Αναζήτηση πηγών σε βάσεις δεδομένων και ετοιμασία βιβλιογραφίας

Report
Αναζήτηση πηγών
σε βάσεις δεδομένων
και ετοιμασία βιβλιογραφίας
C Tsouris, [email protected]
KEDIMA Intensive Courses
Σύνοψη μαθήματος
Μέρος Ι. Αναζήτηση πηγών σε βάσεις
δεδομένων
(ηλεκτρονικές βάσεις, αναζήτηση)
Μέρος ΙΙ. Ετοιμασία βιβλιογραφίας
(συστήματα βιβλιογραφίας (επικέντρωση σε
APA), σύνταξη λίστας)
I. Αναζήτηση πηγών
σε βάσεις δεδομένων
Σημασία δεξιότητας
 Τεχνολογία και ερευνητική διαδικασία
 Χρονικά περιθώρια
ΣΤΟΧΟΣ: ταχεία και αποτελεσματική αναζήτηση
βιβλιογραφίας
Βάσεις δεδομένων – Click on…
 http://library.ucy.ac.cy/electronic_services
/dbase_all_gr.htm
Βάσεις δεδομένων – Τι;
 Βάσεις με τίτλους έντυπων/ηλεκτρονικών
εκδόσεων
Βάσεις δεδομένων – Γιατί;
 Ηλεκτρονικά άρθρα / βιβλία
 Οι βάσεις δεδομένων συγκεντρώνουν σήμερα
εκατομμύρια πηγών
 Συνεχής εμπλουτισμός των βάσεων δεδομένων
 Μεγάλο μέρος της βιβλιογραφίας διατίθεται πλέον
ΚΑΙ σε ηλεκτρονική μορφή
Βάσεις δεδομένων – Ε, και;
 Ευκολότερη, ταχύτερη αναζήτηση
 Χρόνος = ;;;
Βάσεις δεδομένων
 Μεγάλοι εκδοτικοί οίκοι διαθέτουν δικές
τους μηχανές αναζήτησης (π.χ. Oxford
University Press)
 Οι βάσεις δεδομένων περιέχουν
 πληροφοριακά δεδομένα
 βιβλιογραφικές αναφορές
 πλήρη κείμενα δημοσιεύσεων
 συνδυασμό των παραπάνω
Βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων
 Βιβλιογραφικές αναφορές
(βασικές πληροφορίες που αφορούν διάφορα
βιβλία, άρθρα ή άλλα δημοσιεύματα) (π.χ.
τίτλος, συγγραφέας, έτος δημοσίευσης)
 Μια τέτοια βάση μπορεί να αφορά είτε
ποικίλα θέματα είτε ένα συγκεκριμένο
θέμα.
Βάσεις δεδομένων ανά θεματική
κατηγορία
 http://library.ucy.ac.cy/electronic_services
/dbase_all_gr.htm
 Επιλέξτε θεματική κατηγορία
 Σας παρουσιάζονται βάσεις δεδομένων
σχετικές με τη θεματολογία που έχετε
επιλέξει
Βάσεις δεδομένων - Αλφαβητικά
 http://library.ucy.ac.cy/electronic_services
/dbase_all_gr.htm
 Επιλέξτε Αλφαβητικό Κατάλογο
 Σας παρουσιάζονται αλφαβητικά όλες οι
διαθέσιμες βάσεις δεδομένων,
ανεξαρτήτως θεματολογίας
Ηλεκτρονικά περιοδικά Αλφαβητικά
 http://ne8tx2qu8q.search.serialssolutions.
com/
 Συγκεντρωτικός κατάλογος περιοδικών
ανεξαρτήτως θεματογραφίας
Ηλεκτρονικά περιοδικά
ανά θεματική κατηγορία
 http://ne8tx2qu8q.search.serialssolutions.
