3. LẬP HỒ SƠ PCGD-XMC Nghị định 20/2014/NĐ-CP

Report
ĐIỀU TRA VÀ NHẬP DỮ LIỆU
PHỔ CẬP GIÁO DỤC
CHỐNG MÙ CHỮ
Huế, tháng 10/2014
1. NGHIỆP VỤ ĐIỀU TRA PCGD-XMC
2. NHẬP DỮ LIỆU PCGD-XMC
3. LẬP HỒ SƠ PCGD-XMC
4. GIẢI ĐÁP
1. NGHIỆP VỤ ĐIỀU TRA PCGD-XMC
Mỗi hộ gia đình dùng 1 phiếu điều
tra; nếu trong 1 địa chỉ nhà có 6 hộ gia
đình ở cùng thì dùng 6 phiếu để ghi
thông tin. (Hộ khẩu)
Lưu ý: Phiếu điều tra do Sở GD&ĐT cung cấp, nếu
ghi sai thì không hủy phiếu, lập thành tập phiếu hỏng để
làm chứng từ thanh toán.
1. NGHIỆP VỤ ĐIỀU TRA PCGD-XMC
Số phiếu điều tra: không trùng lặp trong
toàn quốc, một mã số phiếu sẽ được tự động
cấp khi tạo mới một phiếu điều tra theo định
dạng sau: 46_3301_1122334455_T1_10
Trong đó:
+ T1 : mã thôn xóm, sẽ tự động xuất hiện
khi chọn Tổ dân phố của hộ gia đình.
+ 10 : Số thứ tự phiếu điều tra của tổ.
Định dạng số phiếu điều tra (ghi ở phiếu
điều tra) : T1/1, T1/2… T2/1, T2/2…
1. NGHIỆP VỤ ĐIỀU TRA PCGD-XMC
- Chia thành từng nhóm, ít nhất 03 thành viên,
gồm có MN, TH và THCS.
- Mỗi nhóm phụ trách một khu vực (gồm nhiều
tổ dân phố) theo phân công.
- Ghi đầy đủ các thông tin liên quan của đối
tượng trong độ tuổi điều tra theo hướng dẫn
(từ 0 đến 60 tuổi). Chú ý các đối tượng từ 0
đến 18 tuổi (độ tuổi đi học MN và phổ
thông).
1. NGHIỆP VỤ ĐIỀU TRA PCGD-XMC
- Ghi phiếu điều tra theo hướng dẫn (tải tại
phần mềm PCGD-XMC), lưu ý các thông tin
sau:
 Từ 0 đến 60 tuổi, nếu chủ hộ đang ở trong độ
tuổi này thì danh sách vẫn có thông tin PC của
chủ hộ;
 Sắp xếp từ lớn tuổi đến nhỏ tuổi;
 Năm HT CTMN nếu đang học tiểu học;
 Năm HT CTTH nếu đang học THCS;
 Năm TN THCS nếu đang học THPT;
 Đối tượng từ 19 tuổi trở lên…
2. NHẬP DỮ LIỆU PCGD-XMC
- Trường THCS (hoặc tiểu học) trên địa bàn
phường chịu trách nhiệm chính trong việc nhập
số liệu.
- Làm việc tập trung; có phụ trách của MN, TH và
THCS, Ban chỉ đạo PCGD Phường. Có thể chia
thành nhiều nhóm thực hiện nhập dữ liệu, mỗi
nhóm nhập một số tổ.
2. NHẬP DỮ LIỆU PCGD-XMC
- Cách nhập: Nhập vào mẫu file Excel tải về, lưu ý
nhập mã trường đang học chính xác với danh
mục mã trường trên phần mềm, mỗi tổ dân
phố lưu thành 01 file.
- Upload dữ liệu các file lên phần mềm sau khi
kiểm tra các thông tin trong các file của từng tổ
dân phố. (lưu ý chọn tổ dân phố trên phần
mềm đúng với file cần upload).
-
-
2. NHẬP DỮ LIỆU PCGD-XMC
Vào thống kê và kiểm tra số liệu, điều chỉnh
các thông tin chưa chính xác (nếu có) ở file
excel, xóa toàn bộ phiếu của tổ dân phố cần
upload trở lại (trên phần mềm).
Sau khi kiểm tra số liệu cần xóa các mục trong
phần báo cáo. (Tiện ích/ Xóa các mục báo cáo)
Có thể tiến hành kiểm tra số liệu từng tổ, hoặc
tất cả các tổ.
