eden
hizmetlerde çalışan personele ödenmektedir. Genelde
sağlık, teknik hizmetler sınıfında yer alan personelden
tehlikeli
ve
riskli
görevlerde
bulunanlar
faydalanmaktadır. Ödeme yapılan iş ve görevler
sınırlıdır.
Yan ödeme aylığı




YAN ÖDEME PUANI * YAN ÖDEME
KATSAYISI
YAN ÖDEME KATSAYISI;0,024350
Van merkezde çalışan önlisans-lisans
mezunu bir hemşirenin yan ödeme
puanı1700’dür.
1700x0,024350=41,40

TAZMİNATLAR


En yüksek Devlet Memuru
olan Başbakanlık
müsteşarının
gösterge ve ek gösterge aylığına
Kararnamenin ilgili cetvellerinde gösterilen oranların
uygulanması suretiyle hesaplanmaktadır.
Başbakanlık Müsteşarının
Aylık göstergesi; 1500
Ek göstergesi; 8000

Başbakanlık müsteşarının aylığı;(1500*0,076791)+(8000*0,076791)

Başbakanlık müsteşarının aylığı ; 729,51



Özel hizmet tazminatı:
Genel İdare Hizmetleri,
Denetim Hizmetleri, Avukatlık Hizmetleri, Dışişleri
Meslek Memurları, Teknik Hizmetler ve Sağlık Hizmetleri
Sınıflarına dahil kadrolarda bulunan personel ile üst
yönetim görevi yapan personele ödenmektedir. Özel
hizmet tazminat oranı için, kadro unvanı ve kadro
derecesi esas alınarak skala düzenlenmektedir. Teknik
Hizmetler ve Sağlık Hizmetleri Sınıflarına dahil
kadrolarda bulunan personele ayrıca görev yapılan
bölgeye göre de değişen oranlarda ek tazminat oranı
verilmektedir.

MAKAM TAZMİNATI

Makam tazminatı; makam tazminat göstergesi ile aylık katsayının
çarpımı suretiyle hesap edilmektedir.
Makam tazminatından hangi kadro ve görevde bulunanlara
ödeneceği ve bu ödemenin hesabında kullanılacak olan gösterge
rakamları 657 sayılı Kanuna ekli IV sayılı Cetvelde gösterilmiştir.
1000 ila 15.000 gösterge rakamları arasında oluşturulan skalaya
göre en yüksek gösterge rakamı Başbakanlık Müsteşarına
verilmektedir.
Makam tazminatından sadece damga vergisi kesintisi yapılmaktadır.


DEVLET MEMURLARI KANUNU KAPSAMINDA
YAPILAN ÖDEMELER-2
* ÖĞRETİM YILINA HAZIRLIK ÖDENEĞİ (ÖĞRETMEN)
* EK DERS ÜCRETİ (KENDİLERİNE DERS GÖREVİ
VERİLENLER)
* NÖBET ÜCRETİ (SAĞLIK PERSONELİ)
*VEKALET ÜCRETİ(02.11.2012 tarihinden itibaren artık
verilmiyor)
*İKİNCİ GÖREV AYLIĞI(02.11.2012 tarihinden itibaren artık
verilmiyor)
* FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ

NÖBET ÜCRETİ

En az 25 yataklı tedavi kurumlarında normal mesai saatleri dışında,
genel tatil günlerinde veya hafta sonu tatillerinde, normal, acil veya
branş nöbeti tutarak, 657 sayılı Kanunda belirlenmiş olan gösterge
rakamlarının aylık katsayısı ile çarpılması sonucu bulunacak tutarda
nöbet ücreti ödenir. Ancak, ayda 130 saatten fazlası için ödeme
yapılmaz.
Örnek: Lisans mezunu bir hemşirenin gösterge puanı 60’tır. 1 saatlik
nöbet tutarı 0,076791 x 60 =4,60TL’dir.
Nöbet ücreti, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi
tutulmamaktadır.


375 SAYILI KHK KAPSAMINDA
YAPILAN ÖDEMELER
* TABAN AYLIK
* KIDEM AYLIĞI
* YABANCI DİL TAZMİNATI
* GÖREV TAZMİNATI
* GENEL EK ÖDEME
* EK TAZMİNAT

TABAN AYLIĞI

Taban aylık göstergesi ile taban aylık katsayısının çarpımı sonucu
bulunmaktadır. "1000" gösterge rakamı üzerinden memuriyet taban
aylığı ödenmektedir.
Taban aylığı unvan, derece, sınıf gözetilmeksizin 657 sayılı Kanuna
tabi tüm personele aynı miktarda ödenmektedir. Taban aylığındaki
artışlar tüm personele eşit miktarda yansımaktadır.
Taban aylığından emekli keseneği ile gelir ve damga vergileri
kesilmektedir.
Taban aylık katsayısı 1,02750 (2013 yılı 2. Dönem)
Taban aylık tutarı;1000 x 1,02750 =1.027,50TL