com/
 Browse by title / subject
 Επιλέξτε ‘By subject’ - θεματική ενότητα
της αρεσκείας σας
 Σας παρουσιάζεται αλφαβητικός κατάλογος
όλων των σχετικών διαθέσιμων περιοδικών
Παράδειγμα αναζήτησης 1 προς 1
 http://ne8tx2qu8q.search.serialssolutions.com/
Αναζήτηση σε βάσεις
Παράδειγμα αναζήτησης
σε βάση δεδομένων
 http://www.sciencedirect.com/
On-line tutorial
Tips
 Χρήση λέξεων-κλειδιών (keywords)
 Όσο πιο συγκεκριμένη η έρευνα, τόσο πιο
συγκεκριμένα αποτελέσματα θα επιφέρει η
αναζήτηση
 αναζήτηση στον τίτλο
 αναζήτηση σε τίτλο/περίληψη/λέξεις-κλειδιά
(title/abstract/keywords)
Κατάλογος βάσεων δεδομένων
 Η λίστα που ακολουθεί περιλαμβάνει διεθνείς βάσεις
δεδομένων από εκδοτικούς οίκους/ιδρύματα
 Κάθε βάση περιλαμβάνει αριθμό περιοδικών/βιβλίων στα
οποία έχετε πλήρη ή μερική πρόσβαση ως χρήστες του
Πανεπιστημίου Κύπρου (Institutional membership)
 Οποιοσδήποτε μπορεί ατομικά να πληρώσει συνδρομή και
να έχει πρόσβαση σε οποιανδήποτε βάση δεδομένων
παρέχει αυτή την επιλογή
 Πολλές πηγές βρίσκονται ταυτόχρονα σε 2+ βάσεις
δεδομένων (έτσι η αναζήτηση σε διαφορετικές βάσεις
πιθανό να επιστρέψει και όμοια αποτελέσματα)
 http://www.scirus.com/srsapp/advanced/index.jsp?q1= (SCIRUS)
 http://web.ebscohost.com/ehost/ (EBSCHOST)
 http://www.jstor.org/ (JSTOR)
 http://services.oxfordjournals.org/search.dtl (OXFORD JOURNALS)
 http://journals.cambridge.org/action/login (CAMBRIDGE JOURNALS)
 http://www.elsevier.com/wps/find/journal_browse.cws_home (ELSEVIER)
 http://www.emeraldinsight.com/search.htm?ct=jnl (EMERALD)
 http://tandf.informaworld.com/smpp (INFORMA)
 http://www.ingentaconnect.com/ (INGENTA)
 http://www.sciencedirect.com/ (SCIENCE DIRECT)
 http://www.springerlink.com/?MUD=MP (SPRINGER LINK)
 http://www.tandfonline.com/ (TAYLOR & FRANCIS)
 http://online.sagepub.com/ (SAGE)
ΙI. Ετοιμασία βιβλιογραφίας
Βιβλιογραφία – σημαντική;
Όχι απλά σημαντική...
Απαραίτητη!!!
Στόχοι
 γνωριμία με συστήματα βιβλιογραφίας (APA,
Harvard, MLA, IEEE, Oxford, Chicago Manual of
Style)
 σύνταξη λίστας βιβλιογραφίας με βάση τις
συμβάσεις που διέπουν το ευρέως διαδεδομένο
APA
 δεξιότητες αναφοράς εντός κειμένου (Σύστημα
Harvard, Σύστημα Αρίθμησης)
Λίστα αναφορών (References) –
Λίστα βιβλιογραφίας (Bibliography)
 Λίστα αναφορών - όλες οι πηγές που
εμπεριέχονται στην εργασία.
 Λίστα βιβλιογραφίας - προαιρετική λίστα από
πηγές, οι οποίες αν και μελετήθηκαν, δε
χρησιμοποιήθηκαν στην εργασία.
Συστήματα βιβλιογραφίας
 Τα διάφορα συστήματα βιβλιογραφίας
 διαφέρουν ως προς τη δόμηση και παρουσίαση των
βιβλιογραφικών αναφορών (συμβάσεις)
 παρέχουν όμως τις ίδιες βιβλιογραφικές πληροφορίες
(ονοματεπώνυμο συγγραφέα, τίτλο άρθρου/βιβλίου,
ημερομηνία έκδοσης, εκδοτικό οίκο, περιοδικό/σειρά
βιβλίων, κτλ.)
Συστήματα βιβλιογραφίας (συν.)
