ÖÖY3

Report
GRUP ÇALIŞMASI YOLUYLA ÖĞRENME
PROF. DR. ADNAN BAKİ
MATEMATİK EĞİTİMİNİN GENEL AMAÇLARI

Öğrenci matematiğe değer vermeyi öğrenmeli

Öğrenci matematiksel düşünmeyi öğrenmeli


Öğrenci iletişim yolu olarak matematiği
kullanmayı öğrenmeli
Öğrenci iyi bir problem çözücü olarak yetişmeli
Bütünleştirici (constructivsm) yaklaşım…….

Bütünleştirici yaklaşımın öncülerinden Piaget, bireyin çevresi ile aktif
etkileşimi sonucu bilgisini kurmasını accommodation (uyma) ve assimilation
(özümseme) adını verdiği iki ardışık süreç ile açıklamaktadır.
Uyma
MEVCUT
DURUM
ADAPTASYON
Özümseme
YENİ
DURUM
Bütünleştirici (constructivsm) yaklaşım…………

Piaget’nin bahsettiği etkileşim sadece bireyin kendi başına çevresiyle
etkileşimi değildir.

Popper bilginin oluşumunu, bireyin çevresiyle etkileşimine sosyal bir boyut
daha ekleyerek açıklamaktadır.

Popper’e göre bireyin üç farklı dünyası vardır. Birinci dünyası kendi iç
dünyasıdır. İkinci dünya ise bireyin fiziksel çevresidir. Bireyin üçüncü
dünyası ise sosyal dünyasıdır.
3. Dünya
2. Dünya
1. Dünya
Bilişsel gelişmeci yaklaşım……

Piaget’nin aksine Vygostky bilişsel gelişimi sadece çocuğun biyolojik
olgunluğuna bağlamamaktadır. Ona göre çocuğun bilişsel gelişiminde dil ve
sosyal etkileşim de önemli rol oynar. Sosyal etkileşim sürecinde çocuğun
kendi kendini geliştirebileceği ve yeni şeyler öğrenebileceği yaklaşık
öğrenme eşiği vardır.
Ulaþýlmasýistenilen seviye
Scaffolding (Ýskele)= Ýpuçlarý, ara çözümler, veriler
ZPD
Öðrecinin mevcut matematiksel seviyesi
Bilişsel gelişmeci yaklaşım……






Bilişsel gelişmeci yaklaşıma katkıda bulunan psikologlardan bir de Bruner’dir. Bruner’e
göre birey karşılaştığı uyarıcıları kavramlaştırır ve onları kategorilere ayırır.
Böylece, kavramlaştırma, bir olayın, nesnenin veya olgunun soyutlandırılarak ifade
edilmesidir.
Sınıflandırma ise kavramları ortak özelliklerine göre gruplandırmaktır.
Brunere göre, kavramların kategorileştirilmesi veya sınıflandırılması çevrenin kompleks
yapısını sadeleştirmemize yardım eder.
Sınıflandırma aynı zamanda bireyin yeni duruma veya nesneye karşı davranışını da
şekillendirir.
Bruner’e göre kodlanan bilginin saklanması ve geri çağrılması daha kolaydır. Kodlama
bireye yeni bilgilerin keşfedilmesinde ve öğrenilen bilgilerin başka durumlara transfer
edilmesinde de kolaylıklar sağlar.
Bilişsel gelişmeci veya öğrenci merkezli yaklaşım……

Bilişsel gelişmeci veya öğrenci merkezli öğrenme yaklaşımının öğretime
yaptığı önerileri aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:
Mademki, öğrenci dış uyarıcıların pasif alıcısı değildir, öyle ise öğrenci
merkezli öğretim ortamları tasarlansın ve öğrenci kendine sunulanları aktif
olarak özümseyebilsin ve kendi bilgilerini mevcut bilişsel yapısına göre
örgütleyebilsin.

Mademki, nitelikli öğretimle tam öğrenme sağlanabilir, öyle ise hızlı ve yavaş
öğrenenler için uygun öğrenme ortamları oluşturulmalıdır.