KIDEM AYLIĞI

Her bir hizmet yılı için 20 gösterge rakamı ile aylık katsayının
çarpımından oluşmaktadır. Memurun hizmet yılı arttıkça kıdem
aylığı da otomatik olarak artmaktadır. 25 ve daha fazla hizmet
yılını dolduranlar için 25 hizmet yılının karşılığı olan 500
gösterge rakamı dikkate alınmaktadır.
20 yıl hizmeti olan personel (20*20)*0,076791=30,72 TL
5 yıl hizmeti olan personel (5*20)*0,076791=7,68TL
2 yıl hizmeti olan personel (2*20)*0,076791=3,07TL



Yabancı dil tazminatı
A -1DÜZEYİ
(96-100)
A -2DÜZEYİ
(90-95)
B DÜZEYİ
(80-89)
C DÜZEYİ
(70-79)
1200
900
600
300
1200*0,076791
900*0,076791
600*0,076791
300*0,076791
92,15 TL
69,11 TL
46,07 TL
23,04 TL
A -1DÜZEYİ
(96-100)
A -2DÜZEYİ
(90-95)
B DÜZEYİ
(80-89)
C DÜZEYİ
(70-79)
900
750
500
250
900*0,076791
750*0,076791
500*0,076791
250*0,076791
66,45 TL
57,60 TL
38,40 TL
19,20 TL
---Yabancı Dil Tazminatı eskiden KPDS sonuçlarına
göre ödenir idi.
---2013 Nisan ayından itibaren ise YDS sonuçlarına
göre ödenir.
---ÜDS sınav sonuçlarına göre ödeme yapılamaz.
---A,B ve C guruplarına ödeme yapılabilir.
---D ve E guruplarına ödeme yapılamaz.
---Personele bildiği her bir dil için slayt 32 de
belirtilen oranlar uygulanır.
--- Yabancı dil sınavları , sınavın yapıldığı
tarihten itibaren 5 yıl geçerlidir.
--- Bu sürenin bitiminde sınava girmeyenlerin
seviyeleri bir alt düzeye inmiş sayılır.
--- C düzeyinde olanların dil tazminatları kesilir
--- Aynı dil için birden fazla sınava katılanlara,
en yüksek seviye dikkate alınarak ödeme yapılır.
--Damga vergisi hariç hiçbir kesintiye tabi
tutulmaz.
--- İlk ödeme sınavın yapıldığı tarihi takip eden
ay başından itibaren ödeme yapılır.

EK TAZMİNAT

Bazı illerde görev yapacak olan kamu personeline ödenecek
olan ek tazminat, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin
değişik 28/B maddesi ile düzenlenmiştir. Buna göre, mahalli
idareler ile bunlara bağlı kuruluşlarda çalışanlar hariç, 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunlara göre aylık alan
personelden Olağanüstü Hal Bölgesi ve Mücavir İller ile İçişleri
Bakanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzere
Başbakan Onayı ile belirlenecek diğer illerde görevli olanlara
her yıl bütçe kanunlarında gösterilen miktarı geçmemek üzere
maktu ek tazminat ödenebileceği hüküm altına alınmıştır.
DEVLET MEMURLARININ MAAŞLARINDAN
YAPILAN KESİNTİLER
EMEKLİLİK KESENEĞİ
GELİR VERGİSİ
DAMGA VERGİSİ
ÖDEMELERDEN YAPILAN KESİNTİLER
ÖDEME
KALEMLERİ
Aylık
Ek Gösterge
Taban Aylığı
Kıdem Aylığı
Yan Ödeme
Özel Hizmet
Tazminatı
-Diğer
tazminatlar
Ek Tazminat
Denetim
Tazminatı
Makam
Tazminatı
Görev
Tazminatı
Yabancı Dil
GELİR
VERGİSİ
DAMGA
VERGİSİ
5434 EMEKLİ 5510 EMEKLİ KESENEĞİ KANUNİ
KESENEĞİ
DAYANAĞI
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
GVK Md. 61
-
+
-
+
Yan Ödeme
Kararnamesi
-
+
-
+
Yan Ödeme
Kararnamesi
Yan Ödeme
Kararnamesi
-
+
-
+
657 sayılı K. Ek
Md.26
-
+
-
+
631 sayılı Kanun
-
+
-
-
375 sayılı KHK.
GVK Md. 61
375 S. KHK. Md.1
375 S. KHK. Md.1
GVK Md. 61
Yan Ödeme
Kararnamesi
ÖDEMELERDEN YAPILAN KESİNTİLER
ÖDEME
KALEMLERİ
GELİR
VERGİSİ
DAMGA
VERGİSİ
5434 EMEKLİ 5510 EMEKLİ
KESENEĞİ
KESENEĞİ
KANUNİ
DAYANAĞI
Aile ve Çocuk
Yardımı
Doğum Yardımı
-
-
-
-
657 sayılı K. Md. 203
-
-
-
-
657 sayılı K. Md.207
Ölüm Yardımı
+
+
-
-
657 sayılı K. Md. 208
+
+
-
-
GVK. Md. 61
+
+
-
-
GVK. Md. 61
Bilirkişi Ücreti
+
+
-
-
GVK. Md. 61
Avukat ve
Vekalet Ücreti
Harcırah
Ödemeleri
Yüksek Hakimlik
Tazminatı
+
+
-
-
GVK. Md. 61
-
+
-
-
GVK. Md. 61
-
+
-
-
GVK. Md. 61
Huzur
Ücreti(Meclis
Enc.)
Fazla Çalışma
Ücreti
Konferans Ücreti
GVK. Md. 61
ÖDEMELERDEN YAPILAN KESİNTİLER
ÖDEME
KALEMLERİ
GELİR
VERGİSİ
DAMGA
VERGİSİ
5434 EMEKLİ 5510 EMEKLİ
KESENEĞİ
KESENEĞİ
+
270 sayılı KHK
Md.1
YÖPK Md.12
-
-
YÖPK Ek Md.1
+
-
-
657 sayılı K. Ek
Md.32
+
-
+
-
-
-
GVK. Md..61
+
+
+
-
-
+
-
+
+
-
-
Üniversite
Ödeneği
Geliştirme
Ödeneği
Eğitim Öğretim
Ödeneği
-
+
-
-
+
-
-
+
Öğretim Yılına
Hazırlık Ödeneği
-
Ek Ders Ücreti
Operasyon Timi
Tazminatı
Tayın Bedeli
Döner Sermaye
Katkı Payı
Giyim Yardımı
Ek Ödeme
KANUNİ
DAYANAĞI
375 sayılı K. Md.
28
GVK Md.27
GVK Md.27
375 Ek Madde3
DEVLET MEMURLARINA SOSYAL HAKLAR
KAPSAMINDA YAPILAN ÖDEMELER
SOSYAL HAKLAR KAPSAMINDA YAPILAN
ÖDEMELER

AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ

DOĞUM YARDIM ÖDENEĞİ

ÖLÜM YARDIM ÖDENEĞİ

TOPLU GÖRÜŞME ÖDENEĞİ

GİYECEK VE YİYECEK YARDIMI

CENAZE GİDERLERİ

AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ

Aile yardımı ödeneği, gösterge rakamları(2134) ile aylık
katsayının çarpımı suretiyle hesaplanmaktadır.

Çalışmaya Eş İçin Aylık; 2134x0,076791=163,87TL
(0-6)Yaş Arası Her Çocuk İçin;500x0,076791=38,39TL
(6-18)Yaş Arası Her Çocuk İçin;250x0,076791=19,19TL


DOĞUM YARDIM ÖDENEĞİ

Doğum yardımı ödeneği, çocuğu dünyaya gelen
Devlet memurlarına gösterge rakamları ile aylık
katsayının çarpımı suretiyle hesaplanmaktadır.

Doğum yardımı ödeneği; 2500X0,076791=191,97TL
ÖLÜM YARDIM ÖDENEĞİ



Devlet memurlarından: memur olmayan eşi ile
aile yardımı ödeneğine müstehak çocuğu
ölenlere en yüksek Devlet memuru aylığı
tutarında, memurun ölümü halinde ise en yüksek
Devlet memuru aylığının iki katı tutarında, ölüm
yardımı ödeneği verilir.
Devlet memurunun eşi veya çocuğunun vefatı
halinde;9500 x 0,076791= 729,51TL
Devlet Memurunun kendisinin vefatı halinde
yakınlarına; 9500 x 2 x 0,076791=1.459,03TL
GİYECEK VE YİYECEK YARDIMI

GİYECEK YARDIMI; HEMŞİRE,EBE,VHKİ , DOKTOR
V.B PERSONELE İŞYERİ GİYİM EŞYASININ TEMİNİ

YİYECEK YARDIMI; HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ 40
SAATİ AŞMAYAN YERLERDE ÖĞLE YEMEĞİ OLARAK
VERİLİR. YİYECEK YARDIMININ GEREKTİRDİĞİ
GİDERLER, YEMEK MALİYETLERİNİN YARISINI
AŞMAMAK ÜZERE, MEMUR KADROSU ADEDİNE
GÖRE KURUM BÜTÇELERİNE KONULACAK
ÖDENEKLERLE KARŞILANIR.
ASGARİ GEÇİM HESAPLAMA





Asgari ücret x 12(toplam ay sayısı)= çıkan
sonuç x (kendisi eşi ve çocuklarının puan
toplamı)%= çıkan sonuç x15(sabit unsur)%
=çıkan sonuç/12= Asgari Geçim İndirimi
Kendisi 50 Puan
Eşi 10 Puan (Çalışmıyorsa)
1,2 ve 3’üncü Çocuk 7,5 Puan
4 ve 5’inci Çocuk İçin 5 Puan verilir.
ASGARİ GEÇİM HESAPLAMA


Örnek: Evli 4 çocuğu olan ve eşi çalışmayan
bir personelin asgari geçim indirimini
hesaplayalım.
Puan = kendisi için 50, eşi için 10 ilk üç
çocuğu için 22,5, 4’üncü çocuğu için 5 puan
toplamda 87,5 puan alır
ASGARİ GEÇİM HESAPLAMA

Formül 1.021,50 x12 = 12.258 x 87,5%=
10.725,75 x 15%= 1.608,86 / 12 = 134,07 TL
TEŞEKKÜR EDERİZ

similar documents