Giô-suê - tin lành việt nam juan korea

Report
CHƯƠNG TRÌNH ĐỐ KINH THÁNH
GIÔ-SUÊ
(CHÚANHẬT 15/ 6/ 2014)
***
 SẼ CÓ NGAY 1 PHẦN THƯỞNG CHO 2
CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG, VÀ CÓ TỔNG KẾT
GIẢI THƯỞNG VÀO CUỐI NĂM.
 BẠN KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG KINH
THÁNH,NGOẠITRỪPHẦNĐỐ SUYTƯỞNG
RẤT MONG CÁC BẠN TÍCH CỰC, SIÊNG
NĂNG HỌC LỜI CHÚA!
HTTL VIỆT NAM JUAN KOREA
CÂU 1
CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG
Bà Raháp giấu 2 thám tử trên
nóc nhà dưới:
A. Lá dừa.
B. Lá cọ.
C. Cộng gai.
D. Cộng cỏ.
ĐÁP: C (Giôsuê 2:6)
CÂU 2
CHỌN CÂU LỜI ĐÚNG
Nước sông Giôđanh rẽ ra, tạo lối
đi cho dân sự, khi bàn chân của
các thầy tế lễ khiêng hòm giao ước:
A. Cách mé nước sông từ xa.
B. Sắp chạm đến mé nước.
C. Vừa chạm đến mé nước.
D. Ngập chìm trong nước.
ĐÁP: C (Giôsuê 3:15-16)
CÂU 3
CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG
Khi bắt đầu qua sông, các thầy
tế lễ đi trước. Khi đi qua khỏi
sông và lên bờ, thì ai lên bờ
trước ?
A. Thầy tế lễ.
B. Dân sự
ĐÁP: B (Giô-suê 4:11, 18)
CÂU 4
CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG
Giô-suê và dân Do thái đã đặt
12 hòn đá ở nơi nào ?
A. Chỗ ngủ ban đêm.
B. Giữa sông Giô-đanh.
C. Tại Ghinh-ganh.
D. Cả 3 đều đúng.
ĐÁP: D (Giôsuê 4:8, 9, 20)
CÂU 5
CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG
Việc dựng 12 hòn đá mang ý
nghĩa là ‘nước sông Giô-đanh
đã rẽ ra trước: ..............’
A. Hòm giao ước của Chúa.
B. Thầy tế lễ của Chúa.
C. Dân sự của Chúa.
D. Giô-suê.
ĐÁP: A (Giôsuê 4:7)
CÂU 6
CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG
Ngoại trừ Giôsuê và Calép, thì
tất các dân Dothái đều chết
trong đồng vắng, lý do vì:
A. Đường xa, đi lâu năm.
B. Đói khát.
C. Thời tiết khắc nghiệt.
D. Không vâng lời Chúa.
ĐÁP: D (Giôsuê 5:6)
CÂU 7
CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG
Ghinh-ganh có nghĩa là:
A. Lăn tròn.
B. Lăn vòng.
C. Lăn lóc.
D. Lăn quay.
ĐÁP: A(Giôsuê 5:9)
CÂU 8
CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG
Tướng đạo binh của Đức Chúa
Trời cầm gươm hiện ra gần
Giêricô, và bảo Giô-suê phải lột
giày ra vì nơi ông đứng là nơi:
A. Linh thiêng.
B. Đền thờ.
C. Thánh.
D. Cả 3 đều đúng.
ĐÁP: C (Giôsuê 5:15)
CÂU 9
ĐỌC THUỘC CÂU KINH THÁNH!
Giô-suê 1:8
CÂU 9
HOÀN THÀNH CÂU KINH THÁNH!
luật
pháp
Quyển sách ........................nầy chớ
xa miệng ngươi, hãy suy gẫm
ngày và đêm, hầu cho cẩn thận
mọi điều đã chép ở
làm theo ......................
trong, vì như vậy, ngươi mới
may mắn
được ....................trong
con đường
mình, và mới được phước.”
(Giôsuê 1:8)
CÂU 10
TÌM CÂU KINH THÁNH THEO HÌNH
ĐÁP: Sợi chỉ điều (đỏ) trên cửa sổ
nhà Ra-háp dòng xuống.
(Giôsuê 2:18)
CÂU 11
CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG
Sự kiện vây đánh thành Giê-ri-cô
của Dân Do thái.
A. 6 ngày đầu, 1 ngày đi 1 vòng,
thầy tế lễ thổi kèn, dân sự im lặng.
B. Ngày thứ 7, đi 7 vòng.
C. Vòng thứ 7, thầy tế lễ thổi kèn,
dân sự la lên.
D. Cả 3 đều đúng.
ĐÁP: D (Giôsuê 6:13-16)
CÂU 12
CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG
Sau khi thành Giê-ri-cô sụp đổ,
Theo lời Giô-suê, thì nếu ai xây lại
thành Giê-ri-cô thì sẽ:
A. Bị lên án.
B. Bị rủa sả.
C. Bị tù đày.
D. Bị tịch thu tài sản.
ĐÁP: B (Giôsuê 6:26)
CÂU 13
CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG
Dân Do thái bị dân thành A-hi
đánh bại, lý do vì dân Do thái:
A. Đem ít quân đi đánh.
B. Không đem theo hòm giao ước.
C. Chiến sĩ Do-thái mệt mỏi.
D.Có A-can lấy trộm vật đáng diệt.