Có thể nhập trực tiếp trên phần mềm, sau đó
tải file dữ liệu theo từng tổ về máy (file excel),
xử lý số liệu trên file này.
2. NHẬP DỮ LIỆU PCGD-XMC
- Mã thôn xóm
: T1, T2….
- Mã trường
: lấy theo mã EMIS
- Tên trường
: MN Hoa Mai, Tiểu học
Lê Lợi, THCS Nguyễn Chí Diểu…
- Tên chủ hộ, tên đối tượng: Nguyễn Văn An
Định dạng chữ thường, viết hoa chữ cái đầu
tiên các thông tin, viết hoa tất cả chữ cái đầu
tiên nếu là tên trường học, tên đối tượng…,
không dùng chữ IN HOA.
2. NHẬP DỮ LIỆU PCGD-XMC
- Yêu cầu về nhập dữ liệu: Số liệu được nhập
vào phần mềm phải bảo đảm độ chính xác,
đầy đủ thông tin.
Các thông tin được điều tra theo phiếu hộ gia
đình cần chính xác, đầy đủ thông tin. (liên quan
đến số liệu học sinh của các đơn vị trường học
trong toàn Tỉnh)
Các đơn vị thường xuyên kiểm tra DSHS của
trường mình trên phần mềm, DSHS ngoại tuyến,
phát hiện trường hợp không đúng cần liên hệ
với trường phụ trách để điều chỉnh.
3. LẬP HỒ SƠ PCGD-XMC
- Đối với Tiểu học: Theo Thông tư 36/2009/TTBGD&ĐT ngày 04/12/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo
dục và Đào tạo về việc ban hành qui định kiểm tra,
đánh giá và công nhận phổ cập giáo dục Tiểu học
đúng độ tuổi.
- Đối với THCS: Theo Nghị định 20/2014/NĐ-CP ngày
24/3/2014 của Chính phủ về PCGD, xóa mù chữ.
- Đối với bậc Trung học: Theo Công văn số
10819/GDTrH ngày 07/12/2004 của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện phổ cập bậc
trung học và điều chỉnh tiêu chuẩn phổ cập bậc
trung học.
3. LẬP HỒ SƠ PCGD-XMC
Lưu ý đối với hồ sơ PCGD Tiểu học:
• Lập các biểu mẫu thống kê, hồ sơ minh chứng
theo quy định như các năm trước.
• File số liệu thống kê: Sử dụng file excel của Vụ
Tiểu học thống kê số liệu PCGD (như năm trước);
copy số liệu thống kê từ phần mềm vào file excel
này, nộp kèm theo hồ sơ PCGD khi Thành phố
kiểm tra.
3. LẬP HỒ SƠ PCGD-XMC
Lưu ý đối với hồ sơ PCGD Tiểu học:
• Quy định về hồ sơ: Theo quy định tại điều 12 về hồ sơ
kiểm tra công nhận của Thông tư 36/2009/TT-BGDĐT:
Báo cáo (kèm các biểu mẫu)
Sổ theo dõi phổ cập theo độ tuổi.
Sổ đăng bộ.
Các biên bản, văn bản chỉ đạo công tác PCGD
của địa phương.
Sổ chuyển đi, chuyển đến, danh sách KT.
Các loại hồ sơ minh chứng khác.
3. LẬP HỒ SƠ PCGD-XMC
Nghị định 20/2014/NĐ-CP:
Điều 14. Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập
giáo dục trung học cơ sở mức độ 1
a) Phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 1 và đạt chuẩn
xóa mù chữ mức độ 1;
b) Tỷ lệ thanh niên, thiếu niên trong độ tuổi từ 15
đến 18 tốt nghiệp trung học cơ sở đạt ít nhất 80%.
3. LẬP HỒ SƠ PCGD-XMC
Nghị định 20/2014/NĐ-CP:
Điều 15. Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập
giáo dục trung học cơ sở mức độ 2
a) Bảo đảm tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ
cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 1;
b) Tỷ lệ thanh niên, thiếu niên trong độ tuổi từ 15
đến 18 tốt nghiệp trung học cơ sở đạt ít nhất 90%,
đối với xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó
khăn đạt ít nhất 80%.