Mademki, bireyin bilişsel yolla kazandığı davranışları örgütleyerek,
kodlayarak saklama ve yeri geldiği zaman hatırlayıp kullanma yetisi vardır,
öyle ise öğrenciye kavramlaştırma, sınıflandırma ve kodlama süreçlerini
gerçekleştirme fırsatları sağlanmalıdır.
Mademki, örgütlenmiş ve anlamlaştırılmış bilgiler daha kolay hatırlanır,
öylese öğrenciye doğrudan bilgi aktarma yerine ona problem çözme
stratejileri, bilgiye ulaşmanın ve bilgiyi işlemenin yolları öğretilmelidir.

Görüldüğü gibi yapılandırmacı öğrenme ortamı tasarımında
öğretmen doğrudan bilgi aktarıcısı rolünü oynamamaktadır.

Öğretmen daha çok özel stratejiler ve teknikler uygulayarak bilginin
elde edilmesini kolaylaştırıcı ortamlar hazırlamaktadır.


Böyle bir öğrenme ortamında öğrenciler matematiği, tartışma,
uzlaşma ve problem çözme etkinliklerinden oluşan insan emeğinin
bir ürünü olarak görmeye başlayacaktır.
Daha az anlatan ve açıklayan bunun yanında öğrenci ile daha çok
etkileşim içinde olan, öğrencinin de bir matematiği olabileceğini her
zaman göz önünde bulunduran, zengin tartışma, varsayım ve
problem çözme ortamları hazırlayarak doğru matematiksel bilginin
kurulmasını sağlayan bir eğitimci olma yolunda kendimizi
hazırlamalıyız.
Grup çalışması….




Bütünleştirici yaklaşımının önerilerinden biri olan grup çalışması, öğrenme
ortamında öğrencilerin sahip oldukları farklı bilgi, beceri ve yetenekler
öğrenme için gerekli olan sosyal etkileşimin gerçekleştirilmesi ve bu
potansiyelin değerlendirilmesi için önemli fırsatlar sunmaktadır.
Sınıflar farklı yeteneğe, kültüre ve bilgi birikimine sahip öğrencileri
barındırması nedeniyle grup çalışması için iyi bir potansiyele sahiptir.
Grup çalışması öğrencilerin soru sordukları, fikirlerini tartıştıkları, hata
yaptıkları, dinlemeyi öğrendikleri, yapıcı eleştiriler yaptıkları dolayısıyla
matematiksel bilgilerini oluşturdukları bir ortam sağlar.
Vygostky’ye göre bilgi sosyal etkileşim sürecinde gerçekleşiyor ve dil bu
süreçte önemli bir rol oynuyor. İyi düzenlenmiş grup çalışması bu süreci en
etkili biçimde gerçekleştirebilir.
Grup çalışması….




Vygostky “dilin” matematiksel bilginin oluşmasında ve paylaşılmasında önemli bir
araç olduğunu vurgulamaktadır. Bu nedenle, matematik öğretiminde öğrencilere,
yaptıkları ve ulaştıkları bilgileri açıklamaları ve akranlarıyla paylaşmaları için fırsat
verilmesi önemlidir.
Öğrencilere kendi kavramları hakkında konuşma, kendi stratejilerini kurma,
varsayımda bulunma ve matematiksel bilgilerini tartışma fırsatı sağlanması için
öğretmen merkezli yaklaşım yerine öğrenci merkezli yaklaşımın benimsenmesi
gerekmektedir.
Dil, sadece öğrencinin zihninde var olan anlamaları ifade etme aracı olarak değil, aynı
zamanda öğrenilecek olan yeni kavramların, ilişkilerin, anlamların oluşturulmasında da
önemli bir araçtır. Dünyayı anlamada, yorumlamada ve düşünceyi harekete geçirmede
konuşmanın rolü büyüktür.
Grup çalışmalarında öğrenciler yaptıkları çalışmalarla ilgili düşüncelerini, zihinlerinde
oluşturdukları yeni kavramları, ilişkileri, genellemeleri akranlarıyla tartışma ve
bilgilerini yeniden oluşturma fırsatı bulabilmektedir.




