indir

Report
Beden Hareketleriyle Kontrol Edilen
Kinect Teknolojisinin Zihinsel Engelli
Öğrenciler Açısından Eğitimde
Kullanım Potansiyeli
Figen DEMİREL UZUN
Şeyma Büşra GÜLEN
Cemil UZUN
Hasan ÇAKIR
Kürşat ÇAĞILTAY
Necdet KARASU
Göknur KAPLAN AKILLI
Çalışma 111K394 no’lu TÜBİTAK projesi kapsamında hazırlanmıştır.
Giriş
Özel eğitim gereksiniminde olan öğrencilerin dil
gelişimi, zihinsel süreçler, iletişim, davranış ve
öğrenme
özellikleri
birbirinden
farklılık
göstermektedir (Başoğlu, 2009).
Bireyselleştirilmiş öğrenme ortamları, bu öğrencilerin
temel yaşam becerileri, bazı davranış ve iletişim
becerilerini kazanmalarını sağlayabilir.
Giriş
Zihinsel engelli öğrencilerle yapılan araştırmalara
göre, etkileşimli bilgisayar programları, videolar,
sanal ortamlar gibi teknoloji destekli öğrenme
ortamlarının öğrencilerin öğrenme süreçlerini kontrol
edebilmesine ve aktif olarak sürece katılmasına
imkân sunmaktadır.
Teknoloji ile zenginleştirilmiş öğrenme ortamlarının
zihinsel engelli öğrencilerin eğitiminde kullanılması,
öğrenme çıktılarının iyileştirilmesi ve yaşam
kalitesinin
artırılması
açısından
destekleyici
olmaktadır (Wehmeyer, Palmer, Davies, & Stock,
2012).
Giriş
Kinect, bilgisayar
ortamında herhangi bir
kontrol aracı olmadan
sadece beden
hareketleriyle kontrol
edilebilen sistemdir.
Giriş
Kinect
teknolojisinin
en
önemli özelliği
iskelet
algılama ve izleme sistemine
sahip olmasıdır.
Kinect üzerinde bulunan
hareket algılama sensörleri
sayesinde insanın hareketli
eklemleri algılanabilmekte
ve izlenebilmektedir.
Giriş
Yapılan çalışmalar, Kinect teknolojisiyle oluşturulan
öğrenme ortamlarının günlük yaşam becerilerini
kazanma ve gerçek yaşama transfer etme konusunda
öğrencilere yardımcı olduğu ayrıca motivasyonlarını
artırdığını göstermektedir (Chang, Chen, & Huang,
2011; Nottingham Trent University, 2011).
Amaç
Bu çalışmanın amacı, zihinsel engelliler eğitimi alan
uzmanlarının
görüşlerine
başvurarak
beden
hareketleriyle kontrol edilen kinect teknolojisinin
zihinsel engelli öğrenciler açısından eğitimde
kullanım potansiyelini ortaya çıkarmaktır.
Yöntem
• Araştırmanın modeli olarak kuram oluşturma,
• Araştırmanın örneklemi, nitel araştırma örneklemden
amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir
durum örneklemesidir.
• Çalışmaya, Türkiye’deki 4 farklı üniversiteden özel
eğitimin zihinsel engelliler eğitimi alanında uzman,
toplam 11 kişi katılmıştır.
• Verilerin toplanmasında, yarı yapılandırılmış görüşme
formu kullanılmıştır.
• Verilerin analizinde sürekli karşılaştırmalı analiz
yöntemi kullanılarak ortak temalar oluşturulmuştur.
Bulgular
1
Kinect teknolojisi kullanılarak geliştirilebileceği
öngörülen beceriler,
2
Bu teknolojinin eğitim ortamlarında
kullanımında oluşabilecek olumlu ve olumsuz
özellikler,
3
Sınıf içi kullanım potansiyeli,
4
Eğitim programlarına entegrasyon yöntemleri.
