öğretim programlar ve kazanımları

Report
ÖĞRETİM
PROGRAMLARI
VE
KAZANIMLARI
ÖĞRETİM PROGRAMI NEDİR?
ÖĞRETİM PROGRAMI NİÇİN
DEĞİŞTİRİLİR?
• Bilgi çağını yaşayan dünyamızda birey ve toplumun
geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme
becerilerine bağlı bulunmaktadır.
• Bu becerilerin kazanılması ve hayat boyu sürdürülmesi
çağdaş bir eğitimi gerektirmektedir.
• Bu süreçte uygulanan eğitim yaklaşımları ve programları
büyük önem taşımaktadır.
• Günümüzdeki gelişmeler eğitimin her alanını
etkilemekte ve eğitim yaklaşımlarında köklü
değişikliklere neden olmaktadır.
• Geleneksel eğitim yaklaşımlarının yetersiz kaldığı bilgi ve
teknoloji çağında, yapılandırıcı yaklaşım, çoklu zekâ,
öğrenci merkezli eğitim, beyin temelli öğrenme gibi yeni
yaklaşımlar ön plana çıkmaktadır.
• Bu yaklaşımlarla eğitim sürecinde öğrencinin davranışını
değiştirmek yerine dil ve zihinsel becerilerini
geliştirmeye ağırlık verilmektedir.
• Dinleme
• Konuşma
• Okuma
• Yazma
• görsel okuma
• sunu yapma
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Düşünme
Anlama
Sıralama
Sınıflama
Sorgulama
ilişki kurma
Eleştirme
Tahmin etme
Analiz, sentez yapma
Değerlendirme
•
•
•
•
Bilgiyi araştırma
Keşfetme
Yorumlama
Zihninde yapılandırma
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI
TÜRKÇE DERSİ
(6 - 7 ve 8. SINIFLAR)
ÖĞRETİM PROGRAMI
Duygu ve düşüncelerini
sözlü ve yazılı olarak
anlatabilen bir toplumun
üyeleri miyiz?
İlk, orta hatta yüksek öğrenimden geçmiş
insanlarımızın büyük bir kısmı Türkçeyi
doğru, güzel ve etkili olarak
kullanabiliyorlar mı?
Türkçeyi doğru ve
etkili kullanmak
sadece Türkçe
öğretmenlerine
mi özgüdür?
Yazmak ve
konuşmak
yeteneği
doğuştan mı
gelir?
Öğrencilerimize duygu, düşünce ve
hayallerini ifade etme imkânı, yani
katılımcı bir ders ortamı
oluşturabiliyor muyuz?
Öğrencilerimiz
soru soruyor mu?
* Öğrenci, bilgi verilen değil; bilgiyi
alan ve inşa eden konumdadır.
Ne duyduysam, unuttum.
Ne görürsem, hatırlarım.
Ne yaparsam, anlarım.
Konfiçyus
* Öğretmen, bilginin inşa edilmesinde
öğrenciye gerekli malzemeyi ve ortamı
hazırlar; öğrencinin önceki bilgilerini ve
hazır bulunma düzeyini denetler; öğrenme
ortamında öğrenciye uygulama, deneme ve
keşfetme fırsatları sunar.
Öğrenme-öğretme sürecinde özel bir
iletişim biçimi benimsenir. Bu iletişim
biçiminde öğrencilere;
“Bu konu ile ilgili olarak ne
düşünüyorsunuz?”
•‘”Niçin böyle düşünüyorsunuz?”
•“Nasıl bu sonuca ulaştınız?” gibi yorum
gerektiren sorular yöneltilir.
“Öğrencilere ne öğretilmeli?”
sorusu yerine
“Öğrenci neyi, nasıl öğrenir?’
sorusu önem taşır.
• Her çocuğun içinde var olan
öğrenme arzusunu ve merakını
harekete geçirin.
• Öğrencilerin
fikirlerini
açıklamalarına fırsat verin ve
açıklamalarını dinleyin.
Öğrenme
sürecinin
çeşitli
materyaller ve etkinliklerle
desteklenmesi,teknolojiden
yararlanılması önemlidir.
PROGRAMIN TEMEL
YAKLAŞIMI
Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda
öğrencilerin
okuma, dinleme, konuşma,
yazma
ve
dil
bilgisi
becerilerini
geliştirmeleri;
dilimizin
imkân
ve
zenginliklerinin farkına vararak Türkçeyi
doğru, güzel ve etkili
kullanmaları
hedeflenmektedir.