 Κάθε ερευνητικός κλάδος ευνοεί κάποιο
συγκεκριμένο σύστημα βιβλιογραφίας
 Η χρήση συγκεκριμένου συστήματος δεν είναι ίδια
παγκοσμίως (π.χ. Ένα άρθρο Κοινωνιολογίας
δημοσιευμένο στις ΗΠΑ μπορεί να ακολουθεί το
Harvard/APA, ενώ δημοσιευμένο στην Ευρώπη
μπορεί να ακολουθεί κάποιο άλλο σύστημα)
 Το κάθε περιοδικό/βιβλίο ευνοεί κάποιο
συγκεκριμένο σύστημα βιβλιογραφίας
 Πολλά από τα συστήματα αποτελούν επεκτάσεις
άλλων συστημάτων
 Μεταξύ των συστημάτων δυνατό να υπάρχουν
απλά μικροδιαφορές
 Απαιτείται όμως η χρήση του ενδεδειγμένου
από τον εκάστοτε εκδότη συστήματος
Παραδείγματα
 Κοινωνικές Επιστήμες, Ψυχολογία, Ιατρικές
επιστήμες – APA / Harvard
 Υπολογιστών, Τεχνολογίες, Μηχανολογία IEEE
 Λογοτεχνία - MLA
 Τέχνες, Ανθρωπιστικές σπουδές - Chicago
Manual of Style
 Χημεία - ACS
Δυσκολίες
 Μια πηγή μπορεί να προέρχεται από:
Εκδομένο βιβλίο
Περιοδικό
Εφημερίδα
Ηλεκτρονική πηγή (διαδίκτυο)
Ανέκδοτο σύγγραμμα
Διατριβή
Ερευνητικό πρόγραμμα
...
 Η κάθε πηγή διέπεται από ξεχωριστές
συμβάσεις ως προς την παράθεσή της στη
βιβλιογραφική σας λίστα
Λίστες αναφορών
 Διαφέρουν αναλόγως
 Συστήματος που χρησιμοποιείται
 Κανονισμών περιοδικού/βιβλίου/εκδότη
Τύπος 1 – με αρίθμηση
1. Z. Berge and M. Collins, “Computer-mediated communication and the
online classroom in distance learning.,” Computer-Mediated
Communication Magazine, 2(4), (1995),
http://www.ibiblio.org/cmc/mag/1995/apr/berge.html, accessed June 13,
2005
2. B. Bilan, “Applying computer-based multimedia in learning and
instruction,” (1995),
http://www.ucalgary.ca/pubs/Newsletters/Currents/Vol2.4/06_Bilan.html,
accessed June 5, 2005
3. C. J. Bonk and D. J. Cunningham, “Searching for learner-centered,
constructivist and sociocultural components of collaborative educational
learning tools,” in C. J. Bonk, and K. King, Ed. Electronic collaborators:
Learner-centered technologies for literacy, apprenticeship, and discourse.
Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 1998.
4. D. C. Caverly and L. MacDonald, “Techtalk: Keeping up with technology,”
Journal of Developmental Education, 28(2), 2004, pp.38-39.
Τύπος 2 – αλφαβητικά
Axinn, W. G. & Pearce, L. D. (2006). Mixed method data collection strategies.
New York: Cambridge University Press.
Baarts, C. (2009). Stuck in the middle: research ethics caught between
science and politics. Qualitative Research, 9(4), 423-439.
Basturkmen, H. (2003). Specificity and ESP course design. RELC Journal,
34(1), 48-63.
Celani, M. A. A. (2008). When myth and reality meet: Reflections on ESP in
Brazil. English for Specific Purposes, 27, 412-423.
Cohen, J. H. (2000). Problems in the field: Participant observation and the
assumption of neutrality. Field Methods, 12(4), 316-333.
Αναφορές εντός κειμένου (in-text)
 Αναφορά ονόματος συγγραφέα, ημερομηνίας
έκδοσης και σελίδας στο κυρίως κείμενο ή ως
υποσημείωση
 Σκοπός - να παραπέμψουν τον αναγνώστη στις
αντίστοιχες αναφορές στη λίστα αναφορών.
 Π.χ. Curricula are characterized by an acceptance of the
numerous different approaches and a willingness to mix
materials and methodologies (Dudley-Evans & St John,
1998, p. 30), ...
 Π.χ. Curricula are characterized by an acceptance of the
numerous different approaches and a willingness to mix
materials and methodologies [1], ...
Harvard / APA
 Το πιο διαδεδομένο σύστημα παγκοσμίως
Ένας συγγραφέας:
 In a study by Jones (1998) student performance is
discussed.
 Student performance was analysed, and found to be
affected by... (Jones, 1998, p. 24).
Όταν ένας συγγραφέας έχει δημοσιεύσει περισσότερα από
ένα άρθρα στο ίδιο έτος, αυτά διαχωρίζονται με μικρά
γράμματα (α, β ...) μετά το έτος:
 Assessors of NVQ's should be aware that... (Skipp,
2005a, p. 16).
Δύο συγγραφείς:
 Pellegrini and Galda (1998) argue that the
development of school-based literacy can...
