bai trinh dien 10 phut

Report
GVHD: Nguyễn Thị Kim Liên
Hà Thắng
NTH: Năng lượng xanh
Vấn đề năng lương
hiện nay không chỉ là
nỗi lo của của mỗi
quốc gia mà còn là
nỗi lo của toàn Thế
Giới. Dự án “con
đường đi đến nguồn
năng lượng mới” sẽ
giúp chúng ta hiểu rõ
hơn về vấn đề này.
Cả thế giới cùng
chung sức
HS đóng vai là chuyên viên điều tra về hiên trạng
sử dụng tài nguyên ở Việt Nam. Từ đó đánh giá
nguyên nhân dẫn đến thực trạng đó…
Chuyên viên
điều tra sử dụng
năng lượng
…là những nhà khoa học tìm ra nguồn năng lương
xanh…
Nhà khoa
học
… hay những tuyên truyền viên, giáo dục ý thức
của người dân.
Tuyên
truyền
viên
Kiến thức chuẩn chương trình
• Biết được cơ cấu ngành công
nghiệp năng lượng
• Biết được các nguồn lực,tình
hình sản xuất, phân bố của
từng phân ngành
Về kiến thức:
Đánh giá vai trò của năng lượng với cuộc
sống cũng như phát triển kinh tế
Học sinh biết được tình hình sử dụng năng
lượng ở Việt Nam
Đưa ra những giải pháp khắc phục
Về kĩ năng thế kỷ 21
Kĩ năng học tập và sáng tạo
• Tư duy độc lập và giải quyết vấn đề
• Giao tiếp và hợp tác
Kĩ năng sử dụng các phương tiện thông tin,
truyền thông và công nghệ
• Hiểu biết về ICT
Những kĩ năng sống và kĩ năng nghề nghiệp
• Chủ động và tự chủ
• Khả năng lãnh đạo và tinh thần trách
nhiệm
Câu hỏi Câu hỏi bài học
khái quát
Câu hỏi nội dung
- Liệu có
phải tất cả
đều vô
tận?
- Hãy cho biết cơ
cấu ngành công
nghiệp năng lượng
- Vai trò của ngành
công nghiệp năng
lượng là gì?
- Tình hình sử dụng
và phân bố?
- Cho biết những
nguồn năng lượng
mới
- Nếu không có năng
lượng trái đất này sẽ ra
sao?
- Có phải năng lượng sạch
là giải pháp xanh cho
tương lai hay không?
Trước khi bắt đầu dự án
Học sinh thực hiện dự án
và bắt đầu công việc
Sau khi hoàn tất dự án
-Trao đổi, thảo
Kiểm
luận trước lớp
tra
hoặc sử dụng
phiếu điều tra để
thăm dò ý kiến
học sinh về nhu
cầu, kiến thức, kĩ
năng để thực hiện
dự án
- Sổ ghi chép kế
hoạch dự án.
- Bảng tiêu chí
đánh giá cụ thể
từng công việc
- Kiểm tra nhật
kí dự án
- Kiểm tra sản
phẩm trong quá
trình thực hiện
- Thường xuyên
trao đổi rút kinh
nghiệm
-Tổng hợp đánh giá
suốt quá trình thực
hiện dự án bằng
phiếu tổng hợp đánh
giá
- Kiểm tra bằng
cách để học sinh báo
cáo sản phẩm
- Đánh giá tính khả
thi của dự án
- Bài cảm nghĩ sau
dự án

similar documents