Geliştirilebileceği öngörülen beceriler
Günlük yaşam
becerileri
Görsel algılar
Bilişsel
beceriler
El-göz
koordinasyon
becerisi
Dil becerisi
Kavram
öğretimi
Kişisel bakım
becerisi
Olumlu ve olumsuz özellikler
Öğretmenler açısından zaman ve emek kazancını sağlaması
Teknolojik gelişmelerden özel eğitim öğrencilerine de faydalanma fırsatı sunması
Görsel destek sağlaması
Araç gereç eksikliğini gidermesi
Etkinliklerin tekrar tekrar kullanılabilir olması
Eğlenceli bir ortam sağlaması
Olumlu ve olumsuz özellikler
Kinect teknolojisinin olumsuz
yönleri
Teknolojinin her
Belirtilen önkoşul
öğrenci için uygunluk
becerilere sahip
göstermeyeceği gibi olmayan öğrencilerin
her öğrenciye her
bu teknolojiyi
becerinin de
kullanamayacakları
kazandırılamayacağı
şeklindedir.
Sınıf içi kullanım potansiyeli,
Motivasyonun artırır,
Bu teknoloji eğitimin her aşamasında
kullanılabilir,
Öğretmenle birlikte kullanımının daha anlamlı
olacaktır
Bu teknoloji ile geliştirilen ürünlerin
basamaklı şekilde olması sınıf içi
kullanımlarını kolaylaştıracaktır.
Eğitim programlarına entegrasyon
yöntemleri
• Kullanım için gerekli önkoşul becerilerin belirlenmesi,
• Müfredat konularını kapsaması,
• İyi yapılandırılmış pilot çalışmalar sonucunda elde
edilen geri dönütlere göre düzenlenen ve geliştirilen
bir süreç sonunda uygulamaya konulmasının önemi,
• Bu tip uygulamaların Milli Eğitim Bakanlığı eli ile
kontrolünün sağlanması hususlarına dikkat
çekmektedir.
Sonuç
Alan uzmanları Kinect teknolojisinin;
• özel eğitim ortamlarına entegrasyonu ile öğrencilerin
öğrenmelerine katkı sağlayacağı
• zihinsel engelli öğrencilerin öğrenme hızına uygun
olduğunu
• motivasyonun artırarak kalıcı öğrenmeye yardımcı
olabileceğini belirtmişlerdir.
Sonuç
Bu avantajların yanında
• alt yapı eksikliği
• öğretmenlerin Kinect teknolojisine yabancı olmaları,
bu teknolojinin, zihinsel engelli öğrencilerin eğitiminde
kullanımını olumsuz yönde etkileyebileceği ortaya
çıkmıştır.
Sonuç
• Dezavantajlarına rağmen bu teknolojinin fazla
maliyetli olmaması, özel eğitim kurumlarının bu
teknolojiyi edinerek teknik altyapı oluşturmalarına ve
teknik altyapı sorununu çözmelerine yardımcı olabilir.
• Ayrıca öğretmenlere bu teknolojiyi öğretim sürecinde
nasıl verimli ve etkili olarak kullanılabilecekleri
konusunda verilecek eğitimlerle bu sınırlılıkların
giderilebileceği belirtilmiştir.
Öneriler
• Uygulayıcı olan öğretmenlerin Kinect teknolojisi
ve özel eğitimde Kinect teknolojinin sınıf
içerisinde
kullanım
potansiyeli
hakkında
görüşleri alınabilir.
• Hazırlanan
uygulamalar
ve
oyunlar
ile
öğrencilerin
Kinect
teknolojisini
kullanım
şekilleri ve bu teknolojiye karşı algı ve tepkileri
gözlenebilir.
Öneriler
• Özel eğitimde, motor becerileri öğreniminde
Kinect kullanımı ve potansiyel katkıları
araştırılabilir.
• Özel eğitimde sosyalleşmek için spor ve dans
eğitiminde Kinect kullanımın katkıları ve
potansiyeli incelenebilir.
• Özel
eğitimde
öğrencilerin
dil
gelişiminde
Kinect
kullanımının
incelenebilir.
becerileri
katkıları
Soru ve Öneriler
Teşekkür ederim.

similar documents