3+ συγγραφείς:
Για έργα μέχρι 6 συγγραφέων, αναφέρετε όλους τους
συγγραφείς κατά την πρώτη αναφορά του έργου. Για
επακόλουθες αναφορές και για έργα με 6+ συγγραφείς,
χρησιμοποιείτε το 'κ.α.' μετά το όνομα του πρώτου συγγραφέα:
 Wright et al. suggest that gender can often play a role in
the decision over whether to exclude a child from school
(2000, p. 35).
Αν στην ίδια πρόταση υπάρχουν περισσότερες από μια
αναφορές, καταχωρείστε αυτές ημερολογιακά, (με την πιο
πρόσφατη πρώτη) κι έπειτα αλφαβητικά αν υπάρχουν
περισσότερες από μια αναφορές για κάποιο έτος.
 Action research can be effectively used to enhance the
quality of education... (Armstrong & Moore, 2004;
McPherson, 2004; McNiff & Whitehead, 2001; Kemmis,
2000).
Διαφορετικοί συγγραφείς με
το ίδιο επώνυμο:
Αλφαβητικά κατά το πρώτο γράμμα μικρού ονόματος:
 (Jones, J., 2006) or (Jones, V., 2006).
Παράθεση (quotation)
Η χρήση ακριβούς φράσης κάποιου συγγραφέα. Χρησιμοποιείτε εισαγωγικά
ακολουθούμενα από όνομα συγγραφέα, έτος, αριθμός σελίδας.
Παραθέσεις μέχρι 40 λέξεις μπορούν να περιληφθούν στο κείμενο:
 Armstrong and Moore (2004) state that "The General Teaching Council
for England (GTC) is committed to transforming teaching into an
'evidence-based profession' in which teachers are identified as playing a
key role". (p. 3).
Παραθέσεις μεγαλύτερες των 40 λέξεων πρέπει να αποτελούν ξεχωριστή
παράγραφο χωρίς εισαγωγικά:
 Canter and Canter (1992) suggest that:
Increasing numbers of students are coming to school from homes where
expectations are undefined and rules are either unstated or unenforced.
Young
people need the structure and guidance that appropriate classroom
expectations and rules provide. (p. 49).
 This means that being clear in your own mind about your behavioural
expectations is essential in achieving successful classroom management.
Αν παραλείψετε μέρος της παράθεσης, αυτό δεικνύεται με 3 τελείες.:
 Canter and Canter (1992) state that students come to the classroom
with "their own needs, their own past experiences and ... their
preconceptions of who you are". (p. 49).
Παράφραση
Η παράφραση χρειάζεται αναφορά και αριθμό σελίδων:
 Government policy is building towards the teaching
profession becoming more 'evidence-based', with
teachers taking a leading role in shaping the
development of professional policy. (Armstrong and
Moore, 2004, p. 3). Through the use of action research
methodology...
Ο αριθμός σελίδων μπορεί να παραβλεφθεί από την
αναφορά αν παραφράζετε γενικά το θέμα κάποιας πηγής,
χωρίς να αναφέρεστε σε συγκεκριμένο μέρος.
Δευτερεύουσα αναφορά
Όταν αναφέρεστε σε συγγραφέα ο οποίο στο δικό του έργο
αναφέρεται σε κάποιον άλλο συγγραφέα.
Η δευτερεύουσα αναφορά θα πρέπει να αποφεύγεται
αν είναι δυνατό.
 (Burgess, 1984 as cited in Wellington, 2000).
Στη λίστα βιβλιογραφίας δώστε μόνο την αναφορά της
πηγής που έχετε διαβάσει:
 Wellington, J. J. (2000). Educational research:
Contemporary issues and practical approaches. London,
England: Continuum.
Σημαντικά στοιχεία

Οι αναφορές καταχωρούνται αλφαβητικά με επίθετο
και ημερομηνία (η νωρίτερη ημερομηνία πρώτα).

Εαν έχουν δημοσιευτεί περισσότερα από ένα έργα
από τον ίδιο συγγραφέα κατά το ίδιο έτος,
καταχωρήστε τα έργα με βάση τον τίτλο και στη
συνέχεια προσθέστε γράμμα (1995α, 1995β κτλ).
Βιβλίο:
Επώνυμο, Αρχικό. (Ημερομηνία). Τίτλος. (εκδοση) Χώρα και
πόλη έκδοσης: Εκδότης.