3. LẬP HỒ SƠ PCGD-XMC
Nghị định 20/2014/NĐ-CP:
Điều 16. Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập
giáo dục trung học cơ sở mức độ 3
a) Bảo đảm tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ
cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2;
b) Tỷ lệ thanh niên, thiếu niên trong độ tuổi từ 15
đến 18 tốt nghiệp trung học cơ sở đạt ít nhất 95%.
c) Tỷ lệ thanh niên, thiếu niên trong độ tuổi từ 15
đến 18 đang học chương trình giáo dục phổ thông
hoặc giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ
thông hoặc giáo dục nghề nghiệp đạt ít nhất 80%.
3. LẬP HỒ SƠ PCGD-XMC
Nghị định 20/2014/NĐ-CP:
Điều 19. Tiêu chuẩn công nhận cá nhân đạt chuẩn
biết chữ
1. Người đạt chuẩn biết chữ mức độ 1: Hoàn thành
giai đoạn 1 chương trình xóa mù chữ và giáo dục
tiếp tục sau khi biết chữ hoặc hoàn thành lớp 3
chương trình giáo dục tiểu học.
2. Người đạt chuẩn biết chữ mức độ 2: Hoàn thành
giai đoạn 2 chương trình xóa mù chữ và giáo dục
tiếp tục sau khi biết chữ hoặc hoàn thành chương
trình giáo dục tiểu học.
3. LẬP HỒ SƠ PCGD-XMC
Nghị định 20/2014/NĐ-CP:
Điều 20. Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn xóa mù
chữ mức độ 1
1. Đối với xã: Có ít nhất 90% số người trong độ tuổi
từ 15 đến 35 được công nhận đạt chuẩn biết chữ
mức độ 1.
Điều 21. Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn xóa mù
chữ mức độ 2
1. Đối với xã: Có ít nhất 90% số người trong độ tuổi
từ 15 đến 60 được công nhận đạt chuẩn biết chữ
mức độ 2.
3. LẬP HỒ SƠ PCGD-XMC
Lưu ý đối với hồ sơ PCGD THCS-XMC:
• Công nhận PCGD-XMC theo hai tiêu chuẩn: XMC
và PCGD THCS, toàn bộ các loại văn bản như biên
bản tự kiểm tra, báo cáo, tờ trình… đều phải thể
hiện 2 nội dung này.
• Hồ sơ, biểu mẫu XMC và PCGD THCS được lập
trên phần mềm (xuất file thống kê các biểu mẫu
từ phần mềm PCGD-XMC).
• Hồ sơ XMC: File thống kê, không in danh sách
kèm theo. (lưu ý đạt chuẩn XMC có 2 mức độ)
3. LẬP HỒ SƠ PCGD-XMC
Lưu ý đối với hồ sơ PCGD THCS-XMC:
• Danh sách HS đang học hoặc TN THPT thì hồ sơ
minh chứng chính là phiếu điều tra PCGD.
• Danh sách HS TN THCS các năm qua (hồ sơ minh
chứng): các trường phải lập danh sách được tách
theo phường dựa trên danh sách đã được Phòng
GD&ĐT phê duyệt, danh sách này do Hiệu
trưởng ký xác nhận và chỉ có giá trị đối với hồ sơ
minh chứng cho số liệu PCGD.
3. LẬP HỒ SƠ PCGD-XMC
Các loại hồ sơ PCGD THCS-XMC:
• Phiếu điều tra phổ cập giáo dục – chống mù chữ;
• Sổ theo dõi PCGD THCS và xóa mù chữ; sổ đăng
bộ; sổ theo dõi chuyển đi, chuyển đến, khuyết tật.
• Bảng ghi tên, ghi điểm học sinh TN THCS và BT
THCS của các năm 2011, 2012, 2013và 2014.
• Danh sách học sinh trong độ tuổi từ 15 đến 18
đang học chương trình GDPT hoặc GDTX cấp
trung học phổ thông hoặc giáo dục nghề nghiệp;
3. LẬP HỒ SƠ PCGD-XMC
Các loại hồ sơ PCGD THCS-XMC:
• Lập đầy đủ các biểu thống kê PCGDTHCS và xóa
mù chữ (Mẫu 1,2,5,6,7,8).
• Báo cáo quá trình thực hiện và kết quả
PCGDTHCS, xóa mù chữ được thông qua Ban chỉ
đạo cấp Phường và Trưởng ban chỉ đạo ký, đóng
dấu của UBND.
• Biên bản tự kiểm tra PCGD THCS và xóa mù chữ
của cấp Phường.
• Tập văn bản chỉ đạo của các cấp, các ngành về
công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ.

similar documents