ĐÁP: D (Giôsuê 7:1, 11-12)
CÂU 14
CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG
Ai là người đọc mọi điều mà
Môi-se đã truyền dạy trước
mặt cả hội chúng?
A. Thầy tế lễ thượng phẩm.
B. Tướng quân của Giôsuê.
C. Giô-suê.
D. Ca-lép.
ĐÁP: C (Giôsuê 8:35)
CÂU 15
CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG
Dân nào vì sợ dân Do thái, nên cải
trang giả bộ là 1 dân ở rất xa đến
để lập hòa và kết ước cùng dân
Do thái?
A. Dân Ga-đa-ra.
B. Dân Ga-xa.
C. Dân Ga-ba-ôn
D. Dân Ga-la-át
ĐÁP: C (Giôsuê 9:3-15)
CÂU 16
CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG
Giê-bu còn có tên gọi là:
A. Giê-ra-sê.
B. Giê-ri-cô.
C. Giê-ru-ba-anh.
D. Giê-ru-sa-lem.
ĐÁP: D (Giôsuê 18:28)
CÂU 17
CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG
Khi đạo quân của 5 vua A-mô-rít
hãm đánh thành Ga-ba-ôn, Đức
Chúa Trời đã dùng tai họa thiên
nhiên nào đánh họ.
A. Mưa đá.
B. Thiên thạch.
C. Sấm sét.
D. Nước lụt.
ĐÁP: A (Giôsuê 10:11)
CÂU 18
ĐỌC THUỘC CÂU KINH THÁNH!
Giô-suê 21:45
CÂU 18
HOÀN THÀNH CÂU KINH THÁNH!
lời
lành
“ Trong các ...................... mà
Đức Giê-hô-va đã phán cho
nhà Y-sơ-ra-ên, chẳng có
không thành
một lời nào là .......................:
ứng nghiệm hết.”
thảy đều ..........................
(Giôsuê 21:45)
CÂU 19
TÌM CÂU KINH THÁNH THEO HÌNH
ĐÁP: Tại Ga-ba-ôn, mặt trời dừng lại, mặt
trăng liền ngừng (đồng hồ thời gian vẫn
chạy khoảng 1 ngày)(Giô10:13).
CÂU 20
CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG
Người khổng lồ A-na-kim không
có trong xứ nào trong 4 xứ sau:
A. XứY-sơ-ra-ên.
B. Xứ Ga-xa.
C. Xứ Gát.
D. Xứ Ách-đốt
ĐÁP: A (Giôsuê 11:22)
CÂU 21
CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG
Trong dân A-na-kim to cao,
giềnh giàng, thì giống người
nào của dân nầy to cao hơn hết?
A.A-ra-hai.
B.A-ra-ba.
C.A-ra-bôn.
D.A-ra-nam.
ĐÁP: B (Giôsuê 14:15)
CÂU 22
CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG
Người ngộ sát (vô ý giết người)
sẽ ở thành ẩn náu cho đến khi:
A. Người ngộ sát qua đời.
B. Kẻ báo thù qua đời.
C.Thầy tế lễ thượng phẩm đương
chức qua đời.
D. Người lãnh đạo dân sự cấp cao
nhất qua đời.
ĐÁP: C (Giôsuê 20:6)
CÂU 23
CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG
Cha và chú ruột của Áp-ra-ham là
Tha-rê và Na-cô, thuở xưa ở phía
bên kia sông, họ là những người:
A. Hầu việc Đức ChúaTrời.
B. Hầu việc các thần khác (tà thần).
C. Hầu việc người quá cố.
D. Hầu việc triều đình.
ĐÁP: B (Giôsuê 24:2)
CÂU 24
CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG
Các lời mà Đức Giê-hô-va đã phán
cho nhà Ysơraên, chẳng có một lời
nào là không thành, thảy đều ứng
nghiệm hết. Các lời đó là lời:
A. Lời lành.
B. Lời dữ.
C. Lời dọa.
D.Avà B
ĐÁP: A(Giôsuê 21:45)
CÂU 25
CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG
Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời là Đấng
chiến đấu cho các ngươi, nên 1 người
trong các ngươi sẽ đuổi được bao
nhiêu người của quân thù ?
A. 10 người.
B. 100 người.
C. 1000 người.
D. 10.000 người.
ĐÁP: C (Giôsuê 23:10)
CÂU 26
CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG
Ai nói câu nầy: “Ta và nhà ta sẽ
phục sự Đức Giê-hô-va.”
A. Áp-ra-ham.
B. Môi-se.
C. Ca-lép.
D. Giô-suê
ĐÁP: D (Giôsuê 24:15)
CÂU 27
TÌM CÂU KINH THÁNH THEO HÌNH
2,5
9,5
ĐÁP: Phái Gát, Ru-bên và phân nữa chi phái
Ma-na-se (2,5 phái) ở bên kia (phía đông) sông
Giô-đanh. 9,5 phái còn lại ở ở bên này sông
Giô-đanh, thuộc đất Ca-na-an.
(Giôsuê 13:7-8)
HẾT
 CHÚA NHẬT 29/6 CHÚNG TA SẼ
TIẾP TỤC ĐỐ VỚI SÁCH
CÁC QUAN XÉT 21 ĐOẠN
 CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ NHIỆT
TÌNH THAM GIA HỌC LỜI CHÚA
VÀ ĐỐ KINH THÁNH!
 XIN CHÚA BAN PHƯỚC CHO
HẾT THẢY CHÚNG TA!
사랑해요!

similar documents