Araştırmalar grup çalışması sırasında öğrenci-öğrenci arasında gerçekleşen etkileşimin
3 önemli özelliğini vurgulamaktadır:
Öğrenci, grup çalışmalarında gerçekleşen tartışmalarda ya aktif katılımcı ya da
dinleyici olmaktadır. Bu konuşma iki farklı fonksiyona sahiptir. Birincisi, bireyin kendi
düşüncesini ifade etmesiyle bilişsel fonksiyonu, diğeri ise bireyin fikirlerini diğerlerine
ulaştırabilmesi için iletişim sağlama fonksiyonudur.
Herhangi bir tartışmanın ikinci yönü ise, sosyal ortamın yapısından ve iletişim kurma
ihtiyacından dolayı ortaya çıkan mesajların sözlü olarak ifade edilmesidir. Dilin amacı,
matematiksel fikirleri veya süreci ifade etmektir. Mesajı ileten mesajın diğerleri
tarafından doğru bir şekilde anlamasını sağlamak zorundadır. Grup tartışmaları
sırasında bazen uygulanan strateji ve amaçlarda fikir ayrılıkları olacaktır. Piaget’in
belirttiği gibi fikir ayrılıkları (ikilemler) öğrenmede önemli süreçlerdir.
Sessiz bir ortamda da bir öğrenme gerçekleşebilmesine karşın tartışma ortamında
öne sürülen fikirler diğerlerinin düşüncelerinin değişmesine ve tam olarak
anlaşılmayan veya yanlış anlaşılan fikirlerin açığa çıkmasına fırsat vermektedir.
Öğrenmede dinleme pasiflik değildir. Yeter ki diğerlerinin fikirlerini kendi
düşünceleriyle bütünleştirme teşebbüsüne girilebilsin. Bu tür dinlemelerde öğrenciler
düşüncelerini yeniden gözden geçirme fırsatı bulabilir.



Grup çalışmalarının tasarımı ve uygulanması
Araştırmalar, grup çalışmalarında iyi bir işbirliği, bireysel
sorumluluk, yüz yüze sözlü iletişim ve etkili bir sosyal etkileşim
sağlandığı zaman olumlu sonuçlar alınabileceğini göstermektedir.
Başarılı grup çalışması tasarımının ve uygulamasının hedeflerin
belirlenmesi, grupların oluşturulması, devamlılığın sağlanması ve
çalışmaların değerlendirilmesi gibi aşamaları vardır. Bunları kısaca
ele alalım:




Hedeflerin Belirlenmesi
Grupların oluşturulması
Grup çalışmasının sürdürülmesi
Grup çalışmalarının değerlendirilmesi
Grup çalışması sürecinde öğretmenin rolü ne olmalı?




Grup çalışmasının özü, matematik kavramları keşfetmek, fikirleri tartışmak, rutin ve
rutin olmayan problemleri çözmek için mümkün olan somut objeleri kullanarak
öğrencilerin gruplar halinde beraber çalışmasıdır.
Grup çalışmasında öğretmen, öğrencilerin ilerleyişini değerlendirmek için sadece
doğru cevaplara odaklanmamalı, grup içindeki etkileşimi kolaylaştırıcı bir gözlemci
olmalıdır.
Öğretmen, öğrenme sürecine odaklanarak öğrencilerin karşılaştıkları zorlukları
doğrudan çözmek yerine ip ucu niteliğindeki sorularla veya yönlendirmelerle onlara
yardım etmelidir.
Öğretmen, gruba doğrudan yardım vermeksizin matematiksel tartışmayı teşvik
etmelidir.

Öğretmen, öğrencilerin işbirliği için etkili bir grup çalışması yapmalarını sağlamak
amacıyla önlemler almalıdır.

Bunu yaparken öğretmen şu soruları öğrencilerine sorabilir;




Yönergeleri ve sizden istenilenleri anladınız mı?
Ne yapıyorsunuz?
Niçin böyle yapıyorsunuz?
Bu strateji problemin çözümünde size nasıl yardım edecek?
Özetin özeti……

Grup çalışmasında öğrenciler verilen bir görev üzerinde
çalışır.

Üzerinde çalışılan bir problem olabileceği gibi güncel bir
olayın tartışması şeklinde olabilir.

Öğrencinin fikirleri, düşünceleri veya çözüm yolları
arkadaşları tarafından eleştirilir, yorumlanır.

Görevin tamamlanması sırasında öğrenciler yeni şeyler
keşfederler, buldukları üzerinde düşünürler, tartışırlar,
yorumlar ve anlamlar üzerinde uzlaşırlar, genellemeler ve
tanımlar yaparak formal bilgiye ulaşırlar.

similar documents