Παράδειγμα:
 Ballard, K. (1999). Inclusive education. London, England:
Taylor & Francis.
Ηλεκτρονικά βιβλία:
Παράδειγμα:
 Anand, P. (2009). The handbook of rational and social choice.
doi:10.1093/acprof:oso/9780199290420.001.0001
Εαν υπάρχει, το DOI βρίσκεται στην πρώτη σελίδα του ηλεκτρονικού
βιβλίου.
 Marsh, J., & Millard, E. (2000). Literacy and popular culture:
using children's culture in the classroom. Retrieved from
http://books.google.com
Αναφορές ...
Ένας συγγραφέας:
 Kember, D. (2000). Action learning and action research:
Improving the quality of teaching and learning. London, England:
Kogan Page.
Δύο συγγραφείς:
 Pellegrini, A., & Galda, L. (1998). The development of schoolbased literacy: A social ecological perspective. London, England:
Taylor & Francis.
3-6 συγγραφείς:
 Wright, C., Weekes, D., & McGlaughlin, A. (2000). 'Race', class
and gender in exclusion from school. London, England: Taylor &
Francis.
Αναφορές (συν.)
7+ συγγραφείς:
 Hatcher, P. J., Goetz, K., Snowling, M. J., Hulme, C.,
Gibbs, S., Smith, G., et al. (2006). Evidence for the
effectiveness of the Early Literacy Support programme.
British Journal of Educational Psychology, 76, 351-367.
Έργο από άτομο σε οργανική θέση:
 H M Inspectorate of Schools. (1991). School-based initial
teacher training in England and Wales. London, England:
HMSO.
Αναφορές (συν.)
Επιμελούμενη έκδοση:
 Christie, F., & Misson, R. (Eds.) (1998) Literacy and
schooling. London, England: Routledge.
Μετάφραση:
 Fénelon, F. (1806). The education of daughters (T. F.
Dibdin Trans.). Albany: Backus and Whiting. (Original
work published 1687).
Ανώνυμος συγγραφέας/εγκυκλοπαίδια/λεξικό:
 Aspects of upper secondary and higher education in
Japan. (1991). London, England: HMSO.
Αναφορά ενός κεφαλαίου βιβλίου
Επώνυμο, Αρχικό. (Έτος). Τίτλος. Αρχικό εκδότη. Επώνυμο
(Ed.), Τίτλος βιβλίου (Σελίδες). Τοποθεσία έκδοσης:
Εκδότης.
Παράδειγμα:
 Christie, F. (1998). Learning the literacies of primary and
secondary schooling. In F. Christie, & R. Misson, (Eds.),
Literacy and schooling (pp. 47-73). London, England:
Routledge.
Αναφορά άρθρου από περιοδικό
Επώνυμο, Αρχικό. (Έτος). Τίτλος. Περιοδικό, Τόμος,
Σελίδες. DOI ή ηλεκτρονική διεύθυνση.
Παράδειγμα:
 Prichard, J. S., Bizo, L. A., Stratford, R. J. (2006). The
educational impact of team-skills training: Preparing students to
work in groups. British Journal of Educational Psychology, 76,
119-140. DOI:10.1348/000709910X485719.
 Moon, S. (2010). Multicultural and global citizenship in the
transnational age: the case of South Korea. International Journal
of Multicultural Education, 12 (1), 1-15. Retrieved from http://ijmejournal.org/index.php/ijme/issue/current.
Αναφορά άρθρου εφημερίδας
Επώνυμο, Αρχικό. (Έτος, μήνας, μέρα). Τίτλος, Ονομάσία
εφημερίδας, σελίδες ή ηλεκτρονική διεύθυνση.
Παράδειγμα:
 Telling pupils they're clever is uncool, teachers warned. (2006,
August 4). Independent, p6.
 Taylor, M. (2006, August 3). Children should start school at
seven, says MP. Guardian. Retrieved from
http://www.guardian.co.uk/uk/2006/aug/03/familyandrelationsh
ips.schools.
Χάρτες, διαγράμματα, πίνακες και
εικόνες
Πρέπει να αναφέρετε ακριβώς από πού έχει προέλθει η πηγή σας.
Θα πρέπει να αναφέρετε οποιανδήποτε τροποποίηση του
αυθεντικού. Για δημοσιευμένα αρχεία, θα πρέπει να εξασφαλίσετε
άδεια από τον κάτοχο. Η αναφορά ακολουθεί το σχήμα εντός
κειμένου με γραμματοσειρά μικρότερη από αυτήν του κυρίως
κειμένου.