Bu hedeflere ulaşmak için programda
esas alınan ilkeler şunlardır:
TEMEL BECERİLER
• Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma
• Eleştirel düşünme
• Yaratıcı düşünme
• İletişim kurma
• Problem çözme
• Araştırma
• Karar verme
• Bilgi teknolojilerini kullanma
• Girişimcilik
Genel Amaçlar
•
•
•
•
•
Türkçe Dersi Öğretim Programı ile Türk Millî Eğitiminin genel
amaçları ve temel ilkelerine uygun olarak öğrencilerin;
Dilimizin, millî birlik ve bütünlüğümüzün temel unsurlarından biri
olduğunu benimsemeleri,
Duygu, düşünce ve hayallerini sözlü ve yazılı olarak etkili ve anlaşılır
biçimde ifade etmeleri,
Türkçeyi, konuşma ve yazma kurallarına uygun olarak bilinçli, doğru
ve özenli kullanmaları,
Anlama, sıralama, ilişki kurma, sınıflama, sorgulama, eleştirme,
tahmin etme, analiz-sentez yapma, yorumlama ve değerlendirme
becerilerini geliştirmeleri,
Seviyesine uygun eserleri okuma; bilim, kültür ve sanat
etkinliklerini seçme, dinleme, izleme alışkanlığı ve zevki
kazanmaları,
• Okuduğu, dinlediği ve izlediğinden hareketle, söz varlığını zenginleştirerek
dil zevki ve bilincine ulaşmaları; duygu, düşünce ve hayal dünyalarını
geliştirmeleri,
• Yapıcı, yaratıcı, akılcı, eleştirel ve doğru düşünme yollarını öğrenmeleri,
bunları bir alışkanlık hâline getirmeleri,
• Bilgiye ulaşmada kitle iletişim araçlarından yararlanmaları, bu araçlardan
gelen mesajlara karşı eleştirel bakış açısı kazanmaları ve seçici olmaları,
• Türk ve dünya kültür ve sanatına ait eserler aracılığıyla millî ve evrensel
değerleri tanımaları,
• Hoşgörülü, insan haklarına saygılı, yurt ve dünya sorunlarına duyarlı
olmaları ve çözümler üretmeleri,
• Millî, manevî ve ahlâkî değerlere önem vermeleri ve bu değerlerle ilgili
duygu ve düşüncelerini güçlendirmeleri amaçlanmaktadır.
TEMEL DİL BECERİLERİ
• DİNLEME/İZLEME
• KONUŞMA
• OKUMA
• YAZMA
• DİL BİLGİSİ
DİNLEME/İZLEME BECERİSİ
Dinleme/izleme kurallarını uygulama
Dinleneni/izleneni anlama ve çözümleme
Dinlediklerini/izlediklerini değerlendirme
Söz varlığını zenginleştirme
Etkili dinleme/izleme alışkanlığı kazanma
KONUŞMA BECERİSİ
KONUŞMA BECERİSİ
•
•
•
•
•
Konuşma kurallarını uygulama
Sesini ve beden dilini etkili kullanma
Hazırlıklı konuşmalar yapma
Kendi konuşmasını değerlendirme
Kendini sözlü olarak ifade etme
alışkanlığı kazanma
OKUMA BECERİSİ
Okuma kurallarını uygulama
 Okuduğu metni anlama ve çözümleme
 Okuduğu metni değerlendirme
 Söz varlığını zenginleştirme
 Okuma alışkanlığı kazanma
YAZMA BECERİSİ
YAZMA BECERİSİ
•
•
•
•
•
•
Yazma kurallarını uygulama
Planlı yazma
Farklı türlerde metinler yazma
Kendi yazdıklarını değerlendirme
Kendini yazılı olarak ifade etme alışkanlığı kazanma
Yazım ve noktalama kurallarını uygulama
DİL BİLGİSİ
6. SINIF
 Kelimenin yapı özellikleriyle ilgili bilgi ve
kuralları kavrama ve uygulama
 Kelime türleriyle ilgili bilgi ve kuralları
kavrama ve uygulama
DİL BİLGİSİ
7. SINIF
 Kelime türleriyle ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve
uygulama
 Fiillerin yapı özellikleriyle ilgili bilgi ve kuralları
kavrama ve uygulama
 Fiil kiplerinde zaman ve anlam kaymasıyla ilgili bilgi
ve kuralları kavrama ve uygulama
 Ek fiille ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama
 Zaman ve kip çekimlerindeki birleşik yapıların
özellikleriyle ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve
uygulama
DİL BİLGİSİ
8. SINIF
 Fiilimsiler ile ilgili bilgi ve kuralları kavrama
ve uygulama
 Cümleyle ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve
uygulama
 Anlatım bozukluklarını belirleme ve
düzeltme
•
Her temada farklı türlerden en az üç okuma metnine yer
verilir.