Παράδειγμα:
 From "Action learning and action research: improving the
quality of teaching and learning" (p.44), by D. Kember (2000).
London, England: Kogan Page.
Ιστοσελίδες
Παράδειγμα ιστοσελίδας με προσωπικό συγγραφέα:
 Oliver, C ., & Candappa, M. (2003). Tackling bullying: listening
to the views of children and young people. Retrieved August
8, 2006 from:
http://www.dfes.gov.uk/ibis/uploads/Childline%20DP%20Bullyi
ng%20(download).pdf
Παράδειγμα ιστοσελίδας από άτομο σε οργανική θέση /
οργανισμό:
 Ofsted. (2005) Early years framework 2005. Retrieved August
8, 2006, from:
http://www.ofsted.gov.uk/publications/index.cfm?fuseaction=p
ubs.displayfile&id=2800&type=pf
Ιστολόγια (blogs)
 Davies, J. (2009, July 23). Repositioning the
value of individual knowledge [Web log post].
Retrieved from http://digitalliteracies.blogspot.com/
Διατριβές
Επώνυμο, Αρχικό. (Έτος) Τίτλος. (Είδος πτυχίου, Σώμα
έκδοσης τίτλου πτυχίου, Τοποθεσία). Ηλεκτρονική
διεύθυνση εάν υπάρχει.
Παράδειγμα:
 Dee, F. (2010). Barriers to education for students attending a
secondary school before, during and after its transfer to an
Academy. (PhD thesis, University of Sheffield, Sheffield,
England). Retrieved from http://etheses.whiterose.ac.uk/993/
Οπτικοακουστικά υλικά
Όνομα/ονόματα. (Ρόλος). (Έτος, Ημερομηνία). Τίτλος
[Μέσο]. Χώρα: Οργανισμός. (ή ηλεκτρονική διεύθυνση)
Παράδειγμα:
 Douglas, M., Zaentz, S. (Producers), & Forman, M. (Director).
(1975). One flew over the cuckoo's nest. [DVD]. Burbank,
California: Warner Home Entertainment.
Άρθρα συνεδρίων
Παράδειγμα:
 Baker, C. (1996). Educating for bilingualism: key themes and
issues. In P. Knight, & R. Swanwick. (Eds.), Bilingualism and
the education of deaf children : Proceedings of the
Bilingualism and the Education of Deaf Children conference,
1996, University of Leeds (pp. 3-9). Leeds, England:
University of Leeds.
Προσωπικές επικοινωνίες
Παράδειγμα:
 (D.Harrison, personal communication, July 20, 2010)
Εξάσκηση 1
 Επιλέξτε το σύστημα το οποίο τείνει να
χρησιμοποιείται στον κλάδο σας
 Κάντε διαδικτυακή αναζήτηση και εντοπίστε κάποια
αξιόπιστη και σύγχρονη πηγή όπου εξηγείται
αναλυτικά αυτό το σύστημα βιβλιογραφίας
 απευθείας πηγές, π.χ. http://www.apastyle.org/ για το
APA από την ιστοσελίδα του συνδέσμου APA
 πηγές από εκπ. ιδρύματα, π.χ.
http://www.library.cornell.edu/resrch/citmanage/mla
για το MLA από την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου
Cornell
Εξάσκηση 1 (συν.)
 κάντε log-in στο www.wikispaces.com
 Username: kedima2012
 Password: fall2012
 Μεταβείτε στο Favorite Wikis
 Επιλέξτε το kedima2012
 Μετατρέψτε την επισυναπτόμενη λίστα πηγών στο
σύστημα που έχετε επιλέξει
Εξάσκηση 2
 Επιλέξτε ένα συγκεκριμένο θέμα που
σας ενδιαφέρει για μια έρευνα/μελέτη
– κατα προτίμηση από τον δικό σας
κλάδο σπουδών
 Κάντε αναζήτηση σέ μια ή
περισσότερες βάσεις δεδομένων
 Βρείτε τουλάχιστον 10 άρθρα άμεσα
σχετικά με το θέμα σας
 Δημιουργήστε λίστα βιβλιογραφίας
ακολουθώντας το αντίστοιχο σύστημα
Προτού φύγετε...
 Παρακαλώ συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο
αξιολόγησης
 Βεβαιωθείτε πως έχετε υπογράψει το
παρουσιολόγιο
Σας ευχαριστώ
για την παρουσία σας

similar documents