•
Her temada en az bir dinleme/izleme materyaline yer verilir.
•
Dinleme metinleri öğretmen kılavuz kitabında yer almalıdır.
•
Seçilen konu veya temanın farklı yönlerinin ele alındığı metinler
işlenir.
•
Dinleme/izleme metni, okuma metinlerinde
temalardan biriyle bağlantılı olabilir.
•
Her sınıfta biri zorunlu Atatürkçülük teması olmak üzere 6 ana
tema ele alınır.
•
6. sınıfta “Sevgi”, 7. sınıfta “Millî Kültür”, 8. sınıfta “Toplum
Hayatı” zorunlu ana temalardır. Zorunlu temalar diğer
sınıflarda da işlenebilir.
•
Ana temalar altında belirtilen alt temalar zenginleştirilebilir.
ele
alınan
alt
1. TEMA
2. TEMA
3. TEMA
4. TEMA
5. TEMA
6. TEMA
1.
2.
3.
4.
OKUMA METNİ
OKUMA METNİ
OKUMA METNİ
DİNLEME METNİ
1.
2.
3.
4.
OKUMA METNİ
OKUMA METNİ
OKUMA METNİ
DİNLEME METNİ
1.
2.
3.
4.
OKUMA METNİ
OKUMA METNİ
OKUMA METNİ
DİNLEME METNİ
1.
2.
3.
4.
OKUMA METNİ
OKUMA METNİ
OKUMA METNİ
DİNLEME METNİ
1.
2.
3.
4.
OKUMA METNİ
OKUMA METNİ
OKUMA METNİ
DİNLEME METNİ
1.
2.
3.
4.
OKUMA METNİ
OKUMA METNİ
OKUMA METNİ
DİNLEME METNİ
Not:
Okuma ve dinleme
metinlerinin
işleniş sırası sabit değildir,
değiştirilebilir.
DERS İŞLENİŞİ İLE İLGİLİ
AÇIKLAMALAR
•Programdaki ders işleniş örneğinin
başında yer alan kazanımlar sadece o
işlenişe yönelik olarak belirlenmiştir.
•Verilen ders işlenişi bir örnektir.
Öğretmen,
hazırlayacağı
metin
işlenişlerinde farklı yöntem, teknik ve
etkinlikler kullanabilir.
•Temanın işleniş süresi; metinlerin
özelliği, yapılacak etkinlikler ve bir yıl
boyunca işlenecek tema ve metinlerin
sayısı dikkate alınarak belirlenmelidir.
OKUMA METNİ İŞLENECEKSE;
• HAZIRLIK
• OKUYALIM ANLAYALIM
• KONUŞALIM
• YAZALIM
• DİL BİLGİSİ
DİNLEME METNİ İŞLENECEKSE;
• HAZIRLIK
• DİNLEYELİM ANLAYALIM
• KONUŞALIM
• YAZALIM
• DİL BİLGİSİ
6, 7 ve 8. SINIFLARDA YER VERİLMESİ GEREKEN TÜRLER
6. Sınıfta; şiir, hikâye, anı, masal, fabl, deneme, tiyatro,
mektup
7. Sınıfta; şiir, hikâye, anı, deneme, tiyatro,
(söyleşi), gezi yazısı, biyografi
sohbet
8. Sınıfta; şiir, hikâye, anı, makale, roman, deneme,
sohbet (söyleşi), eleştiri, destan
türlerinde metinlere mutlaka yer verilecektir.
Bu türler dışındaki türlerde de metinlere yer verilerek
öğrencilerin farklı türden metinlerle karşılaşması
sağlanmalıdır.
Ara disiplinler
Sağlık Kültürü, Girişimcilik, İnsan Hakları ve Vatandaşlık,
Kariyer Bilinci Geliştirme, Özel Eğitim, Rehberlik ve
Psikolojik Danışma, Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim, Afetten
Korunma ve Güvenli Yaşam alanlarından oluşur.
Programda yer alan ara disiplin kazanımlarının Türkçe
dersinde işlenecek tema/metinlerle ilişkilendirilmesi esastır.
Atatürkçülük
konuları,
zorunlu
tema
kapsamında ele alınacak; bu temaya yönelik
metinler, yıl içinde ilgili gün ve haftalarda
işlenecektir.

similar documents